Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1871

1871 Vrijdag 18 Augustus N 1090 GOUDSCHE COURANT Nieuvvs en AdverleKlieblad voor Gouda en ömslrekeR Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel jueer 10 Centen GKOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BUR 3KMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda breii en ter openb ire keuni i dat ter roldoeuinjf a in art i J der Wet v in ilen 4 Julij 1850 Slaatthlad n 37 fscliriften van de I roce3 nverbaal betreffende de benoeming van EEN LIÜ voor den GEMEENTERAAD bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet ijn aangeplakt eu zulkB aan den ingang der Korte jroenendaal bij de Markt alsmede dat gelijke afsehriftcii op de secretarie dtr gemeente zijn ni dcigelegd alwaar daarvan inzage Kan genonieii u orden op lederen werkdag van des morgens titn tot des namiddags ttii ure Gouu den 15 Augustus 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Sceretaris De Burgemeester Dbooüleeveu FottTuiJN Remy Welk P B Kennisgeving lie VOORZITTER van den RAAD der gemeente Gouua brengt ter openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de opruepiiii s brieven en stembiljetten tot het benoemen v iii EliN Lil van den GEMKENTliRAAD en dat wanneer eeiiig kiezer zijn slembricfje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekomiiig daarvan ter plaatv lijke secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 2 Ï Viignatiis aaii taaiidc des morgens ten negen en eimligeii des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje selird telijk ingevuld door den kiezer in persoon in de leiiibu moet gestoken word n dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der liüofilpl i it en van het hoofd en van het onderkiesdistrict vooiv ien ih mag orden gi bruikt dat de in het briefje in te vullen persuun duidelijk met iiiiain en vcurnaam inoet worden aniigene en d it het briefje niet onde teekend mug zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan op ettelgL zijn vastgehecht Gouda den 15 Augustus 1871 De Voorzitter Vo i noeind REMY Weth li Onze verdediging II Toch schrijft de grondwet voor Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den staat en tot beveiliging van ziJn grondgebied is een der eerste plichten van alle ingezetenen De grondwet wil dus volkswapening Naast een leger van vrijwilligers dut de kern het ka er kan uitmaken volkswapening Voldoet de t gf IlWl ordi l iiu ielitiug niiii d cii i isch V Dat ij v ni Afschaffing der conscrptie is noodzakelijk Geen soldaten soldenier loontrekkende krijgslieden alleen verdedigapr des lands uit vrije verkiezing Maar dfin ook overeenkomstig de grondwet verplichting voor allen om in tijd van nood gereed te z n om de onafhankelijkheid van den staat en zjJB grondgebied te verdedigen Dan eerst zullen de weerbaarheidsvereenigingen recht van bestaan krijgen dan zullen zij de kern van onze defensie moeten uitmaken En zullen zij daaraan kunnen voldoen i Vooraeker als de verdediging des lands niet meer aau een leger krji sknsehten maar outi de burgers wordt opgedragen die vau bun jeugd geoefend in den wapenhandel onder leiding van bekwame officieren zeer goed de djjken ea dammen achter de inundatieliniën tegen eeu groote overmacht zullen kunnen verdedigen Maar nooit zal dit te verkrijgen zijn zonder met alle traditiën te breken volkswapening moet het tegenwoordige leger en de tegenwoordige schutterij vervangen maar die volkswapening moet in de verste verte niet leiden tot uitbreiding en versterking van het militairisme zoo doodelijk voor alle ware vrijheid Het va derlaud behoeft in tyd van nood verdedigers n aar daartoe is volstrekt niet noodig dat een gedeelte der jongelingschap met vrgstelling van zoo vele anderen uit zijn bedrijf geroepen wordt om maanden achtereen voor het grootste deel zonder eenig nut in de kazerne door te brengen Het vaderland behoeft verdedigers maar die verdedigers behoeven niet u tgedoscht te zijn in een vreemdsoortig sshitterend pak dit toch verhoogt de verdedigingskracht niet Oefent zich het geheele volk voortdurend in den wapenhandel zorgt de regeering dat op alle plaatsen goede wapenen voorhanden zijn waarop de burgCi kan vertrouwen worden de vrijwilligers gebruikt deels als instructeurs deels tot het bezetten van ecnige posten die ook in vredestijd niet onljewaakt kunnen blijven en wordt het bewaren der rust aan het volk zelf opgedragen dan zullen de levende krachten voldoende ruim voldoende bevonden worden om achter onze dijken Holland te verdedigen Men zal zich dan gedurende den vredestijd niet kunnen verlustigen iu spiegclgevechtcii en andere iiiililairi uitspiirningeu nianv ibuireiilegeri zul men ook de ingezetenen geen noodelooze last behoeven op te leggen en in tijden van gevaar een gewapende burgerij liebben bereid en in stant om ziJn eigen erf zelfs tegen een overmachtigen vijand met goed gevolg te verdedigen Dan behoeft de regeering slechts te zorgen dat de verdedigingswerken in goeden staat en overeenkomstig de eischen der wetenschap gehouden worden en dat de wapenen met die onzer naburen kunnen wedijveren Het militaire element moge met zulk een volksw apening niet gediend zijn de verdedigingskracht des lands zal er door versterkt de leasten des volks zullen daardoor veilicht worden De tijd voor zulke radicale hervorming i schijnt echter nog niet daar te zijn een machtige partij il 1 daartegen verzetten deze toch kan zich een staat voorstellen zonder een leger terwijl zij de burgerij niet genoeg vertrouwt om haar wapens in handen te geven Van een andere zijde zal men alle plannen bestrijden omdat men verdediging tegen een groote mogendheid onnuigelijk acht en al het geld daaraan besteed als weggegooid beschouwd VereeniB en zich beide partijen bij stemmingen dan zullen alle ontwerpen afgekeurd worden en Jiog jaren lang zal de tegenwoordige onzekere toestand ten koste van vele verspilde raillioenen gehandhaafd blijven Is het dan den minister van oorlog wel zoo kwalijk te nemen dat hiJ geen haast maakt met plannen Het gevaar is vooreerst geweken langzaam en bedaard kan men zich tot rapporten en kluine veranderingen en wijzigingen bepalen Mogen wij nog lang bewaard blijven vooreen te laat ontwaken P BUITENLAND Hiiilciilaiiüscli Overzicht In de politiek outbrekeu belangrijke gebeurtenissen oppervlakkig sehijnt alles rustig en kalm maar het ontbreekt niet a iii d eper liggende ontroering aan onzichtbaar voortgaande ontwikkeling van gewichtige vraagstukken Oostenrijk dat in den laatsteii tijd minder opwerkZivmheid wekte giiil een he igeii strijd te geiiioet Hel Diiiticlie eleineiil dat n i Ie iifieheid ng van II n anje dr iiipinii inc iiver C eelieii Tvroleri