Goudsche Courant, vrijdag 18 augustus 1871

7 iv I s NED RIfIJN SPOORWEG GÖKOK® ÏPI MïSittieiMillD VOOR DEN van ROtTERDAM en iiOVDA naar den HAAG Ter gtlegenluid van den Nationalen Wedstrijd voor V erklieden in de verschillende vakken vin Ni veiheid en Kunst met cie daaraan verbonden fentoonstelbng van iiigezonden voorwerpen te s Giaieiduiqe worden er zoolang deze fentoonstelhng duurt lederen ZOiiDAG naar den 11 xAG letourkiaiten klasse uitge evpn geldig uitsl iitend op geheel i cwone tremen voor tie terugreis ook op den volgenden i ig van i I lEHPAM voor ZDEjSTIC3h en van rOl D voor ZiIE VIEil TTIC3 tenten De retourkfiarten moeten uifeihjk ddigs te voren genomen worden voor s namiddags vijf uie Zi zijn slechts verkrijgbaar voi r Haud erkslieden eu huune vrou ven en kinderen op vertoon van een schriftelijk bewijs hunrier Ba cn De btwij der Ba en wolden na van ten kennelijk teeken t gen misbiuik te zijn voorzit n aan dt nitrs vmi pluatskiarten teruggegeven en 7ijn door dezen zoigAuldig te btwaicn om net dt jilaatskaarten te kunnen woidtn vertoond zoo dikwyls dit wordt verlangd en eindeli k afgegiven llniht K Augustus 1S71 DeDIKECTIE Dl I I vun liiiitkn in tri lmi u 111 liiiil 1 Imi ui di pi uuiru i iii iiim voii Hisra irck n iiiuluoi di lutuliom i lu gpnocinili landiii Hl v uil 11 bididsil il il ilip tijdiiif iil th Ills il Dl lum ukeii bitiift trthcil iiit de Kirlit g repiii 19 Londen l i AujJ Di Time gt diHiptdoel der ren iii piins voii Itisinarik is om 0u4iiiiijk te bewegen nul Duitsihl uid gemceiii ank li iniki u tfgin KuouriK llotrilfdc lihd meldt op gi y vin iiii brii f uit Uil lijn dal dl l ortt i eit um di quusstie van dl Kumiuiadie spoonvegi i tiu de uitspnik itnir eoiifen iitie te oudi mirpiii Parijs II u Volgdis cell biiif lut W oiidtiliinil luipm ovei ili outriiiiiuii dii iliv p irtüineuti n i ii de omstrikii van I ui s wordin voortgLZtt Mlu hoopt dat er spoidi lent ol doendt oplossing il volgin Berlijn l AiW Üe liov mr meldt dat dl l iiiiisi lu rtgiiiing lieeti aiiigdiodm lut dirdi lialvc inillimd mils biiiiun kort te betalen tn dat dieiitilyevol e rails s lukkiiigtn woidiu crauktoui alsdan spoulig ii ir mi jidultt au liet lianseh roiidgebied to oiitiiuuKn Ook liistiat ir vooruit uht opcnie beipoidigdi ontiuiining ai de Parijsdit iutin liet spiiekt ühtir ui ilt dit diL nut il i iits lubben vooulat Irinkrijk helt lolihan aui dl vtipliclitingtn du lut tot di i bespoediging il iuingaiii lilt blad besehouwi di bijtcnkoms dtr kei ers van Tinitsiliinnd en Ooslinri k ils im wa iboig voorde vnendsüiippeli ke bttre kiiigi n tiibsditn de büide staten du op Imri bcuit len iirboig ijn oor den Fnropet sclien viedt Berlijn Ib ug De algenieeie vergadering der Duitsclie spoorwcgbestnriii is heden gtslotin It Kouiiysber ijn den 14 di i i uoor de chohra mngttast 1 2 en aan die lekt ovtilidi i 21 personen Kaïitoiigereclit te Ouiula Bij vonnissen vin 3 Augustus 18 1 ijn 1 J H huisvr van M de L wigeiis het tt Cjoudd onder verguiimng vin U tn VV sUuobbin der straat op eeiie plaat w ni ecn maikt gehouden wordt veiooidedd tot ecne gddboitc vim y i of een da lubsid gi vangtnisstiaf i U h wed 1 M wegens het iich ophouden met waai eggen tn zulks bij herlnling veioor de ld tot ttiit e aiip enisstrat van vijf dagen 0 1 15 S i 1 1 de J en J II v d L d V tn S bik a gde wigeiis het iii vireimgiiig ver kken van nachtelijki bniin i iiiehtm tot vtr storing van dt rust ilu in oiui 4 S S wegens 1 het vist tttin of doen vast etttu van etn stier op eiii ig der klis t in dt provincie ZuidlloUaml in du i voege dit dit stiti op d rijb ian stond in 2 hu doen geleidin vin een stiei over genu Idtn ig dooi in daartoe nut geschikt persoon veioordidd tot twit gtldboetin tik vin ƒ i of etn dag subsid givuigeiusstraf vooi elke botte H V V wegens hit los in ondir tot uht Inttn vin tin siiir langs en wig dir ï kUisst in de Provincie Zuul Holland veroordtdd titeenegildboett van ƒ j of ien dig siihsid gevano iii t f b J J B w ins il t tt Gouda als gdti dei 1111 iiiK aangospanui 11 liondink 11 niet ijnnust d hou Uu veiüor letld 1 it i lu ddboitt v ui 5 ot twit dipin sul sul gt in inissti if 1 Hi ins het tt iOiidi iitin stilsta m van een luspai lun voiitig op dm opi iil uin wig onilti dit dl I limi ot uu uidu f hikt pu sooii dt t 11 1 lm hl of oiiiniddi llijk bij ot vooi di be puiiiin fphalst was mioohIh d tol itnigild boeti lil ƒ 5 ol uu dig subsid evanginisstiat lus I s wigdis hit vuuiiKU van lui tid dooi dl giinii it 1 101 dl echt oiiihr dit di e was gtkiutbniul viio idii d tot leiii j tldbo ti mj 5 ot tuie d igi 11 subsi I gi viugi nisstiat BoMudiiii alldi uiet uit oudi iiug vin dinviijgi apioktiu lil dt kuslui iiivoidtibiir bij lijfsihv ing Bij vonnis vin 10 Augustus s 1 d J VI i ispi kiii V II dt laiikla ht van in dl glim tl te JOU 11 liarihi ti rijden dan lu ten mi ligtn dl if dl kostiii tl dia tii dooi dm staat MARKTBERICHTEN Gouda 17 ig Uij wiinir litndil ihdi stdn iniiip widdoin llaiuv Jaiui piiiki iiimsiji ƒ K J U ij Mm ildi 1 I i 11 l ohlii I Tl 11 i l oi gi yT Tiiy ilU Nu ii i J 1 1 1 i 8 od l l diis puiki y I i s 11 I Bnildiliuils hl il i i iiiiwi li i i Il iiiar kHaliliit llivirliiigi i liü a I l koiti f i l i ij H Ileum p 1 ld inlandsihy H j Itr kaasmarkt vin gistirm wan n 230 pjutijm naiigivoird kvmdigi liindil van y Ju 2 l waardu gewiehl tot ƒ i Dl viimirkt nut f ew uu n aiiivoir doih tiagin lidiulel irrisk ilveini goiil ti vtrkoipm In vette 81 hapdi vliiggi Iniidd iiiagi u varkins m biggmtraag Goib til 1 51 a 1 Ii4 i b ld 1 21 a I l Burgerlijke Stand I ut 1 1 N Ij ii Li ell lus lolialiiin uuiltl J voii Ah tn K 11 itiiiii Coiitli iiiJlis i V ni ileii I iid tn C II J Sint If HibiLlIIi ouders K Vonk lu P van ilti jtusil Sijije Johauiin ouders 1 vau i ijk eu I M Bütkaiup OvmiMii N 15 Aug J C l veld 1 j 4 oi G J dl M l 22 d A W Mijn inrd 9 ra 16 l Bon huibvr van G H van Oije 53 j Omiwii 10 Aug I A Ulok en J Dlolt V lunj kücii u V tTii dtr Mia M Hu iitndijk iii I 1 liiet vtll J i van dtr laa tu J van der bchildtn K Sihiid 11 tn M van dakn 1 vau Dam en A dtn üu kil ADVERTENTIËN Heden overleed tot innige droefheid van nil tn mijne beide kiudtren na een langdurig eu smartvol lijden mijne geliefde echtgLuooto niEüERlKA ONN in den onderdom van rnim 53 jaar G H AN OIJE Gouda 16 Aug 1871 K K OOSTENRIJKSCHE Premlclccnhig van 1864 Iloofdpuj m r oi 2Ü0 Ü00 50 000 l 00 10 000 2 i 5 UüO 3 u 2 000 6 1000 15 a H lO 11 400 7 1 a 170 en die op din 1 September e k iiitj itiokkdi woiileh oor dive trekk ng vcr i lid ik t gin franeo ovtrinaking van hit bedrag gilude lütiii a 4 halve a ƒ 2 VKitle a ƒ 1 l usptttiissen gratis Inkkingslijsttn wordtn fi ineo toe e oniItn na de tri kkmg B V N K 1 E 11 S II U I S lEGMUND fÏECKSCHER I nil Amsterdam Warmoeaxtiaat I 5 i ADOLPH LE7IJ G dpiegelfabnekanten en Flaathandel Amsterdam CLOVENIERSBURGWAL C 163 Expositie van een aan ienlijke collectie Engelsdie STA ALfUlAVUH V naar beroemde meesters welke geencadit r als ook los voor de portefeuille door on tgileveid worden tegen eh gros Prljs en Gelogeerd VRIJDAG 18 dezer ot Vijf uur in liet Hotel het llertlHiis altlier Reeds over 13 dagen Kelz Oost Prcmie Lceiiing 1864 ÏKEKKING 1 SEPTEMBER 1 prijs a fl 200 000 1 0 000 1 1 000 1 10 000 2 pril zei 1 l 000 en nog 714 prijzen welke olie 1 Sepï mber moeten getrokken worden Hiervan lever ik goheele loten h 4 halve 2 kwarte a ƒ 1 Alle aanvingen worden direct beantwoord tegen ovei making m remise Officieele Trekkingalysten worden overal verzonden Ut uht D A DU MOSGH Voor Rottirdam verkrijgbaar bg HH GEBB IIAAGENS Keizerstiaat KENNISQEVING De BUUGLMElSi lill van bouda brengt teralgimeene kennis dat dt stiaat tussohon het Nieuwe Veerstal en de Mindi rbroedtrsteeg ten gevolge vua daaraan te doene htrsttlhngen van deu 19 Augustus aanstimnde tot nadere ainkondiging voor de passige mtt rij en voirluifen il eijn gesloten Goinv den 17 Augustus 1871 De Burgemeester voornoemd REMY W W Br f V j BB M KIK KW l s Ipj è il Mte miliKiifii wk ar te jte iltjjeenl ekoon li iiiifii mil De nlwikfeliiig te fawn WwtaiWfii feiiliM imgit otuiè iwi if intoe jie m mm wtk 01 fat n ODKT p utimo m kim m pild mtkiiiEk m k Dod lie MüMC imi k t p inmipklitiikiMiiitt tóiell kii i ihjiüiiiMf tó lll Ml BH Hl L 1 1A i ¥ ili er Vu 1 Ni ÏW I k 3 I