Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1871

k4 m m 2tm mmmmmmaiam iï iftli JlUliPlii W J nw l mjjsi W Woeiisdiig 30 Augustus N 1096 1871 GOUDSCHE COURANT en Adverleslieblad m fioiida m ömslreken Leening 1864 ÜPTEMBER fl 200 000 K oO 000 15 000 10 000 l 5 000 elke alle 1 September i iele loten a 5 halve en direct beantwoord uise ten worden overal ver A DU MOSCH baar bjj den heer H Iteiude heeren Gehrs HAA Je j heer J M PIERE den heer H A BOECK is Pillen aloude en echte ba in het bijzonder vsteldheden der MAAG iPUaVERTEKING Zij AL SCHEEPTE in A der HUID lij ijii SLIJMAPDUUVENl 37V2 Cent en dubbele lij de bh 7 Jroog heilige weg D 321 leester loogstrant ten Hiarlem hoeicBakkcrstaeg 11 Wesle VVngenst i t Steenw over de Don po Urbani B rillen sinds I ekend en in iilgemern geDuda alleen en uit den heer L SCHENK H U W 1 N G J ji verzocht wel attent ta l bij niemand anders de j ens het oude en echte l rijgbaiir gesteld de hierIii aa nen dun bij de hiert In elk doosje i een i I m hand il e n aa in t eeken i n g Kkinkn Zoon Apo iiiig zich ook bevindt op Uuosjes vcrzcgelil zijn kers ms anfelijt daar wél 11 a in wel toe te zien l illeii liii ill Alleen die M inei iiiiA Iliindleckeiiiiig ü ii li Ie M ichlcn Voor luini i ikvl i5 S4ri K Hr ril u wt BELA STIlsra EIsr Niemand zal zeker zoo dwaas zijn der regeering het recht te betwisten om gelden te hetfen ter bestrijding der uitgaven van de staatshuishouding In lederen staat moeten netnstiugen geheven worden indien de regeering goen andere middelen heeft om in haar geldelijke lehoeften te voorzien Daarover bestaat dan ook geen versclil wel echter over de hoegrootheid der som en vooral over de wijze waarop die verkregen wordt Zoo min toch als een particulier alle mi Idelen mag aangrijpen om in zijn behoeften te voorzien 00 min mag de staat tot alles zjjn toevlucht u emen De belastingen moeten den eenen burger u et boven den anderen drukken zij mneteu gelijl matig verdeeld en zoo min mogelijk drukkend ijn de inning moet gemakkelijk en zoo min kjstbaar mogelijk zijn vooral moeten zij niet diukkend zijn voor eenige bron van welvaart aan toch zoude de staat gelijken op den man dia de hen slachtte die gouden eieren legde Alle belastingen voldoen volstrekt nl it aan die eerste vereischten van goede belastingen en al mogen in de laatste jaren meer gezonde begrippen omtrent belastingen ingang gevonden 1 ebben al z in in verschillende lauden verkeerde belastingen uit de rei der ontvangsten verdwenen weinig landen mogen zich nog beroemen op een gezond belastingstelsel en waarschijnlijk zal nog geruimen tijd verloopen voordat een land zich in een goed elastingstelsel kan verheugen Sedert jaren wordt van onzen minister van iiuantiën een belasting stelsel gevraagd Een vroeger minister de Heer Betz heeft pogingen aangewend aan dien dringenden eiscli te voldoen opvolgende ministers hebben plannen beraamd enkele belastingen afgeschaft andere verhoogd weer andere wettelijk geregeld maar een stelsel ontbreekt Wij hebben belastingen geen belastingstelsel Men heeft nieuwe lappen op een oud kleed gezet mnar het oude kleed is daardoor niet nieuw geworden Men draagt het nog uit gebrek aan beter Verschillende nocijnsen zijn afgeschaft omdat de eerste levensbehoeften niet belast mogen worden maar vlee eh bier azijn zout zeep worden nog door belastingen getroilen Lucht en licht zijn noodzakelijk voor de gezondheid maar wat niin lucht en licht toegang tot onze huizen geeft is nog altijd belast De belasting op de bruudstoffen is afgeschaft maar van de stookplaatson moet belasting betaald De ongelukkige patentwet zoo rijk aan dubbelzinnige bepalingen die aanleiding geven tot velerlei uitlegging bestaat nog altijd tot schade der nijverheid Was men in de jaren van overvloed toen de Indische baten te korten voorkwamen minder overtuigd van de behoefte aan een geregeld belastingstelsel waren wij door de jaarlijksche overschotten ingedommeld nu er weder sprake is van t kort nu hoogstwaarschijnlijk op nieuw een Icening zal gesloten worden al is het dan ook tot het doen uitvoeren van werken van openbaar belang spoor en waterwegen waardoor de rentehust zal vermeerderd worden nu is de tjjd daar om met krachtige hand onze versihillende belastingen tot een stelsel te brengen overeenkonii tig de eisehen l r weteiisclmii en de behoeften van ons volk Lapwerk moge vroeger niet gehinderd lielilien thans zoude iiUe lapwerk hoogst verderfelijk zijn en ons steeils meer en meer op den verdcrfcliikeii weg Min tekorten en nii ü e Iccniii en Mieren Zal de nillil liT dl il u el ji verdedigde diii de ii ijii I ll liieilie ii ii m I Il 1 li I e i li ii liije dig met een stelsel by de vertegenwoordiging komen dat het verkeerde af brekende een nieuw stevig gebouw vestigt Zal de minister den moed hebben om alle belastingen die niet aan de eischen van geschikte voldoen af te schaffen en ei n belasting op het inkomen voor te stellen De tegenstand tegen ssulk een belasting zal zeker groot zijn het voorbeeld van Engeland dat land van handel en kapitalisten bij uitnemendheid bewijst echter dat de hevigste oppositie na de invoering bedaard is en die belasting eindelijk als de meest eenvoudige en billijke met afschaffing van andere in de rei der belastingen is opgenomen Terecht heeft men in Engeland begrepen dat directe belastingen den politieken geest des volks opwekken Betaalt men direct de sommen voor belasting verschuldigd dan wil men ook gaarne weten wat voor die gelden gedaan wordt waar het geld bljjft Betaalt men daarentegen het dubbel en meer anu aceijnsen die veel van inning kosten dan is dit niet merkbaar Of een pond zont of zeep al een paar centen minder is wie merkt het op toch maakt dit reeds in een geheel jaar een aardig sommetje De Fransche regeering wil op verouderde wijs in de dringende behoelt n voorzien door invoerrechten schijnbaar onmerkbaar wil zjj tot schade van den handel den Frauschen burger zware lasten laten betalen onder den schoonsciijnende naam van bescherming wil zij groote sotmmen heffen die door de natie bij iederen koop aan nijverheid en handel moeten gerestitueerd worden de handel wordt er door gedrukt de nijverhejd schijnbaar ondersteund wordt een knsplant getuige de Nederlandsche nijverheid onder Willem I endealgeraeeue welvaart gaat in weerwil der zoogenaamde bescherming te gronde Gelukkig zal de vergadering naar het schijnt de beschermende plannen van het hoofd des bestuura en van den minister niet tot de haren maken en het vrije handelstelsel door Napoleon ingevoerd handhaven Voor terugkeer op den weg van bescherming hebben wij niet te vreezen daarvan zal ons volk wel genezen zijn onze grootste vjjand is til s hh jaren wachten wij op verbetering eenige jaren zijn noodige verbeteringen ingevoerd nu is er stilstand Wordt door het tegenwoordige te kort de regeering er toe gebracht om een goed belastingstelsel te ontwerpen wordt de stilstand veranderd in vooruitgang dan zoude het tegenwoordige tekort nog nuttig zijn Draagt de minister een belasting op het inkomen voor met afschaffing van de aceijnsen die op de eerste behoeften drukken en van de patentbehiating dan zal zeer zeker een groot gedeelte des volks den minister in zijne plannen steunen en is eenmaal een belasting op het inkomen vastgesteld dan zal het blijken dat de bezwaren die men aan de invoering verbonden achtte voor een groot deel zeer overdreven zijn voorgesteld En is eenmaal de belasting ingevoerd dan kan even als in Engeland de belasting jaarlijks naar de behoefte geregeld worden zoodat men dan in het vervolg niet meer tot buitengewone middelen zijn toevlucht behoeft te nemen om in buitengewone behoeften te voorzien Is het den minister ernst met een hervorming van on s belastingstelsel alleen dooreen belasting op het inkomen zal hij zjjn doel kunnen bereiken BUITENLAND ItuilriibiHlsili Ovcr lclit Uil I14I III iliii ii iid dei rii iN dat de vii iili iiiiy dur nationale vergadering van II Donderdag nog steeds door geheel Frankrijk wordt besproken en men is het er vrij wel over eens hoe kan t ook anders P dat dergelijke tooneelen de waardigheid nietjverhoogen noch vun de vergadering noch van de regeering Ann w ien de schuld is dan ook de bijna ilgemeene vraag Zooveel ecliyut zeker dat het onderwerp daartoe geen aanleiding gaf want in beginsel waren bijna allen t eens dat de nationale garde niet als zoodanig moest behouden blijven Het waarschijnlijkst is d t de reehterzijde steunende op de kitteloorigheid van Thiers hem afbreuk heeft wil en doen hij moest worden gedwongeil zieli wederom bloot te geven zgne waardigheid uit het oog te verliezen Kn dat is gelukt De nitiieinende redenaar sedert 40 jaren gewoon vriend en vijand door de maoUl zijner welsprekendheid te boeien werd bij elkeu volzin in de rede gevallen eindelijk weril hij door tnitbundig gelach zoodanig ontstemd dnt hij de Iribune verliet on naar een zij vertrek suelde om zijn ontslag te schrijven waarian hij terugkwam ten gevolge van t amendcment üucrot dnt ook door velen van de rechterzijde werd aangenomen De breuk tinschen Thiers en de rechterzijde is nu echter volkomen Vroeg of laat zou t er toch toe moeten gekomen iijn en de quaestie over de verlenging der volmacht van fhicrs wordt er des te zuiverder door Zij d e tegen het ameudemeiit Ducrot stemden 148 vormen zich au tot eenc partij van onverzoenlijken llHiine organen verklaren rondweg dat men het voorstcl Hivet en alle verzoeningsvoorstellen der commissie ad hoc moet verwerpen Ken groot aantal afge aardigden die voor schikking waren wilden daar thans niets meer van weten omdat ij er legen opzien om nog langer in aanraking te komen met een man die zoo n humeur heeft als Thiers en dan nog wel zonder kans op scheiding Hun plan schijnt nu te zijn het voorstelRavi nel om den zetel der regeering voor goed te Versailles te vestigen aan dat van Rivet te doen voorafgaan De comraiss e over het vooittel van den laatste is voor hit eerfile doch Thiers is gok daar tegen Men hoopt daardoor op nieuw een boising te krijgen die naar uien lioo it de verwerping van t voorstelRivet en alle andere die daaruit zyu voortgevloeid zou ten gevolge hebben bij t elsiagen dezer pou ingen zou Thiers moeten vallen en er wordt dan ook reeds gezocht naar zijn opvolger MacM ihon irévy haiizy moeten reeds geweigerd hebben Van den hertog van Aumale is dit minder zeker hoewel t tueli moeilijk aan te nemen is dat hij zijn woord aan iliiers zou breken Ook Changariiier is genoemd doch hoewel hij geheel en al tot de reoliter ijile belionit is zijn staatkundige invloed zelf onder ijiie paitij zoo gering dat t welslagen dezer c iiulidatiiur sterk mag n ordeii betwijfeld Jcneraal Fai dierbe heelt zijn ontslag genomen als lid der nationale vergailcnng liij heefi alleen vóór de ontbinding der nafion de garde ge temd om tegen het drijven der reehterzijde partij te kiezen Ook was hij van meening dat de vergadering buiten lia Hr mandaat is gegaan door niet tot de orde van den dag over te gaan toen wird voorgesteld geenebeslissing omtrent de ontbinding te nemen voor oier den regeeniigfivorm ecu besin t gevallen as Op die gronden verbiedt bit geweten van den generaal hem langer van de vergadering een deel mt te m iken Ihans schijnt het zeker dat de keizer van Oostenrijk en kti er van Duitsohland op diens terugreis te Sa zbiirg bezoeken z il Ook zouden alle geruohten omtrent t ankelende der positie van graaf üeust ongegrond zijn liet nieuwe Beiersehe ministerie waarnaar reeds zoo langen tijd reikhalzend erd uitgezien doet ua zijn optreden bijzonder weinig lan zieh spreken en is door libel ale noch door conservatieve of door uitramontnnnselie organen nut bijzondere ingenomenheid verwelkomd Djt versehijiiwl vindt zijn grond daarin dat enkele leden van lel kiibinel el is waar als volbloed liberalen bekend taan doeh anderen daarentegen den md kiilhiilieken niet ver genoeg enden eli neiileii vet I te er iiiill Dn whijiil voornamelijk bel ev il ti i iiiiiil den iiiiiU l r laii ecredii iist vim l iil i ni i oiir H iiileii 1 111 lil h ihii t i ii ntij x ehiijll dl uii i ki ihi lil w i iiiii me 1 iiiiilieiil Ie plaa ff tl