Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1871

T Yin J w i ai i M oSSil IV iremcenteraad van Berg niba lil heefl hehaho de twee reeds bestaande nog eene veemarkt inge teld welke de beide andere zal voorafgaan en dit jaar op Vrijdag 6 October zal gehouden wordni Te IJseUtein had Woensdag de gewone tentoonstelling van parden vee enz plaats die door de aldaar gevestigde nfdeeling van het genootschap oor landbouw en kruidkunde wordt uitgeschreven Des voormiddags ten 9 ure ving de keuring van vee aan al aanstonds trokken de twee hengsten van Olden burgsch ras aan het genootsehap behoorende dt algeincene aandacht door hunnen uitmuntenden lichnamsbouw Hoezeer dit ras gunstig werkt op den aunfok van paarden bleek u t de geëxposeerde paarden daarvan afkomstig zij waren allerfraaist ook de veulens afstammende van het genoemde ras waren sierlijk van vorm Ofschoon door het koude voorjaar de koeien niet zoo uitstekend waren als men dat in deze omstreken gewoon is bevonden zich fraaie melkkoeien aan de liju Voor het schoonste tweejarig paard afkomstig van de voormelde hengsten van Oldenburgsch ras werd ƒ 50 als prijs uitgereikt de keus tot uitreiking van dezen prijs was voor de deskundigen géén gemakkelijke taak Voor drie melkkoeien beneden K jaren werj toegekend de prijs van 40 gulden inderdaad leverden da tentoongestelde dieren voor kenners inzonderheid een prachtig gezicht op vooral trokken de paarden aller aandacht met welgevallen taarden t ee llasielsche Belgiej veehouders onzen veestapel aan en moesten erkennen hoewel in himne oni treken de veestapel schoon is dat hij alhier verreweg den palm der overrtinning behalen zou bij eene ge araeidijk te houden expositie van ee De niidilags reikte di voorzitter deronderafdeelinu van laiidboinv en krniilkunde de verworven prijzen uit aarm vele l eiang ti lleiideu zicli aaneen geineenschapjielijken diboli veiciMiigden alwaar een hartelijke toon ju erselite bij dit alles werd de feestvreugde verhoogd door de f infare muziek vaii het 7de regemeut infanterie Woeusdagiiacht outslond er te IJselmonde brand in den korenmolen van den heer N A Smit Pu molen werd in weinige oogenblikken een prooi der vliminen Aan den hulp der bramlspniten was het te danken dat de be lendende gebi uweu bewaard bleven Een groote partij gnuin die zich In den molen bevond is mede verbinnd Aan de tweede kamer is aangeboden een wetsontwerp ter Vüorzi ning bij het begin van besmetting van zi kten l e meening van het gouvernementis niet de zorg voor de ge ondheids belangen derbevolking aan de gemeente besturen te ontnemen maar bij dreigende besmetting hunne macht waardie te koit schiet uit te breiden met bijvoeging van sommige bipalingen elke builen hnnne bevoegheid ggi De bijeenkomst van de leden der vereeniging van bit imtilen Krui die te Hieila heeft plaats gehad is in de be le orde afgcloopen l oor versehilleiide niu iekuitvueriiigen MMirwerk enz heeft inen getracht het verblijf der vreemdelingen aangenaam te maken I e drukte in de stad zoo door die bijeenkomst als door de plechtigheid He te iiuneken plaats had was uitermate groot Velen konden slechts met moeite onder dak komen Men schrijft uit Sapjiemeer eau de I ruv Cr Cl fiaar wij vernemen is thans de toegang tot onze rijks hoogere burgerschool ook voor meisjes opengesteld Mthans eene tweede jonge dame nu van lloogezand zal zonder dat daarvoor speciale vergunning ia gevra igd aii den minister den eerstvolgendtn cursus bijwonen De directeur der school moei op eene desbetieiïendc nii ive een tci temmend ministerieel schrijven ontvangen hebben Ook de directeur der hoogere buigi is chuol te U intei wijk is gemachtigd meisjes voor t bijwunrii der lessen in te schrijven Onder de iiigezonden stukken ni de A c re Holt t komt er een voor naar aanleiding van Int ook door ons medegedeelde schrijven vnii ilr lohu Simoii Hoewel dit de le iiig en toepa ssing in niet geinige mate waardig it outbreikt toch wai volgens den inzender meer op den voorgrond u oist treden Men spreekt en schrijft over desinliclei rui De meeste uienschen weten met hoc c dat nioi ten doi ii wat daartoe noodig is en 1 ween e hit lioiveel fe ter desiufectie van de desinfceteen iide slof behoeven dat weten ze in den regel niet Mg dunkt wanneer von regeeringswege of vanwege eeiiige geneeskundige autoriteit beknopt maar duidelijk en klaar crd bekend gemaakt boe men woningen beddegoed bedden gebruikte kleedereu v m cho leralijder en van hen die ie oppatsen behoort te dtsinfecteiTen en men daarbij opgaf w nt en hocvef 1 daartoe gebruikt moet n orden alsmede lioemenigmaal en hoelang de verschillende voorwerpen behoorden behandeld te worden dat dan zeer velen handen aan t werk zouden slaan Natuurlijk raocbt daarby ook wo len vermeld op welke wijze de burgerman zijn drinkwater moet behandelen om gerust te kunnen zijn Daardoor toch zou de zoo noodige gerustheid en kalmte onder duizenden worden bevorderd Wanneer nü ten platten lande een cholcrageval voorkomt slaat byn een ieder de schrik om t hart Wat moeten wij doen f is dan de algemeene vraag en de an st geeft velen voorbeachiktheid voorde ziekte Wanneer zoodanig klein geschrift door de plaatselijke besturen werd in t licht gegeven en meer a gemeen d4irnaar werd gehandeld het zou wellicht veel leeds voorkomen Zelfs moest worden aangegeven welke voorzorgen maar alweder hoe hoelang op welke wijze moeten genomen worden ter desiufectie bij het begraven van aan cholera overledenen Moeten de graven niet worden gedesinfecteejd Zou het de epidemie niet bevorderen wanneer morgen of overmorgen weer een graf wordt geopend om een aan cholera gestorvene te begraven Stijgenjuist daar niet de niiasinen in de lucht die degenen die de begrafenis bijwonen iii gevaar brengen f Houd steller dezer legelcn ten goede ze onder uwe aandacht en die van t algemeen te brengen Wellicht treffen ze doel Laatste Berichten Rome 24 Aug De gezanten van Oostenrijk üelgie en Nederland hebben den Paus heden geluk weiichen aangeboden ter gelegenheid zijni Icistviering Parijs 35 Aug In de gisteren gehouden z tting der Naiion ile Ver ailering zijn de discnssnn geopend over het ontwerp an wet tot onmiddelijke ontbinding der nationale gardes De heer Thiers heeft eene rede uitgesproken waarin hij goedkenrt dat soiniuige nationale gardes ziiüeii worden ontbonden hij verklaarde zich echter tegen eene onmiddelijke ont iinding ilie gelijktijdig in geheel Frankrijk zon plaats hebben Hij laakte dien maatregel als da id van geweld en noemde liciii onvereenigbaar met de plicbteii van het jouverncmcnt dat gematigd en waardig handelen moet De n itionale gardes eide hij verdienen niet zoo viel verwijten zij moeten gereorg iniseerd uiet opgiheven worden De heer Thiers verlangde dat aan In t Uitvoerend Be vin l al overgelaten worden om het oügMiblik van luiiiili k n te bepalen Antwoordende op eene interruptie zegt de heer l hiers Ik gi loof dat het vertrouwen der vergadering in Ulij geschokt is ik weet welk besluit ik moet nemen Ik heb er thans geen enkel woord bij te voegen Parijs 25 Aug Nadat de heer Thiers gisteren zijne rede had iieliouden heeft hij zicli naar een a mgrenzend virtrck begeven om zijne aanvrage om ontslag te achrijveii het papier werd hem door verschillende afgevaardigden uit de hanilen gescheurd De bewcgiiiLC dic daardoor in de pariuneiitaire kringen is onista in is heden nog zeer groot Vele afgevaardigden van alle partijen schijnen conciliant gezind en bc Micn te wezen om dergelyke incidenten in het vervoig te voorkomen Men verzekert dat men het bijna geheel eens is over de quiestie der verlenging van het mandaat des hceren Thiers In de volgende week zjil er over deze za ik worden gediscussecrd Morgen wordt hier baron Arnim verwaeht hij komt om te onderhandelen over de betaling der oor lügsindemnitcit en de ontruiming der vier departementen grenzende a in dat der Seine Alen hoopt nog altijd dat de oiitruiuiing voor het einde der maand zal ilaats hebben De geruchten dat te Lyon onijeregeldliedcn zouden zijn lutgcbarsten worden tegengesjiroken Berlijn 2 1 Aug Te Koningsbergen wartn den 23 U 7 cbolera gevallen waarvan 4S met doodelijken al ioop Te Daii ig waren tut dusver 12 gevallen waarvan Hl met doodclijkin alloop Uit St Delersburg wordt bericht dat do ziekte er belangrijk vermindert Antwerpen Augustus Volgens de lii ti peiidanie is tot lieden het gerucht dat de cholera te Antwerpen zou ziju verschenen niet bewaarlieid Versailles 2 Aug De mttionale vergndi ring heeft bet gelieele wetsontwerp betredende de ontbinding der nationale garik aangenomen met TiO tigen l lö stemmen Bij de beraadslaging over het ontwerp van wet tot verhooging der directe belastingen heeft de heer l üuyerQuertier den öunncicelen toistand in het licht gesteld en uitgelegd dat de indirecte belaiiiiigeii een zekerder hulpbron aanbieden Burgerlijke Stand GtBoai N 28 Ang Paulina Maria Diropliinn üiideri II 1 J Verlegh ea C M A Vcrbeeek Adriaiius ouden D an Vlenttn en V van Houten Daupbiae oaden S van Leer en J Viuer 24 Cornelia Pieter oodera C Luynenburgen A Meter 2S Neeltje Johaniia ooderi ü Ryahout ea S Lafeber OviRLBUE 23 Aug 3 Korter 48 j 2i C i Hagemuu 8 j 6 m M Verkerk 1 j fi m GtneWD 24 Aug A 13erlijn ea 3 Alt FOKKEN EPIOEMIE Van 19 tot 2S Aug 1871 aangetast 13 Te samen 238 Van welke er 98 overleden zyn ADVERTENTIËN Ondertrouwd Sp ARTE JONGEBREÜR uMjg en lp MAAIKE VAN MERKOM c Gou la 25 Augustus 1871 ffiii M5pjS3a®eivnji cytóE ja tüÊaTO ii QS EiWOT sC Voor spoedig bevallen van een Zoon T F VAN DEN RING geliefde Echtgenoot van C VAN BOCHOVE Gouda 20 Augustus 1871 Bevallen van een doeden Zoon J ESSEBAGGERS geliefde Echtgenoot van L VAN uEa WOLF Gouda 20 Augu 3 1871 De Commissie belant geweest met de regeling van het algemeen Kinderfeest op den 18 Au f gustus j 1 brengt ter kennis der ingezetenen du navolgende rekening Opbrengst der gedane collecten ƒ 558 33 Uitgaven Vermakelijkheden ƒ 60 75 Krentenbrood 78 Koek 81 Poffertjes 140 10 Prijzen voor het ringsteken 10 Wijn voor de kinderen 52 Melk idem 45 Vertering onderwijzers kweekelingen en muziek 40 54 Opzigt der bediende voor de orde 8 50 Drukloon 14 Totaal ƒ 541 89 Ontvaiij st n ƒ 558 33 Uitgaven f 541 89 Overschot 10 44 Zij neemt tege ijkertij4 deze gelegenheid waar om hartelijk dank te zeggen aan alle ingezetenen zoniler onderscheid die hoe gering ook geldelijke bijdragen hebben gegeven in t bizonder geldt deze dank den Heer van der VLIST die door moeite en opoffering de Commissie trouw heeft bijgestaan en kosten bespaard Zij bericht tevens dat het overschot zal aangewend worden ten behoeve der kinderen van do bewaarscholen JJe Commissie 11 J G FURSTNEU J F P BEKKERS 1 HERMAN UK GllÜOT G C VAN UKU WANT J VAN BEKKEL H JAGER A VAN VEKN N VAN BÜUREN J 1 1 SSEL STEIN H KERKHOF