Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1871

vroolijk uiakrmli over de wet met liare geldboeten en KevangeniBstriir ie stiiat is lu onmaolitig de wet te handliaren en den l abriekant ïe beschermen tegf n ongeoorloofde bandelingen waarby ieder maar hij vooral ten hoogste wordt benadeeld Op al Avv gronden is naar wij leenen de nccijii wei op de zeep van ISSinietlan ger hondbanr Hare handhaving is nog weder een teeken vau dat zedelijk verval waarop vroeger zoo terecht werd gewezcpi Wij besluit n mitsdien in overKeustumming niet de jongste AlgemecLie Vergadering der M intschappij van Nijverheid deze wet op den eep acoijns moet worden afgeschaft dvlmia est BUITENLAÏir Itullciilandscli Uvcr Jclil = Pê berichten cnntrent de vorderingen door de eommiesie gemankt aan n het onderzoek is opgedragen van het voorstel Uivel tot verlenging der vol macht van Thiers blijven nog steeds onbepaald Oonderdag werd gemeld dat de coninü sie het een s was geworden Het voorstel Kivet zon m ilieu z n worden gewijzigd dat de ninebt van Thiers ondi r den titel van president der re nbliek zou worden verlengd niet voor den tijd van drie jaren ina ir zoolang Ie nationale vergadering niet werd ontlionden Werd de nationale vergadering onlbunden dan zou Thiers in functie biijven totdat de verkiezingen hadden plaats gehad en de nieuwe vergailering wus bijeengeroepen een groote concessii van de leden der rechterzijde die voor alles bevreesd waren dat het hoofd van het uitvoerend bewind in dat geval misbruik zou maken van zijn positie om op de verkiezingen in liberalen of republikeinschen geest invloed uit te oefenen Thiers zou de zittingen van de initi niale vergadering niet meer geregeld bijwonen maar evenmin afstand doen van het recht om daar te spreken integendeel telkens wanneer het hoofd van het uitvoerend bewind dit verlangde zou de vergadering verplicht zijn hem te hooren zijn optreden zon echter van te voren en schriftelijk aan de vergadering worden me legedeeld Kindelijk zou tot rapporteur van de commissie worden benoemd de heer Saint Marc tiirardin zooais men weet het hoofd van de gematigde rechterzijde Die benoeming zou echter geen ongunstig tecken zijn 8 iint Marc üirardin heeft volgens den correipomient van de Iniépendance in de vergaderingen var de commissie zicli steeds zeer verzoenend uitgelaten en san hem zou men het voornamelijk te dankeu heb ben dat de transactie was tot stamt gekomen Vrijdag waren er weder geheel andere b richten I e verzoenende geest zou uit Saint Marc Uirardiii zijn gevaren De rechterzijde heeft wanrschijidijk weer een nieuw punt van verschil nitgevonden en thans zou Vitet tot rapporteur worden benoemd Het verhoor van de 18 hoofdbeselmldigdeu inden Purijsehen opstand voor den derden krijgsraad te Versailles is afgeloopen De reüeerings commi ssaris de konummdant tia e in die het openbaar minister e w arneenit heeft een aanvang gemankt met zijn re quisitüir Zijne conobisie was ilat al de beklaagden schtildig uilen worden verklaard am de hen in het requisitoir te laste gelegde misdrijven zooais oproer tegen het wettig gezag opruiing tot den burgeroorlog ge v lildadige gevangenneming van personen i moord brandstichting en vernieling v in openbare en p irticuliere gebouwen plundering misdrijven alle vomvien bij den Code Péiml Het requisitoir tegen eiken beschuldigde in het bijzonder werd tot een volgende zitting uitgesteld De Dnitsche keizer bevindt zich nog altijd met den lliutschen rijkskanselier te Jastein De l erIgnsche li aden deelen mede dat de keizer nog een veertien dagen daar zal blijven om daarni een bezoek te bren en aan de hoofds ad van Heii ren Het scliijiit nog oneker of de keizer vin Oostenrijk het bezoek van broeder Wilhelm zal heantivoorden volgens de berichten nit Weenen zon deze lintste siimenkomst den in of bn September te Salz burg plaatshebben in tegenwoordigheid van Hismarek Benst en Andrassy Kene c rrespondeiitie nit Oastein aan de Weener l rexHe verzekert dit de Ivartelijkheid die tei einiüordig tnsschen de beide boven bestaat aniileiding heeft jegeven tut een buit die zonder t karakter Ie hebbeu van een wrlioud en y clfn zonder bij gezegeldtrnct ia aangegaan t zijn tueli niets anders zouzijn dan een ulliantie jiegrondveSit op de weder zijdsche belangen Ier bede rijken en op de historisohe roiping die zij hebben t vervullen Heteerste gevolg van die l nie zon zijn dat voortaandeze mi g ndbeilen inh niei in een oorlog zouden wikkelen alvorens elkander daarover verbaan tehebben Ook in Zwitscrlaiul zal een congres worden gehouden van roomseh kathnlieken Volgens t prograninni is aldaar aan de orde gesteld de scheiding van kerk en st iat de ultramontaaiiselie quiestie en de grondW t de tegenstand die geboden moet worden aan de inimatigingeu der rooniscl e curie Oonderdag was er op de beurs te l arijs een gernoht dat et een aanslag had plaats gehad op t leven van den koinng van Spanje hij zou zelfs getroffen zijn Het werd echter 8e lert door niets bevestigd ENGELAND De beschouwingen welke de daglilnden aan de thans afgeloopen zitting van het purlement wijden zijn over het geheel van weinig bevredipenden aard en d meeste hunner klagen op min of meer heftigen toon naar gei ing an de artij waartot ij bei uic i over hare onvruchtbaarheid Zelfs de iMiVy Neuii het meest geavanceerde orgaan der liberale partij gaat niet verder dan te beweren dat men althans aan de afgeloopen zitting niet kan verwijten dat zij onbelangwekkend namelijk rijk aan incidenten is geweest tot het laatste oogenblik toe van s heeren Lowe s lucifersdiio s tot s heeren Gladstone s prerogatief verkeerde men in het onzekere of niet plotseling een nieuwe verrassing zon te voorschijn treden maar teleurstellend mag de zitting in alle billijkheid genoemd worden V in reiziger die met de stoomboot H iaconain opZaterdagiivoud te Liverpool arriveerde vertrok den ieii dezer uit San Francisco Dit gansche trajectwerd door hem dus in zeventien dagen afgelcjid In de Times is het Volgend telegram van denBritschen gezant in Perzië gedngteekend Teheran 21 de er ter kennis van het publiek gebracht Er isweder grond om een hongersnood hier te lande teverwachten Elke onverwijld gezondea ondersteuningzou van dea te grooter waarde zijn daar de rijzlngvan den prijs der levensmiddelen gezegd wordt tezullen aanhouden DUISCTHLAND Dezer dagen heeft de minister van onderwijs de heer von Miihler een bes it genomen dat onder de ultramontanen niet weinig opzien heeft veroorzaakt zegt de H mur Ztitmg De strekking van het besluit ligt als het ware vjor de hand maar de tevolgen daarvan re ken verder dan zich tot heden laat bepalen De minister heeft nnmelijk bevalen dat in het vervolg geen zusters der orde van onze lieve vrouw te Coesfeld in een inriehting van onderwijs aangesteld mogen worden Men ziet hieruit opnieuw bevestigd d it er bij het kabinet blijkbaar geen plan hoegenaamd bestaat om den ec nmaal ingeslagen weg tol breideiiug der ultramoiitimnache machtaoverschrijding te venatei Hoe lang aam het ministerie Ook zij toch zalhet eindelijk ttt handelen gedwongen en geheel vanzijn plaats worden gedrongen De gebeurtenissennamelijk loopen sneller dan men schijnt te wenschen zoo selirijft men u t l rankfort Ziehier hetgeen beeft plaats gehad Professor Priedrich die zooais de lezer weet in den b in is gedaan heeft hl kerkelijke plechtigheden verricht bij gelegenheid van het huwelijk des heeren J E Mayer een handelaar te Muneheu Deze plechtigheid heeft plaats gehad in de St Nikolaaskerk nabij den Gastrigberg Jnmiddeliijk daarop beeft de aartsbisschop de kerk doen sluiten Maar hierbij had de aartsbissehop op ééne zaïik niet gerekend De kerk is bijzonder neiulom der gemeente en dezo in den persoon van het hoofd der stedelijke reg ering over dien maatregel niet gehoord zijnde en daarmede volstrekt niet instemmende heeft onverwijld list gegeven om de kerk weder te openen ten einde het vr je gebruik te hebben over bet gebouw dat tot de vaste goederen der stad behoort Tevens ia bepa ild dat de god dienstoefeningen aldaar op de ge i one ij e zullen worden voortgezet Men is zeer benieuwd over den alloop dezer quiïstic De eerstvolgende stap moet nu worden geda ni door den aartsbisschop Mimi vermoedt wat hij zal doen maar daarinrde wordt bijna ulles misschien wel alles op het spel ge et uaiit men houdt zich overtuigd dat de steilelijke regeering van den ingeslagen weg door geen machtspreuken zoomin ais door geweld zal verdrongen kuiiiieii worden Gaat de aartsbisschop Vüin t In de aangenomen richting dan zal het minsterie eindelijk bande end moeten optreden Met betrekkil g tot den nlrite te Herlijn doorde melselaaragez ellen aangevangen kan het volgendeworden meegedeeld Alvorens do arbeid door degenoemile gezidlen werd gestiuikt was hun aantal I ruim SHOO Van dezen vcrtiok binnen weinige dagen na de arbeidstaking het meerendeel der gehuwden wier aantal veilig op 2 100 mag worden geschat Van de overgebleven + 0 11 werd door ongeveer 800 bet vterk op de oude voorwaarden herval I Het loon dat zij gedurende de verloopen 5 weken zouden hebben verdiend iudien allen aan den arbeid waren gebleven zal veilig op 2 iO OOU thai mogen geraamd worden Door de strUe Vm is aan de arbeidstakera ongeveer 1 6 daarvan als ondersteuning uitbetaald per m m of jier huisgezin verkrijgt men als zoodanig 1 thai en per kind daarenboven nog 7 s silbergr per week Het nadeel dat zij lijden is derhalve zeer groot Sedert Maandag hebben zich daarbij gevoegd de timmerlieden Zondag jl is een algemeene vergadering door de timmermansgezellen gehoudeu waarop ruim 6000 belanghebbenden aanwezig waren Door een der leden van de commissie van gedelegeerden ia mededeeling gedaan van den loop der onderhandelingen gevoerd met de timmermansb izen Het reBultaat dier onderhandelingen niet aan de verwachting l emitu oord hebbende is door de commissie van gedelegeerden het voorstel gedaan om ui n ar oeicl iiisgelijks te staken hetwelk de vergadering met algemeene stemmen heeft goedgekeurd l e daartoe strekkende resolutie is van den volgenden inhoud De algemeene vergadering waarop ongeveer 6000 gezellen aanwezig zijn verklaart hare goedkeuring te hechten aan het voorstel der gedelegeerden zij is van gevoelen dat op 21 Augustvs e k de arbeid behoort te worden gestaakt en dat alle krachten gebezigd moeten worden om te verhinderen dat de arbeid worde hervat tenzij te gelijk worde vastgCïteld dat het loon met 25 pCt zal worden verhoogd en dat de normale duur van een dagarbeid zal zijn bepaald op 9 j uur Men verneemt dut een gedeelte der timmermansbazen reeds is toegetreden tot bedoeld voorstel hetgeen insgelijks door de pianofabriekanten is geschied De gezellen die ten gevolge diarvan den arbeid kunnen voortzetten hebben beloofd dat zij hunne makkers krachtig zullen onderiiteunen ten einde op die wijze allen in het bezit van dezelfde gunst ge voorwaerden te stellen Uit Munchen wordt gemeld dat de koning de verkiezing van professor von Düüinger tot rector magnificus der nniversiteit te Mun hen onverwijld heeft bekrachtigd zoodra ze hem werd voorgelegd maar tcegens ent gebrek a den vorm niet die van profesaor Pricdrie h Het bedoelde gebrek In den vorm is van den volgenden aard De heer Kriedrieh is professor extraordinarins en de statuten der nniversiteit verbieden dat anders dan gewone professoren worden benoemd tot leden van den Senaat Het niet bekrachtigen der gedane kiuze werd uit dien hoofde nn t stellige zekerheid te gemuet gezien en heeft om die reden niemand kunnen bevreemden Bij de verkieziïigen van den rector magnificus en de leden van den senaat heeft men den vorm over het hoofd gezien ten opzichte van professor Kriedrieh Men wenschtc de nanileatatie zoo sehitterend mogelijk te maken door den heer Kriedrieh die von DiiUinger steeds zoo mannelijk ter zijde had gestaan het bewijs te ge en dat men hem de hoogste eer waardig keurde die In m in zijn betrekking kon te beurt vallen Ook van regeeringswege is men in diezelfder richting voortgegaan want in zeer vleiende bewoordingen heeft men hem te kennen gegeven dat de koning zich tot zijn leedwezen verplicht zag aan de gedane keuze zijn goedkeuring te onthouden BINN ENL AN D Gouda 2 6 Algustls Bij de herstemming voor één lid van den gemeenteraad zijn ingeleverd ibl stemmen van onwai rdc 2 zoodat de volstrekte nn erderhoid 227 bedroeg De heer C Messeinikei werd gekozen met 259 stemmen terwijl de heer 11 P N Koeraans 193 stcuimeu verwierf Naar wij vernemen zal nit dezi gennicnte aan den seh etacdstrijd te Uotterdem aanst ianden Woensdag worden deelgenomen door de navolgende heeren oor het sch eten op illO passen Van de scherpschuttcrs vereenig ng nit de schutterij Sergeant Majoor lilizewski en P W M de long Sergeants V van Veen en J C Brandt en Korporaai C Vermeiden Voor den vaandelprija 200 pas l Van dezelfde vereeniging Kapitein D Lulius van Goor SergeantMajoor M Woerlee Sergeants l W van Duijn H de Jager en C Groenendaal an de Wci rbaarheld Iturge pligt Kapitein J F C Prinec 2 Luitenant G H G de Lange Sergeants l II Hnlsmin en A van Ueedt Dortlandt en Fourier J A Tauw Van 28 tot en met 31 Ang e k slaat ter poldersecretarie van l erg Ambneht de insehrijving open naar eene gehlleeniuï groot ƒ OOH rentende hoogstens 5 pCt De aaiideeleii bedragen 500 waarvan er jaarlijks twee na uitlotliig zullen worden afgelost