Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1871

nen van den nilnistur verkeert toe aan het standpunt waarop de heer von Lutz zich in de kerkelijke qnaestiè plaatst De hier von Lutz zegt hij plaatste zieh niet op een theologiwh dogmatiscii standpunt om te onderzoeken wat eigenlijk logina is en wanneer iets dogma wordt in iar up het standpunt waarop een Beierseh minister slechts st nm kan op dat der oonBtitutie De kerk is in de l ciersohe wetgeving reeds eeuwen lang zoo doorgevlochten dat een volledige scheiding van kerk en staat slechts de gevaren der nieuwe katholieke beweging voor den staat kan wegnemen Is nu het oordeel van den corruspoudent juist dan is het duidelijk dat de minister nog weinig openlijk deed doch daarentegen ook weder zeer be jr lii int u t pn iek lep v in wankelmoedigheid besönuldigt omdat liet de éelntnnte besluiten niet ziet die het van eene oppositie ler regeenug tegen de cloricalen verwacht Grooto waarschijnlijklieid voor de juistheid v m het oordeel van den coi respondent ligt in de bekende richting van den president minister den raaf vou Hegnenberg Dux De nieuwe minister is in üeiercn een gevierd stantsnian en jaren achtereen voor itter der kamer en leider van de liberale partij In verschillende vraagstukken trad hij als hestrijder der clcricalen op die in hem een geducht en eriaren tegenstander zien AU een nrig voorstander van de tegenwoordige eenheid van iMiitschland vooreen groot deel opgeofferd aan den overwegeuden invloed van Pruisen staat de minister president ecUier niet bekend en in dien zin zou misschien een kabinetTon Holieulohe te Rerliju liever gezien z n Al emeen erwacht men echter dat hij de bestaande tractaten eerbiedigen en hunne bepalingen eerlijk en ten strengste nakomen zal Aan de c natuurlijke verwachting behoeft meu waarlijk niet te twijfelen zoolang de toestand van lluit chlimd blijft gelijk liij thans is j of echter bij een evcntueele omwenteling die verknochtheid zoo innig zou blijken te zijn vult misschien zeer te betwijfelen Volgens ilen Spaanseheu Impair lal is de begrooting der uitgaven thans verminderd tot op fillO inil lioen pesetas en bestuit er mogelijkheid op de dekking vnn het defic t Het bl id gelooft dat niettegenstaande de gernchteu eener op handen zijndeCarhstische beweging de amnestie uog voor het eir de dezer maand ynl worden afgekondigd In antwoord op de beweringen van sommige dagbladen geeft het blad de verwachting te kennen dut de rente der leening in weerwil van den lumdraiig iler inschrijvers niet zal verhoogd worden daar het bedrag dezer rente in het besluit tot de inschrijving is vastgesteld De bliksem is geslagen in het kruidhuls te Ijiinia De stad is verwoest de inwoners zijn gevlu ht F R A N K R IJ K Omtrent de onstuimige zitting der nationale vergadering van Donderdag zijn thans de vol eiide bijzonderheden bekend geworden Aaiivnnkelijk was de kamer zeer kalm alleen scheen er zilccre haast te bespeuren om le postwet af te doen Daiiriia kwam het voorstel aan de orde waarvan de urgentie door de rechterzijde was doorgedreven het wetsontwerp tut onmiddellijke onibinliiig en ontwapening van de nationale garde I e vergadering was inliisschcn talrijk be et geworden ook de verschillende tribunes waren vol ook de dipluinalieke De eerste spreker was de kolonel l ellissier Hij behoorde tut de minderheid van de ciiminissie van rapport en zette de redenen uiteen waarom hij tegen de onmiddellijke oiitliiiidiug was vnn de nationale garde Hij achtte het hoog t onraadzaam en onst iiit kuud g lot die ontbinding over te gaan zoolang de reorgaiiiiiitie van het leger niet tot stand gebracht was Iiij de verwikkelingen die eiken dag in Kuropa konden ontstaan zou het gewaagd zijn ZicU van een element aii verdediging te ontdoen zonder dal d larvoor een ander in de plaats is gekomen Uf is het voorzielit g vroeg de spreker de stejen bloot te stellui aan de aanva len van den eersten den besten avonturier Men zegt dat de commune het gevaar van het bestaan dor natiomdc garde heeft doen zien Maar is de nationale garde d in niet het volk zelf d t men een geweer in handen wil geven om er soldati u van te maken lioveudicn mag men niet uit het oog verliezen dat de hoofdooraaak van den opstand te l irijs gezoel muit worden in den buitenlimdschen oorlog Heeu men voorts wel gedacht aan de gevaren die uit de algemeeiie ontwapening kniiuen voortvloeien ij kan het land in een nieuwe crisis storten De kamer deiike rijpelijk na over hetgeen zij doit Zij zon door het aaiinenien van liet voorstel een ware verantwoordelijkheid op zicli laden Dajirop werd het woord gevoerd door het lid der rechlerzijdf den heer Meaux llij lieto gded itmen een zware verantivoordclijkheid zou op zich nemen door een instelUng iu stand te willen houden welke st cds e u gevaar voor de orde was geweest en die bovendien in strijd was met de nieuw in te voeren unitaire organisatie Indien de nationale giirile werkelijk een kr iehl voor het Imid zon zijn bij een gevaar van buiten spreker zou haar niet dadelijk willen ontbonden zieu Doch hij vraagt of het land niet Teeleer sterker zou zijn zonder nationale garde die slecht gewapend is slecht georganiseerd zonder de gevu iischte discipline eii vveiuig bestand tegeu de verinoeienisscn van den dienst De tijd voor gematigdheid was voorbij dat was goed zoolang de oorlog duurde liet hoofdargument van Meaux was d it de inbtelling van de nut oiialc garde onbesta inbu ir was inet het algemeen stemrecht geen grooter gevaar daii het w ipenen der kie rs wa irom iedereen te wapenen vioeg iiij legen wien Tegen iedereen dat is met andere woorden het orgaiiiseereii van den burgeroorlog Meer en meer scliein Meaux het woord bijna persoonlijk tot den heer Th ei s te richten die reeds vóór de bcliaiideling van dit wetsontvverp con aanvang nam de vergadering was biunengekomen liet scheen of hij in naam van de rechterzijde Thiers een ultimatum wilde stellen Toch eindigde Meaux was het doel van het doorzetten van de ontbinding en ontwapening van de nationale garde niet de regecring te bestrijden maar de vergadering moest de regeer ng den weg aanwijzen en het land het bewijs leveren dat zij even krachtig was als gematigd Daarna beklom Thiers le tribune Hij erkende dat de nationale garde slecht was georganiseerd dat de wapenen somtijds lu verkeerde Ininden wareu geweest maar daaruit vloeide uiel voort dat men die garde moest ontbinden meu moest haar reorganiseereii De burgerwacht die voor het behoud van de openbare orde moest waken moest door het plaatselijk bestuur zelf worden opgericht Daarmee moest men niet alle burger wapenen maar dat gedeelte dat daarvoor was aangewezen Thiers bleek dus zoowel het rapport vau Chapzy over de ontbinding van de nationale garde als at van hasseloup Laubat over de legerorganisatie te bestrijden hij wilde alleen de opheftiug van de nation lic garde ma ir alleen om haar te reorgauiseereu Nu en dan hoorde men reeds gemompel iu de verg idcnng bij sommige uitdrukkiui eu van Thiers laugzamerbaud werd het rumoer echter van dien aard dat Thiers gedwougeu werd ziju rede af ie breken De telegraaf di eule ous mede dat Thiers eindigde te verkl ireii dut hij de beteekeiiia van het rumoer zeer goed wist eii ijn besluit genomen was ünluiddellijk verwijderde hij zich en schreef in en aangrenzende kamer ijn ver oek om ontslag dat door ceiiige afgevaardigden die hem gevolgd wareu van onder de handen werd weggerukt Dncrot diende een amendement in waarbij de mtbinding en ontwapening der natiouale garde in beginsel werd iiangeuomen terwijl du uitvoering z ou afhangen v in de reorganisatie van het leger De munster Dnfaure deelde mede dat de regeering zich mot dat amendement kou vereeiiigen Het ameudement werd daarop met vry groo te meerderheid aan geuouieu Het 18 echter nog niet duidelijk boe het amendement van Ducrot de goedkeuring der regeering kou wegdragen anneer Thiers verklaart ivcl de ontbinding maar niet de ophelting alleeu de reorganisatie van de nationale garde te willen ENGELAND De beweging in het zuidcu van Statfordshire om hoüger loon vuur de arbeiders in de mijnen te verkrijgen duurt voort cu de werkgevers hebben reeds een bijeenkomst te Birmingham belegd met het doel om de gelieelc quiestie der looueii in verband met de prij eii v in het ijzer ter sprake te brengen Tot dusver worden de looneu berekend naar de zooge naaiude ollieieele noteenngcn vau de ijicrprijzeu zooals zij op elke driemaandelyksche vergadering der bu trokken indnstriecleu werden vastgesteld terwijl in werkelijkheid het nicerendeel der eigenaars vau mijnen zich met bet 5 G dezer olficieele prijzen tevreden stelt Hoewel nu ook in deze gev dlen de arbeidsloonen naar de otficieele noteering worden geregeld ijn de werklieden niet langer tevreden met het tegenwoordig tiirief omdat sedert hare vaststelling de omstandigheden merkbaar ten huni en gunste veranderd zijn Eenigen hunner eiachen een verhoogiiig van 1 sh per ton de meesteii echter slechts van li pence hetgeen een verliooging der ij eruoieeriugen met 10 sh ten gevolge zou hebben In bedoelde bijeenkomst zal thans onderzocht worden of in dergelijke vordering kan bemlligd worden De beslissing de er vraag wordt van belde zijden met groote belang lKlliug te genioct ge icn Hiint üfschoüii het tot dusver niet t it een werkstiking gekomen is dr iiigt de tegenwoordige onzekere loesltnid er zeer toe bij om den handel in het geheele district te verlainineu Volgens de WWtr i oiV is Woensdagavond T njbedw in Ziiid YaUii door de arbeiders in de stceukolenmijiu ii van dien omtrek die sedert geruimen tijd den arbeid hadden gestiakt een meeting gehouden waarin met UOÜ tegen 101 stemmen besloten is om de heil aangeboden schikkingen aan te nemen en oiiniiddoUijk deu arbeid te hervatteu DUITSCHLAND Een Ncderlaudsdi reiziger schrijft omtrent de toettiinden te Straatsburg het volgende De Duitsclie urtieieren komen in twee of drie koffiehuizen waar zij zich uitsluitend nut elkaar dienen bezig te houden omdat niemand anders zich met beu bemoeit de vrouwen en fauiilien der militaireii worden vol komen geignoreerd Volgens de Straatsbnrgers neineu de ouiu ei ii o wr zij ge i eniien wordeu naar mijn bescheiden meening kon het ooi wel v ezeu om zelf iets te zien Dit verzekerde men mij eehter plechtig dat als ieder wandelaar en flaneur zijn geboort akte kou toonen het mij spoedig blijken zou dat Straatsburg niet op straat was Het arme bliiutsbiirg was binnenshuis of vertrokken Overal H iar de Duitsohe militairen zich vertooiieu blijven do Straatburgers weg De Duitachers zyu destijds met volle muziek de stad binnengetrokken en nu lij er zich voorgoed in bevinden bemoeit niemand zich niet heu Zij wareu hoogst onbillijk in hun toorn Zij bespotteden de uniform der Dnitschers en iioemd n het jaiiklaasseiipakken zouder er aan te denken dat de Fraiische sold iat nog veel bonter en dwazer toegetakeld is Zg toonden zich erg verontwaardigd over de slaafsche verhouding van den soldaat tegenover zijn superieur eu verzekerden dat zij by het exereecren meer dau eei ma il een luitenant een dom reeruut ttrdege hadden zien afranselen Ik stemde hmi toe dat dergelyke tucht overdreven is maar ik vroeg bun tevens of de zoogenaamde onafhankelijkheid eu grootere vrijheid van den Fransoheu soldaat veel goeds uitgewerkt had Patience Was t antwoord het algemeene wachtwoord in den Elzasj binnen eenige jaren on vern de ohoses De tijd echter die machtige hefboom die zooveel vereffent verzjicht en doet slijten kan hier misschien ook wouderen verrichten en na eenige jaren wanneer de Duitsohe bevolking die zich hier reed neergezet heeft zich hier en daar met de Fransche vermaagschapt beeft kan wellicht Straatsburg evenals viiór 3U September lUSl nog eenmaal weder eene echt Duitscha rijksstad worden Voor het oogeublik echter zijn de beweringen der overstroomende Dnitschers dat op den huldigen oogeublik Straatsburf door merg eu been Duitsch is volkomen orjuist om eene wellevende uitdrukking der tweede kamer te gebruiken Straatsbuvg is zoo B rauschgezind mogelijk zijne zeden en gewoonten zijn Frausch zijne sympathiën Fransch zijne taal insgelijks al spreekt ook menig burger het Duitsch au besoiu Duitschland is echter met grooten tact in het kiezeu der overheidspersonen te werk gegaan Tot prefect van Straatsburg heeft het zekeren graaf de Luxbourg geuoemd die jaren lang te Parijs heeft gewoond en met eene dame uit deu Elzas gehuwd is Met groote behoedzaamhetd leidt hij de teugels Zou waren eenige dagen geleden een heer en dame bij een meubelmaker binnengekomen en hadden bij hem naar de prijzen van versohiUende meubelen vernomen De behanger die aan t onberispelijk Frausch der bezoekers niet twijfilde of zij behoorden tot de door hem beminde natie had zich bijzouder vrij uitgelaten en gescholden op ces ohicua de Prussiens Twee dagen later ontvangt de meubelmaker rene boodschap van den graaf de Luxbourg die hem gaarne over meubelen wenscht te spreken Onze vriend gaat er heen en staat tegenover den heer aan wien hij zijn hart over de Pruisen eens terdege gelucht had De graaf zag zijn ontsteltenis en zet niets anders dan in t vervolg raad ik u in uw eigen belang aan u niet meer zoo ouvoorziehtig uit te laten 1 Ie verwoestingen die het Duitsche leger te Straatsburg heeft aangericht ziju o itzetteud Men moet de uitgebr idheid van den Fauhourg de Pierre kennen 0111 zicli een begrip te vormen van die omvangrijke ruinen ie aan de afbeeldingen van Pompeji herinneren Eene reeks straten kortom eeiie geheele wijk ligt in pu Dhoopeu sommige muren gevels en vensters zijn 1 edceltelijk gespaard gebleven eu hierdoor zijn nlke rhildernchtige lijnen ontstaan dat men een oogeublik al de ellende vergetende vol bewondering dit alles beschouwt Hier en daar is men niiii t herbouwen begonnen en alhoewel zulke kolossale gebouwen al de bibliotheek de opera en het stadhuis niet zoo gauw binnen eeuigen tgd opnieuw kniineu verrijzen schijnt het Duitsche bestuur met groote volharding het opbuuwcii a m te moedigen