Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1871

mta Mfefei mi u iiir liiiM I ind Het mn liand feli vulks de troepi n pre au de Citadel 21 ecu zeer iudruk den ingang eene iiir een trotsclio inl waartoe uien i sclieeij gekozeu ilie overheid was en Tn de lijk le vlngg n wapperluchters omgeven p i Nl Lf 1 f n i i hneu en kurassen artdlcrie in linie vi 2 en door dea Lieren van het garnrie den Noderlaud ie toe Hij zeido verlangd dat de Bidsche in ls30gelecste plechtigheid M acliittereude hen die voor d i gesneuveld Spr e die taak te zijn lil id verschafte zijne loor de Belgische leger vau een be v al schetste vervolfer 11 op het teld van lijk den gepensioI van den gesneuvel ij de plechtigheid fcr riendsohapaanbood i l u graaf van Uuii htte door zijn soufri les en der vrieudI aakleu vooral dezo J ras en te Waterloo der naar een boid Iiei3u streven en hopen I ons mocht worden si armee het schooue lil Niettegeuslaande l alsbetuigiugen ziju ill zijden los Intlijkheid der Nederff nfegens alle Belgische It ilieid luister hadde i riUil lijkwagen geplaatst Iv rd alwaar alle vlag 1 oor sloepen werden gasten en t gevolg icht en ten 12 ute 1 de flotiUe bet anker K gave geëindigd was i ien ure kreeg men ie gezicht en weldra egeleid door Z M ie benevens de moni I iihdil op eenigen af r uker Tegen lü t dreunen it was 11 v blijfsclen in de sloep I lan te worden gebr icht uu verwelkomde aldaar 11 rangst zijne geachte iitei van hen die mid l t vervullen van hunne B verdediging onzer feideligiug van het lieve rum deze toesprank iantwoord was het offelijke overblijfseiuden worden over siiu en terwijl de saluut1 loife werden voortgezet eih twintigtal meisjes kl M die verzochten to i ikgedachtenia der geI he hulde te brengen c roe en Nadat aan dit Ia Il geworden en aan r dfi eerbewijs dank was cH ure geworden De 1 dili spoortrein geplaatst v hu van een katafalk UK j de trein naar Breda 1 di trein aldaar ont U liorlog benevens de le r marine schutterij N u de kistje in de i ruHu af i a uareii eplaaul en het iijkkleed er over un gelegd plaatste de r iiuiister daarop een lauwer en een iiuiuürtellenkraus die hem ten dien einde door Z M den konini waren toegezonden Beide kransen waren ovanivonnii ieder over de lengte groot ruim 1 Ned el beulen prachtig bewerkt en onistrengeld met het lint der medaille van de citadel Nadat iumiddels niet een krachtig a ilvo uit de geweren de gebruikelijke in litaire homieurs waren bewCteu uam Zijne Kxc liet woord en sprak hoofdzakelijk het volgende Zijne M ji steit had hem de eervcUe liiak opgedragen om deze gebeenten op vaderlaudschen grond naar hunne laatste rustplaats over te breugcu l e koning hart daarmede bedoeie hr dp te bewijzen aan de verdienste van mannen die uit liefde voor Vorst en Vaderland hun Icveu iiaddeu opyeoitcru Zijm i iajesteit had hem tevens den wens h te kennen gegeven dat de genoemde lauwerkrans na alloop dezer plechtigheid ten geschenke zou worden gegeven aan de koninklijke militaire academie en de inuiortellenkraiiB aan het instituut te Nieuwediep jm te doen strekken ter herinnering aan hetgeen plichtbcsef en liefde voor Kouiug en Vaderland veru ag in de hoop lat die gevoelen daardoor te mier opgewekt en Ku e beginselen meer en meer tot ontwikkeling mogen gebracht worden Daarop ging men grafivaarls Onder de toonen der treuruiu iek bewoog de lange stoet zich statig door de straten van Breda langs den rijweg naar het Giiinekeu Overal btüiiden tiillooze tüescluuwers wier ordelijke stilte t bewijs uas dat zij besef hadden van deze indrukwekkenile plechtigheid Op het kerkhof waren de graven vau den generaal Chassé en den ke oiie d Boer alsmede het mouumeut op t graf van den luitenant generaal Seelig door rouwvlaggen en immürtellenkrauzeii aangewezen De grafplaats thans voor de stoffelijke overblijfselen der gesneuvelden ingericht is een geuietselde kelder op zoodanige plek aangelegd dat wanneer aldaar mettertijd een gedeukteckeu wordt opgericht dit van de straatzijde tcrstoud in het oog uioet val Ien Nadat de militaire eerbcwijzsn waren gegeven hield de generaal inajoor van Limburg Stiruin een indrukwekkende rede waarin hij de verdiensten h rdacht van hen wier ovetblijfselen thans in den vaderlandseheu giond zouileu worden geplant t Daarop werden de overblijfselen in het graf nedergezet en verliet de sehare de rustplaats der dooden In de plaats van wijlen dr H van Beeek Vollenhoven is door Z i i tot voorzitter vuu de Eerste Kamer det Staten Generaal gedureu X hetuugoveiig tijdperk van de tegenwoordige zitting benoemd mr E J A graaf van Bijlandt lid der Kamer Omtrent dea stand van het lager onderwijs in de provincie Zuidholland op het einde des vorigcn jaar kar het volgende worden medegedeeld Het getal lagere scholen in dat gewest was tnen 551 waarvan 358 voor gewoon lager en 193 voor meer uitgebreid lager onderwijs Het getal openbare scholen was 337 dat der gesubsiilieerde bijzondere 13 en dat der niet gesubsidieerde bij oudere 201 Het onderwijzend personeel bestond uit 459 hoofdonderwijzers en 82 hoofdoudcnvijzeressen 8 17 hulponderwijzers en 250 hulponderwijzeressen 5 19 mannelijke en 143 vrouwelijke kweekelingen Het getal der in het najaar 15 October ter school gaande kinderen was op de opeid e school 3I 8Ü4 jongens en 27 416 meisjes op de gesubsidieerde bijzondere scholen 190 jongens en 22Ü meisjes en op de niet gesubsidieerde bijzondere scholen 12 H3 jongens en 12 747 meisjes te zanien alzoo 83 719 leerlingeu waarvan 43 337 jongens en 40 382 mesjes Hiervan genoten 20 092 jongens en 19 420 meisjes kosieloos onderwijs Door 4168 jongens en 10S4 meisjes werd tevens de avondschool bezocht uitsluitend op de avondeehool werd door 1327 jongens en 049 meisjes aan het onderwijs deelgenomen De kosten van het onderwijs hebbeu in 1870 in de provincie bedragen 899 605 12 2 De Staals Courant bevat het volgende Verslag van de verwachtingen omtrent den oogst in de provincie Zuidholland 1B71 Tarwe Zoinertarwe staat algemeen zeer goed te velde zoodat men eene gunstige uitkomst verwacht Rogge Winterrogge heeft door de vorst veel geleden In somnugc atreken zooals Voorne en Putten is dit gewas bijna totaal mislukt Oerst Wintergerst heeft onder den invloed van strenge koude veel geleden Zomergerst geeft uitzicht op een ruim beschot Haver De berichten omtrent dit product zijn uijua alle zeer gunstig zoodat een voordeeiigen oogst is te wachten Meekrap Staat goed te velde Vlas Algemeen luiden de berichten hieromtrent zeer gunstig l c qualiteit vooral belooft zeer goed te zijn Kmilzaail Dit aiilki n diioi di strenge vorht zeer leel gdeileu A er rlin ii iie peivceleu zijn uitgeploegd CU mei iiardappcleii li zet lleiiiiep Omtrent dit gewas zijn zeer gunstige berichten oiilviinncii In ilcii Mbliisscrwii ird en de VijfHeerenlanden verwacht men ecu ruimen oogst Aanlappi len Dit product belooft algemeen een zeer ruim beschut Hveuwel vertoonen zich algemeen de sporen van ziekte waardoor welliclit veel zal verloren gaan Ilrwten en boouen Beiden gewassen staan uitmuntend te velde zoodat een mime oogst wordt verwacht Boomvruchti u Algemeen zijn de boomgaarden zeer schaars voorzien van appelen en peren Ue oogst zal daariiiii beneden het uiidilelmatige blijven Wei en luioilanden Ten gevolge van het aan n iiuciki Kou ie iveder in het voorjaar stonden de wcilandep schraal doch de meer gunstige weersgesteldheid der laatste maanden heeft op dit gewas een voordeeiigen invloed uitgeoefend Hoewel de hoeveelheid hooi niet groot is wordt de qualiteit zeer geroemd Uit het voorgaande meent men te mogen besluiten dat over het algemeen de verwachtingen omtrent den oogst in deze provincie gunstig kunnen worden geaoenid Behalve de weiischelijkhcid tot het iiicthouden van kermissen en jaarmarkten welke de Minister van Binneiiliiiidsche Zaken aan de gemecutebi sturen ter oïcrweging heeft aanbevolen zijn de genoemde bef turen door Z Kxe uitgenoodigd met ernst Imniie aandacht te schenken aan veraehillende aangelegenheden welke de cholera kunnen weren of storen Wij iintlecnen daaraan inzonderheid den aandniig tut liet maken van verordeningen waarin bepalingen voorkomen tot overbrenging van choleralijdeis in slaapsteden en logementen naar een dairtoe in te richten verblijfplaats reiniging en ontsnietting van huizen die brnndpuiilen van besmetting zijn of dreigen te worden vernietigin of ontsraetling van besmette of van besmelting verdachte voirwerpen opruiming van verzamelingen van vuil en mest reiniging van goten en slooten en maatregelen tot bevorderiii der openbare zindelijkheid gelegenhe d tot afzondering en verpleging van cholerulijdeis verplichting van schippers van vaartuigen waarin zich een lijiler aan cholera bevindt of gestorven is tot vcitoeving of aanlegging voor het binnenvaren ter plaatse door den burgemeester aan te wij en üverledeneii aan cholera niet te vervoeren naar andere dan in de gemeente gebruikelijke begraafplaatsen eu wel den kortsten weg voorzien van een zichtbaar teeken van hiii cn uf vaartuigen waarin een geval van cholera is vourgekoiueii vervoiT van lijders aan cholera in uitsluitiii l daarvoor bestemde en uiterlijk kenbare voertuigen iia vervoer outsmetting van het voertuij en beletten dat zoodanige voertuigen niet lot vervoer van levenden worden bestemd en verwijdering va i aan choleraover Icdentn binnen 24 ureu uit het sterfhuis De aan het departement van kolonii ii vergaderde commissie tot onderzoek van den aanleg der Indische spoorwegen heeft Zatcrdig haar langdurige en moeielijke taak geëindigd Het verslag is imar men verneemt gereed De commissie samengesteld uit personen voor de h indelsbelaugen de administratie de techniek en de verdediging wits eenstemmig van gevoelen omtrent het nut der lijnen BniijoemaasDjokjokarta benevens de aansluiting vau het midden der bestaande lijn Samaraug Djokjokarta in rechte richting op Sidi met takken tot Soerabaja en Passaroeang i e opiniën waren echter venleeld omtrent de riclilingon uit de reeds gereed zijnde lijn BataviaBuitenzxjrg langs Oheribon Pekalongan tot Samaraug eeuerzijds eu de richting met hetzelfde uitgangspunt langs Baiidon tot Banjoemnas Daar beide richtingen echter uithoeken van Jav met elkander met behulp der bestaande lijnen ten deele verbinden en evenzeer belangrijke plaatsen worden geraakt wordt de eindbeslissing in deze met belangstelling tegemoet gezien Laatste Berichten WöOnen 23 Aug De Neue Freie Presse behelst een hooltlartikel waarin over de mogelijkheid van den apoedigeu val des ministers von Heust ge sproken wordt Het blad wil dat de kiezera te Weenen hem tot afgevaardigde benoemen teu einde alzoo eene manifestatie te zijnen gunste aan den dajr te leggen Madrid 23 Au Kr is een besluit der regeering verschenen waarbij eene openbare insehrljving gettpend wordt voor one 3 p ls leeniiig van 150 uiillioen pesetas werkelijk kapiuml De inae jrijving wordt in Spaiiji en t buitenliind geopend den i September en val denzelfden avond reeds gesloten worden Tot waarborg zal bij de inschrijving 2 pCi van de nominale waarde worden gedeponeerd Ttermijnen van storting ziju als volgt 30 p t d 21 Sept 40 pCt den 20 October 20 pCt den V November en 10 pCt den 20 December Op vóór dien lijd gedane stortingen zal men een intri van B i t genieten Parijs 23 Aug De kamer heeft het oiitwe aangenomen tut verhooging van het briefport 1 kamer zal eerstdaags beraadslagen over het voorsta tot ophcfBug der nationale garde in het land Koioniên OOST INDIÊ Zonder vermelding van datum bevat het Mcm w at llandeUU het volgend aehrijven van Paiemban In de vorige week werd de bemanning van hel hier ter reede liggende opnemingsvaartuig midden in den nacht uit den slaap gewekt door het geschreeuw van eenige mensehen Spoedig bleek dat eene prauw door twee Chiiu ezen gevoerd t gen de 67a prCTi had gestooten daardoor lek f eworden was en zich in zinkenden toestand bevond Door snelle en doelmatige hnlp van e officieren en de equipage van de Stawren werden de opvarenden van de prauw gered maar het vaartuig zonk Van de 40 onlangs weggeloopen inlandsohe soldaten vertrekken met deze boot de drie laatst achtergeblevenen Het ijn drif van de vijf door den krijgsraad veroordeelde belhamels Twee hun kwa kwamen zelven iu appèl Van do legen dit drietal gewezen vonnissen is de advocaat fiscaal in hooger beroep gekomen Het al dns nog geruimen tijd duren voordat deze zaak al edaan is Bijim tenzelfden tijde als te Palembang sloeg de inlandsohe compagnie te Kepahiang aan liet muiten en liep grootendeels weg in de richting van BenkoeIen Daarheen zijn een officiet en 20 Europeesehe troepen gezomlen De hoofdreden is dat men het dagelijkseh en otiophoutlelijk spelen tegengaat en meer tucht onder de troep i zoekt te brengen toen majoor IVl aldaar een sedert lang verwaarloosden toestand vond Die g aclite otlieier moet wegens ziekte repatriëeren wWegeim don enormen afstand hebben wij hier nog geen nader berielit van het vonnis van den krijgsraad die te Kep diiïtng zou gehouden worden Vergadering vau den Gemeenteraad Diugdufr 22 Aii ustus Tcf eiiwoon iig do hh lïrniy wr Vinily Kist I uylfn l riuii Brag Jiaur lit UtingiT liiichner Drooglcever vau Geuurp van Strantrii en l ost Dnisï Uu uotuleu dt r touge vt Tgndcriiig wordeu gelezen pii georreslocrd Ingekomen zijn Ki ü dros viin de cd Boot vpivoeknide in dr plaat van baren ovorli deu mun Dnngcslvld te wordeu aU bruguacht ster 01 d N ieuwfhiivin ter isif een adrrs vnn 1 v d Hork vertoekende aangesteld te wordun iiU af l i ï r van d vi cli ter visie t cii udrcs van J Mulder e s verzoekende dn plaatsing van een braiida Miit in den omtrek van de Karnemelksloot ter visie ï ü voorzitter merkt aau dat du ö zaak reeds uitmaakt eeo puilt vun oterTveging bij U v S er J r komt in de vouidüicbt ter benoeming van eiMi hulponderwijzer aan de burgtTËcboul voorjongeuk Oe ecnigo Hütlicitaut ia A Visser te ZHoUe die aanbevolrn nordt Benoeming ill de volgende vrrgadcring Than nordt iiiL deducling t idaaii vau de lanbefitcding vt u bet post en telegraaf kantiior en d du liiioop is bericht aan den heer Minister van fiiiaiician Nutif Aan de ordu is 1 Het adrea van dtfii beer Steenfi Zijrieu e a uiu afstand vuu grund in h t plutit oi i tut het bouten van woonh iizen Df heer Lnjten ia Itgen het vouratel omdat daard wi v u de twee ttnndclplitutben teuc wordt afgenomcu hij ïa voor open pleinen en wil het bouwea overlaten aan de particuliere industrie Ue beer van Gennep vraagt of bet versmalVn tan den fiingtl ook reed goedgekeurd ie door ltijnlui d of nietiwe niueilijkli drn kan baren en nieuwe olfera zp t eischen ea heeft ook ocïwuren tegen do overgelegde bec jreringeti Da beer Viruly geeft inlirhtingen betretre ide Hijuliuid dut niet ongenegen 70ude zijn in de vei sinaljiug te buriiBten indien de Kluwuelensmgclgraeht op behoorlijke d icptü werd gehouden De heer van Stranten vindt liet w l jammer vso het plantsoen maar xal er voor stemmen omdrit er gcbreit is aaD nonnigeu De heer Reutingr luernt dat hut terrein niet goed ii geko en eu heeft aanmerking op de boeijferingea De voorzitter dankt den lieer Virnly voor de gegeven inliebtingen wedirh gt de gemaakte bed nkingen hij il zeer voor do uitbreidii g uii er iiiiBtiv gelegene gemeeute en wil baren bloei belpi be urderen De heer van Genii i vreest dat bij verhooging vnn belastingen de toevloed vnn vreenifielingen niet zal nanwiVkercn Na nog eenige di euttsien ordl het voorstel in stemmmf gebracht en aaiigenomcii bel oudens de wiJ7ij ingen voorgestel door de cominiisie aii fiibnenjjc niet zes tegen drie stem men die der hh Iteulinger van ieiinep en l uyten De hh Virnlj llrooglf ever en Kist ble en buiten stemming 2 Het vooistel tot guedkonring der rekening en vernnt wooriing van het burgeilyk armbestuur over het dieontjafl 18711 u aHiipeiiomen Tol st hipper lu het overzetveer aan diti IJsel wordt lU algcuKoiu ötemnieu bvuoemd 1 Kl liout Uicrua eindigt de vngadning t J Mi