Goudsche Courant, woensdag 16 augustus 1871

mmm 1 Sm Burgerlijke Stand GKBOHtN 12 Aiig Ja obn ouders N aii der Klcy eu J llormflii Mniiiitia üaiiul uuiUu F Kuijiwltirs ud S J V Wansihjk Klisubcth ouder N Pnns eu J van Baaien Johniij ouilpra W an LniibtirjEh cu W de Gidta Cuiutilin Judith oudcrn H W M SteeTfcDS oo C van der u irt M irtuia oiiderK U Ptt k eo M M Lumnburg Ji U i ur9 btLphaiiUB FrtiDvibLUB ouders J F vau der blout CU M S von i U T 0 niuni N 11 Aug H du Jong 6 m 12 C J ilutltrup 2 9 m S E vun iJam 1 j 3 m lï Ij kroiiniic 3 m H A Maasland Cm 15 V van der kiiitl 1 j 6 m J C iooijaard 3 j ADVERTENTIÊN Vi ors oeülg o tt ileni ri Z n VTI LEMINA Di GIDTS geliefde Echtgenoot van W VAN LIMBÜRGH Gouda V i Aug 1871 Voor de bevir ïen van belangstelling by ons huwelijk ondervonden betuigen wij ook namens wederzijdsche betrekkingen onzen dank Gouda K MARS 14 Aug 1871 J ü S MARS AN ZwJLBN De OPENBARE PRIJSUITDEELING aan de leerlingen der liatijnsche School zal plaats hebbeu op Woensdag den 16 Augustus des middags ten 12 ure in net lokaal der Burgeravondschool bij welke gelegenheid door den leerling J ZEGERS eeae redevoering in de LATIJNSCHE TAAL zal worden uitgesproken Ondergeteekende noodigt alle vrienden der letterkunde uit die plegtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren Gouda D TERPSTRA 11 Aug 1871 Rucioit Hulde en dank wordt toegebragt aan G SONNEN Mr Smid achter de Vischmarkt voor het met levcnsgeraar redden van het drclitertje van den ondergeteekende door hetzelve uit het water bij vliegenden stroom door het spuijen met onmiddellijke bijspringing van een anders wissen dood te redden A H VAN DILLEN Gouda 14 Augustus 1871 Door sterfgeval en verlies vau mijnon Schoonvader JOH ZWANENBURG heb ik de eer zijnen gcachten Begunstigers met verpligtende dankbetuiging mede te doelen dat ik de zaak in STEENKOLEN en TURF heb overgedaan aan de Heeren J van HASSELT C welke de zaak zullen voortzetten waarmede ik hen in UEds gunst aanbeveel G kUi I S Aug 1871 A JASPERS Met referte aan bovengenoemde dankbetuiging en nieuwe aanbeveling znllcn wij deziuik in STEENKOLEN en TURF ovirgenomcn van den Heer A JASPERS luot lust en ijver voortzetten belovende alles te zullei aimweiiden om ons door nette uitvoering en billijke prij2en oen gunstig vertrouwen waaidig te muken J VAN HASSELT il C Gouda 15 AugUHÜis 1871 De ondergeteekoiide wcnselit bij de herstemming voor den iciiicenleraad iiii t in aanmerking te koiiK ii 11 P N KOKMANS Gouda 15 Augustus 1871 LiuuJa 1 1 ut V tu HniikiDiu Openbare Verkooplng op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1871 des avonds ü uur in de ViilhNDSCiiAP te Haastrecht ten overstaan van den notpris J G BROUWER NIJHOFF aldaar van 1 Woonhuis B Nrs 110 en 111 en Erf in tweeën bewoond te Haastreeht benedendijks op den hoek van de kade van den hoogenboe2em Kadaster Sectie B Nr 1626 groot 1 A 12 M en 2 TUIN met steenen Schuur te Haaitrecht langs de kade van den hoogenboezem Kadaster i ecue I Ii r i üuo gi o 2 Cj 11 ïe aanvaarden 1 DECEMBER e k Nadere inlichtingen geeft de voornoemde Notaris DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zuidplaspolder in Schielatid maken bjj deze bekend dat met vergauning van den Heer OomMissAiiis DES KoNiNGS in de provincie Zu d Holland van af heden tot den 9 November a s van zons onder tot zons opgang voor de scheepvaart gesloten zullen zijn de HOUTEN KEERSLUISJES liggende in de ringvaart van dien Polder onder de gemeente Zevenhuizen eu Nieuwerkerk aan den IJsiel Moordrecht den 9 Augustus 1871 DlJkGEAAF EN HiEMUADEN VOOENOEMD De Secretaris Penningmeester De Dijkgraaf J J SNEL J VAN DEii BREGGEN Azn Reeds over lö dagen Relz Oost Prenile Lcciiliig 18G4 TREKKING 1 SEPTEMBER 1 prijs a 11 00 000 1 oO 000 1 li 000 14 000 prijzen o 000 en nog 791 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 4 halve 2 kwftrte ii ƒ 1 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking an remise Officieele Trekkingslysten worden overal verzonden Utiecht D A DU MOSCH Voor otterdam verkrijgbaar bij HH GEBR HAAGENS Keizerstraat K K OOSTENRÏJKSCHE IM eiiiieleening va 1864 lloofclpnj cii Flor 200 000 50 000 15 000 10 000 2 5 000 3 Tl 2 000 d 1000 15 u 500 30 u 400 740 a 170 enz die op den 1 September e k uitgetrokken worden Vooi de e trekking verzend ik tl gen fi inco overmakinp van het bedrag geheele toten a 4 halve 1 ƒ 2 icnle 1 ƒ 1 l rospcetu en gr itii Tukkinj lijvtin Horden fnneo t f i ondin na de tiikkmtr D He H t N K I f a 11 t 1 3 lEGMUN ECKSCHER Amsterdam WaimvHümat i 530 Mjj met der woon elders uUende vestigen zog ik aan alle mijne vrienden en bekenden alhier een harteljjk vaarwel J J VAN DIEREN Gouda 15 Augustus 1871 Tdöïph lEvij c r Spiegelfabriekanten en Plaathandel Amsterdam CLOVENIEBSBÜRGWAL C 163 xpuoiuo h A ei a ien jjke collectie Engelsche STAALGRAVUREN na beroemde meesters welke geëncadreerd als ook los voor de portefeuille door ons afgeleverd wordeu tegea en gros Prijzen Gelogeerd DOi ÜEllDAG en VRIJDAG 17 en 18 dezer in het Hotel het Ilerthuls alhier Slijm en Waagpillen De e PILLEN die sinds vele jaren met het beate gevolg tegen de slijm en als maagVSrSterkend gebruikt uorden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en eer zacbt laxerond zijn zijn tegen SS j cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heeren te Amsterdam M ClébanS C Droog HcIligewegD 3C Bleiswyk S v d Kraats Bodegraven B Versloot Boinrael Zalt J v d Vcgte Delft E Wilsehut Delfshaven J Koch iJeventer Gebroed Timnn Dirksland D de Vries Dordrecht H J Giltay Couda L Schenk op do Hoogstraat s iravensande VV v d Boom 3 Hage Visser in de Spulstraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijdeu J T TerburRh Haarlemmerstr Lckkerkerk A den Oudsten Linsohoten B K ruithuf Moordrecht G 11 Tost Uotterdam v S iulen Kolft korie Hoofdsteeg Schiedam Wed A 11 Eoraboats Schoonhoven Wolff StolH ijk A ijderlaaii Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat II 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevennuizen A Prins De SI IJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda allee eu uiishutaid verkrijgbaar gesteld bij den Heer Ij SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en siuls onheugelijke jiien gebruikte Slijm en MaagplUen is eeii biljet vooriien met de handeeekening van J J C11UEUDER apotheker elke handteekeiiing ieh oük bevindt op het gellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve danr nel attent op te iijn en zich te wachten voor het gebrnik van een naniaaksel dat men tracht in omloop te brengen ö7 S$llBtB£8 VAN A LLE STA TE 3Sr a 10 CENT per stuk Te bekomen bij A BlilNKMAN Langen Ti ndfiri ii iilliitT fM o C iffl l to BB 1 1 l lmllll f n l uw I IP Uil taieHtJ i i iii iif b i¥ i id rw m lid SI 1 fi u T r éulf lil pij t iHr fs it a muimttf B b 4 tpioM loilii tf ma isdi Ka ptnltldniidilf a k h milTO Km i fc lemisgeving lul UlIW Mi