Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1871

m mm Mmm m mfm rn I P Ill II Uil uu 1 In di vi i ir dii n lii cjolera hebben mil t iten en kra vnlki itJ ii efjiater al unen ff tenten zieh 1 onden voorj e li lile licl en i luor l n it 1 van cnkele leden k ie b jilnige voor de L 11 is met 15 tegen Hcrp inten nlc I ilebat ami t al eiu oe l 1 irdt d It Jat IKJodig lit oin i iich den g hoogt itl ll z iff van de ko 11 Suriname J 11 1 1 i c olijkt d it men em wijt lut 1 111 gouvorncI De It C it de min v is ter verbeeu Suriimme s die aim cen ing koesteren iveniüur maar positie liaiid3 weini ver wordt it s Graven een Ifompot maar Idert voireerst tegen lc lui amst ehe p lie broo i nten te ren kan t le lev ijn el lotte dl L cselijki iTwarri c rhe rl jken de brfuitol weer opstuift pierend los op aan b ord der WilltM oogen vernejn pli ht heb et diep gevoel op s vroeg sr is gewezen bliek in deze put de vrefi erliezeu Het rheer of stalr incier IHiigs tgcen lüor de hoogste liiedvvr irdig nationaal va irwel de 1 minister van amp gespaard komen dat op die kunnen berc a de gmjeeen gelegenheid ge gedauH 0 7 te krij en trai at in de sloep nog een e malen opge eigen lat IJ uigeii li f op wfiarnaar llii iiren ze fciufiheid i ƒ 2 50 üe lioryf l I hit ee ichtereen tl uitwüord i olgens aan te r van den Ciin aehtenlitgung van den Yiind totcjit hg eindelijk i clu eesrand heen draait oindat bj zulke sclioone h in ontnamen wordt vloeken eb of belachelijk Isili even fervelend en on irocitje tpelen zoo doet Il dergelijk manier al van iilke loflWen als b v 11 ovcrhe lijken transport ut volge ld schrijven uit II het ultra nontanismc moe ir voorveiliters dan inden werd in de St Jan we rii het afeehuwelijk libeuitt volli hand het zaad nl uitgestrooid l e toelei geiuuihleraad dat oni fiiUohhliil had beschulil velen Ie oogen op den I t Wed ilieü man als i hij yichriiail durven en II hiit lijlkn vromen las 1 een enkel hatelijk eer ren untnkord op de vraa ïtelijk jNiet het bidden un iuet liet onderwijs in on iplioH plijk toezicht van imiet afhankelijk zijn n ii likiLIS leerrijk voor uil a iii l hoülU der eten iiivdik eolmp sn de gemceiitei iiad ge ouni d ipstoel Betreffende de partijen in de nationale vergailering zegt o m hi t Vadeiiimd liet i s niet gemakkelijk om de sterkte op te geven van de verschillende partijen in de Vransclie nationale vergadering en nog minder om met eonige zekerheid uit de n ta terkte de stemming af te leiden hij gewichtige uiiK sties lie partijen ijii vast aaneengesiiiten en de verdeeldheid neemt toe wanneer Thiers op de gemoedelijkheid van de heeren afgevaardigden giiat werken üiu zich echter bij benadering cen voorstelling te kannen vormen geven wij de olgende gei dien ontleend luiii een Franseh blad t Ttuini 0 U l on des lieserfoira bestaande uit zuiver monarehalen Icgitimistiii clericileii d c Iroon en altaar voor éi n honden 170 2 Kcchter ijde of rcehtennidden meestal genoemd Eéunion SaintAlarc Girardiu Orleanisten 40 u Linkermidden gematigde of conservatieve republikeinen meercndeels gekozen bij de laatste verkiezingen 110 4 Linkerzijde republikeinen 170 5 Uiterste linkerzijde radicalen 40 Rovendien houdt ineii nog een 180 leden over die óf zich bij geen bepiuildi fr ietie hebben aangesloten of behooren tot de Napoleonisteii die nog met als bepaalde fr ictiizijn opgetreden c Holland cUe maatschaiipij van himlbouw is vooiiicmens bij gelegenheid der viering van haar 2 Tijarigbeslaan van 21 tot en met 3Ü September 1X72 te sGravenhage ee ne nationale tentoonsielling te houdenvan paarden rundvee schapen varkens pluimvee envoortbrengselen van den land en tuinbouw zoomeileeene internationale tentoonstelling van werktuigenvoor den land en tuinbouw Het hoofdbestuur heeftgeineend op eene algeinecne medewerking te mogenrekenen waarom het dan ook niet heeft geaarzeldlot een bedrag van meer dan 721 000 aan prijzenuit te loven Het meent voorts te mogen rekenenop algemeene medewerking oin de e tentoonstellingnaar wensch te doen slagen en daardoor de llollandsclie umatchnppij van Inndiiouw meer en lueciin bloei te doen toinemen Daartoe heeft het eenecirculaire uitgevaardigd waiirbij men wordt uitgenoodigd de pogingen vau het bestuur te willen schragen door gouden zilveren of bronzen incdailles voordie tentoonstelling bcachikbai r te stellen ïewiszullen velen daartoe naar hun vermogen willenmedewerken i Blijkens het officieel verslag v in de hamlelingen der svnode in de Kerk Cl heeft de synode wat betrelt de rraag of de kerkelijke wetgeving op het punt der vertegenwoordiging van een of meer onderlingcn bij het BBiinemen van lidinaten behoort verduidelijkt of verbeterd te worden op het advnsiler daartoe benoemde epeoinie coinuiissie aangenomen dut noch uitbreiding noch beperking in dez e ensclie ijk was doch dat art SS der wii eetie groote venindering diende te ondergaan Die veranilering kimit hitrop neder dnt de kerkeraad een of meer underlingen afvaardigt ten einde 1 den pndikant behnlpzaïim te zijn in het beoordeehn van be waren tegen het zedelijk gedrag dei aanuemelingen zoo die ingebracht miichteii zijn en 2 zich te overtuigen door een onderzoek in te stellen door den predikant dat de ttaniieuieliiigen onderwezen zijn in de Christelijke geloofs en zedeleer enz en bereid zijn de belijdenis in art 39 vervat af te leggen l a irna gt ehiedt de pleohligfc nannem ng De synode hieft ook ber nidslaagd over de verhou ding van het bi stuur en beheer van de kerker nlen en kerkvoogdijen Men betreurde vrij lUgemeen dat de synode in 186 5 de regeling van het beheer niet had ter hand genomen en beslooi te verklaren dat de regeling der i erhonding tiisschen kerkeraden en kerkvoogdijen eene dringende behoefte voor de kerk is en dat de synode zich vurplicht acht tot die regeling in het beliing der gemeenten voor te gaan en dat zij hare bevoej dlieid daartoe ontleent aan den aard harer betrekking tot de kerk en de bepalingen van het sMiodnal reglement Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan al de kerkelijke besturen en collegieii van administratie en aan de synodale commissie is opgedragen een ontwerp regeling aande synode des volgenden jaars aan te bieden Tc Deventer ia op voorstel van de commissie van toezicht op de scholen van m o besloten het schoolgeld van de burger avondschool te verminderen tot 2 50 s jaars en voor hen die tegen den zoinercaisns de school beginnen te bezoeken lot 1 50 voor de teekenlcsseii aan de burger avondschool lot y 2 50 voor het bijwonen van enkele andere lessen tot 0 30 voor ieder uur s weeks Men mehlt uit Schiedam Uit allerlei pla itsen me ill men vuor orgsma iliege lm die van overheidswege worden nenoraen tegen het mogelijk uitbreken der cholera Van hier kunnen wij zoo gord als niets meedeelen ofschoon misschien nergens zoozeer als hier maatregelen noodig waren Omzettend is Mioral het binnennnter vervuild ondragelijk de stank van grachten en sloten in en om de stad verpeateiul de atmosfeer waarin wij hier leven Met angst denkt men aan de vreeselijkc gevolgen iils de ziekte moest uitbreken Of de openbare ni icht bniteu staat is verbetering aan te brengen weet ik niet maar dit weet ik dat er noch voor beter drinkwater noch voor waterververscliing iets wordt ge laan en dat de burgerij ii et zorg den trcurigen Ijestand van den eeiien op den anderen dag ziet voortduren zonder dat iemand tegen rao j elijke gevaren een hand uitsteekt Uit Berg ambaoht wordt dd 16 Aug geschreven De hi oibouw ia hier thans nog in vollen gan hoewel ruim ti veken later dan in norn ale jaren De opbrengst ia zeer verschillend Terwijl sommige stukken liüoil md een voldoend gewas geven leveren daarentegen soinmigc andere zeer weinig op Over het algemeen is de opbrengst 1 3 minder dun vroeger De livuneppluk va t zeer mee lilt jaar heeft men een zeer goed gewas De prijz en van den hennep zijn evenwel lager geivordeii Alen ia reeds dink bezig met hel plukken van do gelling De aaiil ippeleii leveren een zeer goed beschot Onder de vroege is evi iiwel de ziekte tiiinelijk erg verspreid Hij de latere wordt hiervan nog weinig bespeurd lioomvrueliten voon aiuelijk ap eleii peren per ikken en abrikozen zijn er ditmaii zeer weinig De groenten groeien er weiig De weilanden ijn grootenibels met weinig gras bezet liet jonge ec brengt evenwel hoogc prijzen op en n ordt in groot aantal verkocht Laatste Berichten Londen 18 Aug De dagblnden deelen eene dépêche mede uit Madrid waarin gemeld wordt dat Uoqne en Barcia beschuldigd geneiiml l rim te hebben vermoord in vrijheid zijn gesteld Ter eere van deze gebeurtenis hulden fee4eu p aais NeW York 17 Ang Kris eene nieuwe regeling getrolt en oor het plaatsen der leeniiig Hieraan viel eene gmisiige üiitvani st tin deel De nationale banken namen spoedig het bedny d il voor haar besihikbaar was gesteld Londen I8 Aug in de zitting van het lagirhuis is de motie van cir John tir iy entpiête om tiTiit het gebeurde in het l lioenix p irk m t i tegen i A stemmen verworpen Madrid 17 Aug Ken der voornaamste hoofden der internationale levens lul der Parijiche cominnne is gearresteerd Het gouvernenieut besloot hem aan den l raiischen rechter uit te leveren Koningsbergen 17 Aug De metselaars heljben den arbeid gest lakt Den löden wirden 70 personen door cholera aangetast i4 zijn overleden Den D jeu wareu er 811 gevallen waarvan 27 met doodel jken alloop Stettin 17 Aug In talrijke dorpen in den omtrek doen zich choa riigevallen voor Madrid 17 Aug De Federale raad van de Spaansclii af leeling der liilenitiUouale heeft aan den minister van staat cen langen brief geschreven waariievena eene petitie gaal onderteekend door den secretaris Mara Daarin wordt als t inaxiem der vereeniging genoemd vijandsohap tegen t beginsel van van gezag en als ha ir hoofddoel vernietiging van dit beginsel In den brief wordt verder geklaagd over Ic lasteringen en vervolgingen waaraan de vereeniging heeft blootgestaan Ve Internationale 7 oo Washington 17 Aug Het batig saldo van 91 millioen voortspruitende uit de oiiti angsten over het halfjaar alsmede een vorig batig aildo zullen aangewend worden om 121 raillioen der Openbare Schuld af te lossen Parijs 18 Aug De commissie belast met het onderzoek van t ontwerp tot verlenging der volmacht des hecrcn Thiers is heden bijeengekomen Vermoedelijk zal zij Maandag haar rapport uitbrengen on zal Dinsdag de discussie daarover aanvangen Wen blijft gclooven dat t ontwerp na voor ifgaande wijziging met groote meerderheid zal aangenomen worden Naar men verzekert heeft Abbatucei zijn ontslag als afgevaardigde van Corsica ingediend om plaats te maken voor Uouher Vi onderhandelingen met de Duitschcr betreffende dejjoniruiming van de departementen romlom Parij duren voort Men twytelt niet aan een spoedig welslagen Londen 18 Aug In het lagerhuis heeft lord Enfield medegedeeld dat hij bericht had ontviing n dat Frankrijk van do vreemde schepen die zijne havens binnenkomen den franc ann rechten zal heffen voor elke t jii Kennisgeving BURGKMEKSTER en VVETHOUDEllS van Gouda maken bel anghebbenden naar aanleiding cener ont iigen c reuiaii e van Zijne Excellenlie den Hee Minister van Buitenlandsehe Zaken opmerkzaam op de noodzakelijkheid om zich van een regelmatig bui cnlandseh l ASPOOKT te voorzit n wanneer zij zich naar buiten s bnds begeven vooral naar Rijken waar het paspoortenstelsel niet is afgeschaft of wel wei er is ingevoerd Gouu dfn 18 £AuguBtu3 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Seevetaris De Burgemeester üuooGi i KVEuFüiiïuuN Rkmy Wctli V Br Burgerl ij kOj Stand OiHinilN ItiJj Viii I iuMiiii lültüniin riuders 1 Jon eneel pn s i irmiaij 17 oni lis üiidera C Oudijk co A vnn Kijk VNijimnil ouders il vim der Viilk en M Mill der lUl l uftiraiid a uli aidrra J Terschepget eu M t lloevcrs IS Jj iefjr ouders M A Trijliiti e i H vnn Aiilfl ura oudi rs O F Tijbout en S de Jüiiii Johaiuiis o idcrs NtiU rhof en A Stcenwilikel Omiumii m is Aiil H I nneu9 4 j 7 m POKKEN KPIDEMIE Van 12 tot 18 Aug 1871 aangetast 10 Vroegere opgaven 213 Te zamen 223 Van welke er 86 overleden zijn ADVERTENTIÉN Hedea overleed tot diepe droefheid vanmij mijne Kinderen en Behuvedkinderen mijngeliefde Echtgenoot WILLEM lOHANNBSDEllCKSEN in den ouderdom van 00 jaren Gouda H M DERCKSEN 18 Aug 187L IIOUSEI KNHKIUI De affaiie ml op denzelfden voet worden roorlijezet Algemeene kennisgeving HEINEKEN S Hi ljerscli en rrliicesst Bier alsmede OortmuiMler en H ssclie Bieren op fnst en flcssciien steeds verkrijgbaar by A NORTIER iouwe wijk C n 34 35 leiiecskuiiillg Getul i si hrlft Zeer geëerde Heer von Gimborn Ik ondergeteekende Geneesheer te Grijpskerk Prov Groningen verklaar bg de7 en vat onderscheidene menschen gehoord te hebben dat zij uw UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOUT met gunstig gevolg gebruikt hadden Grijpskerk J R Morree Geneesheer Dit alleen echte onvervalsohte UniverseelZuiverings Zout is allergunstigst bekend wegens rijue genezende uitwerking bij alle MAAGKWALEN Verkrijbaar in Vj pakken a 00 in ii 33 en in Vi pi kjos a 18 Ct i te Gouda bij L Wki teu Gouwe en L SiiiENK Hoogstraat Brochures over gebruiken Getuigschriften gratis g Bij den aankoop van dit artikel lette meu vooral op de prijzen u smcde dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezijde geteekend zijn door H VON CxIMBORN Apoth en Fabrik van cliem techn Prieparaten Emmerik u d Rijn