Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1871

r I i j iiiBaü iiijiiiiiiii I lil li iniiwüij p nj pp M jii wri iipii i i rpse waartoe nlfin kjnbaar dergeieckenden itvanten giften 1 giliiaaU doot de bh 111 Nüijf nhuis Doo nmn te van Jjiinburg te Vïasingen j Sch ffer van J iifü te lu 9 frC Ier te ortgene 11 zich in com r aan de iuge liet slBlsel van liiTon ffijs door osten ran deze dreigipde epiilen iyn door t Ie tftvoeriug liesediH Maart enlainso e gasfa eft he J Cr n ter uivering der lijat e hoeren toezicht iner Jr i iinars a met i iiiidigên raad v ii de It ding der lluadel Mad het uit 05 grooto liiirgeijj en beIII op h t gebied i iiist en ifvo ilere afn II niiniat iinussiei de loo e der gev ten een on 1 lier iiiwc ei t Te iiitrc droi uivelijken lAiop ilij leven alwerpsilen die iiornaaiiste oi r 111 het water 1 iter afhankelijk H lie gi Heldheid I regeer ig eeniu irc ngesteld i r het afvoeren vare tfyens de behanjeld nu r nniniiii slechts teerdt i bodem r en de irpselen r Fock van onder gelig doeu loudbare lers viin Amster en om tuestnnd n com M om e 11 iiiiodig Ie dniirqgenieuri en den lerscbe legeering iiiiitenlnuilsch verte kunnin stellen lamlieder worden iiii evat vlrraeende de bedo Iing lag steden inz aan toetsen ir ledeii eniejrs hnnnsr lof iloor e zaken an het stellen 111 aiidei afvoer I Icii moes iii e hai taatsin ii il t dee lat het V iiriilandse iireiueur nste inaj iiigiugen rre hetju it gezien 1 ruimer en voor iM dat zij iikbaar stei ileu ove een is te r om de iloor het l noemde C immissie lurdigers rail een 11 regeeen Igc ring en niigfl org leren van e verlie rl lii t lanl belang i i belcliikbaar rstoUl om iiK liool ilstad kraelilij inede Ie uerkeii tot de oplossing van het groote vraagstuk de reinhouding van bodem lucht en iraler Amsterdnni heeft dus groctondcels de uitvoering van een regeerimjslaak op zich genomen en verdient dus in de allereerste plaats van de regeering inedcwerking CU steun Er is wel eens gezegd dat do bloedbomloop van Amsterdam traag was welnu aaugenomen dut het verschijnsel goed is waargenomen waarom dan ilians de genezing van de i zieke te bclemiucren Amsterdam behoi t frissche lucht een reinen bodemen ü e water Wat zal de heer Zenetti te Miinchen wel zeggen van de Nederlandsche regeeviiigsbeginscleii vooral thans nu een vreeselijke ziekte met reuzeiisclireden de grenzen nadert Duitschland al maanden lang tegen dien vijand in de wapenen 13 en een ieder in zijn kring doet wat hij moet of kan om het gevaar af te wenden Puitsehland mag kalm zijn want wat te doen ia wordt verricht Doch hoe is het in ons land Wat is er gedaan om de cholera het hoofd te bieden of zooveel mogelijk te beperken Gelukkig de gemeentebesturen die geruststellend en nair waarheid kunnen antwoorden Hoe ziet liet er echter uit in de meeste gemeenten De vijand die ons nu bedreigt eiselit iiicer olt ers dan een oorlog ia men gereed om hem behoorlijk te ontvangen staat men thans ook Jiiet het geweer op schouder en oefent men zich in het oorlogvoeren of n de last der voorbereidende m iatregeleii tegen de verspreiding de epidemie van de schouders gegleden der verantwoordelijke personen omdat deze onverschillig ziju of het gevaar niet inzien Wij nemen het volgende over uit een memorandum van Dr John Sunon medisch adviseur bij de Priiy Conncil in EnguJaiul dut door de Nie itce Bolt Cour wordt medegedeeld Daar cholerieke besmetting in allerhande gr leii Tan hevigheid kan voorkomen zoo vooronderstelt l r Simon dat ondanks t strenge toezicht in de zeehavens een be raet individu onopgemerkt de kiem derziikte te iniililen der liritselie bevolking zoe kunnen overbrengen In dat geval dus lezen we behoeft er voor die bevolking geen dreigend gevaar te be ttaan indien slechts de vereisclite sanitaire maatregelenniet verznimd worden Kn opdat alle plaatselijkeoverheden de bedoelde m latregelcii mogen in achtnemen is t niet onnuttig ter barer kennis te brengen wat de wetenschap omtrent t ontstaan vancliolerieke epidemien althans in Engeland on leert Gelukkig voor t meii schdom is Cholera zuó weinig besmettelijk in den in immer s waarin men kinderpokken en roodvonk besmettelijk pleegt te ioemen dat bij behoorlijke zorg schier geen gevaar bestaat voor overslaan der ziikte op hen die lijders verzorgen of anderzins nabijzijn Maar Cholera heeft eeiie eigenaardige besmettelijkheid die waar laatselijke gegevens medewerken met ver chrikkclijke kr ichten op onbepaalden afstand van den lijder ageeren kan t Is namelijk de eigenaardigheid van Cholera iiiit enkel van haar hevigen vorm maar zelfs van de lichtste diarrhee die de epidemische invhied kan veroorzaken dat alle stotfen door den patient lut mai of ingewanden ontlast besmettelijk zijn en dat de besmettelijkheid dier stolfeii blijven ze aan ziehzclf overgelaten gedurende eenige volgende dagen immer sterker wordt Naar alie waarschijnlijkheid kan de lijder andere personen niet besmetten dan door middel van de ontlaste stoiïen en door deze nog indirtst voor zoover deeltjes er van door voedsel waterof lucht in t organisme van niidereii worilen overgebracht Alzoo wiiiiiieer een geval van Choleraergens is aangevoerd zal de ziekte zich niet verspreiden dan naarmate haar door middel van debovengenoemde indirecte bcsnettiiig d iartoe gelegenheid gelaten wordt Ten einde nu recht Ie begrijpen hoe die gelegenheid Ut ver preiiliiig verstrekt wordt heeft men voor oogeii te houden 1 dat clioleriekeontlasting zonder voorafgaande desinfcctie in eenriool of beerput gelaten den gehcplen inhoud d iarvan en vermoedelijk ook de opstijgende dampen besmet 20 dat t besmettend vermogen van cholerieke ontlasting zich uitstrekt tot alle bedden linnengoed en andere voorwerpen die er mede in aanraking koraeii en die voorwerpen zoo niet tenlegegedesinfecteerd evengoed als den lijder zelf tol dragersmaakt van de ziekte overal waar ze tot wassehenals nndorzins worden hoenge onden 3 dat clioleriekeontlasting door lekking of doorsijpelmg of hoe danook en in hoe geringe hoeveelheid ook toegang verkregen hebbende tot wellen of andere reservoirs vandrinkwater onmiddellijk aan al dat water t vermogentot voortplanten der ziekte eigen maakt Sliiai menacht op deze drie wegen van indirecte besmetting dan m men gemakkelijk beseffen hoe één enkel geval van Cholera misiehicn vnii dei lielit teii gr iad zóó licht missehieii dat niemand t veimoedi metmedewerking van plaatselijke gegeven voor de gelieele ma sa der lievolking de verscliiikkelijk te geiolgcn kan na zich slepen Hoe nu de gemelde drie wegen tot vi rsprciding der ziekte verspeid Door dadelijke desint eetie van de uilnerpselen der lijders zoowel als van de daarmee bezoedelde voorwerpen en door zorg te dragen dat geen cholerieke ont asting noeh iets wat daarvan sporen zou kunnen bevatten in aanraking gebracht worde met lot drinken bestemd v ater Dit is ontwijfelbaar een eerste middel doch de bevo king wier leven op t spel staat kan niet genoegzaam vertrouwen op de zekerheid dat t streng a a t ge i l worden üm hier nog niet te spreken van nalatigheid zijn ook de graden van cholera te verschillend en ontsnappen c lichte gevallen te gemakkelijk de aandacht ilan dat men zon kunnen bouwen op individueele desinfectie Wat men dus behoeft is een plaatselijke regeling die de cholera smetstof hoewel met gedesinfecteerd onbekwaam maakt tot inwerking op de massa der bevolking We zagen t reeds de kansen van verspreiding der cholera smetstof zijn hoolU akelijk twee Kersteiis en bovcnalles t gevaar van drinkwater op eeuigerlei wijze onverschillig in hoe geringe mate door uitwerpselen bezoedeld een gev iar diit in t kliiii van particuliere pompen en wellen in t groot van waterleidingun te wachten is Ten tweede het gevaar van inademing van miasmen uitwasemingen van faccale stollen in de lucht Met onze sinds jaren verworven kennis van t werkelijke dier gevaren zoowel in gewone tijden als in tijden van epidemien had reeds lang inueteu ge orgd zijn voor raidilelen tut wering er van beter afvoer en aanwending van faecile toffen en toevoer van zuiver drinkwater Bij gebrek echter aan dit alles moet tijdelgke veiligheid voor zooveel mogelijk gezocht worden in inaiitregelen van palliatieven aard a Overal waar de bron van onzuiverheid verdacht wordt behoort een onmiddellijk en iifdoeiid cmderzoek te worden ingesteld naar de qualiteit vnn i water Waar bezoedejmg ontdekt voriU moet alles gedaan worden om die voor t vervolg te vooikomen en waar dit lait te onmogelijk is moet t water niet l iiiger als drinkwater dienen i Tegelijkertijd behoort alle huisselijke afval geregeld en ten spoedigste te worden weggeruiiml Kr behoeft gelet te worden op defecten aan riolen en pijpen waardoor een hinderlijke reuk verspreid word Goed Wiisschen en kalken is aan te bevelen vooral in diehibewoonde huizen of vertrekken c Desinfeetie behoort op rijime seliiial en herhaaldelijk te worden toegepa t ovi rai i ir re ei voirs van afval aanwezig zijn of andere o ilioogiiigeii ilie vuile dampen afgeven Kortom bij afwezigheid van blijvende waarborgen is geen vuiligiieid bestaanbaar zonder onophoudelijke reimgiug en de iinfectie en zonder onverdroten waakzaamheid tegen elke mogilijke besmetting van drinkwater Door den boekhandelaar W C van Heusden te s Hoseli werden onlangs aan een paar cjiifiaters post wissels toegezonden waar hij acllter de namen der gcidresseerden de woorden tot saldo 7l had gevoegd Op grond dier bijvoeging weigerde de postdirecteur de a uiiieming De heer van lleu den adresseerde zich daarop tot den minister van financiën met verzoek oin vergunning tot liet s teilen van bovenbedoeld of dergelijk ops hrift op de postwissels maar heeft daarop de volgende afivijzende beselukking ontvangen ielet hebbende op een request van W C van lleusden boekhandelaar te s II rtogeiibo sch daarbij zich beklagende dat men te s Hertogenbosch geweigerd heeft de twee bij zijn request overgelegde postwissels ter verzending aau te nemen vermits in elk derzelve achter den naam van den geadresseerde de woorden tot saldo 1870 zijn gesteld verzoekende hij voorts indien de voormelde weigering gegrond is op de bestaande voorschriften dat deze in het algemeen belang mogen gewij igd worden in dier voege dat op alle postkanloren postwissels met eene bijvoeging nis de bovengemelde worden aangenomen daar anders de oiilvanger van een postwissel tot last en schade van den afzender zich onkundig kan verklaren daardoor gelden voor een bepaald doel te hebben ontvangen j heeft goedgevonden en verstaan den adressant bij afschrift dezer en onder terugzending van de door hem overgelegde postwissels te kennen te geven dat aan zijn verzor tot wijziging der bovenbedoelde voorschriften niet kan worden voldaan en hem tevens te doeu opmerken dat het toelaten van een postwissel met de meergemelde door hom verlangde of soortgelijke bijvoeging niet aan het door hem beoogd doel zou beantwoorden daar zoodanige postwissel niet onder zijn bereik of in handen van den geadresseerde blijft maar ten postkaiilore waar die wordt uitbetaald moet worden afgegeven derhalve d ii dezelve niet te besehonweii i s aN een wissel door di i afzender getrokki n op eeiug postkantoor ten behccv van den geadresseerde maar als een ttis el doO het esiic posikantoor op het andpre getrokken ten behoove en als ware li t aan de order van den af eiider waarvan door dezen de invordering wordt opgedragen aan den geadresseerde Koloniën o o ST 1 N D lÉ Wij lezen het volgende in het mailoverzioht van het Nieuwe Bat IlandeUllad De indruk dien liet bericht dat de Oost Indische m ch ipp v n i u t ue n ijfiei te iliiet verklaard is gemaakt heeft kan er voor het oogcnblik niet toe bijbrengen om aan ondernemingsgeest en crediet groote opgewektheid te geven Toch zyn sommige financiers te Batavia van meening dat de opruiming van at insolied was een beter tijdperk te gemoet doet gaan De vooruitziehten omtrent den koffieooget zijnoveral op Java minder gunstig dan in het vorige jaar Eindelijk vorderci onze spoorwegen De sectieTjepperKlatteii wordt den 9 Aug voor het publiekopengesteld De werkzaamheden niin den spoorweg Batavialiuitenzorg wat de sectie Boom Parapatten betreft loopen ten einde De legerkon mandant heeft per circulaire de landneht gevest gd op de urgentie om de toepassingder doodstraf zoo afschrikwekkend mogelijk te doenzijn Z li Krocsen verlangt o a dat den veroordeelde de gelegenheid worde benomen ora zichvóór de uitvoering van het vonnis door het gebruikvan opium en sterken drink ie bedwelmen of op Ievroolijken en verder dat de geaondemlieerde op betterrein vaii executie knielende en geblinddoekt hetdoodvonnis hoore voorleien liet eerste voorschriftis te verdedigen en te prijzen Hoe echter zal menhandelen indien de veroordeelde weigert goedschikste knielen Zal men hem dan voordat bij doodge clioteii wordt nog eerst met eenige rotlingslagen inde geuenschte eerbiedige houding brongen Ken voorselirift dient tvoerbaar practisch te zijn T oc Laatste Berichten Munchen 21 Aug Krachtens koninklijk be Iml van heden is het nieuwe ministerie sani ngesteld ah volgt llegneiiberg minister van staat en an bnilenl zaken en president van den miMi sterraad l eretzsehner financiën l r mkli oorlog Lut eereilienstj l feufer binnenl zikeii Feustle justitie De portefeuille van handel is voori lopig 111 afwachting der voorgenomen reorganisatie t Kivertronwd aan den staatsraad Schubert Londen 21 Aug liet parlement is heden uiteengegaan In de koninklijke boodschap wordt het volgende gezegd lie groote gebeurteiiisseii en gewichtige veranderingen die in den joiigsten tijd Europa beroerden hebben geen invloed gehad op de viendsohappelijke relatien tussehen Groot Hriitaniiie en eenige andera mogendheid Hoe ook de kroon partij koos bj interiiatiüiialc qunestien t was altoos geweest en zon altoos wezen tot handhaving van algemeene eendracht en van t gemeensciiappelijk recht Op de conferentie te Londen werd met medewerking van een Fransch gevolinaehligde t trne aat van IS id herzien He kroon hoopte dat t eenstemmig besluit der verschillende bel rokken mogendheden in deze strekken zou tot bevestiging van de welvaart en den vrede in t Oosten Met bijzondere voldoening mocht worden gewag gemaakt van t met de vereenigde staten gesloten tractaat van Washington waardoor verscliei len punten van geschil die sinr lang zwevende waren uit den weg w iren geruimd De betrekkingen met Amrrika beloofden thans groote voordcelcii te zullen afwerpen Me president ir iiit had met warmte t beginsel eener minnelijke snhikking omhelsd En wat meer beteekende er waren met weder ijdsch goedvinden eenige rebels vastgesteld omtrent t gedrag vin neutrale mogendheden ter zee die z oo mocht men hopen weldra algemeen nageleefd zouden worilen en een kostbare aanvulling vormen zonden van t internationale wetboek De Britsche kroon koesterde voor t overige het volste vertrouwen op de goede gezindheid van t gouvernement der Unie om met ijver en vanharte da schikkingen tot naleving aii t traetaat te helpen voltooien De Kransehe regeeriiiï had haar wen oh te kennen gegeven om eenige beprlingen van t handelstractmit van ISiiü heiwelk thans binnen twaalf maanden na opzegging eindigt te wiji igen Hngeland verlangde van zijne zijde niets liever dan eene bevriende mogendheid volkomen vryhnid te laten tot t iioiBen van al zulke maatregelen als door di ze iioodzikelijk uri den geooideild mairtich z U t met leedwezen getnigi zijn van ééuige wijziging strek M