Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1871

ÉÊÊÊItÊÊtKÊÊÊÊlÊÊÊÊÊltÊiiÊÊSUtmm asss Wdciisdag 23 Aiigiisliis 1871 N 1092 GOUDSCHE COURANT S mm en Aüveiiciiiieblad voor Goada en Oirislreken liilc 1 s a 1 w I rde h © 25 ore m direct beantwoord 1 r nilsc lijiicn worden ove al ver I r esit 1 d hwr I M PIEllB II21 Verkoopliig M Jig 23 AUGUSTUS 1871 1 un ten huize vanden lerlsrgier te Krimpen UR waarin sedert geI DEilJ is uitgeoefend lot IftOODBAKKEKI T PENfGROND en eieren in de gemeente n ist alkander aan of bjj beialing der kooppeur 18 1 n Inntore van den Noii Ctdcrkerk a d IJssel J WIE üjetu gsohriften voorzien ikinp Adres met franco h den Boekhandelaar iidi 1 i d Sociëteit Ons 6er II diiar langs den TiendeEEJ E ZWARTE FLU j net groote lussen idt lerzocht dezelve terug ÜitjBver d er Courant beDond worden nee lit de vrijheid te beover jden van haren man TLi$ KKERIJ wc rden voortgezet met ten Zoon C ROOS I Wed J SCHOTEL TËMpElIJESCHB init van 1864 zuonoo 50 000 15 000 i 2 0Ü 6 i lüUO lö i i 171 en September e v 100 ile e trekking vcrc t ra iking vim het bedtag u i ƒ 4 f2 T ekkirigsUjstcn worden lie rekkinj I E K S 11 U 1 S J ECKSCHER VQ yarmoesüraat J 539 tl da ï en Leeninii 1804 SPTEMBER fl 200 000 oO 000 1 000 10 000 15 000 like alle 1 September I A DU MOSCH ijjimar by den heer II nndc heeren Uebrs HAA I I A l iiil Mlir r ll A üOECK Ie loten ay 5 halve i De Herstemming De afloop der jongste verkiezing voor den Gemeenteraad heeft alweder doen zien hoever eensgezindheid het brengen kan Terwjjl de ultramontauen gezamenlijk hun stem uitbrachten op den Heer Koemans en hem daardoor het grootste aantal steumien 112 bezorgden was de verdeeldheid onder de liberalen zóó groot dut zjj iu t tegenovergestelde ge al gemakkeIjjk de overwinuing hadden kunnen behalen Wanneer men de stemmen die de Heeren Mrs SBMAKEB L P HOOOENDIJK BllAGÜAVjl eU W HooGBNDiJK b j elkander telt krijgt men 155 stemmen dat is de volstrekte meerderheid Hoe dikwijls hebben de cijfers reeds aldus gesproken en hoe dikwijls zijn wij er t slachtoft er al van geweest Doch dat gebrek aan eensgezindheid is uiet t eenige kwaad dat onze meeste verkiezingen kenmerkt Er openbaart zich tegenwoordig een streven om zoo laat mogelijk de candidaten te stellen Het is alsof men bevreesd is dat er nog gelegenheid bestaan zal ora hen te bespreken Toen Vrijdag dtin 11 Aug de verkiezing zoude plaats hebben was er twee dagen te voren nog niet één candiilaat bekend In den loop echter van den 9 kwam de aanbeveling voor den Heer Kükmans Wij meenden verplichtte zjjn een ander perfoon daar tegenover te stellen hadden wjj toen geweten van de plannen vp i anderen wij zouden den Heer L P HooG DIJK niet hebben genoemd maar b v zeer gaarne den Heer Mh SKMAKEU hebben aanbevolen Den laatsten dag voor dien der verkiezing kwamen eindelijk tal van aanbevelingen alsof hit er om te doen was verdeeldlieid te zaaien in plaats van tot eensgezindheid aan te sporen en in weerwil daarvan kon toch de candidaat der ultraniontaansche kiosveiieeniging niet de volstrekte meerderheid behalen Is dat niet het duidelijk bewijs dat de overwinningen van die partij niet toe to schrijven zijn aan eigen kracht maar aan de lauwheid en flauwheid van hare tegenstanders Gelukkig is voor ditmaal nog niet alles verloren De man toch die met den Heer Koemans in herstemming is gekomen is uiet alleen aanbevelenswaardig als tegen candidaat maar h verdient ook ten volle om zijn eigen perboonlijkheid een plaats iu onze raadsvergadering in te nemen Wij willen hier dadelijk een vraag beantwoorden die zich wellicht bij dezen of genen opdoet Waarom is dan de Heer Mh iSEiiAKfcii niet terstond by do eerste stemming door u aanbevolen V Wjj wille i daarop gaarne een ruiterlijk antwoord geven t Is algeniecu bekend dat deHeei Mi i M w hiii liij ikere fractie ot club ou cr knvcrs grooten tegenstand ondervindt en dat juist zeer velen van hen die daartoe behooren op zeer goeden voet leven met den Heer Koemans Daarom vreesden wij dat de candidatnur van den Heer Mbssemakeb slechts dienen zou om de kansen van den Heer Koemans te verbeteren en dit is de reden geweest dat wjj den lieer L P HooGENDiJK noemdtn die bjj velen geaien is en algemeen geacht wordi als ten degelijk mensch die vroeger of later voorzeker iu unzcn Raad zitting zal nemen en daarvan een sieraad zal zyn Hadde wij toen wezjjne aanbü eling schreven geweten dat de Heer MEssm KEii reeds gesteld was had men daarmede niet gewacht tot daags vóór de verkiezing dar zouden we steunende op hen die hem steldi n reeds toen dien Heer hebben aanbevolen gelijk wij t nu doen Wij zullen niet veel tot zijne niuibeveliug zeggen Goede wijn behoeft geen krans Wy willen slechts een woord van Iviu aauhalen dat voor eenigen t jd in deze courant werd gedrukt In n 1024 werd door ons een door hem oiiderteekend stuk geplaat rt over lirl lilxmlifme Het verheugde ons üat hij zijn na iui daaronder wilde plaatsen omdat velen die hem uit onbekendheid miskenden daardoor in do gelegenheid waren hem te leeren kennen Zie hier ons citaat ff r 18 liberiiiilP Lfot ia hg die de tiiitouüiiiio rnii den Ubt Lcrbit dipt i u i ih viibt ovortuigd hüudt dtit du tockuiimt ini t In liuoi t aim htt gi vld niuar uan htt huogstc en biste iii uii aiui de j orde truuH aao de kracbt van bifjiiiseUii mm vuru jiiiii£ehe gkheid £ eu algcineenc broidefliefde Di bil gLeetilijk Ilvlii vao anderen volkonteiie vrijbcid van onUikkdiiig lant en in geeuerki richting eenigeu Inaiig oji dic uutwikkeliii ml nitoefentn en alzoo nut juicht over ten regteiiug die bedeu de censuur np de drukpers veruietijit tii inorgm de klüostcrvrybtid wegneemt Die ini t verhevm belmigiluoabeid lu nllc unislniidigbtdtu het oog heeft gcfclugdi up htt tlzgu der luautschoppg en de vervulling van eigtii vseusehen uitBttlt wanneer zg de vrgbeid of het belang zgner medeincnHrhen zoadeu benadetlen Die weet dat hij tot het intn c iduiii behoort er au nit dat oogpunt zgn oordnl vilt en daarnaar gne handdiogiu richt Die ruilde belten betniiit en voüiel dio rcgeeniig nelko de meeste waarboigen vnn vrgheid geeft Die op ieder gebied naar i gn bcBcbiidm vermogen eerlgk de warheld opspoort doch leh met bindt aan voorbggaaudc vormen Die geiluldig is oinda hg in de n arht d r rtde gelooft en in zgn gedenkboek steeds eme bladzgdc open houdt voor de errata Die getuatigd is niet uit zwakheid maar omdat hg vost verlroiiwt op dm eindeloozen vooruitgang van he menschelgke gtslarht Die den adclu T des geestcs erkent en htt noblesse oftfti i nooit vergeet En thans stappen wjj van den persoon af om nog een woord te zeggen over het beginsel dat bij deze verkiezing wederom op den voorgrond staat Het geldt de vraag of gij Nederlanders kunt genoegen nomen met t kennelijk streven der nltniiiiontaausche partij om haren cUlerb verloren mvlopil hier te lierwinneny Hebt gij u ooit de vraag gesteld waartoe toch een roomsch katholieke kiesvereeniging Niet een kiesvereeniging voor kerkelijke maar voor staats betrekkingen Wat zoudt gig er van zeggen als naast het ruomsoh katholieke Hecht voor allen eens een israëlietisch en een lutherach Riclit voor allen ontstond Zoudt gij nut zeggen dat op die wjjze zeer gemakkelijk die treurige tijii der godsdienstige onverdraagzaamheid wederom zon aanbreken die zoo menig bladzijde in ons geschiedboek beslaat Daar is in t staatkundige Recht voor allen evenzear als in t godsdienstige Onze Grondwet beschermt allen gelijkelij j er kan van geen onrecht sprake zjjn wanneer men slechts Nedeil inder is met hart en ziel Doch dat juist zijn de aanhangers van Recht voor allen niet in de eerste plimts Men noemt zich roomschkatholieke kiesvereeniging doch ook die nai m IS onjuist zoo lang er nog belyders van t Roomsoh Katholicisme worden gevonden die Gode geven wat Godes is en den Keizer wat des Keizers is Niet roorasch katholiek maar ultiamontaniiseh moest zich die vorocnigiugen noemen omdat zij de godsilienatige belijdenis overbrengen op het gebied van den staat waar wel t godsdien tig leven maar niet de beljjdenis mag in aanmerking komen ultramontaansch omdat zij in onze dagen de middeneeuwsche aanmatigingen der Itoorasohe kerk en der Uoomse io geestelijkheid wil hernieuwen Verg de politie e partjjen van professor Bl VNTSCHI Niet alzoo recht voor allen gelijkheid voor allen in t streven dier partij want dat is niet noodig zij bestaan Het streven is om heerscher te worden ia den staat g li k in vroegere tijden Dat streven openbaart zich onder ons met te meer kracht nu elders iu Duitschland iu Italië iu Fraiikrijlt in Spanje in België haar macht groütendeels is gebroken Eu daarom vooral moeten wij op onze hoede zijn wanneer we er ten minste niet onder willen geraken wanneer we niut perinde ac cudacer willen worden Limburg Noord Brabimt en een gedee te van Gelderland zijn reeds iu baar macht elders steekt zij driester dan ooit te voren het hoofd omhoog laat ons voorzichtig zijn Daar gelaten de personen der beide candidaten zouden wij reeds omdat de Heer KokMANS de candidaat is der ultramontaanscho kiezersveroeuiging met allen aandrang ftanbevelon den Heer C MESSEBARER BUITENLAND Iliiili iiiaiiilscli Ivi iülclil l i vooiiirfnu M 1 1 iii Fr iuki j n di ïoliiiiwlit ili lliiii il iiil ii Mlrn il IS nil IIIH ll lilt