Goudsche Courant, zondag 20 augustus 1871

V mam ffsdroSBMfcfi m i t i i PW D SAMSOM Van Maandgg tct en met Woensdag aaniitaramuie O Pil tJ ï M S r ï C4 Van Zomer Stofleu Fcrcales el Idodicni u dtsklng enz Alsmede van eene grooto partij Voorradige LAPPEN tol zeer lage prijzen NElTWUN SPOORWEG S®IM©®P I ftlIS ilklGiMIIi VOOR DEN van ROTTERDAM en GOUDA naar den UAAG Ter gelegenheid van den Nationalen Wed strijd voor Werklieden in de verschillende vakken van Nijverheid en Kunst met ile daaraan verbonden Tentoonstelling van ingezonden voorwerpen te GravenJuK e worden er zoolang deze Tentoonstelling duurt iederen ZONDAG naar den HAAG retourkaarten 3 klasse uitgegeven geldig uitsluitend op geheel gewone treinen voor de terugreis ook op den vol j i nden dag van ROTTERDAM voor ZIBSTICS en van GOUDA voor ZE V E IsTTIQ couti u Deza retourkaarten moeten uiterlijk daags te voren genomen wordeu voor s namiddags vijf ure Zij zijn slechts verkrijgbaar voor Himdwerksliedt n en hunne vrouwen ea kinderen op vertoon van een schriftelijk bewiis hunner TU A n Dn hmvi i zen d er ajf en ffiatttef 1f Jg fa Pncliik teokeu tegen zorgvuldig te bewaren om met de plaatskaarten te kunnen worden vertoond zoo dikwijls dit wordt verlangd en eindelijk afgegeven Itncht 15 Augii tii3 IBJl DeDIHECTIE rï i i i Openbare Verkoopingen te GOUDA Op MAANDAG den 21 AUGUSTUS 1871 des voornnddags ten elf ure in het koffijhris DE II vumonie aan de Markt aldaar van Een kapitaal HUIS en YAW mot een TUIN Jaarachter staande en liggende aan de Gouwe to loudri wiJk C N 28 Zijnde in het Huis beneden eene ruime zaal zeer geschikt vour Winkel en Magazijn en boven vjjf kamers mot vele gemakken on hetgoou verder tot tin goed woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1872 aan den Heer J KWAST voor ƒ 27 5 in het jaar Kon HUIS en EUF aan do Oosthaven te Gouda wijk B N 80 waanu vi f kamers eene keuken en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt woonhuin behoort Te aanvaarden 1 November 1871 En een HUIS en ERF aan do oost ijde van den Rauin te Gouda wijk O N 45 En op DINGSDAG den ry SEPTEMBER 1871 ten sterf huizo van den Heer L BEGEER aan den Langen Tiondeweg van eenen INBOEDEL alsmede niouw Tin en Blikwerk BUSKRUID HA iEL en VUURWERK on eene aanzienlijke hoeveollieid Tliine i ielersü ei M ils liiip U n Nadere inliohiingen zijn ie liokonion ton kantore an deu Notaris W J FORTUIJN DttOOGLEEVFR te Guudn ffii W r ® ► § rc i i van GOUDA heeft de eer te berichten dat hij Zaterdag en Zondag voor het laatst in zijn l oft ertjeskraam op de Markt zal bakken tevens kan hij niet nalaten zijnen geëerden Stadgeuooteii en verdere beguustigors zijnen welraeeneiiden dank toe te brengen voor het ruiine bezoek hem gedurende den laatsten tijd ten deel gevallen Opeiibai e Verkooping op MAANDAG 28 AUGUSTUS des voorm Elf uur in Ons Genoegen Boelekade te Gouda van 1 Een droog sterk sints korte jaren geheel nieuw betimmerd HEERENHUIS aan de Westhaven B n 193 te Gouda waarin acht kamers en waaronder een zeer groote drooge kolder 2 Vier nette goed onderhouden WOONHUIZEN waarvan een met kleinen en drie met groote TUINEN BOUWTERREIN enz alles naast elkander gelegen aan den Fluwelen Singel wijk R n 338 341 te Gouda geschikt voor aangename bewoning of het drijven van groote zaken 3 TWEF HUIZEN in de Aaltjobak en KüMijnsteeg u 201 en K ii l to Gouda Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda üomia Diuk van A HiiiiKumu l Oljenbai c Vrljwllllü e Verkooplng in ééne zitting op WOKNSüAG den 23 AUGUSTUS 1871 dos voormiddags ten 10 ure ten huize van deu Ileir 11 KUbTEIlS herbergier te AV e i u i l I Ii Ki t van Ken HUIS en SrHUUR waarin sedert geruimen tijd ociie BMEDERJ I is uitgeoeiend en een IIIJIH ingerigt tot BIIOOPBAKKERIJ iii t laarbu behcioreude Ol KNïfGROND en LilVEN staande en goleji n in de gemeente Krimpen ajd IJt set naast elkander aan jf by het nieuve Veer Te aanvaarden bjj de beialin der kooppenningen op 1 November 1871 l adpje informatiën ten kantore van den Noaris G J BPjlU ïl te OMcrb rk u lJ iJ men vërÜ Ngt eenbêkvvamen TiMK KIEfP ZiJ die van goede getuigschriften voorzienzjjn komen in aanmerking Adres met fmneo brieven onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda VBI XiOI EIsr Donderdag avond in de Sociëteit Ons GeN0K SN of gaande v an daar langs den Tiendeweg naar de Markt EENE ZWARTE FLUWEELEN CEINTURE met groote lussen De eerlijke vinder wordt verzocht dezelve terugte bezorgen bij den Uitgever dezer Courant zullende desverkiezende beloond worden De ondergeteekende neemt de vrijheid te berichten dat door het overlijden van haren man D KÜN8TLAKKERIJ op denzelfden voet zal worden voortgezet met behulp van haren oudsten Zoon Gouda C ROOS 20 Aug 1871 Wed J SCHOTEL K K OOSTENRIJKSCHE Prenilelcenhifi van 1804 Hooftlpiij pii Flüi 2UÜ H l i Olin 13 0l ifi ffnti 2 ïi 5 000 a ooo u i louo 15 1 UÜ 30 H 400 7 tO a no Pil die op den 1 September e k uitgetrokken worden Voor lU e trekking verzend ik tegen friinco overmnking vnn het bedfag gelieele loten Ti 4 halve il 2 vierde 1 Vros eolusseii grntis Trekkiiigahjsten worden fr inco toegezonden na de trekking Bankifkmiuis pIEGMUND HeCKSCHER Amsterdam l armoesitraat 1 ö i Reeds over il dag en Relz Oüst Premle Leeiiins 1804 TREKKING 1 SEPTEMBER 1 prijs a fl 200 000 I 4 0 000 1 000 t 10 000 prijzen 000 en nog 704 prjjzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten il 5 halve 2 50 kwarte a ƒ 1 25 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Offieieele Trekkingslijsten worden overal verzonden Utn Jd D A DU MOSCH Voor s ITage verkrijgbaar biJ den heer H van DUIJL Lage Westeinde Voor Rotterdam by de lieereu Gobrs HAAGENS Kei erstraat Voor Dordnrht bji deu heer T M PIERE Sehelforspleiu Voor i c iooiihoirn h don hoor H A 130ECK hiiidivitfal nkaiit i n J ja litis ldmstRteJwrid 1 11 111 blib if njfcn tnti l uil k m HM nbop bfih ïi optiliun lA tQ i ttitntn om im kl M i 4 ulMl KsKlk Htln ltlWilkr li4 9 SJtltjHiWliWMfliMiirgifi l Vtlfili èl 11 ig è MiM i MwtitttaWsd la tow 1 11 il in ai iiiiij i Jdjltjl tt t ï r wil dm tVjHx iltlRl tji v ij ïis hu i5 lltHj l SdlL Hl 1 f