Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1871

i 0niiiriiiir M i f aw 8lgg y TI S De e inimis ie ilii de vuorslelleii nuler iu kt beeft l i loten liiire ili c nsHirn geheim Ie liimden ziMxhit 11 n alle rcileuiringei d iMi aaiganucle slee its alle j siiigeii b seliuuvven in tet Niet ten nnnielite dringt In t Jourin dtm l r iiiti aan op gednld want reeds verj een plan ge opjierd om een algemeen pelitionnement in t leven te roepen len einde de nationale vergBileripg uileen te doen giiun Po lUimeensche kwestie ail zoo verzekert men weldra vreed aam opgelost zijn aan welken uitslag zeker graal von Heust een groot aandeel Ineft Oos tenrijk heeft tot nog toe aan de diplomatieke sta ipen r ell s geen deel genomen ofschoon het de handelwijze van von Bismarok volstrekt niet afkHunlo ENGELAND IV koning van liirma heelt de er oageu uooi tusschenkomst van zijn eersten staatsdien lar berieht gezonden aan professor Max Muller leH beroemden taalkundige in Engeland dat hij een volledige uitgave van de heilige schriften van den godsdienst van Buddha in het l ali dat is ile gewijde taal van het Buddhaïsraus doet drukken met het vourueiuen om ze vervolgens in de Birmaschc en l JngeUehe tali ii te doen overzetten en wel gelijk de koning zicli uitdrukte ten einde de kennis van Buddha s godsdienst en daurraeile den roem van dit rijk in Kuropa en Amerika te verbreiden Naar aanleiding van de bijeenkomst der keizers van Dnitsehhind en Üostiurijk te iaslein treden de correspondenlen van de Times te llerliju en te Kon stautinopel in eenige be ehonwingen over den stand der Kumeensehe spoovwegcpincstie welke zaak ten gevolge van de belangrijke vraagstukken op politiek gebied in Kngeland zelf in den iantsten tijd bijna geheel uit het oog was verloren De eorrespondi nt te Konstantinopel traelit te betoogen dat de l urte allo reden heeft om zieh niet in den strijd te mengen en de Berlijnsche berichtgever is van meening dat Oostenrijk op verschillende gronden even weinig lust moet gevoelen om voor de e piu stie handelend op te treden In een hoofduitikel over deze aangelegenheid zegt de Timen dat zij aanvankelijk aan de 1 bijeenkomst te jastein weinig gewicht hechtte maar thans niet zonder bezorgdheid den uitslag te gemoet liet Intnsseben zegt liet blad aan het slot van zijn artikel is het een politiek van ruet en herstel van krachten elke uraaf von Bcnst sedert Sadowa zijn keizer ernstig op het hart heeft gedrukt en prins von Bismarck zal tegen dit verstandig besluit van Oostenrijk moeten optreden indien zijn geschil met de Huraeniérs in een openbare breuk mocht ontaarden BINNENLAND Gf tnA 3Ï Augustus f liet verheugt ons in de gelegenheid te zijn gesteld een onwillekeurig verzuim goed te maken door nog raehling te maken van de openbare priJ9uit leeling aan de Latijnache school alhier die 11 Woensdag plaats had Nadat de Hector dr D Terpstra de plechtigheid met een toespraak geopend had waarbij het overlijden van dtu curator mr J I A de jn ve herdacht en zijn opvolger de heer W van Elden begroet werd hield de leerling der i klasse J Zegers eeiie oratie ill de Latijnache taal over C JuEus Caesar Daarop volgde de prijsuitdeeling In de hoogste klasse werd dit eereblijk uitgereikt aan J Zegers en P A Verhave Met hen zijn naar de hoogesciiool bevorderd A Mijnlieft V Steenstra Toussaint en L van Praag De rector richtte tut hen een hartelijke afseheidsgroet Naar de hoogste klasse werd bevorderd J 11 M Zegers met een getuigschrilt naar de i klasse met een prijs 1 V Wilte v d Velde De rector deed u nomen hoc deze leerliuj het moedig besluit had g omen um op 19 jarigen leeftijd nog van studievak te veranderen en ile Hoogere llnrijerseliool te Ütreeiit na vierjarige gelukkige studie verlaten helibende weer op ile banken der Latijnsehe school plaats te nemen Hij prees zijn ijver aardoor hij geschikt was om na één jaar suidie in de 3 klas e pl iats te nemen 21 J A Nijenhuis die ook bij uitstek zich had toegelegd op zijne studie zoodat liij thans met eere in de i kl plaats kon nemen hoewei bij bij zijne komst op de school een jaar geleden nog volkomen onbekend as met de iricksclie taal i J Zeeuw Een getuigschrift ontvingen J C Vorst man en S jroesbeek Vim de klasse werd inet een prijs begiftigd It K in iniiil die met P Cn J v d Crab naar de 2 kla i= e werden bevorderd lioor het vertrek vaii O leerlingen is hun aantal giilaald tot 1 hetwelk eiditer in vergelijking ut Vele aUiiere scl ineil nog een vrij aanzienlijk gtlal is He üelaiigsleliin van t publiek as zeer gering er waren slechts veinige toehoorders mi 8lD JIl UI l l l l Terwijl nog voor weinige jaren de zitting der spaarbank alhier op den kermis zatordag bijna niet werd bezoe it is sedert korten tijd daarin ecue belangrijke wijziging teu goede gekomen Wiiiineeiallrs at als bnitengewomi inleg kan worden lieschonwd buiten berekening blrft dan krijgt nnm voor den gewonen inleg op 1 Aug ISCS ƒ 81 50 31 Juli ISll J ƒ 301 50 6 Aug 1870 ƒ 13Ö 21 en 5 Aug jl I9ü i3 Uit zekere bronnen meldt men dat 0 Zaterdag II September e k de aanbesteding zal geschieden van de gebon ven ton dienste van het op te richten stoomgemaal in hel kunstwerk de llooge Boezem achter HaJisI recht De voorbereidende werkzaamheden tot droogmaking van de Veenplas de Putten onder Waddinxveen g an goed voouai Er is ecu begin gemaakt met de bezaaiing dor omringdijken die door den aannemer afgewerkt en opgeleverd zijn liet machine gebouw is bijna geheel volt loid de beproeving der stoomketels liesft plaats gehad terwijl de iluiker tot uitloozing van het water uit den plas in de iuuwe reeds voor eepugeii tijd geheel gereed werd opgeleverd Men mng dus venrouwen dat in het najaar met de viitmaliiig een begin zal worden gemaakt en voor het einde dez s jaars of in het begin van t volgende behoudens o iverwachte belel den de plas droog zal zijn Te Sehounhoven heeft zich eeiieciimmissie gevormd bestaan Ie uit de beereu L E liedcker A Kuijlenburir IV en H 1 ieellioed die het voornemen heeft oiu ij genoegzame onderaicnuing de tentoonstelling te s llage met werklieden uit die gemeente te bezoeken Wij wenschtun dat zich ook alhier eeiie commissie met ilat duel constitueerde De commissaris des koninga iu de prov Zuidlloiland heeft bij besluit van 17 Aug jl ler kennis van belanghebbemlen gebracht dat ingevolge het beSriii van gedep staten van den 15 Aug 1S71 1 de opening der jaclit op klein wild opgimoemd in Ie 2 zinsnede van art 17 der wet van den 13 Juni 1857 voor dit jaar in de prov Zuid Holland is vastgesteld op Zaterdag den 9 Sept aanst met zonsopgang i van die opening is uitgezonderd de uitiefening van het jachtbedrijf vermeld in art 15 litt e der aangcdiaalde wet 3 de korte jacht dagelijks en de lange jacht slechts drie malen s weeks en wel des Wueusjags rijdag8 en Zaterdags mag worden uitgeoefend Uit Arnhem meldt men dat de heer dr G E Vüorhelm Sohneevoogt hoogleeraar in di geneeskunde aan het athenaeum te Amsterdam op zijn buitenverblijf naliij die stad plotseling is overleden De Slaaticoiirant bevat de volgimde uitnoodiging De Staatscourant van 8 Aug 1871 maakt bekend dat op den 31 en 23 derzelfde maand de overblijfselen der bij de verdediging van de citadel van Antwerpen in Hec 1833 gesneuvelde en aldaar begraven Nederiandsche militairen van de Belgisehe antoriteiteu zullen overgenomen en met groote plechtigheid naar Nederland overgebracht en daarna op het kerkhof te jinnekeii bij Breda naast het graf van den generaal basse ter aarde besteld worden De Nederiandsche volk zal de edele gedachte van zijnen koniii hoog ai rleeren waardoor aan liet gebeente van hen die voor de eer en de onafhaukelijkheid van hun vaderland be loven lieten eene eervolle rustplaats in NederlaiidscUen bodem verzekerd wordt nu de rust van hun graf in den vreemde door de slooping der In dien wensch rordt ook door de ondergeteekendeii ten volle gedeeld en het is ten einde daaraan te kiuiMen voldoen en daartoe ook aan anderen de gelegenheid te geven dai zij zich vereenigden rjiet het doel om de oprichting te bevorderen van eeu aardig gedenkteeken op de plaats waar het stoffelijk overschot der op de citadel gesneuvelden voortaan in Nederiandsche aarde rusten zal Z j die aan dit echt vaderlandsch gedenkteeken een streu weiiselieu toe te brengen worden uitgenoodigd de eldelijke bijdragen die zij daartoe wel willen bee nimen in te zenden per aangeteekenden brief aan BMi der ondergeteekenden of wel te bezorgen bij den heer burgemeester der gemeente htmner woonplaats de lie gofdlieid wel zal willen hebben de doorhem imtviiir g fteu door de tusschenkomst van den lieer iiiinissaris des konings m de provincie waarin zijne 4 emeente gelegen is aan den eersten oudergcteokendc te doen toekomen en zoo veel bet betreft miÜMiren van de zee en landnmcht bij de comman danten der schepen en de clief der ki rpseii waaitnc zij beliooren aan wie de wijze zul worden kenbaar gemi akl waarop de gelden aan de ondergetcükenden kunnen worden toegezonden Van de ontvangen giften zal in de Staafs ourant worden melding gemaakt Deze iiitiioodigi ig is onderteekend door de hh mr K J graaf Sehiminelpeiininek van Ncijenhuia te sHagi generaal majiior W II Doorman te Utrecht generaal majoor M 1 graaf van Limburg Stirnm te s Hnge W A de Gelder te Vlissingeni mr J J Cremers te ironingcn C Schiffcr van Illeiswijk te Wassenaar mr N P J Kien te Uli eeht jhr mr W U de Brauw te s llage J W Sohubart te Utrecht en J W Vader to Cort ene Eenige heereu te Kutterdam hebben zich in commissie vereenigd om goed drinkwater aan de ingezetenen te bezorgen door het naar het stelsel van proi iiuniti ft Zuiveren en tot lagen prijs door de stad te doen debiteuren De kosten van deze oiuleriieming die met het oog op de dreigende epidemie niet genoeg kan genrezen worden z n door een inschrijving gedekt i odat met de uitvoering spoedig zal worden begonnen De heer dr Th van Doesbnrgh die sedert Maart 18 17 het water op de nieuwe Kotierdamsche gasfabriek volgens deze methode zuivert heeft het toezicht der za k op zich genomen De heer D J Cramer Jr ingenieur derzelfde fr briek met de waterzuivering bekend heeft later aan de onderteekenaars der lijst zijne medewerking aangeboden en zal niet de heeren A C Cramer lid van den geneeskundigen raad vm Zuid Holland en A S van Recjema de leiding der zaak op tich nemen Van geachte zijde ontvangt het HandeUblad het volgende schrijven De verwijdering der faecale stoffen uit de groote steden is een leveiisqnaestic voor de burgerij en behoort tot de moeielijkste vraagstukken op het gebied van den ingenieur en van den liygiëniit De besmetting van den bodem waarop wij leven door de inbrenging van uit en afwerpselen die daarin gisten en rotten is o a de voornaamste onrzaak van het ondriiikbaar worden van het waur zoodat de qunestie van het drinkwater afhankelijk is van de beantivoordiug der vraag hoe in ilegesteldheid vaa den bodem Indien dus door de egeering eenige jaren geleden een commissie ware ingesteld geweest om onderzoek te doen naar het afvoeren van faecale en andere stuffen dan ware tevens de quaestie van het drinkwater au fond behandeld nu is door de zoogenaamde drinkKatereomminnie s ecbis één der gevolgen van den sterk geïnfeeteerden bodem nagegaan Het onderzoek omtrent den afvoer en de verwijdering der faecale tuffen en verdere afwerpselen is later tijdens het bestuur van den minister Fock ernstig ter sprake geweest Een commissie van onderzoek was reeds voorgesteld doch de loop der gebeurtenissen heelt ook dit zonder verder gevolg doeu blijven Intusschen is in sommige gemeenten een onhoudbare toestand ontstaan dii de gezondheid der inwoners van allen rang en hefiijd gelijkelijk bedreigt Te Amsterdam werd met toenemende klem aangedrongen om verbetering te breiigcii in den afschuwelijken tuestimd op vele punten der stad De gemeenteraad besloot eindelijk om een commissie van onderzoek te benoemen en noodigde daartoe uit eenige onzer bekwaamste ingenieurs en den Bauraih Zenetii uit Beieren De Beiersche regeering gaf terstond aan den Heer Zenetii buitenlandsch verlof ten einde zich ter beschikking te kunnen stelten van de Arastcrdamsche commissie Terwijl de voorbereidende werkzaamheden worden voortgezet en tot een geheel samengevat vermeende de commissie te recht dat het iu de bedoeling lag v iii den gemeenteraad dat zij ook in andere steden van Europa d theorie omtrent den afvoer enz aan practisehe waarnemiugen en verschijnselen moest toetsen De commissie besloot daartoe eenige harer leden uau te wijzen Daaronder waren twee staatsingenieurs die verlof vroegen ter uitvoering van dit deel hunner lastgiiviiig Thans verneemt men dat het verlof door den minister van slaat en van binneulandscbe zaken is geweigerd op grond dat een ingenieur van tiet rijk zijn bekwaamheid niet ten dienste mag stellen voor particuliere personen of vereenigingeii 1 Wij laten iu het midden in hoeverre het juist gezien is om staiitsainbtenaren te beletten dat zij in ruimer kring hunne bekwaamheden beschikbaar stellen voor zooverre dit met hunuo ambtsbezigheden overeen is te brengen doch zeker gaat het te ver om de door hét Arastsrdamsche gemeentebestuur benoemde oommissie gelijk te stellen met de vertegenwoordigers van een particuliere zaak Het geldt hier immers een regeeringszorg en regeeringstaajc liet waken voor en bevorderen van den algemeeiien gczondheidstoestaud door de verbetering en den afvoer van faecalii n waarbij heel het land belang lieelt Amsterdam heeft eeu ruime sum beschikbaar li l 10 l lui iifti U UI w ifi lil Im iilii lil 1 1111 11 I lie itl mil 1 i V I liJf toBi H up lil ilil KitildieiuHi fji Imln Wit lit nnriK u m lUttM II tmmim win li u t ut u é II te I1i1 ïm i h i w ibii r l Jllltit Vktiw n l aintW Hu i I l l l ilKIlK fe Hl 11 111 l fe k 5 i i i f k ik Il Ni t Sf u