Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1871

lÊiÊmit igj üfap aM iS I w iii n B n 111 i m Zoiulag 20 Augustus 1871 N 1091 GOUDSCHE COURANT icuws en Adverleiiliehlad voor Gonila en Omstreken IVIJ c i k a en Plaathandel erdam I BURGWAL C 163 iizienlijke collectie Engel lEN naar beroemde mees t rd als ook los voor de ifgelrverd Prijzen liJDAG 18 Iter I Itet Hotel liet bs alhier 3r 13dag en ii le Lccnliigl8ö4 SEPTEMBER k fl 200 000 4 0 000 1I 000 10 000 000 welke alle 1 September tor Pen Ig tpele loten a 4 halve orden direct beantwoord ai remise objsten worden overal ver D A DU MOSCH rlTijgbaar bij HH GEBU trant t 3 te E V I N G Il viin Gouda brengt ter il1 I rant tussolien het Nieuwe rbroi lersteeg ten gevolge van irsteiliiiffen vun den 19 Auladsre aankondiging voor ds o riiïgpu zal zijn gesloten uifustus 1871 Ir on eester voornoemd SEMY W R Br iWEGr A iZ U Üen HJAG a dt verschillende vakken var ingezonden voorwer ieferen ZONDAG naar p gkbeel ewove treinen oor e Z non 11 k I iiwei 1 ZÈSTIO otou k mrten moeten zijn slechts verkrijgvau een schriftelijk inelijk teuken tegen en zyn door dezen iid zoo dikwijls dit H EJC T I E Uctadresvanilcii lieer zijnen CS Reeds een paar malen is door ons met ingenomenheid Eielding gemaakt van het plan om een gedeelte van het plantsoen tegenover den Kattensingel te bebouwen In n 1078 n tmen wij het adres der Heerun Steens Zijnen c s o en zoo zijn wij ook thans in staat het een en ander mede te deelen uit h jt rapport dienaangaande door de rommissiu van fabricage uitgebracht Die commissie overwoog in de eerst plaats of de behoefte aan woonhuizen voor den meer gegoeden stand werkelijk zoo groot is als door de adressanten wordt beweerd Te recht kwam zij óeer spoedig tot het besluit dat werkelijk een dringende behoefde aan dergelijke woonhuizen bestaat Vele vreemden die door de gunstige ligging der stad worden uitgelokt zich hier te vestigen moeten van hun plan af ien omdat zij geen behoorlijk onderkomen kunnen vinden De ontwikkeling der gemeente wordt daardo r tegengehouden Een tweede vraag was of ijj die behoefte niet op audere wijze zou kunnen worden voorzien dan door een onzer plantsoenen aan zijne besteuuning van publieke wandelplaats te onttrekken Doch de commissie meent dat nergens een meer geschikte plaats bestaat dan in het bedoelde plantsoen In het bebouwde gedeelte der itad is geen voldoende ruimte bcvschikbaar een nieuwe wijk achter een onzer singels zou om den grooten afhtand van de kom der gemeente niet zeer gezocht zijn zoo it het geval zich niet gemakkelijk zou oordoen dat iemand genegen zou zijn een dergelijke wijk te bouwen Het belang dat de gemeente hctft bij t bouwen der woonhuizen acht de commissie grooter dan het behoud der wandeling waarvan voorloopig slechts een klein gedeelte v ordt ingenomen terwijl latpr wellicht tot den aanleg eener fraaiere wandelplaats zou kunnen worden overgegaan In de derde plaats onderzocht de commissie weike werken door de gemeente zouden moeten aangelegd worden en hoe groot het bedrag der daarvoor te maken kosten zou zijn Een rapjiort van den Gfnieentebouwmeester waarmede de coniinissio zich vereenigt geeft als nieuwe werken op riolooring van de zijl achter het jilantsoen en van het ivatoi onder ae daarin gelegen brug demjiing van de gracht over een brcc Ite van 5 ti 50 meter het maken van een bazalten kaaimuur en van een keistraat niet trottoir De kostcii hiervan zouden vour liet geheele plantsoen ƒ 74 ij2 en voor het door adressanten aangevraagde gedeelte ƒ 111 820 bedragen waarvan echter de koopprjjs van den grojid f 5000 moet afgetrokken V ai neer de benoodigde gelden bij de Maatschappij van Gemeente crediet werden opgenomen zou gedurende Ü8 jaren aan aflossing en rente ƒ 700 moeten opgebracht terwijl daarenboven voor jaarlijks onderhoud en 3 lantaarnh 127 moet uitgetrokken Zoodat de uitgaven door de Gemeente te doen in den eersten tijd J 801 zouden bedragen terwijl de belasting die voor ieder huis aan de Gemeente wordt betaald 151 43 zal opbrengen zoodat daar het pliui voor tien huizen gemaakt is de gemeente jaarljjki G21 0 zal overhoudei Daar ei hter voorloopig slechts vijf huizen worden ge et en de vijf overigen eerst binnen drie jaar gereed moeten 7 i n znl gedurende dien tijd voor de Gemeente een te kort van l iii S i ontstaan Zoodiii ilc liui cu 111 dl gniiidl l i4ni r viilli ii liclj i en aeii na de stichting het geval is zal t batig saldo voor do Gemeente nog met 180 worden vermeerderd Het spreekt van zelf dat dus het rapport der Commissie van Fabricage gunstig luidt 7ij stelt echter de volgende voorwaarden dat de grond der gerioleerde zijl eigendom blijft der gemeente doch aan de adressanten ii erfpacht kan worden gegeven voorts dat zij den koopprijs voldoen alvorens de Gemeente met de werkzaamheden aanvangt en dat zij zich ieder voor t geheel aansprakelijk stellen om hetgeen door de Gemeente wordt uitgegeven terug te geven a s het plan binnen den bepaalden tyd niet tot stand komt Het zal voorzeker niemand verwonderen dat de Commissie van Fabricage zulk een allergunstigst rapport op dit verz tk heeft uitgebracht Zij heeft de voordee en door de gemeente te genieten wanneer het plan verwezenlijkt wordt vooral niet te gering geschat Mogelyk is het toch b v dat een of meer dier panden gedurende eeuigen tijd onbewoond blijft Daarop is bjj de berekening der voordeelen volstrekt niet gelet en zoi zijn er naar wij meenen nog wel meer piinten die op de balans bij de nadeelen moesten gevoegd doch die over het hoofd werden gezien Hoe is t met Rijnland Zal dat vergunning geven om den Sin elgracht te versmallen terwijl vroeger reeds iet houtvlot dat daarin lag hinderde aan den stroom V Xat zoo liet vergunning fr de geiiietnto geen nieuwo offers irui diitwate schaj moeten brengen i Niets zou ons liever zijn dan dat alle bezwaren die tegen het plan bestaan werden op eto l maar doo hen over het hoofd te zien worden ze niet uit den weg gerui nd Vooral zouden wij de verwezenlijking van dit plan gaarne zien omdat de personen der ondernemers Tï aarborgen zijn dat werkelijk iets goetls iets schoons zal worden geleverd Winstbejag toch is aan de e onderneming geheel vreemd want hoogst waarschijnlijk zal daze bouwerjj een slechte speculatie zijn De berekening toch is dat elk hjis minstens 8000 zal kosten en vooral niet meer dan J 500 aan huur zal opbrengen hetgeen elk deskundige een zeer schrale rent zal noemen terwijl lan ook nog de kans bestaat dat een of meer woningen eenigen tijd leeg zullen staan en dus niets opbrengen Het is dus alleen uit liefde tot de stad hunner inwoning dat de adressanten eene belangelooze poging wagen om de algemeen erkende liehoefte aan woonhuizen te vervullen en dat plan verdient op zich zelf niet alleen allen lof maar ook alle ondersteuning mits de belangen der gemeente niet uit het oog worden verloren Zoo zouden we het niet wenschelijk achten dat onze tJeraeentebouwmeesttr ook de architect der vereeniging werd want er kunnen zich gevallen voordoen dat hare belangen met die der gemeente in strijd geraken en d m zou die ambtenaar in een moeilijk dilemma worden geplaatst hetgeen ook voor hem zelf niet wenschelijk zou zijn Aanstaanden Dinsdag vernemen wij zal het adres in den Gemeenteraad worden behandeld en naar wij hopen onder zoodanige waarborgen als t belang der gemeente eischt worden aangenomen Geschiedt dat niet dan zou t wel kunnen gebeuren dat nog langen tijd die behoefte aan flinke woonhuizen in de e gemeente werd gevoeld BUITENLAND BuKcnIandscli Overziclit De beide aaiihii igige voorstellen betreffende het uitvoerende bewind der voorloopige l ninsche republiek brengen de gemoederen in groote beweging I e nieerderlieid der nationale vergadering wordt monarchaal genekt en schrikt tegen iet woord republiek Onder die vreesachtigcn telt men een aantal Oriéanisten Hoe groot is het verschil tusschen het oude lioning ijii en het moderne gewrocht eener constitutioneele regeering met een titelkoiiing Als het wezen verloren is gegaan blijft de oude naam bestaan Dt tijd der koningen die kunnen gaat geheel voorbij de koningen die ge ij r ameii aan de wet coals in Engeland zijn erfelijke presidenten van geniceneliesten Lodewijk XIV w is de koning en de staat die goede tijd is voorbij e keert niet terug Het IS in Frankrijk nog niet geraden beslissende maatregelen te nemen ie partijen n achten op het gunstige oogeiiblik De twee voorstellen zijn Donderdag met ecu derde vermeerderd Daarin wordt voorgesteld dat de heer Tluers mtt den t tel vau president der republiek de functien zal vervulleu nmschreven in de acte van den 17 ebruari De waardigheid waartoe liij verheven zou worden zou de eenige afwijking iju van den tekst en den geest der overeenkomst van Bordeaux De n ition ile vergadering zon met niteengegaan vóórdu zij aan Frankrijk eeni coii titutie had geschunkeii De president der repiiblif k zon de vietttn door de ministers bij de vergadeiiiig doen mnbieden liij zou den ministerraad pre idceren dje solidair tegeuovee de vergadering verantwoordelijk iou we en Meerdere bepalingen zijn analoog aan die van het ontwerp vau Rivet Een bnef uil Versailles kent aan dit oiilweip van hambrun zeker gewicht toe als kum ende het de gelegenheid openen tot ten vergel k tusschen de linke en do rechtt r ijdc Dinsdag venv acht mui de discussie en groot rumoer doch on eker is de uitkomst Hij de driemaandelijksohe vernieuwing van het linreaii is Irt vy herkozen als voor Hter Hano die eenigen tijd lid der comuiune thans zitting neemt in den l arijsclieii gemeenteiaad heeft daardoor groote verbolgenlicid opgewekt doch de minister van oorlog Verklaarde dat hij gearresteerd zal worleu en gerechtigheid geschieden yoodra uit de schriftelijke stukken be vftreii tetren hem rijzen De verhooren voor de krijgsriiden viilie eu de be iii gstelling ende duur is onal ienlijk Beieren schijnt erkelijk een iiieu v mini terie HegiienbergDiix bekomen te hebben Voor If IieD olleni IB de tijd nog niet geVomen Beierei ii vooiziclitig liet volk eer achterlijk in ontwikkeling en zoolang Pruisen niet krachtig optreedt z nl iu Dnitschlnnd veel weifeling blijven bestaan Langzaniii gaat zeker vootbiirige ijver zou veel bederven Terwijl Kiigelaiid ziel verre houdt van elke bemoeiing met de algemecue politiek houden de keizers van DuitFchland en Oostenrijk conferentie Wat men d aar te óast in overlegt zal vooreerst wel diep geheim blijven De diplomat sohe overwegingen schuV en het licht eu hebben de duisternis lief Het zwijgen van liet oorlogsrumoer i geen vrede vrede ru t op vertnjuwen overeenstemming en onderliiiga zameiiwc rking nut daar waar zelfzucht hek hoogste beginsel is waar wrevel en nijd afgunst on wraak zucht gezeteld zi ii de volken van elkande gescheiden zijii en de iiiiiat cliappij door geweld in st indgchou den e ii zeker verderf ti gcmoet gimt F R N K R IJ K De New 1 iirkselie inaatselia ppij die aangeboden had de l arijsehe u isiaiidelitigeii op de haar fu beliourendu gronden lu iNeder Lalifornic en Ari üiia te huisve ten en ei tot etne kolonie van Liiulbouwers en mijnwerkers te vormen liiiell geen aanmoedigend antwoord van liet bewind oiitvaiifieii Na ii verzekerd ndiilt kw iiii lilt aiitunoid lihiop neder dat de Klaal lul inlil li iil mil iii l llllg oiiderd inen voor dm 11 lilir II bi ii jiii ni 1 trairni iiMar uict