Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1871

A r i t ii Ih it n in lijk veli vim ih eigeiiw liappcn die in bniteiige uue lijden i eneii eersten niim tei te sl ide Ivoinen doclilieni onlbi ekcn er enkele wi lkc noodig zijn t l vunniiig vim een goedon premier iugi WMne tijden Hel is jnist diiiinlonr dat wij den hei r tiladstone in de eerste jaren Llians van zijn miiuler g nslige zijde leerden l iiiien Hij kan geene betrekkel ke onbeduidendheid verdragen Bij Ie voortvare idheid van zijn geet en met t bewust ijn van zijn grooto vennogi is kan luj niet silzitten niet uaehten niet zwijgen Hij wil eggen wat hem op t ougenblik g eild jukt te ze i gi n oii ler te bedenken dal hij daardoor zijn U vijand dikwiifeeii wapen legen zieh n de hand gi I it ne eiaenaardigheid nu viel minder in toog I n hi elf de hooldrol in den p u letnünt dr e Il ijdsneelde maar f bchaiidt wel degelijk nn hem slei i s luit c ppeitoezielil bleef over n aanegehn door ijii oiidi tgi ehikten ni gevoiTd t Moet lem uel verbitterd hebben er getuige viin te zijn hoe de zitting m duigi n werd geworpen door eene eiicpu die zieh ersehimst had aehter een voorgewende liefde voor t koop itelsel bij het leger En geen wonder dat zijne verb Uring ten gevolge had dat hij zich mengde iu een t iisl vaa nit hij zieh met ivaardigheid niet meer kon terugtrekke xMoge een volgende zitting den premier Hl de gelegenheid stellen om weer Ie hiiiideli ii en Ie bi eken overeenkomstig zijn vrot gei eii uelvi idiciidea roem dnoli dit i di b te nicer onwjtHrM Injuhjlv omdHt I hierv zelf fieeft ii m etlronni n op spoeili e bilMndeliii Ki h nlcr t len iiii nieldt dat de nwiclil in I lucrs met del titel v n president on u orden verteni tl voi r den elr i len ih ur d T Kitt u v m de niil ioiinle ver piderinc ie tcntunl na bet reces de grondvvit zon belinnti len Het Kupelsebe piremi nt is gesloten llrt verg iderde slechts voor iirRcnte zaken sedert dn verwerping der baUot bilt Onder de h it te berifihten in ons vori noninier Muuen wij reeds een en ander op uit de s uitin Mrede De voo iiaamste diarin beinm delde uii lerwerpen ijn ttrnctnit nnt Aniirika er de wanrsehijn ij rc wijzig ig van t bandilstraet i it mei Frank ijk 7 C odat bij vermoedelijl wee in de viil endi zitting zijne parlemi ntaire v erkz innibed v zid bi alten liet kan net anders o t optreden izer kra jUige persoonlijkheid zal I e Wenier dagbladen bewerei dat er van t bezoek door den keizer te Jnstein niets komen al omdat die plaats de droevige herinnering van Ib iii zon opwekken omdat aldaar in Isiifi ook een samenkomst plaats had tussclien dezelfde vorsten i V llll J Jf Goto v H AiiQus rus Aan illen die van plan zijn morgen bij de verki v iug van een lid van den Uaad den candidaat der ultranioutauen te stemmen verzoeken wij voorafkennis te nemen van t navolgend fragment uit eene eirenlaire door de kiesvereeniging A e fer anrf te s Hertogenboseh de er dagen verspreid l oor het optreden en het buitengewoon succes der kiezerivereeniging nSoord Bruliant zoo leest men daarin o a is de strijd in onze provincie niiït meer tnssehen vooruitgang en behoud De vraag is thans of men is voor de overheersching van den staat door de kerk dan wel voor scheiding van kerk en staat Het is voor ons een beginsel van recht dat men bij de stembus verdraagzaam moet zijn voor de godsdienstige meeniug van anderen Uit de in ons vaderland bestaande staatkundige gelijkheid van alle godsiliensten leiden wij f d it tik Nederlander zonder onderscheid van religie zich als Slaatsliurgtr vrij moet knnuen bewegen op het o i iJili staatsgebied Doeh willen wij dat staatsgebied vrij houden en toegankelijk vojr Wcji zoo zijn wij ook van meeniug dat het godsdienstig leven van een elk zoodra het zich niet kant tegen de openbare orde en veiligheid geëerbiedigd moet worden door den staat Wij eisehen dus vrijheid en onafhankelijkheid voor de kerk binnen hare natuurlijke grenzen iMen wane niet dat on ze theorie godsdienstzin zal vernietigen Als de staat voor ie kerk gesloten gebied is de maatschappij blijft open voor hare werkzaamheid Uant wij zijn niet voor staatsalmacht De werkzaamheid van den Staat heeft hare gren zen die niet mogen worden ovt schreden wil men ons niet voeren tut soeialisluc De door on ze tegenstanders gevolgde politiek is ook om andere redenen gevaarlijk Alleen kunnen zij niet slagen Een verbond met andere tot stand brengen kuni en zij evenmin Want juist door hun vooropstellen cener Katholieke Staatkunde roepen zij ia het leven eene daarmede strijdende Protestantsohe Staatkunde wiuudoor hunne medeverbondenen politiek H orde gedood De plechtige overbrenging van de stoffelijke overblijfselen der 8 op de zuidelijke citadel van Antwerpen begraven Nederlandsche officieren naar het kerkhof te iiniieken bij lireda heeft plaats gehad Maandagmorgen ten 9 ure kwam de Nederlandsche eouiuiissie te Antwerpen aan wal waar zij door de mil taire autoriteiten ontvangen werd Bijna alom was de Nederlandsche vlag uitgestoken en deed het Nederlandsche Volkslied zieh hooreu zelfs aan boord van het Amerikaansche oorlogstoomschip Juanila j waarvan de koinmandant en eenige officieren aan den 1 optocht deel namen De leden der Nederlandsche Commissie namen in I een open rijtuig plaats de stoet vormde zich en toog naar de zuidelijke cita lel Eerst kwam de rij I dende artillerii dan de stafmu iek vervolgens de I overige militaire auioriteiten dan de Nederlandsche verdedigers dor Citadel een 1 Ital de gcnoodig dei waaronder de ond ollicicr 1 L il Beijcns de eerste ontwerper der overbrenging de heer l c Icgien aalmoe enier van het garnizoen hoewel iii gcistilijk i waad evouids de overigen op het ina il i luul mai ciierrend en eindelijk de i coinpagnicn h ietruepi ii wii i s at z I ll bij afwisseling deed huoreii tot de st n t P R A N K R IJ K Het stedelijk bestuur van Lyon hiwft al de scliolen aan de leiding der kerkelijke vereenigingcn onttrokken en bij die gelegenheid een feest aan de scUoolgaanile kindereu gegeven er werden toen ENGELAND De Saturday Remeie treedt in een beschouwing vande oorzaken elke in den laasten tijd er toe hebb nbijgedragen om het ministerie tiladstone in diskrediet te biengen en vindt die voornamelijk in heteigenaardig karakter van den premier en in de omstandigheden waarin hij zich bevond Men be schouwe zegt het blad eens de zittingen van de tweevorige jaren beide kenmerkten zich door een grootsthontwerp de lersche land wet en de lersche kerkwet beide bills w iren scheppingen van den heer Gladstone zelven Geheel anders was het dit jaar De belangrijkste bill der zitting was noodzakelijker wij e nietdoor ileu premier maar door een van diens ondergeschikten den minister t ardwell ontworpen lietverschil tusscluiu de e zitting en de he de voor ifgaandestaat dus in verhouding als de heer C ardwell totden beer Gladstone dat wil zeggen als een middelmatige tot een schittereuden geest ais een alledaag8 ïhe beambt tot een man van se ittereud genie Had de heer iliidstone de aTiny bitl zelf kunnenontwerpen het ware daarmede zuo treurig niet afge loopen Doch ditmaal mue t de premier werkeloostoezien hij kon zelf niet arbeiden maar moest ziehverlaten op de bekwaamheid zijuer helpers m wati nn g soliied Het geluk heeft den htier Gladstone niet gediend al die helpers zijnde een na den andergewogen en te Leht bevonden het eerst de heer Lowe de knap ste van alh n toen de heer Jardwell die onder gewone omst in Ugheden zijn laak goed genoeg zon hebben vervuld maar thans blijkbiuir verkeerde ondw den druk eeiier paniek eindelijk tergs v n allen de heer llruee van wien zeker nie nuuid zoo groott ong liiktheid had kunnen venvaeh I itusseiien wij hebbeu den heer iladstoue n 1 kei gemist a e den ont verpi i eu vei dediger 1 r iiiaiusle ontwerp de jaars u zijn oi i u V ir den hun op elrgileii l l t l II iii i II er is no i u nn i n nni iu Vim t inislnkkcn der iltiiii De hi er i ii st iir iin il Cil uh l was gearriveerd Want d i ir hield het mllilair cseurle aan den ingang st ii d liet nUlzi kkurps speelde op nieuw het Nnlerlaiidscl volks led de lanilmer sloegen het saluut de troepen premnterrden het geweer terwijl van de Citadel 21 kanonschoten werden gelost De binnenplaats der Citadel had een zeer indrukwekkend aiuz en Juist tegenover den ingang eene imichtige lijkkapel ongeven door een trotsishc wapentropik e een gi heel arsenaal waartoe men bij voorkeur Neil wapens van ISliO scheen gekozen te De commissie werd aldaar ontvangen door den kommandant der provincie de officieren van het garni zoen den gouverneur der provincie deb Noderlandsehen gezant au Eeralgenoemde sprak de commissie toe Ilij zeide dat de koning van België had verlangd dat de overgave van de asch der Nederlandsche in 1830 gesneuvelde krijgslieden met de meeste plechtigheid plaats had ten einde er namens Z M schitterende hulde kon worden gebracht aan hen die voor de verdediging huns laderlands waren gesneuveld Spr zeide er trotseli op te w ezen met die taak te zijn belast omdat zij hom de gelegenheid verschafte zijne bewondering uit te drukken die door de Belgische armee wenl gedeeld voor het leger van een bevriend land De luitenant generaal schetste vervolgens hoe ieder der acht offlcieren op het veld van eer was gebleven terwijl hij tegelijk den gepensioueerdeu majoor Kijmael den zoon vaii den gesneuvelden kolonel van dien naam en bij de plechtigheid tcgenwoordig deuitdrukking zijner vriendschapaanbood Hij werd beantwoord door den graaf van Limburg Stirum die zieh gelukkig achtte door zijn souverein met de ze zending des vredes en er vriendschap belast te zijn Sensatie maakten vooral deze woorden Wij zijn te Juatre Bras en te Waterloo verccnigd geweest La it ons verder naar een bondgenootschap tussehen beide volkeren streven en hopen dat indien ooit een krijg tegen ons mocht worden gericht deze naast de NederlandBchc armee het schoone Belgische leger moge aantreffen Nii ttegeii8laaiide bij soortgelijke plechtigheden bijvalsbctuigingen zijn uitgesloten barstten die van alle zijden los Hij eindl ilc met de erkentelijkheid der Nederlandsche regeering uit te drukken jegeic alle Belgische autoriteiten die aan deze plechtigheid luister hadde i bijgezet De urnen werden daarop in den lijkwagen geplaatst en naar do landingsplaats vervoerd alwaar alle vlaggen halfstok waren gehesehen Door sloepen werden nu de urnen de commissie de gasten en t gevolg naar t Nederlandsch eskader gebracht en ten 12 uta kondigden kanonschoten aan dat de llotille het anker gelicht eii de pleehtiglicid der overgave geiMiidigd was Den volijenden morgen tegen tien ure kreeg men te Moerdijk de schepen in het gezicht en weldra lag het stoomschip de Valk begeleid door Z M ramschepen Buffel en Schorpioen benevens de monitors Heilii erlee Tijger n Krokodil op eenigen afstand van de aanlegplaats voor anker Tegen 1 1 uro begonnen de kanoiischolen te dreunen Dit was het teeken dat de stoffelijke overblijfselen in de sloep werden nedergelaten om aan land te worden gebr icht De generaalraajoor Doorman verwelkomde aldaar nnmitns de commissie van ontvangst zijne geachte wapenbroeders met het gebeente van hen die midden in een feilen strijd in het vervullen van hunne plichten het leven lieten bij de verdediging onzer heiligste recli en bij de verdediging van het lieve Vaderland Nadat Graal van Limburg Stirum deze toespraak op eene waardige wijze had beantwoord was het üoirenblik genaderd waarop de stoffelijke overblijfselen per spoortrein naar Breda zouden worden overgebracht Alvorens dit echter plaats had en terwijl de saluutschoten uit het kanon nog altoos werden voortgezet was inmiddels een stoet van een twintigtal meisjes genaderd allen in het wit gekleed die verzochten te worden toegelaten om aan de nagedachtenia der ge Riienvelden eene vaderlandsohe hulde te brengen door ze met loovers te be trooicn Nadat aan dit verzoek gereedelijk was voldaan geworden en aan de jeugdige dorpelingen voor dit eerbewijs dank was gezegd was hit iiitnsschen elf ure geworden De overblijfsehm werden alsnu op den spoortrein geplaatst op een ronwwagen in den vorm van een katafalk hoog opgewerkt en daarop stoomde de trein naar Breda Ongeveer half tw ialf werd de trein aldaar oiitvaiiL eii door ilcn minister van oorlog benevens do vers hilli iide dcpiitatiru van le er marine schutterij niitaliii krui en I til S A l U i i i i ÏU i iii ieï iiw wil utoii ijrJi ii tl V fc i i f Bli fil iBmiii r Sluofudiiiff iii k lïllIl liK W II J i n itni lï il i i liliir ll Jip MllM H iulnWtal Tnle dl llll k irt ibmUitii toal w llllUlt Utlilui i idll til wl i it i l In It n 1 jBi WJi J I iKmliSutaÜB Oaliw dn mul via tó jjj W feit i fj 1 l r s C Uil u Il 1 Vr it