Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1871

1871 Vrijdag 1 SeptfiiibBi N 1096 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Men heeft ook gezegd ging Laboulaye voort dat de belasting op de sterke dranken impopulair was Ik kan echter dat argument uiet toelaten De ware populariteit is die welke men verdient en die men vroegir of later verkrijgt wanneer men het volk de waarheid zegt en hel niet vleit Wat doet het er toe dat men voor het oogenblik eenige ontevredenen maakt Wat doet het er toe dat de afgevaardigde die tegen de alcohol gesproken heeft niet verkozen wordt De afgevaardigde wordt vergeten mnar de hervorming blijft Wat mij betreft men kan de wet de verhoogde belasting op de alcohol de wet Kennisgeving BURGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der wet van den i Julij IS O Stcaliblad n 37 afschriften van de l rocessen verbaal betreffende de benoeming van EEN Lil voor den GEMEENTERAAD bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang der Korte Groenendaul bij de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente lijn nedergelegd alwaar daarvan inzage k iii worden genomen op icderen werkdag van des morgens tien tot des iininiildags een ure GouuA den 29 Augustus 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deoooleeveb PoRTüiJN Remy Weth 1 Br op Hacnljes of J aboiilaye noemen zooala men spreekt van de wet Gramniont Toejuiching Het amendement Haentjes werd b streden door Qavinet Wanneer de alcohol zeide hij de eerste oorzaak was van zooveel misdaden zooals men beweerde dan moest men met alleen de belasting op de sterke dranken verhoogen maar het gebruik bepaald verbieden en de huizen luiten w iar die noodlottige drank aan het volk werd uitgereikt Het kwaad was echter niet zoo groot als men beweerde Het wos bewezen dat het gebruik van sterken drank per hoofd niet was vermeerderd en zich volstrekt niet uitbreidde Anders was het met den wyn waarvan het verbruik aanmerkelijk was toegenomen En is het nu geraden om een ameudemeut nau te nemen dat de alcohol bovenmate belastend de financieele berekening van het geheele wetsontwerp in gevaar brengt Spr meent neen en stelt voor de ver verping van het amendement Haentjes De heer Bocher kwam op tegen de uitlegging die Laboulaye gegeven had iian zgii bewering dat de belasting tot zulk een bedrag op de alcohol in de hoogste mate impopulair was Hij had daarbij niet gedacht aan de droukaiirds maar aan de fobriekaaten en landbouwers Venier hield hij vol dat de opdrijving voii de belasting op het verbruik van sterken drank volstrekt geen invloed zou uitoefenen en de invordering van de bel istiiig hoogst moeilijk om niet te zeggen onmogelijk zon zijn Hij verklaarde zieh voor lut voorstel der commissie dat minder radicaal maar meer billijk en meer praelisch was De minister van finantien Pouyer Quertier merkte op dat de regeeriiig reeds ver genoeg gegaon as met een verhojging van 50 pCt voor te stellen op de alcohol Zij verlooi de zedelijke zijde der queestie iiii t uit li t oog maar meende dat de voorgestelde verhooging aan de toe of ufneming van de dronkensehrp niets zou afdoen Daarbij zou de inmiig der belasting hoogst moeilijk zijn I aat ons in het oog honden eindigde de minister dut de 161 millioen die de bel ist ng zooals die is voorgesteld zal opbrengen ons niet ontgaat Het amendement van den heer Haentjes werd daarop in stemming gebracht en ver vorpen BUITENLAND Builciilaudsch Overziclit Het begint er te Parijs donkerder uit te zien Er is esn onbestemd gerueht dat er te Versailles wat gaande is De verwarring die er heerecht over het voor tei Ui ct nt eint met elk uur toe de ingediende ninendementea zijn legio Alle partijen schijnen ontevreden te zijn over het rapport van Vivct Men verzekert dat de republikeinschc linkcriijde besloten heeft de oonclusie van dat rapport uiet goed te keuren Dinsdag had eene vereeniging plaats van de verschillende fraetien waarin l mgdurig werd gediscussieerd over het voorstel strekkende om den heer Thiers te benoemen tot president der republiek op voorwaarden vervat in de constitutie van 1848 Een der leden merkte op dat de aanneming van dit amendement het ontslag van den heer Thiers ten gevolge zou hebben Vele leden hebben de houding des heeren Thiers scherp gela ikt Er is geen enkel definitief besluit genomen Een lid r er meerderheid zal voorstellen om eenvoudig op den tatm quo van Bordeaux terug te komen Men verzekert dat de heer Thiers zeer ontevreden is over het rapport van Vivet Een amendement voorgesteld door Dufaure is bestemd tot correctief te dienen Mf ii gelooft dat het door de interderheid zal goedgekeurd worden Waar de stemming der linki rzijde is onzeker geworden ten gevolge der verklaring dat de vergadering eene coiistituceren e is Li vendige gespiekken luidden plaats tusschen gedelegeerden van verseliiUeiicle parlementaire fraetien en liet gouvernement De republikeiiiiche linkerzijde weigert zicli aan te sluiten bij de niters r linkerzijde om aan te dringen op de ontbiudiiig der nationale veigmlenng duur zij de ontbinding op dit oogenblik onra iil iiam zeifs gevaarlijk acht De Teinps ver ckert dat de granf van hambord de Icj itimistische ufgevaiirdigden heelt aanbevolen geen gevolg te geven aan h t phiii om een anderen president der republiek te kiezen d in den heer Thiers De meeste leden van den Duitsclien bonilsrand zijn reeds te Berlijn teruggekeerd de rijkskanselier heeft zijn verlangen te kennen gegeven dat al de ontwerpen die in de aanstaande zitting van den rijksdag zullen in b hondeling komen reeds bij de opening der zitting worden ingediend opdat niet weder de klacht worde gehoord dat de rijksd ig moet wachten op den bondsraad De l rnisisehe landdag zal bnit ndien nog dit jaar worden bijeengeroepen ooilat er haast is bij de werkzaamheden o rijksdag zal voor het ler t een regelmatige oorlogsbegroutiiig onderzoeken daar liet zoogenaamde ijzeren budget voor goed is opgi geven lüjzoiiderhedüu o er die begrooliiig zijn echter nog niet bekend ENGELAND Het bezoek der Fransohe deputatie van het roode Kruis op zich zelf een oubcteekenende gebeurtenis zegt de Loudeiische correspondent der Ktilnitche Ztg i langzamerhand in een waar carnaval ontaard De lersehe p itriottcn welke op die benaming evenveel recht hclibeii als hunne Beiersche uaamgenooten maakten gretig van de gelegenheid gebruik eu verhieven de liipiitntie welke slechts ten dool had om rekenschap af te leggen van de wijze waarop de bij de hulpveieenigiiig ontvangen gelden waren besteed en daarvoor dank te zeggen tot een nationaal gezantschap afgevaardigd d ior het in afstimmiiig godsdienst en gectverwantsehap met Ierland overeenstemmende Frankrijk Nadiit de gemoederen tot die hoogte waren opgcHondeu nam de fantasie een grenzenloozc vlucht en de oiiz ii welke dezer dagen over den boud tusschen Ierland en Fr inkrijk is uitgekraamd gaatnile denkbeeld te boven Hier trok een deputatie de Fransohe gasten te gemnet en prees het hedendaagsche Frankrijk omdat het t Frankrijk van 89 was maar drong er tevens bij de Frensche regeering op nan om den Pans m zijn wereldlijk gezag ti herstellen iinds hjd men meer voorliefde voor de Poiiiboiis de Oileaiiseii of den oiideii hoer te hihleliiiisL Ma ir overal u iri ii de betuigingen iii dien geest verv l mi laii iiili iiitliutegen Kiigelnid KRUK er Fniii elie kinii l Mtii vi riledigt UI een linten i üi ilt olers cefs der d het 9 aau uit in wnnr ba halve ver MOSCH H HAA 1 BOECK toriteiteD uigcii to re hctft Nötre Dame tegen de beschuldiging hem ten laste gelegd door den geestelijke Herraud in zijn lijkrede op den vermoorden aartsbisschop van Parijs Er bleef voor mij geen andere keus over zegt hij daar ik mij noch blindelings onderwerpen kon noch mij met uitvluchten behelpen wilde Wat de uitnoodiging betreft om in den priesterstand terug te keeren verklaart hij op nieuw dat hij dien nog niet verlaten heeft Wat men ook mocht beweren schrijft hij ik strijd nog steeds onder de banier van Jezus Christus tegen de divalingen die zijn Evangelie Oüteeren ik worstel ter benaring van de eenheid zijner heilige kerk tegen de gees t Irijvcrij welke haar tot eene partij op politiek en tot eene sekte op godsdienstige gebied wil doen afdalen De afzondering wainin hij verkeert ge uigt niet legen hem maar wel tegen zijne tegenstanders Hg gewaaft van een schryveii dat onlangs door het Parijsche kapittel aan den paus gericht is en waarin men er zich niet toe bepaald heeft om onderwerping aan de beslu teii van het concilie te beloven maar zelfs het leerstuk der onfeilbaarheid hetwelk de overleden aartsbissühop van Porijs met zooveel klein bestreden heeft eene bijiondere weldaad der Voorzienigheid en een aan de behoeften des tijds alleszins beantwoordende maatregel heeft genoemd In zijn antwoord daarop zijn zegt H acinthe in een pauselijke brèvc aan de kerk van Parijs eene nog inniger liefde en eene nog grootere welwillendheid toegezegd en is zij opgewekt geworden om al de sporen van rouw en verontreiniging uit te wisselien en under een nieuwen herder een tijdperk van geluk en van roem in te treden Zoover gaat hij daarna voort is het dan met de kerk van Parijs en ik mag wel zeggen met de kerk valk frankrijk gekomen I De oude kerk van den H Bernard ran Gerson en van Bossnet z iet er zich toe gebracht om m een tijd viiu duisternis en bcneveliiig de overleveringen te verzaken die hiiaf geduren le eene reeks van eeuwen aan het hoofd der Christenheid hebben geplaat t en wij moeten het lunzifii dat de Duitsrhers dank zij den moul van hunne katholieke overtuiging en het overwicht hunner godsdienstige wetensehap iii het bezit onzer heiligste iialiitenschap treden I Dit zijii meer dan te veel droetenissen evi vernederingen in den loop van een enkel jaar laat ons mijn onbediiidende persoon geheel mt dit gewichtig debat verwij I derei en eindelijk de oogeu openen voor den juni mcrlijkeu i taat waarin ons dierbaar vaderland ver kei it hetwelk door de ultramontaiieii niet minder overweldigd en geruïneerd wordt dan litt tloor do Pruisen is gedaan en door het hof van üerlijn op politiek terrein vernederd is Helaas onze kwalen zijn vreeselijk uinnr indien wij er slechts een geopend oog voor hebben zijn zij nog vatbaar voor genezing want voor Christenen zoowel als voor Frauseheii kan ales nog geied worden al is ailes ook Vt rloreii Zaterdag werd in de nationale vergadering discussie gevoerd over een zaak van algemeen belang de quiestie iiiinielijk of de dronkenschap kon worden bestreden door de belasting op de sterke dranken op te voeren Ue hee llneiitjes meende die vraag bevestigend te moeten beaiitivoordeii en stelde vour de belasing op den terken drank te verdubbelen Het voorstel werd ondersteund door Laboulaye In naam der zedelijkheid sprak hij neem ik het woord om het amrndcment van den heer Hacntjes te verdedigen Men zal wellicht zeggen dat het met gued is een zedilijk quiFstie te verwarren met een linaiieicele Maar wel beschouwd hangen alle qniesties met elkandei samen en men kan de zcdelyklieid bevorderen en tegelijk de schatkist bevoordeelen Dit beginsel aangenomen wees spreker op de menigvuldige gevaren der dronkenschap die vrceselijke ziekte een der kwalen vau onze maatschappij die dikwijls leidt tot zelfmoord wanneer ze geen aanleiding geeft tot doodslag W iit i nu vroeg spreker het zekerste meest afdoende middel oui de uitbreiding van dien kanker Irgeu te gaan i De ervaring gaf het preventief middel aan de liaiid p rapporteur voor het a nihiiugige etsont crp had givegd dat men door de hl lasting op de alcohol Tcrhongeii de coniuintH met lenniiidirt Spreker kon dez e tegenwerping iiietaan1 icitpioU ii door lie feiten J spii Mlfo