Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1871

MARKTBERICHTEN Gouda I V I m imu limUI biofuili pii in UI i u 11 1 1 liirwi piiiki iiiiu iln ƒ 2 Vi lij 1 liü Mui 1 u y U Sü ij 12 UU l oldir ƒ i i y U Ko Niiu f 7 Si II i Omli 1 i i ƒ 8 Voiiy 1 y 11 Gdst U i eiiliiKl ƒ B ü ƒ O NuiiHi ƒ b 2U II 7 2 ll i 11 korti ƒ t 25 ƒ T I UU 0 iiy l 1 Nii u ƒ 5 20 lliuiK v nul J 2 1 Vduuikt nut wtiiiii u iiviiir ikI klitdt iig vlug v iii lil liiluJ U t mai iii vie u itiint t veikoortn Scliiipiii lii laimiim ii t jl li H ipiyzeu lun eie viirkiiis iii bu iii U y Al Mild i jm kii S a ƒ S Goelntd J 1 b l I 70 N lib 1 1 y 1 iü 1 y I II Burgerlijke Stand GtiïOiiiN 22 Aug Jühaim outlera C van t ijl en A v u der Sloot rtrit oudira L t i jLucuilijk ui vu der Kuy Mastiauii t orntlia ovnUis l dt Auiw tul Slmjttr OviBUDVN 21 Aug J M J StUiikumii l j N m nuuiLii b2 j 2 li M IVrk 51 j o m G dooi dj 21 A AiidncsH 1 j Gfc iawt ii Awu U Miildtr to J 1 uijkcn J T Moormnns pu l U C aD IUla Koster ui I ADVERTENTiSM 3 t 40 JAKIGE it É A Bt JONG J BbN BüER il Hunne dankbare Kinderen en jb M Kindskinderen us Gouda 24 Augustus 187i De oudergcteekende betuigt by de e mede uit naam barer kinderen en behuwdkmderen haren oprechten en vv hiieeneuden dank voor de Aele bewij en van deelneming by haar tn ffend verhea ontvangen Gouda Weds H M DERCKSEN 23 Aug 1871 HORSUINDEIIO jf Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlydcn mijner geliefde echtgenoote betuig ik nii iien hartelijken dank Coudd 24 Aug 1871 G H QUE Voor de vele bewijjien van deelneming bi het overlijden van mijn echtgenoot den lletr T HOOGENBOOM ondervonden betuig ik X k namens m jne kinderen mijnen hart lijken lanL Gmda Wed A HOOGENBOOM 21 Aug 1871 VN DMl Wani V M BISDOM A VLIET en mr O BRAET BISDOM vn ATTENBROEK betuigen hunnen dank voor de d ehiemmg ondervond ii bij het door hen gdcdtn smaitehjk veilie UijKs ll üi i e lliirj i rscliool uut diiejiirigen cursus te Goiidth De laai l ni iliiijovi voor het schooljaar 1871 872 heeft jilaats op Vnjdiig 1 Sept e k d luorgi lis van 10 12 uien ni het silioolgcbonw aan doi Tiiiidiwig liet voouUgiiand e amtu dei luemM Uiilingeu notdt i iandag 1 Sept om t uiu smoigiiis lUllJ eval g n l p oiiilergeleikendi bli it iiilussihiii biieid tot htt geven an vtuku inliihtiugen Dl DiiiHinii W lüllLN KIEZERS Ko ut morgon trouw tor Stombns op en kiest tot Lid van doa Gr jaoonteraad don Hoor Mlssemareh NED itHUNSPOORWEG drx erksman will Rotterdam di Gouda nmr den Haag hoen rug Ter geil gulheid au dtn NationaV u Wedstrjjd voor Werklieden m de verischillende vakken van Nijverheid en Kunst met de daaraan verbonden Tentoonstelling van inge oudcn voorwerpen te iun nhiuie wolden er oolaiig deze Teutoonst Ihiig duurt lederen ZONDAG naar dtn HAAG retouikaarten 3e klasse uitgegeven geldig uitsluitend op gehcl gewone tremen voor dt teuii ieis ook op den volgenden dag van JlOrriJiDAM voor zestig en van GOUDA vooi zeventig centen De e retourkaarten moeten mtirlijk Uags te voren genomen worden voor s niunii d igs Mjf uie Zg yii hlechts verkrijgbaar voor Handwerkslieden en hunne Vrouwen en Kinderen op vertoon van een schriftelijk bewijs hunner ba en De bewijzen der ha en worden aavaneenlenneluk teeken tegen misbruik te ijn vooralen aan de icmers van phiatskuaitjes teruggegeven en zyn door dezen zorgvuldig tl büwarcii om met de jlaatskaarten te kunnen worden vertoond ioo dikwyls dit wordt veilangd en eindelijk afgegeven Utieiht 23 Augustus 1871 DE DIRECTIE l i E B Aflirv EÏIKOOIMXÖ aan het Veerstal te Cauda Op DINGbDAG 29 AUGUSTUS 1871 des morgens ten Ö ure ten overstnau van den deurwaarder B H v N DE WERVE aldaar van tel groote partij nieuwe diooge HOUTWAREN bestaande in DTIELEN RIBBEN PLATFi BATTINGS KOLDERS lUPFERS 7 ue eiken STUKKEX alsnadc tw e zwnro j un lUI Opeiibarc Vcrkooping op VRIJDiG 1 SEPTEMBER 1871 en volgende lagen des voorm O ure win de Westhaven wijk B n l te Gouda ten overstaan vau dm Notaris MONTIJN aldaar om contant geld an Eeuo aaiuienlijke partij Roermondsche Hongaarsche Duitsche Zeeuwsche en andere BLOEM RÜGGEBLOEM BREEKMEEL GRIES en REND RIJSTENBLOEM RIJSTENMEEL ERST en 7000 ingelegde EENDENEIJEREN GEREEDSCHAPPEN Schalen Balansen oirca 1400 ledige Graan iiJjken itii Een j iug biuin MERR1KP ARD een VRACHTWAGEN ene TILBUIÜJ en en Daigs te voren van O 4 uii te ien Breeder bij billi ttcii InformatiLU bij vooinoeni lin Not ius MONTIJN Guud l uK V UI biiulvii U OpeiibaiMi Veikoopliig op W OE SDAG O SEPTEMBER 1871 s voorm 11 uie in het Koffijhuis iii liiKMOMh aan de Markt te Gouda ten overstaan van deiiNotaus MONITJN aldaar van N 1 Een hoi ht 4erk en wi Idoortitnaierd HEERENHllIS net ERVE en TJIN aan de Weithavf i te Guuda vvijk B n 181 en 181a bevattende het hui i 5 benedenkaniers waarvai 2 ensuite eii 3 bovenkamers verschillende ruimt olders ingerigt tot lierging van Granen en met af onderlijken opgang voorts kouköu rbj en ait po ip grooten kelder enz kadastraal Sectie D n 1101 groot 1 vierk roede 50 vierk ellen N 2 Een htcht sterk zeer ruim P KHUIS met ERE KANTOOR PAARDENSTALLING eenen bekluisden KELDER en 2 ruime GRAANZOLDERS met vrijen opgang regen waterpomp enz aan de Westhaven nijk B n 199 te rourfa kadastraal Sectie D n 537 groot 1 vierk roede 52 vieik ellen Te aanvaarden 1 Nov 1871 Breeder by billetlcn Inforinatien bij i oornoenideu Notaris MONTIJN K K OOSTENRÏJKSCHE Prcmlelcenliig vau 1804 Hoofdprijzen Plor 200 OU 50 000 r OUO 10 000 2 5 000 3 H S 000 b n 1000 15 n 500 80 a too 740 u 17U cii die op den 1 rileptember e k uit etrokV en ordiii Voor di e tnkkiug virzeiid ik tegen francj o unkiij viui Int biJnig geliccli loten i ƒ 4 halve Tl 2 vitrde Il ƒ 1 Prosppctnssi n rntis Tre kiiigislijsten worilcn fr mio tucgLOTuikn a de tnkknv BvNKlERSIIljIS SlEGMUND MeCKSCHER AlUStordain iVanmesHr U J B39 Reeds over 6 dageen Keiz OüSt Preinle Leeiiiiigl 8G4 TREKKING 1 SEPTEMBER l I 1 1 pnjs u l 200 000 oO 000 ia ooo 2 prijzen 10 000 Ï3 000 en nog 794 prij en welke alle 1 September moeten getiokken worden Hiervan lever ik geheele loten ay 5 halve 2 50 kwarte a y 1 25 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Oöiueele Trekkuigslysten worden overal verzonden Utiuht D A DU MOSCH Voor s llmje verkrijgbaar by den heer H VAM DUIJL Loge Westeinde Voor Uolhidam bij de heeren Gebrs HAAGENS Kei erstrf t Voor Donhuld bij den heer J M PIERE Sihclteisidein Voor S hiHinhoi en bij den heer H A BOECK loodivitfabriknnt