Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1871

JS muméHim aiSt ff f l om h flyk CbinceiiiHi kouli s vuor do dnii t van piiti nlien n besithikbaar te aU llcn en inn hunnt n 111 11 OM tl i VI r n lm diigblii 1 an Nun York het Joiirii of Com mera preekt ei n weinig gunstig ouiiUcl uit o er Int plu der bidiilde lunit ilnppij W ij iwijfileii i i t dt blad ol ïsuler a ifoin i iii Sed t euiijri 11 tjd u uit di omeilvhcid tiPirijs cl I r toe voir I m d oiiui bus uilmrtmen Dl krjüsnad te Nirsailhs zit jii ittingenvoort doch de bLlan nLlling veruiiniUrt studs Det reihtstellingeii voor den krijgsraad ijn oü veleneih gruwel een voortzetting der onmenso tlijke tutiek die in den aanvang af der ri vol tit aii 1 s Maartdoor de rtgeermg van Lisiilks i voigil werd l eParysehe hor chtgever van den kfandard is iuugedagen geled u dt welsprekende to k gewetst der bestiUiiide vprontivaardigiiig va het l arijsche publiek Hij zelf duit die verontwairdij n en brinlrairktinscherpe bewoordingen de on Lrstandige iii virderflijkestaitkiinde vm Ihieis eu de zijnen on lo I ng nahet gebeurde nog den bnitengewoii n tocstnid tedoen veortduitn en in stide v iii iltn burgulijkmrechter te littn opt i lm een niilitairt riilitbink saam te roepm Had de kii gsiiul ui mt ili rrespoiidiut onmiildillijk ni afloop di r uisiiiiiitie haar erkzlimhi den kun itn biginni din win dtoiuslandijiheiil nog ti ver iits huldigi n gLwiest m iiirthan nft 2 miiHiid w iclituis is ijn optrede et nanomalie tn em schaiiil liit kan wel iiitt indeisof de nij L van proeci icn l ij dm krijj sraad hutveel te wensehin ov r Al di wurboigin igt diberichtgever iii den blandaid die di iirlidi iig in mindire uiitc wel is war dan in Engilmd Ijc it ijn illiisim gewo dm tn mm on iili iiv de hterlijke ihij en vin li t k i iiujk nmun waiiui rmen iet op lio ruwt wij e de aih ji itm t legevoegdaan de btsohuliligdui wurdLn bejtgmil tn tdwirsboomd Lilt dl mededeelmgep der d gb ilin blijkt ditde Tciemi iug tot weilir vrjimkui i dm L nsen Lotharngiii on Ier dir ttil i m i igui h ladtlivronci sociitt pitr titiqne philiiithr piqutit fraterm Hl lU Alsacieiis it Lori iins rieds in Itbrii an te Pirijs 19 tot stuid gekoiutn ij gait uitvin de volgende grondstellingen 1 riiht gaat bovengeweld 2 gten luiiht ter enld kin ovtr menscheii beclukkm 7onder hniint titstiiunung 3 dedoor veriMruig oiiltrwoipn volktn bilionden hetonbeperkte tn onvtijiarbare rteht hniiiii nitimaliteitterug te vorderen In de stitutm wordm de in ildelm opgegpvm door tike de verieiiigiiig haard I fll triehten te beruiken IIo f 1 ikelijk Jil mtndo hit oprii liten V m genootsi happen tnluthoudm vin bijii nkomstin m di lx idi proviniiiii dm Fr inseheii gLLSt allaar liveiulig Iniiii n hui iIl swholt 11 uilen subs du 11 w rilm nit ikiiid ook nlliii sthi rpsehnlter iii tuni vertm gin m iiin i k m Tiiiltiikunstliivendi ge tIselii pm m lat 1 m woidei giroep n lii il vtnlir di 1 l i is 11 I oth ruigers ttu ki iLluigst iiuspurm iIil gi n t n nut il verlaten iinirh tliel nut huiiiii bruiiki II duimen op bit ri lijdiu t w idittii aiMioril o ik huniimgrondtm iiiloni niet vin di hand ti dom ENGELAND De Luri p iiiileut vin de i m t li liiil uulilt dit de uiiiiwt nunistei v 111 luantim 111 Ijaiil op iniik n 111 gi luaikt ijiidi op dt geriiilteii van etiii tt vtiwaLhttii btlast ug op dt built iiltudsihi stluild van bpiiije hit ovti il wmstht biktiid ti len wor den ilat hij wil veire van over te hillm t t itiit koitiiig op dt tiupoiH b piakli lijk damt gui gtsttmd 18 UI iju 011 on tlie kjitiiig tme om liijkhiiil i UI tn 11 vl uuk iju Dl niiui tii van ooilog httlt 111 I t I114 rliiiis bij jt egeiihtiil dat duui ten der IciIlii iiangtilroimn wtrd O hit maltlhn ui 1111 ondtr otk ointiml dl n 1 iDiithting van hit krijgSHC m cmi gi riiststillenili virklainig nlpihn l eu o a muligi duld dit dl aanwuv ng van vujwilligirs voir hit stainile ligtr volKouiiii uur wtustb ging en rii 111stlioits f Liiü g rurutm v lor dt bistiianilt bthiifti opUvtidi ijiidt ir 111 lil liatstt lU maaiidm rnini J l tlUO vrijwilligers aaugtworvtn nii tlegmstaandedt afschaffing van lui hindgtld tme uitkomst du am dl vtrliJigin iltr sililij aiii di vtikorting van dtn iliLUSttiid 111 111 dl liatsLlijk gi u inii n luaitiipilm tut virhittnng vnn hu lot v 111 dm soldaat tot te schrijve 11 was BELGIË Te j t verpen is 111 mt vi rgaderiug van kooplieden iiulirs tn niiiurt utingii u n n ij dt il enitim volksbedrijv Jiud btsitn ich tot dt re gitring tl wnulm 111 t hit vii oik om Au wirpen totitiii vnjhavmtem km iii s Hreinin tn llainhurj ijn üiidi r bituiiing van birtid villigheid om door midilil vin itiii verhoog lig dtr pliiitsili kp btlastin gm dt schade il veigoeikn ntlke de s hitkist bij de viiwi i ulijkii j van diLii wensth loa lijilm D tTï T s C H iTaN D Uit Sti iitsburg woiilt 1111 dl JViur tuiig iief gtdii d lilt lie lüinmi sun tit biouidteling ilu m gediLUilt iiiivi i eii oin sch ulLvergotding mtt g outtn ijvir hin tuk voort itttn Die aibtid is ur tijd roovmd in vtrre v ui guuikktlijk Iht is uiLt zoozeer hit gival omdat het bLoordulin dtr Jiak dt meer of miiidtre sthade wilke gtltdii is zou bij ouderc moe tlijkl eden aanbiedt er werden experts getuigen 11 tn pihoord alvorens htt oijftr der ontlervonden schade werd vastgesteld ma ir het bezwaar ligt elileis Dt rLclaioanten zgn bijzonder vernuftig m het bedenken van allerlei gronden waarop hun door de bedoelde commissie gelden wegens g ledtn schade beliooreu te worden toegekend tirwijl ij uu aiidcnn hotfde wegens rtquisitic bij voorbeeld diafvoor werden bttaild Hondarde ja dui uulc annvngm hu ft men om du reden vin de hand 1101 1 n wij in Jü I JL BINNENLAND jOuu 19 Auousma Voor de aaubiatiding tut het ainoveeiiii vaii twee vvoiiiUr 11 op Il VVtstijÉven h t m het bouwen van ipii post u ttlegi iif kun or waren in ekoinm twaalf iiisclirijvingi 11 111 bicik gistirm jij dt optniiig dat dl luio stc msihrijver was l h Gisteren ei etrgistireu wiid 111 dt Soeieleit Ons leniigm 11 1 kmdtrfie t gev 11 r 1 Doudirdag was hti feest ojr de kindiim dir leili 11 ttnvijl Vrijdag oiig veer UOO leerlingiin dir arnim en tnssehen sihoUn alsiuide de wee dien bt tedeungen werden onthaald Het mindtr gunstige wider an rijdag weriitt vüiStnkt nitt op de fiestvrtngdr dtr kltuien daar de ruinie taWa der Socuteit allen kunden herbergen tt inneer de regen hart stortvlagui ïoud Des inorgtas oiu tlf urm werden zij door de ftestoommissie en t muziekcorps vm t i rtg iiif daanoe uit ideii overgekouim au ecii der seholen afgeha ld in trokken zij oiultr tnngeii vin lie lenn naar de sociëteit wair earousspl en poppinkist hamberg en de geltcr It hondjes hen bij afw ls pllng btzighitl den ie biocdtrtjespan hid t ook druk terwijl t aan aiitli re versnaperingen en kleine gtsehenkm mede met outbr ik Nog werden onder dt kinderen een ge voor deze gilegmlieul vervaardigde duidelijk gedrnktt litdtrtn vorspreid waarvan zij tr uu en dan uu 111 tl 1 hoorin j ijii overtuigd dat ledireen het feist volkomen gtsliagil al aehttn tn met ons jil instemmen dat dl lu itn die th met di organisatie tn kiding V m t lust liaddLii belast aaiispr lak hebbui op groottn lul en groottn dank lltt huft M bthaagd lan Jonas Melhado die 111 lilt huis van opsluiting tii tuchtiging te Leeuw 11 ilui gedttiniird was wegens du Inemiiig a 111 htt Eot t 1 imsche oproer kwijtschelding te verlttutu van zju overigen stiaftijd Van de b jaren confinement aaitoi hl was veroordeeld had hij nog 4 jaren te ijneii lastt Ui halve dt VUttcr jn nu nog lichts twie ter Ifilcr aki VI rourdti Idtn gt iletineerd die iciic stiaf vui 7 jaiin htbben te ondirgaan 1 inituttiaad van Il drill dioi iiii nuts iih liiu I IiiuIl ï idiiii ti il tuil givalliii van A iatisiht iholti i liebbiu V iigttliiaii 111 nuts dl hoiidirs van tiutiii m kriin 11 VI ir 1 AngnstuB op hit bevolkingsngistii altlaar zijn ingeschreven tn do kranun of tiiitui iih alilair bevindt 11 Dl door burgimiistci 111 wtthoudeis voorgestt Ide nieuwe organisatie van hit bruidttt en is door dm riad goulgpkmrd lm vooistel van enkile lulcu om van assundeuis c 111 jaulijksehe bijdrige vour de k stm dtr biiudwitr te vi igm is mtt 15 tegen lü stemmin verworpen le Jtolt Lt mitiit dit de v rwtiping van ilekolüi Il bi rootiug door ili kol hl itm van Sini iine tl lilt dit dl güuveruiiii ilii ko ouii iiitttU man is die d lar op ijnc plaits is Uit het dtbit blijkt d tmin vooril tigiii hem gi iu I is m lau hem wijt dut de verstandhouding tnssL leii utt al tmtmi gouverm ineul en htt koiuniile iiiiuder goid is De II C uu tut dat hfi dan ook tijd wordt dat d mn v Uosse den gouvirucur lirngroipt dit is ter viibetciiug van buriname s toestand nooilig iu fearuiame s t komst 13 van te viel giwicht om die aan een p isoon op te olltnu Men niig ichting kocsttren vuor tpeisooilijk karaktii vim den gouvcriioiir maar men km den mm met 111 ijiic huogc positie liiiidliaven 111 vvien de koloniale stitm zoo weinig vertrouwd stillin Ain de Jriihemsche Cuuraul wordt mt 9 Gravenhige een brut gtschrevcii door Ltn broinpot nnir door een aardigm broniput Hij bromt of lit ver hij buldert vooreerst tegen de doodubcendtnncomedie van 22 y aanst Als eeue groote reden van het diepe gevoel op welks opj cichroeJdAeid ook reeds vroeger is gewezen dat vooral het s jt vcuhiagsehe pnbliek m deze zaak ten beste gei ft nu iut de brompot de vreii der leveranciers om liuuiie klanten te veihezeu Het mocht eens aan een hooggilwren kamirheer of stalracester ter oort komiu i at de Itvtrancicr Dings zich verstoutte tt lachen mit hetgetn duor de hoogste aristotratu veiklaiid is icn etrbiedwairdig nation ui lu vorstelijk 1 nldeblijk te ijii en vairwtl de klandisie Hij wenscht ten slottt dm minister van oorlog toe dut hij voor di vntsilijkt impgespaaid worde dal dt bttiidmn ui vtrwarring koiiitn dit hij soms verkctide bemm on virliuilijkin Na U e uitboe tmiiig wordt ili brouitol wttr opgewondtn tn at ilrokktii m Unft giert nd los op het gtbtilel voor de kcloniulcn mii boud der If i leM 111 Het mott hm m huniii i ig iit uogm virii dtrcn om voor udeien ktc il it ij hun pli ht htli ben gtdaui ituc fooi tt oiitvaiigm De schiijvir gicf een tariif up wuriiair op de wij e de deugd vucr di luilitiirm oo k iimui btrekend worden als Cthuoi aamheid aan de gajcixn bei len f 1 een mui üi yacd f l S O gdegenheid gehad om tets mg te uiun en hel luet gedaun O 7 1 niichtir gehlioen hot 11 el er eeu bot el Ie hijgen ai f 1 2 vrouwen en iinde eii htt eerst de loep laten gaan f i en ervolgens wordt ili tol nog imigt malen opgedraaid n afgttrokken om achterteiivolgeiis am te gicien t gen de treniigc vi lantwoording vm den onsul te Portsmouth tegm den aeliteruitgung van den Spectator tegen htt I aderland totdat hij eiuililyk s avonds naar htt bclicvcuiugHlit eestrand hten drua t eu daar machteloos neervalt o udat bij zulke sclioone tafereelen alle bromkracht hem uiitnomca wordt Hoewel een stelseluiatig vloeken op of belache ijk maken van dit onderma msch even vcrvilcnd eu ungcpist 13 als het eeuwig jabrocrtje spelen zoo doit hit toch pens goed op een dergelijke manier als van den Haagschtn brommer nike lafheden als b v die geforceerde tranengiettri over het lijken transport aan de kaak te it n tellen Het Vaderland ontving het volgend schrijven uit 9 Hertogtnbosch Nergens geloof ik heeft het ultrnmoutamsine moedig r of wilt ge ven eteler voorvechters dan in dt n l os h V rieden Zondag werd in dt St Jan wedt r LU strafpredikatit tegen het afs huwelijk liberalmui gehundin vvairin mtt volle hand het zaad vin tueedraiht en haat werd uitgestiooid De toespilingtn op I ld van den gciuci ntcrlad dat on1 mgs dl uil iinoiit uu 11 vm v ilsclihi iil had beschnldigil wis OU tistlnir dat velen di oogm op den bcdocldi 11 persoon riclitti 11 t Werd dien man nis misdaad aangtrekend at hij ich hal durven en kuuiitn rtehtïairdigm van hiiti lijken vroraen lastir Ook ovtr de school een enkel hatelijk er pirsontcl wourd en dan een antwoord op de vnag wit inaikt de school ehrist li k Niet het bidden vojr lu na de schooluren niet hr onderwijs in dl chr Itciiiig maar het 011 jphondelijk toezicht van dm pastoor de ondtrwij iv unit athaiikclijk zijn V 111 dm pastoor uk i n pfiilikntu is linrrijk voor dl tliukiiuliu dl obsmraiit uu t hootd dirwtlen Hl lit ol 0t 1 pp i 1 u elJ r 11 9 1 J Lktta U tteftJ i tiiWtijmiwi T i l Ij fi 11 1 W iihiiitra iitJ K i I v imA Ir iliK iii iblf l llkll lj III IU Vtl II iloc IM KI Iiiw W V 1 Rliirt iltwjnlBi mi e i l W Ji p i m k itatw i Jif Wiüfc t v4 mi k ik M K ï f ijim ta lltwl wiB i 1 v A 1 Jl lm Ü tó j l l rai i ldrti k i j ï VwHrrt TWIIIIS j uil 11 1 wt Wi I i iii K h Hl J llla la i 1 W ♦ 111 Li i SE S5i 5 la wt