Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1871

1871 Vrijdag Zó Augustus N 1093 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Aan de Goudschc kiezers De herstemming voor een Ud van den gemeenteraad die morgen moet plaats hebben wordt door ons van zooveel gewicht geacht dat we daarop nogmaals uwe aandacht willen Toen tot voor korten tijd de conservatieve kiezersvereeniging Kouinff en Vaderhird candiduten stelde voor het lidmaatschap iran den gemeenteraad hebben wij zelden of nooit partij getrokken tegen hare candidaten omdat iu den regel de politieke beginselen daarbij volstrekt niet op den voorgrond stonden en wij niet geheel afkeerig zijn van de raeening door velen voorgestaan dnt het er al weinig toe doet of men min of meer liberaal is mits men slechts een kundig raadslid zij Had die kiezersvereeniging bjj de jongste raadsverkiezingen kunnen goedvinden ook candidaten te stellen dan zou ien wij liiior wanneer ze althans niet onder uitramontaanschen invloed ware geraakt misschien hebben ondersteund in hare pogingen om het protestantisme waarvan de conservatieven zich toch iaimeJs bij voorkeur de verdedigers noemen te handhaven tegenover het roomsch katholicisme als staatspartij Doch wat vuur en water is op kerkelijk gebied schijnt zich op staatkundig gebied beter te kunnen verdragen althans Koiihu en Vaderland zwijgt Nu echter mogen wij niet meer lydelijke toeschouwers zijn bjj den strijd want nu geldt het niet meer de minder beduidende qua3stie van liberaal of conservatief maar nu geldt t de vraag of wij bondgenooten willen zijn der ultramontnncn die op zich zelf reeds krachtig genoeg niets liever zouden zien dan door de hulp van andere partijen des te spoediger op het kussen geplaatst te worden en de overhecrsc lüng der kerk van Uome te vernieuwen Die quiestie is opgeworpen door de ultramontauen zelf De oprichting hunner zoogenaamde roomschkntliolieke kiesvereciiiging is door niets gewettigd een roomsch kntholieke kiesvereenigiug is een onding Wat toch kan haar streven anders zijn dan om geloofsgenooteu neon partijgenooten in den Kaad te brengen Zonder eenige oppositie zaten tot nu toe RtmnsehKatholieken maar geen ultramoutanen in den gemeenteraad in weerwil dat geene speciale kiesvereenigiug zich hunne belangen aantrok Nu echter treedt sedert enkele weken de kiesvereeniging Heiht voor allen op natuurlijk omdat zij meent dat de rechten der ultramontanen niet genoog worden geteld Maar dat alleen moe st reeds voldoende zijn om allen die huiverig zijn voor den ultnunontaanschen invloed auuceu te sluiten om evenal i dl vixirviiiliTcu iloor eciidnn lil uiiulitin tr jiii En toch is dat t geval niet Onder hen die de vooraanzitting hebben in de bedehuizen der Protestanten worden veraars gevonden voor den ultramontaanschen oandidaat De Heer Kojbhuns zoo legt men is volstrekt niet ultramontaansch hjj behoort tot de goedgezinde roomschkatholieken en dat hü met de candidatuur van Recht roor allen volstrekt niet ingenomen is zou hieruit blijken dat hij tot tweemaal toe verzocht niet in aanmerking ie komen De wijze waarop dit echter geschiedde is daarvoor volstrekt geen be1 ös Wil men door zekere partij geen caudidoat worden gesteld dan bedankt men voor de candidatuur vóórdat de eerste stemming plaats keeft maar het heeft volstrekt geen houding zich daaraan te onderwerpen en dan bij de herstemmiug te verzoeken niet in aanmerking te komen Kn dat heeft de Heer Kokmans thans tweemaal gedaan Is ecnmoal de verkiezing begonnen dan zyn de candidaten verplicht te iwijgcn wanneer zij den schijn niet op zich willen laden van pressie uit te oefenen en daar de verkiezing niet afgeloopen is v ór zjj een afdoend n sultaat heeft gehad vloeit daaruit van zelf voort dat de candidaten niet tussohen de eerste en tweede stemming mogen bedanken of zooals de term luidt verzoeken niet in aanmerking te komen een tenn die zoo vaag is dat men zoo men in weerwil daarvan toch do meerderheid verkrijgt door niets is gebonden een term waaraan zich dan ook trouwens nienuuid meer stoort doch die later nog altijd effect maakt want wordt de persoon die verzocht niet in aimmerking te komen toch gekozen dan is de overwinning der partij die hem stelde nog grooter en wordt hij niet ge ozeii dan schijnt de nederlaag kleiner h j wilde immers niet in aanmerking komen Gaat t bewjjs dat de Heer Koemans niet gesteld is op de candidatuur der ultramontaansche kiesvereenigiTig niet op nog ongorijmder is t argument waarmede men don Heer De Heer Mbssem iKHa zou zijn schrik niet lezer een comraune man Ken voorstander van de gewelddadigheden de noorden de brandstichtingen de vernielingen en plunderingen der Parijsche commune Hebt ge het citaat gelezen dat we in ons voilg n van hem aanhaolden i Zoo niet lees t dan nog en vraag dan u zelven af of daaruit de geest der commune spreekt Toch vindt die bewering bij velen gehoor omdat do Heer Messejukeii tot de weinigen behoort die niet alleen over de arbeidersquiestie praten maar die ook de liaaden ineen slaan om daanu ii oene practisctio d i eeno uitvoerbiifo nphising te govon omdat hij zich zelf niot alleen oon vricml dos volKs noemt niiiur ook door velen uit die klassen der maatschappg die men met dat woord kenmerkt als zoodanig wordt bpschouwd Hg een commune man en een zijner eerste grondregels is dat de verbetering van t lot der arbeidende klassen zonder meer onderwjjs zonder meer ontwikkeling onmogelijk is en dftt dit hem ernst is heeft h als gecretaris der Goudsohe afdeeling van t schoolverbond getoond in welke betrekking hji moeite noch tjjd heeft ontzien om bet kwaad van t schoolverzuim te peilen Ja een vriend des volks maor een verstandige vriend die zich aansluit bij alles wat den ongehikkigen toestand van de lagere klassen der mnatschappg duurzaam kan verbeteren maar geen onverstandige vriend tv iens ideaal zou zjia dnt iedere fabriekarbeider eiken middag schildpadsoep met een gouden lepel at Niet altijd deelen wij zijne inzichten het ia nog niet lang geleden dat vry zjjne denkbeelden over de kermis krachtig bestreden maar als hij om zjjne sympathie voor Je arbeidende klassen een commune man is Jan roude men even goed de leden van het Hoofdbestuur der Maatschoppy tot Nut wu i t Algemeen en die van Nijverheid comouine manneu kunneu noemen en met hen het meerendeel van de leden dier maatschappjjon Zulke argumenteü mogen etftMït doen bij enkele vreesachtige ziylen do meerderheid begrijpt zeer goed dat wij d armode strjjdt dit slechts doet omdat hem degelijke argumenten ontbreken en als die uuorderheid nu ook maar begrijpt dat iet plicht is om naar de steuibos te gaan d m zouden we niet voor den uitslag vreezen raaar daarvoor zgn we juist bang dat velen Z ch zullen laton overreden om t huis te blijven Is dan later do Hoer Koejians gekozen en nee nt hjj de bonooniing aan hetijeen zeer waar sr iijidijk dan zullen zjj t zicli te laat beklagen dot zij zich in slaap hebben laten wiegen doch zjj kunnen dan slechts ontevreden op zich zelf zjjn Daar gelaten nog de personen der candid ten met deze woorden van ons vorig artikel willen w jj ook thans besluiten reeds omdat de Heer KoEM ns is do candidaat der ultramontanen bevelen wij ten dringendste aon den Heer C MESSEMKER BUITENLAND ilullciilandscli Ovcrzlchl Er is nog K vciiiiulciin 5 ckoinou ill Ie quaestie omtront do voilfUKuij der voliimolit vim Thiers l e eoiniiiissic slimst er i iil in om hitireiu in liaro ver j ii leiiii cM VHiii villi j ilieini te limiilc 11 ol beweert lilt Jimnn lic l inis er ineer van te Heten en ver ekeil lul lilt ei ii i liikkiii i t t l iliil f eküliieii niiariluüi ile our i l i n viilinmd onileii orilttu