Goudsche Courant, zondag 27 augustus 1871

uw r È Irttf rü 18 Il It én j W S 3 13 I E I UIT UE BROUW ERIJdcOllA JEBOOM te Rotterdam wordt voortdurend en met succes tegen Fabriekaprjjzen en vrij aan huis te Gouda geleverd door D de KNIJP Veerstal B 130 Openbare Verkooping op MAANDAG 11 SEPTEMBER 1871 svoorm 11 ure in liet Koffijliuis dë Hahmonil aan e Miflrt te mida en overstaan van den Notaris MONTIJN ddaar vau i 1 Een hecht sterk en weldoortimmerd HEERENHUIS met ERVE en TUIN aan de Westhaven te Gouda wj k B n 181 en 181a bevattende het huis 5 benedmkan ers waarvan 2 ensuite eu 3 bovenkamers verschillende ruime zolders ingerigt tot berging van Granen enz mot af ouderlijken opgang voorts keuken regenwaterpomp groeten kelder enz kadastraal Sectie D n 1101 groot 1 vierk roede 50 vierk ellen N 2 Een hecht sterk zeer ruim PAKHUIS met EltP KANTOOR PAARDENSTALLIN6 eenen bekluisden KELDER en 2 ruime GRAANZOLDERS met vrijen opgang regenwaterpomp enz aan de Westhaven wijk B n 199 te tomAi kadastraal Sectie D n 537 groot 1 vierk roede 52 vierk ellen Te aanvaarden 1 Nov 1871 Breeder bij biUetten Informatiën bij voornoemden Notaris MONTIJN iJ T In de vorige aankondiging Courant van 25 Augustus 11 n 1093 is ahus wehjkgesteld Woensdag 6 September ÖPEN BAtlK vTlÏKÖÖi ï i r aan het Veerstal te Gou la Op DINGSDAG 29 AUGUSTUS 1871 des morgens ten 9 ure ten overstaan van den deurwaarder B H VAN DE WERVS aldaar van eene groote partjj nieuwe drooge HOUTWAREN bestaande in DEELEN RIBBEN PLATEN BATTINGS KOLDERS JUFFERS zware eiken STUKKEN alsmede twee zware ijzeren BALANSEN met SCHALEN waaronder een met TOESTEL tot wegen van vee en eenige RAMEN en KOZIJNEN Betaaldag 2 OCTOBER 1871 zeii wei kende koemelkers svolke geheel onschadelijk ziju door iedereen knmitti aangewend worden in 4 a 5 minuten tijds een koe uitmelken en ook bijzonder diensui zijn voor koeijen welke bij het melken veel tyd vorderen zoogenaamd zaaijen taai melken enz zijn a ƒ 4 75 verkrijgbaar bij A VAN GELDER te C iarloii bij Rotterdam ook worden dezelve tegen roHto inzending van genoemd bedrag aan belanghebbenden toegezonden Zij die iets te vorderen hebben van of veracliuldigd zijn aan den boedel en de Nalatenschap vau den Heer JOHAN DIEDERIK KAARS gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 15 JÜLIJ 1871 overleden Houlen verzotlit daorvan vóór den 15 SEPTEMBER 1871 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notans VV J FORTUI N DROOOLEEVEK te Gouda Openbare Verkoopln op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1871 en volgende dagen des voorni 9 ure aan do Westhaven wjjk B n 199 te Gouda ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar om contant geld van Eene aanzienlijke partij Roermondsche Hongaarsche Duitsche Zeeuwache en andere BLOEM ROGGEBLOEM BREEKMEEL GRIES en GREND RIJSTENBLOEM RIJSTENMEEL GERST enz 7000 ingelegde EENDENEIJEREN GEREEDSCHAPPEN Schajen iJ iliiüücu CiiLa 140li ledige Graanzakken enz Een 6 jarig bruin MERRIEPAARD een VRACHTWAGEN eene TILBÜRIJ enz enz Daags te voren van 9 4 ure te zien Breeder bij biUetten Informatiën bij voornoemden Notaris MONTIJN Openbare Verkoopinjif op MAANDAG 28 AUGUSTUS des voorm EU uur in Ons Genoegen Boelekade te Gouda van P Een droog sterk sints korte jaren geheel nieuw betimmerd HEERENHUIS aan de Westhaven B u 193 te Gouda waarin acht kamers en waaronder een zeer groote drooge kelder 2 Vier nette goed onderhouden WOONHUIZEN waarvan een met kleinen en drie met groot TUINEN BOUWTERREIN enz alles naast elkander gelegen aan den Fluwelen Singel wi k R n 338 341 te Gouda geschikt voor aangename bewoning of het drijven van groote zaken 3 TWEE HUIZEN in do Aaltjebak en Komijnsteeg C n 204 en K n 51 te Gouda Nadere inlichtingen ten kantore van NotarisMj KIST te Gouda GEBRDIKS AANWIJZING Htt JOHANN HOFFscHB MALZ MOUT EXTRACT GezondheidsBier wordt by Maagkwalen gebrek aan eetlust algemeene ligchaamszwakte 3 maal dagelijksch gebruikt en wel ééu wijnglas s voormiddags bij het middagmaal twee en s avonds wederom ééu wijnglas Bij hardnekkigcn verouderden hoest borstkwalen eu moeijelijke ademhaling wordt het MOUTEXTRACT eerst 10 minuten lang gekookt dan afgeschuimd en s morgens en s avonds zeer warm 1 ii 2 wijnglazen gebruikt Prijzen 1 flesch 45 Ct ü flesschen ƒ 2 20 13 fle sschon 4 40 de flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOHANN HOFF sni Centroal Dépót Bloemmarkt bij de Stilsteeg en verder te Gouda bij J C VA VREUMINGBN te Won den bij HENRI J VAN DEN BERG K K OOSTENRIJKSCHE IM emleleening van 1864 tlüofdpnj oii Flor 200 000 50 000 15 000 10 000 2 i 5 000 3 11 2 000 6 h 1000 16 a JOÜ 30 ü 400 740 11 170 0117 lie op den 1 September e k uitf itmkkon wolden Voor dive trekking ver end ik tigiii franco oMTumkin in het bedrag geheclt loten 4 hnlvc 1 n 2 vierde ïi J 1 Prospectussen griitis TrikkiugslijKteii worden fr uicu toe e onden ii i de tiikknif B A N K I 1 K S 11 L I S lEGMUND HeCKSCHER AmsterdaUl ll uimuesdruut J 5li i Reeds over 4 dajj en Kclz Oost Premlc Lcenlng 1 864 TREKKING 1 SEPTEMBER prijs a fl 200 000 prijzen 30 000 15 000 10 000 l 000 en nog 794 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 5 halve 2 50 kwarte a 1 25 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise OfiScieele Trekkingslpten worden overal verzonden utrecht D A DU MOSCH Voor slfage verkrijgbaar bg den heer H VAN DÜIJL Lage Westeinde Voor Rotterdam bij de heeren Gebrs HAAGENS Kei erstraat Voor Dordrecht hg den heer J M PIERE Scheffersplein Voor Schoonhoren bij den heer H A BOËCK loodwitfabrikant Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn jeer nuttig in ongestcUlheden der MAAO en werken heiUanm op de 8PIJ3VERTKRING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het W 0K1 en UITSLAG der HUID zij ij ZACHT MXEHKND eu SLUMAFimuVENl Verzegelde doozen van ay a Cent en dubbele doo7en zijn verkrijgbaar by de hh Jlblasaerdam M Punt Wz Jmder Sam M Cléban C droog heilige eg D 321 Benthuisen C den Boaraeeiler BUimijk S V d Krants Bodegraven B Versloot Delft H W de Krugff Derenter Gebroed Tiinsn Gouda L Sehenk op de Hoogstraat s Gravemnde W v d Boom IIaaatre ht K Oosterling Lekketkerk A den Oudsten Linichoten B Kruithof Leyden J ï Teiburgh Haarlem hoek Bakkcrsteeg iloordrecht G H Post Rotterdam v d Toorn Weste Wngenst Sc iootihoven A Wolff Ttel A F Paassen Utrecht F Altena op het Stecuw over de Don kerstr n 372 ff oerden L Kuijten Zeveiihuitea A Prins Het depot de7er echto Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Oouda alleen eu uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instatitelijk verzocht wel attent tewillen 7ijii dat door ons bij niemand ander de Uriianusl illen bereid volgens het oude en echte Recept in IVpót zijn veilcrijgbaar gesteld in de hierbowh opyegenen Steden e plaatnen dan bij de hierhotengeuoeiide hi fulhouder In elk doosje is een biljet voor ien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kkunen ZooN ApoIhckeis woUe Haiidiepkcning zich ook bevindt opbet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers inttantetljk daar wélop te letten en raden hun n m wel tOe te ZlCn bg wien raen de Doosjes PilliMi ha ilt Alleen die Doosjes aiirin een biljet ini I oii f llandlcekeningIS ich a iii te scb iftcii en icli te wachten Voor hel gebruik vim de iele nam i ikiel 56 iuuilu lil uk vau Hnnkuita guilel totoow ÖBUwr ilwit jw jieH f fv v r i iliciilte liegoiiJ i Ml fJ jtinjraMilwii W ti MhM mg up B i Isstót jwi ws fm onitat Wsibjjeii am fJêkJ ift i 1 11 m aèé Wh ww tóiitugei iiitiiemJ fiWni Sfc wiw mnif yci ip iiei k mim m IIWpillllMtfJrenM liHMntM 4 niwiEi 4W m ykirtr s Mrt jiM 4 w Htt Bs j fw M Widiipttó pui V TOgtrmnKterJfHiwBnt jf fwiJmtaJiapjI ivnvi Jft iZ S J 11 j Wit i ii sKtii De L k nu 1 t 1 IHtli lm H it ift i ti I jimMiM uv0 iitmé SlllÊÊÊ Ê tÊÊÊWt ÊMXÊf ii i i j ffw