Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1871

Hr mUUm vmmmf iwiiw mSm WÊurjf mn I bfiili i 9 in Ie steen sedert geruimen tijd meeting gehouden jiiimen besloten ia om tan te nemen en on t eu LAND lijft omtrei t de toe 1 iMide Ue Duitsche koffiehuizen waar lu iun bezig te hou 1 il met hen bemoeit ht iiV wv et volStraatsburgers nemen zij gezien kunneu neening kon bet ook Dit veraekerde men wandelaar en flaneur 1 1 mij spoedig blijken luat was Het arme vertrokten Overal k vertüonen blijven I Uehers zyn destijds iligctrokken en nu zij bemoeit niemand zich hun toorn Zij belts hers en noemden het rin to denken dat de ln r en dwazer toegeIri verontwaardigd over r Am goldast tegenover li it zij by het exereecren D nt een dom recruut n Ik stemde hun toe lei is maar ik vroeg tac ide onafhankelijkheid I irauscheu soldaat veel iet algemeene wachtIfi lige jaren on verra te hefboom die zooveel ftc kan hier mistckien liii cenige jaren waii eer ie hier reed neergezet Frausche vermaagInutsburg evenals vóór Q II aal weder eeue echt I zjn de beweringen der ht ip den huldigen oogen 111 been Duitsch ia vol AtUevende uitdrukking k u Straatsburg is zoo zeden en gewoonten èu IFraiisch zijne taal ins purger het Duitsch au Bur met grooten tact in Veu en te werk gegaan l 4ft het zekeren graaf innki lang te Parijs heeft uk den EliM gehuwd IhaU leidt hg de teugels ilfcpn een heer en dame Ig j loiuen en hadden by IrMJlillfnde meubelen ver Tiii onberispelijk Fransch ol I zij behoorden tot de ïch bijzonder vrij uit Ic I chiens de Prussiens i Ide meubelmaker eene il Luxbourg die hem t te spreken Onze tegenover den heer Il Pruisen eens terdege 1 ontsteltenis en zej Ig raad ik u in uw zoo onvoorzichtig uit i i itsohe leger te Stnints lit ctteiid Men moet de 101 y de Pitnres keuuen van dir omvangrijke iv n van Pompi ji herin nc t nu eeiie geheele wijk nuren gevels en ven iiri gebleven eu hierdoor il III n ontstaiin dat men Ik cigiaöiidc vol bewon i Hier en daar i m 1 alhoewel zulke kolua nlliK k de opera en het In u eeuigen tyd opnieuw Diiitselu bestuur me lil u iii te moedigen BINNENLAND Gouda 29 AuoosTca Naar men verneemt heeft de Botterdamsche Vereeniging Vrede en Vriendschap dezelfde die in de maan Mei 11 alhier eene tooneel voorstcUing heeft g j jv ii bij den internationalen wedstrijd uitgoachreven door de Provinciale Commissie ter bevordering der ïooneelknnst te Antwerpen den 28 Aug II wederom den eersten prijs behaald met het blijspel het kind van den Huiz De heer Ouarin Willemier thans ambtenaar ter secretarie te vVaildinxveeii is benoemd t ji seuretans der gemeente Voorburg De raad deï gemeente Zevenhuizen heeft tot tweeden geneesheer tevens belast met ccii gedeelte der riruionpraktijk benoemd den heer B ter Cock thana geneesheer te Melissant Uit Bleiswijk meldt men dat op de spooncefjlijn Gouda den Haag Zondagavond twee kooien van den landman üitdenbogerd aldaar onder den trein zijn geraakt en gedood zonder dat verdere ongelukken er het gevolg van waren Door den gemeenteraad te Sohüonhoven is besloten de kermis aldaar die op 4 Sept e k invalt te doen doorgaan doch eenigszins te beperken AlltVii aan personen die thans als ingezetenen der gemeente bekend zijn zal vergunning worden verleend hunne tenten en kramen te mogen opslaan terwijl alle draaiorgels enz zullen worden geweerd Bij vonnis van den kantonrechter te Alfen is de heer L schuldig verklaard aan het als onderwijzer toelaten op zijne school te Aarlanderveen van een kind hetwelk niet hod overgelegd het vereischte getuigschrift ten blijke d it het de natuurlijke kinderziekte doorgestaan of de koepokinenting ondergaan had en zulks nadat hem door burgemeesters en wethouders der geicecnte Aarlanderveen was medegedeeld dat er pokken in de gemeente ontstaan waren eu veroordeeld tot het lülimnniB der straf Dat vonnis rust hoofdzakelijk op de volgende overwegingen I dat in Nederland geene wet op de medische politie bestaat 2 dat de niet gesubsidieerde bijzon ere school geeng ins geheel vrij is van controle zelfs omtrent het onderwijs 3 dat de beslissing der vraag of de onderwerpelyke vi rordeniiig getreden is in en mocht strijden met hetgeen van algemeen rijksbelang is niet aan de rechterlijke macht is opgedragen maar alleen staat ter beoordeeling van den koning Wij vernemen dat de heer h appèl heeft aangeteekeud en dat de heer mr Fuber procureur te Uotterdam ook iu hooger beroep voor hem als verdediger sul optreden Men heeft dit jaar in verscheidene grootere en kleinere gemeenten van ons land onder den invloi eenerzijds van vrees voor poKken en choleriu iekte aan den anderen kant van den met meer of niinder nadrukte kennen gegeven weiisoh vnii neringdoende ingezetenen een nieuwe aoort van vermakelijkheden dooiiplaats hebben waaraan men den naam van gewijzigde kermis heeft believen te geven Bedoelde verinakelijk heid bestaat in een kermis zonder spellen tenten kramen straatmuziekanten euz maar met drank en gelijkt evenveel op een echte kermis als een alscliaffingstractaatje op een wetenschappelijke verhandeliii Al wat amusant geestig pittig en eigenaardig was in een oud Nederlandaeha kermis is weggedaan en alleen de minder loffelijke eigenschappen van het ouderwetsche volksvermaak treden op den voorgrond De proef die men pour mi nager la More et Ie cioux heeft genomen kan als totaal mislukt worden beschouwd De gemeenteraden zullen een volgende keer een meer absolurt ja of neen over het voortbestaan der kermissen moeten uitspreken Men lette maar eens op de wijze waarop Kotterdam dit jaar kermis v ert Terwijl alle wat in lueerdereii of minderen graad nuttig leerzaam geestbeselmvend of werkelijk vermakelijk is wordt gemist heeft het bezoeken van kroegen en andere minder naiibevelenawaardige publieke plaatsen het guestcl lozo hiisseu en scheeuwen langs de straat het plegen van baldadigheid en straatschenderij enz enz grootere prüportieu aangenomen dan ooit te voren Wij hopen en ver trouwen dat het vonnis over dezen gf wijzigden vurni van feestvieren onherroepelijk geveld is ZfvoUche Courant Bij de aan de tweede kamer ingod ende wet houdende voorziening tegen beainettelyl e lekten worden onder beanietlclijk verstaiiii o Aziutifiche cholera j l ïj phus c Febris lyphoidea Pokken variolae en varioloides j e Rood vonk ƒ Üiphtlieritische keelziekte g Mazelen h Kinkhoest i Besmettelijke oog iükte Bij algemeenen maatregel van inwendig beaiuur kan de wet geheel of gedeeltelijk ook op andere besmettelijke ziekten van toepassing verklaard worden Onder de bepalingen der wet komen o a voor Wanneer Aziatische cholera pokken of roodvonk in eene gemeente epidemisch verspreid zijn orden aldaar geen kermissen of jaarmarkten gehouden Bij epidemische verspreiding van besmettelijke ziekten kan het houden van kermissen en jaarmarkten waar zij niet van gemeentewege geschorst zijn door ons verboden worden in aan te wijzen gemeenten gewesten of het geheele rijk Personen uit huizen of vaartuigen uiii ii i eiio bunit olijii ziekte uO ü u mogen geen scholen als leerling bezoeken noch aldaar onderricht geven tot na verloop van 8 d igeu nadat de ziekte volgens schriftelijke verklaring van eenen geueeskiindige uit die huizen of vaartuigen is geweken Celijk verbod geldt omtrent fabrieken en andere werkplaatsen Ónderwij ers onderwijzereascn of leerlingen die niet blijkens verklaring door een geneeskundige afgegeven met goed gevolg of meer lan eens de inenting der koepokken hebben oiulergaan worden in scholen niet toegelaten De vorm de plaats en wijze van inleve ng en bewaring dier verklaringen wordt bij plaatselijke verordening geregeld Besiuurders van liefdadige gestichten en gevangenissen ijii gehouden de personen daarin opgenomen binnen 14 dagen na hunne opneming dt koepokinenting te doen ondergaan al waren ze Te Goes hebben de ouders vau acht meisjes zich gewend tot het dugelijkseh bestuur der gemceute en verzocht dat hunne dochters de hoogere burgei school mochten bezoeken ilet dagelijks bestuur heeft geantwoord dat het met het oog op de wet van het middelbaar onderwijs eu de verordening op dat onderwijs besta inde zich niet gerechtigd acht de toelating van meisjes tot dat onderwijs te weigeren De komm van toezicht lieefl de meisjes achter slechts voorloopig op de lijsten gcptaatst Iu de Alkm Ct wordt het verband beschouwd tussohen sleclite opvoeding eu het aantal oude vrijsters waarmede eene belangrijke sociale kwestie wordt aangeroerd Ouder sleclite opvoeding veistaal de schr niet slecht onder ijs maar de neiging in alle standen aangewakkerd om boven zijucu stand te leven Men wil den schijn hebben hooger te staan op den maatsohappelijken ladder dan werkelijk t geval is Voor meisjes is deze richting veel nadeeliger dan voor knapeuj outvankelyker voor indrukken volgzamer van aard minder met de werkelijkheid des levens vertrouwd en door een aangeboren zucht tot behagen bebebt staau zij aan grooter gevaar bloot om het slachtoffer daarvan te worden en hare bestemming te missen In den arbeiderestand wordt het meisje reeds als jongejutvroiiw gekleed de ouders willen geiMie dienstbode van haar maken zij moet naaistertje of modiste worden Maar de kloeke handwerksman kan Zulk een meisje met maniille en glacéhaiidsclioe iien niet ten hunelijk vragen In den tusschenstand leeren de me ajes lalen borduren en pianospelen in plaats van in de huishouding de handen fikseh uit de mouw te steken Zij gaan zelfs near bal komedie of cjuceri en schikken zich op naar de dwaasste uitvindingen der minst eerbare Parijsche vrouwen terwijl de dure relicningen den eerlijken huisvader in het nauw brengen eu de vrijers voor zulke dametjes tenigsehnkkcn In hoogere standen ziet men hetzelfde verseliijnsel Van oen amütenaars traeteiueut kaïi men in t geheel geen kostbaar vogeltje in een kooitje houden en met klontjes suiker eu rozewater voeden en meisjes zouder geld worden dus niet ten huwelijk gevraagd Kr zijn natuurlijk vele uitzonderingen en in vele huisgezinnen gaat het beter toe Toch ia de wensch niet misplaatst dat de ouders over het algemeen er meer werk van mochten maken hunne dochters tot werkzame degelijke en eenvoudige vrouwen op te leiden het meest door eigen voorbeeld van arbeidzaamheid spaarzaamheid en intogen held De vruchten uit een boomgaard te Jaarsveld werden onlangs voor ƒ 4 verkocht tegen 600 in 1870 eu lOUO in 1869 Men leest in het Vmsterdamse Fai V j5ij de afwisselende temperatuur der laatste dagen bij het naderend herfstweder met de daarbij gepaard gaande vatb iarheid voor Long en Borstlijden Hoest Heeschheid Asthma enz vestigen wy wederom gaarne de aaudaeht onzer geachte lezers opgeneesmiddelen die duizende bewijz en gebracht hebben en noeh brengen degelijk en doeltreffend tezijn Wij bedoelen de JOHANN HOFF snuE Mout Malzj praeparaten het MalzExtract Gezondheids bier en de Malz bonbons fmet het Motto ilaauw niet geel Zijn er wel ook weinige die niet reed met het een of ander der llOFF scilE praeparatenhebben kennis gemaakt en dan ook zeker met hetverkregen resultaat tevreden waren zoo hebbenwij bij Ie ele geneeimiddelen die dagelyksch aangeprezen H orden eene kle iie herinnering aan dellOVF sciiF artikelen toch niet oor ongepast geachten zal ons daarvoor mogelijk menigeu lyder nietondankbaar zijn P U Laatste Berichten Londen SS Aug De Telegraph deelt mede lat een of en defensief verbond is gesloten tussehen Italië en l ruisen De Timea meldt uit Philadelphia dat Zaterdag jl te Wentlirop nabij Boston een spoorwegougeluk heeft plaats gegrepen waarbij 25 personen zijn omgekomen en il gekwetst werden De wagons hebben vuur gevat waardoor een aantal personen verbrand werden Parijs 28 Aug Men verzekert dat de Vnion Itt pulilicaim het besluit genomen heeft dat de vraag tut ontbinding der nationale vergadering als amendement gevoegd zal worden bij het voorstel Rivet De Siècle acht het bitreurenswaardig dat de dagbladen nu reeds over deze quiestie gaan agiteeren men behoorde te wachten met het maken van oordeelvellingen tot na het votum over het voorstel Ifivet Berlijn 28 Aug lu de gisteren gehouden vergadering van metselaaragezellen werdt met algemeene stemmen eene resolutie aaii euomen waarna verklaard werd dat de werkstakin geëindigd was Parijs 21 Aug De Cüininiss c tit onderzoek van het voorstel Uivet is heden ochtend ten S j ure vergaderd Eenige moeilijkheden in de redacfe van het rapport mueateu nog geregeld worden Men hoopt dat men het algemeen len zal worden De heer Vuet zal zyn rapport heden overleggen Men gelooft algemeen dat de vergadering het gewijzigd voorstel van Kivel zal goedkeuren ondanks de oppositie der rechterzijde Men verzekert dat de reehterzjde heden zsl beproeven om de diseiissien over het ontwerp van de Kavinel strekkende om de miiii erien delinitief te Versai 1 s te vestigen vciór die over het voorstil Rivet te doen plaat li bben Men verzekert dat heden een der leden zal voorstellen om dii verkiezingen der algemeene raden deu derden Zondag na het reces der nationale ergadering te doen plaots hebben Hel is onjuist d it deze verkiezingen definitief op i September zouden vastgesteld zijn Berlijn 28 Aug De A eue Presse bevestigt het bericht dat het resultaat der samenkomst te Weenen en te iasteiii eene entsii e cordiale is tussehen Oostenrijk en Duitxehland in het belang der lievestiging van den Kuropeeacheii vrede Versailles 2S Aug In de Nationale Vergadering is ingediend het rapport betreffende het voorstel tut verlenging van het gezag van Thiers In dat rapport wordt verklaard dat de vergadering het reent heeft gebiuik temaken v in het eonstitiieerend gezag uit liare Si iivereinteit voortvloeiende Het ontwerp der oininissic geeft deu titel van president der llepubliek aan het hoofd van het uitvoerend gezag dat voort zal goan de machi uit te oefenen ouder het gezag der vergadering De president kondigt de wetten af en doet die uitvoeren Uy kan de zittingen der vergaderingen bijwonen vooraf hiuir daarvan kennis gevende De mini t r zijn verantwoordelijk De president is niet verantivoordelijk In naam van den miii sterr ad stelt llufauie voor iu den eoiisidenius van bet ont u rp eene poragranf If t