Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1871

Ie getuigen Hut nfl ol lie er liu neinig dersfbjke dümonstratien in b riand beteekeiifn weet ieder die do KebenrtiMii sen op het eiland met ee iif e aiiudaeht gevolgd heeft Een volk virfi nileriüi is den Ieren bijna even lief ali een vechtpartij en w mneer oen dergelijke verga loriiiK tevens dienstbaar kan sjemaakt worden oin Engeland een ona irdigheid te eggen dan is het geiioe jen volkumcii Overigens miict aan de deol iuMtien der Ieren met te veel gewicht orden gehecht zij zijn als een stroovunr dat van verre een ernstig voorkomen heeft ma ir i puedig kan nr den gebluscht De Londensohe bladen hechten dan iioW Heinig gewicht aan den triomftoclit der Fransulie ibpiitaiie en wanneer de Times zieh de moeite geelt oin iii een hoofdartikel op het onbeteekenende van h t dr j e i er Ier3che patri tten Ie ijzcii bin geschiedt dit vooral met hot oog op het wak dei schrijve s en d i bladle ei s om zinledige phrases voor goede luiiiit aan te nemen Het Beethoveiis feest te Bonn is naar wenacli afgeloopen en met den be teii uitslag bekroon I Ue verschillende werken die uitgekozen waren werden waardiglijk ten gehoore gebrach eu maakten den diepsten indruk bij de feestvierenden I leii tocht op den Rijn een feestelijk diner en een plechtige optocht met fakkels naar liet met Uen a iisch vuur verlichte standbeeld van Beethoven beslo eu het feest Hoe hoog de behoefte aan vermeerdering vanhet aantal woningen is gcsiegen in de Pruisische hoofdstad blijkt uit de volgende opgaaf voorkomende in de l ossuche Zeitung Op grond van olfieieei onderzoek zullen met 1 October e k op zijn minst 1600 gezinnen zonder woning ijn Verschillede omstandigheden zegt het blad hebben daartoe hethare bijgedragen Als een der voornaamste oorzaken de aanzienlijke vermeerdering der bevolking daargelaten noemt het blad den speeulatiegeest welke zich in den jongst verloopen tijd vooial op de woningen voor den arbeidersstand en de mingegoede burgerklasse in den regel op de kleinere gebouwen heeft geworpen De nieuwe eigenaren heb ieii volstrekt niet hit plan om de aangekoelitc p inden te behouden integendeel zij wenschen die voo spoedig doenlijk weder af te zetten ten einde dit met vour deel te doen verhoogen ij de huishuur bovenmatig uilslultimd om kooplnstigen te vangen Zij vertoonen de bewijy en dat het huis ziiijveel opbrengten dat strekt als lokaas Wie met volcbjende metde omstandigheden bekend is wordt op die wijzeeigenaar an een perceel d it spoedig veel geringerrente zal opbrengen indien in Ie bejioeften enigermate is voorzien Die speculatie werdt naar de verzekering van het blad op verbazA iid groote sclnuil gedreven Waarschijnlijk zal aan diae pogmu en lot bedriegerij spoedig de bodem worden ingislngen Uit de ïannus wordt aan de K ieiii Kur geschreven Te S een plaats in het Taunus ebiell morst een schaapherder voor de gemeente worden benoemd dewijl de titularis ee i verineerdenng vin be oldiiring eisehte in de plaats van 4 b li cischte hij 51 0 fi en werd hem die verbeterde bezoldiging met toegekend dan zou hij ziju herderstaf iiederleggen De onderwijzer te dier pluatse gevestigd die leelits een bezoldiging van 3 50 fl geniet dong naar die betrekking en verklaarde u h bereid om de zorg voor de gemeenteseliapen op zieli te nemen voor 100 H Of opzichters der geraeent ouden gaarne de algemeene belangen hebben bevorderd door den onderdervii er tevens te benoemen tot gemeentesehaapherd r wure het niet dat sommige leden van den raad een gewichtige bedenking hadden geopperd zij waren van gevoelen dat de invloed van weer en wiiul waaraan de herder gedurende eeuifi uren van den dag zich moet blootstellen ongun tig zou erken op het gestel des ondernijzers Om die reden schonken zij lüO fl meer aan deii titulars en behield de on derwijzer een l ezoliligiiig van 850 11 Het blad zegt bij dergelijke mededeel ng mag geen woord gevoegd worden zij is te welsprekend binnenland ÜOL UA lil AIGU3T13 Dr Luijten heeft in de hneenk Courant van 20 Aug een vervolg gelevi rd np zijn vor g schrijven over pokken en de pnlitieinitatreyeltn dauifnjeii t vn men Thans handelt hij voornamelijk imr ile licpaling in plaatselijke lerordeinngen veelvuldig vooikomende dat voor of in de v oiung waiir de kinden elte heerscht een kaart of bordje moit geplantst worden waardoor dit aan den vooibijgaii er wordt te kennen gegeven lUirtip rn komt hij tiiaii Mai I Iraclit op Het uut van dergelijkm maatregel kan iilleuii door geneeskundigen wolden beoordei ld Vroeger zoo vervolgt hij heb ik reeds ir zegil d il dit lint van liiitel waarde is Tliain rg ik en lioiid dit tegen over ieder stmnde deze maatregel is geheel en al iiutt düos Uij het naderen der epidemie heb ik in den raad van Jüiul i verklaard dat ik tegen de en maatregel was als liailen oiiren lijd en door halfheid der werking geheel en al doelloos terwijl de e aan de andere zyde i ci drukkend was voor de iiige teueu en diep in de ma itscli ippij ingreep Zoo dikwijh had ik die verordening iii werking leii brengen zonder nut ik iMJde ectilT inedciieikeii om nog eens fip nieuw een proef te nemen o hierdoor de lekte iii haren loop kon gekeerd worden Ik heb dien tengevolge zelf de vroeger medegedeelde eerste J gevallen aan de politie bekend gema ikt en de ♦ wei d ten spoedigste geplaat t doch of de kaart geplaatst werd dan ol er geen kaart hs geweest de epidemie ging voort en bij het liuitste medegedeelde geval kon zij beschouwd worden als door de geheele stad verspreid ie zijn Ook nu dus as ons werk in deze te vergeefs geweest en zoo als ik eveneens in den rand hul verklaard wanneer ook nu weder deze maatregel oiivermogeud bleek te zijn de besmetting eu den voortgang der ziekte tegen te gian dan zou ik lüijne medewerking iii het vervidg staken Ik kou tevens gemakkelijk voorspellen dat de epidemie hier ter stede van geene beteekenis zou ijn omdat alle geneesheeren zich beijverden te vaccineren en diit we hier de zifkte ziende aankomen het grootste gedeelte der vaccmiitien en revaccinatién zouden argedaiin hebben voor de epidemie in omvang toenam Deze alleen vermag de uitbreiding der epidemie tegen te gaan niet het plaatsen der bordjes Ik heb het vroeger reeds gezegd wa irtoe ziillfii zij dienen zoolang de geneesheer zich onmiddellijk uit het besmette huis eu vim de legerstede van den besmetteiideu zieke van de eene woning in de andere begeeft Wanneer de dienstboden en verdere betrekkingen met andere meuschen voortdurend in aanraking komen r Wanneer algeheele geiueenscliap blijft be lian voor hen die niet bevreesd zijn voorde ziekte en dagelijks het huis en den zieke bezoeken De ondervinding leert het dan ook dat de e kaarten zonder epnige uitwerking zijn en de pp deinie haren Weg vervolgt even als zij dit zou doen wanneer men nooit om die kaarten gedacht had De geringe stand stoort zich aan die kaarten niet Het is de middenstaijd die daarvoor ardt getrotten en met zelden liiiniie nering geheel ziet verloren gaan Kn terwijl sommige bedrijven geheel en al oiuler nut daardoor lijden zooals bakkers en vleeschhouwcrs blijven iiudere iieiiiigen die n et zoo geheel en al scliideloos zijn bestaan Zoo b v kwamen licni iii den Kiatsten tijd t vee gevallen van mrwlttt veiae voor lu i én ge iii de woning was eer bekrompen de vourwoning was een groentewinkel de aehterkiimer was de ligplaats der lieide zieken Natuurlijk iiuest ter vermeerdering en ver uivering van lucht voor de zieken de deur die deze kiiuers verbindt geopend blijven en waren de e beide kamera gelijkelijk van de besmette lucht doortrokken vooral des nachts wanneer geeiie versehc lucht werd in elateii VVeiiiu die groenten wenleii dagelijks op de gewo ie v ijs door de moeder die des nacht hare kinderen had verzorgd langs de woningen roiidgeb iclit en verkocht hoewel het eten dier groenten zifT zeker niet sehadelijk voor de gebruikers zal gewjest ijn zal niettemin de besmette lucht iii het loof en gebladerte dier gioeiiteii zijn medegevoerd en dientengevolge leer ligt aan kinderen en dienstbüd ii de besmetting hebben medegedeeld hier nu was een opschrift van het heerseheii der pokken voor die wonnig geplaatst I angzamerhaud begint het schrijven van den geiie 8heer het karakter te verkrijgen eener zelfverdediging die ij grootendeels zullen overnemen omdat hier waar t voorgevallene iia toierlijdeu van vrouw Hik zoo ruime stof tot allerlei gesprekken gaf die niet alt jd in t voordeel van den geneesheer w iren die verdediging zeker wel algemeen bekend mag worilen Nadat de ziekte zoo schrijft de dokter zich algemeen door de stad verspreid h id werd de veroriltning geheel en al doelloos en kon men met zekerheid voorzien d it de epidemie haren weg zou vervolgen tot zoo lang als er stof tot voeding derj zelve aanwe ig was Th ins echter achtte ik ten de e zoo als ik dit openlijk had te kennen gegeven mijn plicht volko men betracht ie hebben door niet de mei ste kracht te hebben med gewerkt ter proefneming of door volkomen uitvoering onzer politie verordening de ontwikkeling der ziekte tegen te houden as eene uitkomst waarvan ik mij vooraf reeds overtuigd hield die wij met zouden bereiken Daar de maatregel van nu af nergens toe strekte dan om I onze inwoners te pingen en hen in hun beroep te fnuiken o deed ik viiu iiii af eene aangiften meer hetgeen ook door geene politie verordening ons kan worden opgedragen da ir onze werkkring door de wet is oinsch even di uitvoering van een nmatregel dien ik zoo zeer veroordeel geheel aan anderen overlatende Aan de andere zijde ook geen tegiuwerking alleen mijne medewerking werd er aan onttrokken Ik lad hoop gehad daar de wet mij niet tot aangifte verplichtte dat men ook niet trachten zou mij een soort vim verr ia l te laten plegen daar het beiuireii v in het geheim eener ziekte zeer zeker nog meer inijii recht was d in d ongehoudenheid der aangifte en ik bij cede vroeijer m een plechtig oogKiiblik mij daartoe zelfs verbonden had Men begrijpt dat ieder mijner patiënten dien middeneeuwsclicii en doelloo zen maitreiid viin nn af a Ie ontduiken De epidemie bleef haren laiigz iinen giing vervolgen zonder merkbare veranderinir Eu inUieii iiv uu lUcjue de nJl ig d vei i pv I mag trekken dan heb ik het duidelijk meeiipn op te merken dat die ziekten waarvan geene aangifte gedaan is minder aanleiding gegeven hebben tot volgende besmettingen dan waar bordjes geplaatst waren en waarvan men niet zelden de besmetting als me den vinger kon aanwijzeu Het spreekt vau zelf dat niet die ongelukkige bordjes daarvan oorzaak kunnen ziju doch dat het feit door mij is waargenomen hiervan geef ik aau mijne ambtgenooten de verzekering Ik verkliwr mij dit op de volgende wijze Men gaf deu zieke een afgelegen kamer men vermeed zoo veel mogelijk liet bezoek van nabestaanden en bekenden en hierin ligt misschien de meer gunstige uitkomst van het niet plaatsen der bordjes Ik ben dus overtuigd door mijne handeling nut el verre van eenig ii idcel aan den loop der epidemie te hebben toegebracht terwijl ik aan de andere zijde in mijne clientele steeds voortging met vaccineren en revaecineren zoodat het getal zieken in i e liwtste weken door mij beliandehl ongeveer tot nul is gereduceerd en ik op dit e iblik terwijl ik dit nederschrijf zonder een enkelen pokzieke l en Kr is echter eene vervolging ingesteld tenen üekeren winkelier liik als de aangifte van een pokziekte tehebben verzuimd eu waar ik ook in betrokken werd Het feit ia algemeen in de nieuwsbladen medegedeeld Er was echter iii dez e eeiie rechts kwestie in het spel over eene lak die ik vroeger als heilig en onaantastbaar had ficicht Namelijk onze plicht en tevens ons recht het geheim der zieken te bewaren welke die ziekte ook zij indien d wet ons niet bijzonderlijk vtrplieht dairvan mede deeling te doen of het geheim daar iit ons bekend geworden aau den rechter te openbaren En nictteguii itaande de atrondissemeiits rechtbank te Rotterdam dit anders beslist heeft is mijne overtuiging ten deze niet veranderd Ten einde over deze voor ons zoo gewichtige kwestie met kennis te kunnen oosdeelen beveel ik mijnen kumtbioeders aan hierover eeiie verhandeling te lezen van mr L S Koningswartor geschreven inde l ijdragen tot rechtsgeleerdheid en etgcving verzameld en uit egeven door mr M C den Tex en mr 1 van Hall deel 12 pag 39 i ouder den titel Welke zijn de personen in Art H78 od Pen bedoeld en welke IS hunne verpligiing wanneer zij voor den re ter geroepen worden om getuigenis af te leggen omtrent de in hunne betrekking hun toevertrouwde geheimen i Eene so ioone en duidelijke verhandeling voor de bevatting van elk ont vikkeld man volkomen toegankelijk Het wordt ons bij het lezen hiervan volkomen duidelijk dat het niet alleen i i e plicht maar tevens ons recht is u inr onzen eed het toevertrouwde geheim i üWtr iriChie te bewaren welke ziekte die ook Zij aan welken aard die ook wezen moge van de geringste lot de grootste wanneer zij sle hts buiten de gevallen zij waartoe de wet ons verplicht ain bi enger te ezen geheel en al overeenkomstig den indruk dien men verkrijgt bij de aandachtige lezing van rt 189 etb van nlrahordtrimj m verliand met Art 378 H elboek vau St a recht Cod Pen Wanneer het alzoo gold de aangifte van het eerste geval eener besmettelijke ziekte waardoor de volksgezondheid bedreigd wordt w iarvan de aangifte ons is opsedragen bij de l et van 6 Juni 18ti6 lier elende de itoejeuing der geneeikuiide dan zou de verschool ing om daarvan getuigenis af te leggen voor den recliter met mogen worden ingeroepen Daar ons ten opzichte der volgende ziektegevallen geene aangiften zijn opgedragen blijven deze wel degelijk 1 vallen onder die ziekten waarvan het recht van ge1 hcimhouding ons bij art 18U i gegeven en kuunen wij hieromtrent verschooniiig v in getuigenis af te legl i U voor den rechter inroepen i ik li id d is niet knuncu denken als beliandelemi geneesheer voor eeni ii politiein iiitregel ten deze las1 t evalleii te zullen orden en heb mijn recht voor