Goudsche Courant, woensdag 23 augustus 1871

t 1 1 prijzen en nog 794 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hieivan lever ik geheels loten a 5 halve 2 50 kwarte a ƒ 1 25 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Officieele Trekkingslijsten worden overal verzonden Ut echt D A DU M08CH Vooi s ITaije verkrijgbaar b j den heer H VAN DUIJL Lage Wesienide Voor liottiulam bij de heeren Gebrs HAAGENS Kei erstraat Voor Jhmbeiht bij den heer J M PIEKE S heftersplein Voor mmmtmmnmm miam keiuli om I 1 iindt svetkfer te bepirkui tiissclitn tttci nntii II die door oo nnuwe banden aan elkander geIl ht wn en Ti n si tU trad de koninklijke bood i 11 ip 111 oen ovei7icht Mn de ui de itting verrithle HiiK aniludtri Zg eindigde met te doin opniirkin lioi dl voorui iclitmvaii den handel gnnshn itondm en hoc ook de oogat in t vtreeiiud ko iingrijk alle goiils bilooldi Met un en andtr tid dt ii itic geil kgewcnst lit Burgerlijke Stand GtBoRiN P Aug Johnnua Munn ouilcro f C ünbou en M biniant Adrmm Josjiiia oiitlirs J A l it en l uti r hlrill lis on li fh 21 Wilhelmus o idt A M vuil dei Pijl 20 bp L cii J val U 11 liiotk 1 nuiiLr cii C vui F OMKiintN 18 vig W J Ilirrlvsin fiO j II van Huttiiii 71 j l J O Püukei I Ml l Sünni ii 71 j J l unj ilii 1118 3 j V J Ieii 1 j 7 i 13 leus 1 j 2U J J vnll loon b m 1 11 i i n jooin 6J M vjn il n llerf 3 w P di Kn 1 liuisvr V n II 1 iibij iJ j 21 N van Mict 1 j lil m Bigeer wel J V uit 67 J ADVERTENTIEM a ïmg fê Getrouwd J C VIN WIJK FN J NIEBURG Gouda 20 Augustus 1871 a srti iira vrDrti 2 m Si op pITtV ClM 11 lp Heden oveileed plotseling nnjn geliefde Echtgenoot de Heer ï HOOGENBOOM tot diepe droefheid van mi en rayne kin leren in den ouderdom van 53 jaien Goudti 20 Augustus 1871 De Wed A HOOGENBOOM geb VAN nm Wam Heden o erleed na een langdung hiden onze Vadei en BtUuwdTader JÜLIUb MOZLb JUÖUÜ V llAKLüjlVlAiN VN IVlliMV lU J u oudeidom Tan 56 jareu Gouda Uit aller naam 21 Aug 1871 P T SCHARLEMAN O IP ICEI TPEÏ te DELFT inzender v n GOUDSCH AARDEWERK tn WATEE FILTBRS bekroond te s IIaf e met de Bi onzen Medaille en de Pieraie van ƒ 25 rompaRiiF rOHl ËLAISr te BORDEAUX Laveren in kisten van 20 30 en 40 flobchen de onvcsnedene wi nen als Medoc a 65 e St fidiLU 1 70 c Ronssillon a 75 c St Estephe o 75 c PauiUac a 8U c St Euulion a 80 c La gr l ige a 00 e Clos bt Jean a 65 c franco hoofdp i itsen rechten en flesschen inbegrepen Kisltu met gecoinbiiiei rdo soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders en Kofiijh u en La I osc Medoc a 2 5 jiei anki r van 45 flessclun i ROPCKE Kleiweg E 01 Agent te Gouda P S Tevens bi my verkrijgbaar uiver Beijersch Bier 1 18 Cent per flisdi Tt s G 1 avenhiiqe verlangt intn tegen No embti eeni bekw iim on nt tte R K liolst ari biiiU ii de stad Adies met liniKi bucvui oiidii ktteis II M bi J A FRENTROP Boek en Papiirhandel aldaar IN EEN BÜRGERCEZIN WOUDT EENE IDIEIsTSTBOIDE gevraagd Adres mot fiamo bueven oud r letters S P aan den Boekhandelaar A BiunkMAN te Gouda Ken Vlecsclihouwersldieclit kan dadelijk geplaatst worden Adres jianco onder letter W aan het Bureau dezer Courant V E R K R IJ G B A A R Amstcniaiiiscli Zool üog eü jiwJ bij L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keizerstraat Openbare Veiioophig op 1 Woonhuis B Nrs 110 en 111 en Erf in iwteen bewoond te Haat tieüit benedendijks op den liotk van de kade van den hoogenboe7eni Ivadastei S ctie B 2 r 10 26 groot 1 A 12 M en 2 TUIN met stecnon Schuur e Ilaat iecht langs Ie kade van den hoogenboeif m Kadaster Settle B Nr 1825 gioot 2 A 25 M Te aanvaarden 1 DECEMBER e k Niukie inlichtingen geeft de voornoemde Notaris VOOR LIJDERS AAN SptYSSEBI Geaihte Iher Tand mee fier Dooi verscheidene lleeren word ik lutgonoodigd cc 1 vumiuul iiu uw AN ÏHKltlNM o N l 1 h ri in t Uocu daiir ik rei il lenige aangekondigde middelen heb doen komen die helaas aan litt doel met hibben beantwoord Van uw ANATHERINMOND WATEU heb ik tliins de overtuiging dat het den giootstx ji lol verdient want inijn deitieujarige onn die reeds ma uiden acliti reen dagdijks gedurende eenigo uren door tandpijn gfkweld w rd is dour dit middel daarvan bevrijd geworden Een goed vriend gaf mij een eetlcjiel vol van uw Mondwater en de pijii was vordwmen Dtrhalve v r ock ik U inij pei Isten stoomboot met uw relvemng aan het agentsch ip te Tolna een do ijn flesschen te zenden Met betuiging mijner hoogachting J N MIHEK Koojnuan vLikiij iii ie GoMüi l ij Ij Schenk ninkelici op lil II lügsiruit wijk A 12i iL Kollerdnm bij F E v in builen KülH ipolli en A Sihippereijn C bluuMe ptirieleiiiHiiikel t sllige Inj J L F C tiiihilit iipolh t Lejilen bij E Noordijk te Utrecht l ij 1 Allini ipulh te Amslerd im bij F van Wmil hciin C verkoopliuis Ie OiuIch iter bij 1 J van iiiimiiigiii te Sclioonhoien by A V oltl K K OOSTENRIJKSCHE Prcinieleeniiig van 1804 Hodfdjirij n Flor 200 000 50 000 15 000 HiOOÜ 2 i 1 000 3 u 2 000 ö a 1000 15 u U O i 101 710 u 17 en du op den 1 September e k iiit etiiikkin Horden oor di e tiikkiiig vir i ml ik tigiii franco ovirinikin vin het bcdi m hei 11 lotiii i ƒ 4 halve f 2 vierdi 1 1 Vrosjiietiiiii n giati lii kkm slijstiii orden tl incü toip i uiidi 11 lil de tiikkin BANhll Ksiieis lEGMlJND j ECKSCHER Amsterdam i armveHi raat J 5 4 üüuüa i tLik vau K Uiiiiliu u hmBBmihiibm MEN VERLANGT EWN BEKWAMEN TABAKS KERVER tevens vlug en goid kunnende sorteeren Zij die van goede getuigschriften voorzienzyn komen in aanmerking Adres met fianco brieven ondtr letler B bij den BoekhandelaarA BlllNKMAN te Gouda Dr Cliantoniclaims OOGENWATER Dit ii air leerbiiiir Oogenwater is een van de gelukki sli uiHindingen der ereld hetzelve bezit de kriclit om alle oogen te kunnen veiboteren nelks door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn anti Viriwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen elke des nachts toekUven ware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij sohel licht niet goed kunnen zien al deze en mear andere ooggebreken worden door dit Oogeuuater herbleld en uairborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodit men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Het elve u verkrijgbiar h 60 Cis por Hicun bij T A O VAN HE TH Omida 3 J BEUZEMAKi leiden J H KElJjEll weite ngenstrant Rotterian Mej L A StuonrNS SeiiiuiFB Oo molen slriat J J GROE HmZI O ütrnht en meer bikendf dipii in on rijk I VOLiJE S iiKLorri I 1 Mr THEOPHILE Alhoewel ik geen 1 liefhebber bon om Getuigschriften te ge § ven 700 moet ik tui h hul Ie brengen ann 3 de waarheid door de e reg is Viei jaren een iliuke Piuik gidrigen lebbeiide zoo Mg ben ik thans bevrijd v ui dien last en heb g door den invloed van 2 flacons AMERI M CANBALSEM mijn schedel geheel met 1 HAAR begroeid herkregen Het is ver SH rassend op niijn 523te jaar 8 I K orA Juril871 P v ïE PSTRA ip Fraiuo aanvraag bij den eenigen THEO a PHILE Aiif tudam St Nicolaasstraal S 1 403 f 2 d 11 icon N B Er bestaan S I GEEN DEPOTS Pomades s ijn schade lijk 81 Getuigschriften en 4 Medailles Js ter bezichtiging a lieeds over 8 dag cn Relz Oost rrcinIc LeenIns 1804 TREKKING 1 SEPTEMBER i 0 000 1 000 10 000 i 000 prijs a 11 200 000 111 in f Wild y uu h D inteinni itdiMtlilttiMmf iHltl pul lift esIUt HM t it É Uil 1 Dif ffSjf VI l tl Ml hti il Nt Ut k N t H i Il ï H i K X