Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1871

tï tol WümÊÊmiÊÊÊKmmmmmmmtmim in li rlie arbeiders i iidwcrki iniiu du ille kruolit lueè wettelijke vnst L den arbeid per uauhoudeti De al met de haii foakers gevolK l het aaiiweudeu I ftaiinde middelen Li Li van het alge J iiiKen Tan leden i u als voor de nieuwe fitting I door Margall end lang aangeI uitiolie partij ia I overeen met dede bonding der daar het aan 1 hure radicale li Jersteuning toe Ihr Cortes zullen uitvoering van Kil hebben hunne Inement een bij de ertegenwoordiging liet genoemde di fci ie monarchale re lerivezenlijking van miar de repnbli bf eiijke schipbreuk la bindt ons geeii ministerie bij do dan trekken wij s ieti waard wan 1 1 lang rnstig wil il zijn dat geene de progressist ischo II zelve wanneeri paste mate van AND 1 L S der belangheliIItie van de direetie rbij ook aan onze en zeer geringen terug de gele enzondagen de tenzoeken die gehousi onalen wedstrijd Kiuist en waarvan i centen bedraagt irijd hebben ook want wij vinden iverkziiain bij de aille mei eene prc lih K C Jon ir J Uost n l J2 r gemeente Voor lii laris der gemeente t 1 een artikel over en o m lid wascenchan r n ge bleef zij was iiet is zeer waar zil worden eene zaak p den voorgrond it meerderheid onzer bmmigen ter clfiler streden is hij ia sitijd voor de vrij ieii dwang en o n Biiiger zoo stouter iam aan Encycliek Il iran anten de raail i hr het veto uil te ijin volksverliihting I iiiaal niet overal r slaj en bij eene al hangen of men ouibn e diep in j de hand te zijn In itl den vogel lok lle minister vim liiuionlaiid elie zaU ii inaalvt bekend dat de examens voor het verkrijgen van acteii van bekwaamheid tol het geven van school en van huisonderwijs dit jaar zullen worden gehouden o Woensdag 1 October aaiist en volgenue dagen eii dat zij die een dezer examens wensohen af te leg en zich uiterlijk op 6 September e k behooreii aan te melden bij den schoolopziener van het distriet waar in zij wonen of van builen s lands komende voornemens zyii zich te vestigen Uit den staat van de opbrengst der rijksmidde len over de maand Juli van dit jaar blijkt dat de acMe oia id die zich in de li eerste maai dnn van dit jaar had geopenbaard wegvalt door verhoogde inkomsten zoodat het totaal uu reeds aanmerkelijk hooger is dan voorleden jaar en slechts veiing beneden de raming De opbrennst wis toch in de 7 eerste inaandeii ƒ 42 7il7 OOU tegen 42 2 ül a voorleden jaar terwijl de raming 48 024 0011 beliep De successierechten leverden goede o breiigit de posterijen waren zeer voldoende en de inkomende rechten vuur ton en bakengelden tooiien hoezeer de handel en scheepvaart levendig is Üe St Ct bevat Verwachtingen omtrent den oogst in de prov Overijsel en Drenthe in dit jaar Van tarwe rogge boekweit haver gerst aardappelen or ten en boonen en riet zijn de veriMiehtingen nat Overijsel betreft in meerdere of mindere mate gunstig Het winterkoolzaad daarentegen is grootendeels verloren jfcgaan eu het zomerzaad laat zich slecht aanzien De uadeelige weèrgesteldheid in het voorjaar werkte aanvankelijk zeer ongunstig op de graslauden zoo zelfs dat op sommige plaatsen geen voldoend voedsel voor het vee voorhanden was Later ingevallen gunstiger weèrgesteldheid heeft cehter te weeg gebracht dat het gras een meer dan voldoenden oogst heeft opgebracht De inzameling van het hooi is hier en daar nog al door den hoogeii waterstand beleinnierd De vruchtboomen zijn zeer slecht geladen In Drenthe zal de opbrengst van winterrogge en aardappelen waarschijnijk middelmatig zijn van boekweit haver garst en paardeiibouiien goed en zeer goed Wei en hooilanden hebben veel geleden door het Bchrale weer Ajipelcn zullen er waarschijnlijk niet komen De plaat in den Spectator van 12 Aug is eene aanschouwelijk voorgi stelde waarsehuwiiij aan den heer Jacobs van Sappeineer en hen die zijn voetspoor beginnen te volgen Een houterige langgerekte docent staat voor het bord of een laiiilkaait te bedenken wat hij er op zal schrijven of over zal zeggen Ael ter hem zitten in een gezelligeii bonten rei de jonge heeren en jonge dames op le banken Verschillende omhelzingen die mijnheer Jacobs waarschijnlijk ten sterkste zon afkeuren lieblien pi mts Een der jonge dauiis leunt zelfs achterover om leii kus te ontvangen van een jongen heer die t it dat einde op de bank is gaan slaan In een rler tafels is een kleine mür met biog en pijlen gesneden terwijl de schriften der leerlin gen voornamelijk prijken met doorboorde hart n liet Vagblad mn Zuid llollunil iiehoeft iiu verder over die quiestie niet meer te sc irijven Laat lii t nu verstandig zijn eu aan ieder die de i nie de burgerschool verdedigt eenvoudig een e emp aar de er teekening zenden Wnaiseliijn ijk zal hij veel meer uitrichten dan maehtelooze pogingen om eene Jiibjeetieve wetsu tlegging op te dringen aan iemand die de wet juist andersom il kan en mag uitleirgen l II De redactie voor den Utreehtscheu studentenalnianak van 187 hei ft een phin ontworpen om dezen almanak elke dan zijn 50 jaargang beleeft met oHgewonen luister te doen versehijiieii Zij uil den dag der uitgave tot een fee ldag iiiakeii in aan de oud redaeteurs de gelegenheid versohalVen elkander op dien dag te ontmoeten Daartoe tracht zij eene reunie van oud redaeteurs te orgaiiiseeren waartoe eene regelingscommissie benoemd is bestaande uit de hh N de lUddcr en J C Costeru = te IJtreelit en J Knuttel te s ll ige De tegenwoordige redactie wensehl tevens een bundeltje uit te geven versierd met Ie bijdragen uitsluitend van oud redaeteurs Tot algeraeene deelneining noodigeii verder nit de hh dr C e de Joiigh predikant te Waiirderburg dr i J L ten Kate prclikant ti Amsterdam L liouni ui te Utrecht li de Veer te Delft dr Jan ten Brink te s Uage mr J J van Dooniinek Ie Zwolle K J L Kramer te Utrecht L C Schuller tot Peursnm predikant te Woudenberg Te Rotterdam zijn g stèren verkozen tol leden van den gemeenteruiul de hh J i Betz en mr 11 V de Graaf Men venieeiiil dat bij de ver aehte rcoiganis itie Tan het leger ook de mii ielAorpseii zullen worden gerenruaiii eei il zoodaniii dat door hel Onder de brandbrieven die de Franseh dagbladen dagelijks ontvangen verdient vermelding een zoodanige brief aan de redactie van de Liberie toegezonden 200 000 burgers te Parijs 4 luillioen burgers in Europa zijn werkende leden van de luterimtiouale Gij woi dt i esümmeerd oen einde te maken aan uw diatriben legen de leden der commune ot u zal de doodstraf treilen De sergents de ville de Parijsche garden en hun familien zijn allen door het hoofdbestuur van de vereenigiiig veroordeeld om biniieu een jaar te sterven evenals al de otrieieren van de regimenten der beulen De kapitalisten zijn veroordeeld Wij hebben de meerderheid en de maelit op onze zijde De oude maatschappij moet ten onder zij zal ten onder I odeeii haar zal de leden der coinnmne krenken of anders zullen oumiddellijk allen vernDord u orden De IntcrtiatiunaJi D V Z II Ie tiieesleres van Europa In het kiesdistrict Kidderkerk is Dinsdag tot lid der provinciale staten van Zuid Holland gekozen de heer A J van der Poest Clement notaris te Poortugaal met 283 van de 335 stemmen De vereeuiging ter bevordering der volk sgczondheid te Groningen heeft bepaald aan het gemeeii ebestuur mede te deelen wat naar haar gevoelen primitief behooit te geschieden met het oog op de dreigende cholera Jiider meer wordt afg raden in de volgende maand daar nog kennis te houden wijileis wordt voorgesteld een alg inecne reiniging van de woningen der miuvermogeüdcn van geuieentuivi ge te doen plaats hebben en ten behoeve der publieke imlelijkheul krachtige luiiatregelen te nemen ouk het ihiii v I ater de voeding de ziekenverpleging en oppiis ing 1 worden niet voorbijgegaau I Op het Geographiseh congres dat op het oogenbikte Antwerpen gehuudcn wordt is door de aid lar aanwezige Nederlanders l ruf 1 J Vetli tot hun vertegenwoordiger geko en tot ijne pla itvrTTniigers de ka iteiiis ter zee 11 lansen en U liioniineii laai teruijl de over ste ogh be ierker an een uitstekenden atlas van u ic in hunne plaats zal jii aanwezig ziju optre len tot zij een liet vliegcnp ipier d it vvTgiftiging heeft veroorzaakt bij een kind te jroiiiiigen dat van het ater waarin het papier op een bord lag dronk was volgens de mededecling van de eonimissie ter boordcring der Vülksgezondhe d afkomstig van von Gimborn te Kminerik en zmi vnlgeiis het opschrift geen rattenkriud moeten bev itten In de eerste dagen van Juni 1872 zal te Londen een iiiternatioiiaal congres gehouden onh ii over het gevangeniswezen waartoe het jilaii is gerijpt op het UI t najaar van 1S70 gehoiuhai naliora d congres van deuzellden aard te Jincinnati Het plan wordt sterk gesteund door de Amerikaansclie regecring die den oiit erj er Uev K C Wines I U en secretaris Ier Amerikaaiisclic vereeuiging voor het gevanniswezen niet de overige regeeringen heeft in aanraking geuracht W E S T I N D I Ê Blijkens berichten uit Suriname zijn de beraadslagingen over de huishoudelijke bcgrootingile er kolonie voor 1872 onder den invloed van de jongste beraadslagingen in het moederland en bij bekende behoeften en wenschen van Suriname meer dan gewoonlijk belangrijk geweest In de avondzitting van 12 Juli kwam de begrooting bij de koloniale staten aan de orde Vijf leden verklaarden zich ongeneigd hetzoifde onvruchtbaar werk te verrichten als in het vorige jaar omdat de minister van koloniën volstrekt geen acht slaat op de b hoefte van Suriname zooals zij door de koloniale staten gemotiveerd wordt voorgedragen maar alleen lettende op de cgeijfering van het subsidie ml de hier te lande voorloopig vastgestelde begrootmg willekeurig schrapt dringen l noodzakelijke osteii zonder daarvoor ecnig motief aan te voeren en dat de vertegenwoordiging in Nederland zieli bij de voorstellen van dien munster uederle zonder notilie te nemen van althans de vereisehte a indacht te wijden aan hetgeen de koloniale slatin bij be oonleelin g e in liet liiulget oor Suriname als fsron den van hunne handeling liebl annnevoerd zoodat de zin de bedoelingen de beteekenis van het regno riiigsregleUiMit t ii aanzien van de begrooting geheel uit het oog worden verloren en de wetgever in Nederland leli zelvcn plaatst op het standpunt van de koloniale vertegenwoordiging en zieh zelven toekent eene betere kennis van de behoefte der kolonie dm i i h in weerwil dat de onmogelijkheid daartoe door den tegenwoordigen eersten staatsman van Nederland met krachtige woorden in geschrifte is betoogd Vijf andere leden meenden dat niet overeenkwam met de bedoeling van het regeeringsregle ment en den plicht der staten de begrootiug af te stemmen doeli dat de tegeiistanilers veeleer moesten medewerken de begrooting zoodanig zaïneu te stellen als hun wenschelijk voorkwam aan de vertegenwoordiging in Xe Ierland overlatende zoodanig daarover te beslissen als waartoe de grondwet van Suriname haar de bevoegdheid toekent De tegenstanders hoopten dat de vertegenwoordiging in Ncderladd er prijs op zoude stellen den warm toestand van Surinime te leeren kennen waarvoor zij de vereischte stukken in handen heeft Zij hoopten voorts dat de regecring in Neilerland hare geprononeeerde richting Ie minister van kolunien zijne gemaiiifestierde houding teu enover Snrinanie zonden verlaten erlangde men hier waarborgen Hij de eind teiiimiii op ileii 11 over het geheele ontsserp staakten ih steimneii De beslissing werd toen veidaagd lol des avonds Hij amendement aren intnsselien a iiigeiK iiien drie posten als tot opiiehting laii een gi ineentebestuur tot veihooging van het traktement van ein opperrabbijn en tot vermeerdering aii den post van wegen en bruggen In de avonilzitt iig staakten de stemmen over de begroot ing op nieuw zoodat zij krachtens de be aliug van het ri g regl verklaard werd niet te zijn aangenomen Hij kon besluit van 1 Juni 1871 z jn bcioemd tilt gezaghebber van St Mart U Nederlandschgedeelte de heer K D E van den Bossche thansgezaghebber van Bonaire b tot gezaghebbir vanBonaire de heer J II Eerguson tlians gezaghebbervan Aruba c tot givagheblier van Aruba de heer M B Graveiilioist tliaiis distriet e niiinissaris an het derde distriet op CniaiMo Laatste Berichten Londen H Vng IV Dnmlalk in Ierland is eene groote deinoi stratie gi lioinleii ten giinslc laii ecu lokaal gouvernenient Kr waren U OO persom n tegenwoordig De Daily Xrini bevat eene U pc clie uit Berlijn meldende Jat de toUinie tiis elien den Klzas en Lotharingeu met 1 Januari 1x72 zal opgclieven worden Erankrijk weigeit d prodneten uit den ULas toe te laten voor dat hd Eraliseli grondgebied rntrnimd is De Timen bevetigt dat t nineilijkliedeii zijn gerezen tussehen von Jlanieiiiïel en l onyer Qiiertier betreffende de oniruimuig van Eranseh grondgebied In het lagcihnis weiden de anieiidenienten aangenomen die in het li i i r niis op de Anin bdl voorgesteld en goedgekenid uciden Kr ueid door vele h den hevig gepiMt 1 eid legen de h oulchvijze van iladstone oin bitii leiele de iinie stie van het koopen van oliieiersposteii eui beroep te dueii op de koninklijke pracrogatieveii In de zitting verklaarde de heer Forstcr dat zich te Londen geen geval van Cholera Asiatica lieel l voorgedaan Uit York wordt gemeld dat Ifi mijnwerkers die in de Pittstou uiijn waren bedolven zijn omgekomen New York 5 Uig Blykens het rajip iit over deu staat der schatkist loopende tot einde Jnu bedroegen de oiitvangsien Jl miUioeii dollars meer dan de uitgaven ROinO l i ng iistcren hebben vele peloovigen volgens gi brink t r gelegenheid van Maria Hemelvaart geilluinineerd Niemand stoorde dezo god sdieiistige demonstnilie Pau 15 A ig De beschuldigden bij de zaak van Toiilonse ijn vriJL esproken KonstantillOpol Ifl iig De Humeuische I okI deeil lieile i o lil ad eene dépVhe mede welke van het stal 111 iiutse ia i ontvangen erd Hierin wordt gemeld d it men de svnag ige tijdens de godsdienstoefening is biiiiK II gedrongen en z ïh meester gemaakt heeft van lalrijke Israeli ten die als consents bij lul Kgii rdiii mgi ijlil Kopoa ui ca 1 Aug De lUrlingsh Tiilenile zegt naai i ih ui m vin lul lierni il van l alrie volgens Ihluilk veil n Dniinar en en Nederland zich geivend oiideii lubben til liet hul van Si Pe é hr r V P M