Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1871

BEKROOND 1865 O 1 ü 11 ï o iJzaVEKENMIDAILLE J tUSTI KI B e 1 a De vüortreffoli kc uitkoinsten wtlke htt gebruik der Sclimidtsclie Aiiti llheum itische VValdHol Watten ii 25 en 5Ü et het pak Pennennaaldeu Olie a tO en 80 et de fiesth aau duueode lijders 10 Jicht niuati lice opgeleverd jietle nsta iiide alle aiidire geneesmiddelen te vergeefs beproefd waien de by oadere aanbevtlingen van HU lieneeskunuigen geven voldoende benijicu der deugdelijkheid Verkrijgbaar m onderstaande dipóts ahook de zoo alom beroemde Waldwol üezoud heidb kleedingstukkeii bekend als behoed en geneesmiddel legen alle Jicht en Uheumalische aandoeningen bchmidtsche BORSlBONBONS a AQ et de doos zijnde het beste middel vooi Slijm Hoest Vtikoudheid Asthma benaaiiwdt Borst enz KIEFERNADEL VOJUDE u GO et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid Ier hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelcn volgens piijsoourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht ïe GOVDA Mej de ed BOSMAN En verdere Depots op de gel iksaanwyzingen Aanvr iag om DEPóT bij j C HAM Utrecht by te voii en nuuriu de dour Thiers bo e eu ditmltu worden erkend en de waarborgen van veiligheid uitgedrukt die hij aan het land gieft Ue vtr adrniig bepattlt dat de discussies Woensdag zullen plaat heboen In het rapport wordt nog gezegd dat de commissie geen tijd hefft willen bepalen voor het g ag aau Ihiers op te dragen het zal duren zoolang de vergadeung zelve blijft bestaan Burgerlijke Stand Gl BOPrN 25 Aug Johamin Maria ouder J C littbpcu CD T A Rndemakel Joliauna Agatlia oudtla K A Stam en i BerlijD 2t Coiiitlia omiers C vuii Hothove en J F van den Ring VVilhclrau Corntli oudLis P Bosman en M Jaske OvEiiLFnfp 26 Aug J C Fiiik 6 w T Zwanenburg 52 27 J M KabouM 8 d M C Eupels buisvr TBn F C A bchuulau 34 j ADVERTENTIEN Heden overleed te Delft na een langdurig lijden miju geliefde zuster ANNA MARIA in den nog jeugdigen leeftijd van 19 jaren na meermalen gesterkt te zijn door de genademiddelen der H Kerk W KONINCKS Gouda 27 Augustus 1871 Algemeene kennisgeving Alplien L VA110SSIE U Z Botkoap i GOUDkADE Uarmelen VV ü kURVERS Hazertwoude Mej J GAARkEUKEN Montfoort i A JACOBI Oudewater J v N LIEFLAND Roelofiaretidoeen H NADERMAN Rotteidum Wed V df KOSTER Schoonhoven Wed WOLFE en ZOON Ji oerdoi Ueb I FENNINU Fo lbi ggi A DB WILDE IJi ehtem i B MOLLE SjW llF iWnhr l u m nviinBlm T Openbare Verkooping op MAANDAG 11 SEPTEMBER 1871 svoorm 11 ure in het Koffijhms uu Hahmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan vaa den Notaris MONTIJN aldaar van N 1 Een heelit sterken weldoortimmerd HEERENHUIS met ERVE en TUIN aan de Westhaven te Gouda wijk B n 181 en 181o bevattende het huis 5 beriedenkamers waarvan 2 ensuite eu 3 bovenkamers verschillende ruime zolders mgerigt tot berging van üianen enz met afzonderlijken opgang voorts kouken rcgenwaterpoinp grooten kelder em kadastraal Sectie D n 1101 groot 1 viérk roede 50 vioik ellen N 2 Een hecht sterk zeer ruim TAKHUIS met ERF KANTOOR PAARDENSTALLIN6 eenen bokluisden KELDER en 2 ruime GRAANZOLDERS met vrijen opgang regen waterpomp en aan de Westhaven wijk B n 199 te GowAï kadastraal Sectie D n 537 groot 1 vierk roede 52 vieik ellen Te aanvaarden 1 Nov 1871 Breeder bij billetten Informatien by voornoemden Notaris MONTIJN Hurgeravoiidscliool Zjj die nog wenschen ingeschreven te worden voor de B irgeravondschool worden verzocht zich dan toe aan te melden aanstaanden Vrijdag 1 September des avonds te 7 uur in het lokaal der Burgeravondschool De Directeur der Burgeravondschool MARS VAN a 10 CENT per stuk Te bekomen bi A BRINKMAN iMigen Tttndewey alhlei Compagnie BOIIDELAISE te BORDEAUX Leveren in kisten van 20 30 en 40 fleschen de ouversnudeue wjjuen als Medoc a C5 c St Julieu a 70 c RoussiUon a 75 c St Estèpbe a 75 c PauiUac a 80 c St Emilion ïi 80 c La grange a 90 c Clos St Jean ii 05 c franco hoofdplaatsen rocbteu eu £ iess hen inbegrepen Kisten met gecombineerde soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders eu Koffijhuizen La Rose Medoc a ƒ 23 per anker van 45 flesschen G RÖPCKE Kleiweg E 94 Agent te Gouda P S Tevens bi mij verkrijgbaar zuiver Beijersch Bier a 18 Cent per flesch VM FEIlGliS il D ALIOiX llaar Extract Sedert den korten tijd dat htt bo tiigenoemde Extrjtt bikend gc ordtn is zijn er leeds duizenden flacons van veikocht en is het dtbiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fiau hoofd met haar te krijgen te voeden en ti ond ihoiiden dan dit llaarlAtract Het is geheel eenig en wijkt in ijnc zameii itelling geheel af van allt tot nu toe bc kende U iarmiddelen daar die altyd uit vet of olie bestaan uelke toch zeker niet aan h t doel kunntu beniitwüuideii omdat ai vet ni olie het hoofd acht en htt haai knichteloss maken w iardoor natuurlijk de gloei ophoudt en lang mu I hand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van l rof Peigrti d Alion s Ua iir xtract zittin de mtv illtiide harm zich weder vast blijft hit hoofd rein en krijgt men weer nllengs een Iraai hoofd met haar Ieder die dus daaimedt prijken h il make g bruik van Prof Pergrcr d Alion s Haar 1 tiai t dat fi lü ets ptr fliieon viikrijgbair gesteld is bij Mej de Wed BOhM N Gotida T A VAN Uhlll I 11 KELLER llv lenlum V A BnHOMlF TE HUUR op een stil gedeelte der stad EEN NET HUIS voorzien van alle gemakken dadeljjk te aanvaarden Huurprijs 80 Adres Den uitgever dezer Courant Men vraagt TË HÏÏÜR of TE KOOP in do nabijheid dezer stad Een Tuin met Tiiinliuis of Koepel Opgave van prjjs uitgestrektheid en waar gelegen wordt ingewacht onder letter B bg d eu Boekhandelaar A BRINKMA N alhier Reeds over 2 da fen Keiz Oost Frcmic Leening 1864 TREKKING 1 SEPTEMBER pnjs a f 1 I 1 2 prijzen fl 200 000 oO 000 15 000 If 000 r ooo en nog 794 prijzen welke alle 1 September moeten getrokken worden Hiervan lever ik geheele loten a 5 halve 2 50 kwarte ii 1 25 Alle aanvragen worden direct beantwoord tegen overmaking van remise Officieele Trekkingslpten worden overal verzonden Utrecht D A Dü MOSCH Voor s Hage verkrijgbaar bjj den heer H v DUIJL Lage Westeinde Voor Rotterdam by de heereu Gebrs HAAGENS Keizerstruat Voor Dordreiht bij den heer J M PIERB Schefferspleui Vooi Schnouhdi en bij den heer H A BOECK loodwitfnbnkimt CORRESPONDENTIE Wij uiilviii cii viidrHini cru khchtiiic bij de autoriteiten t liiiiH bdioort Aau htl vir ii k uin liT olijke dingen te plaiilfcili kuniMii IJ nut ïoldiitil Du ttnt te klogen hreft inilik iih üiim mm hol ullcuii dat bet oongnnt Wy honltn tr gn ii klnclili uIkk k op na lil Pink V UI HinikiiMii HnliM liitM it Botmit s fm 1 1 Mé m h k w 4l2 a I h z ï h lil 1 iK