Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1871

den rechter staande goliondeii tut liat liei Bij dien loop zou intusschen de voortzetting van het geding van den bekl worden uitgesteld tot na de nlgeheele uitspraak van mijne zaak Eu daar de rechtskundige van den beklaagde mij verzekerde dat mijne verklaring hoe die ook zyn mogt geen invloed op den goeden afloop der zuak zoude hebben dat de vrijspraak van den beschuldigde noodwendig moest volgen daar geene enkele maar eene dubbele getuigenis voor de schuldigverklaring ver cH It i het alzoo in het belang van den beschuldigde was voor de siwedige afdoening der zaak dat ik verklaring in deze aflegde heb ik medegedeeld dat naar mijn oordeel i de liekte waaraan patient overleden icaa de pokketi Karen met die einduitkomst dat na verloop vau twee dagen door diezelfde rechtbank die mijn geheim mij als het ware had afgedwongen de beschuldigde als niet schuldig verklaard werd en van alle rechtsvervolging werd ontslagen Pe voor den geneesheer zoo gewichtige rechtskwestie bleef onbeslist d iar volharding in het niet afleggen van getuigenis ten nadeele van den beschuldigde zx u geweest zijn en ik mij wmirsehijnlijk gedurende een jaar den last en de moeite zou hebben moeten getroosten aan de behaiuleling dezer rechtszaak verbonden ten einde eene kwestie uit te maken voor mij van niet meer belang dan voor elk ander geneeskundige Ik heb om die reden en op het uitdrukkelijk verzoek van den rechtskundige van vtirdere volharding afgezien en mijne verklaring hoewel met leedwe PU afgelegd Mei leedwezen omdat ik de geheimhouding der door mij behandelde ziekte voor een mijner heiligste rechten hield Naar Hen met genoegen verneemt is door den heer Minister van financiën aan Burgemeester en Wethouders opgedragen om den opbouw van het post en telegraaf kantoor alhier aan de minste inschrijvers de heereu Jansen en Hollander te Utrecht te gunnen Wij herinneren belanghebbenden dat de laatste inschrijving van leerlingen aan de hoogere burgetailiier voor den cHrsus 1871 1872 plaats heeft morden Vrijdag 1 Sept van 10 12 uren in het sehoolgebuuw aan deii Tieudeweg en voor de burgeravondsehool denzelfden dag des avonds te 7 uur in het lokmil aan du lloutmaiisgraeht Wij vernemen dat de wekelijksche orgelconcerten in de iSt Janskerk geëindigd zijn Keu vrij talrijk publiek was gewoonlijk bij het uitmuntend spel van den heer Middel tegenwoordig terwijl nu en dan een stadgenoot door zijn heerlijk gezang medewerkte op het kunstgenot te verhoogen Wij hopen van beiden in den volgenden zomer wederom te kunnen genieten en tevens dat dan even als dit iianr we meeiien vroeger t geval was een paar programma s in het kerkgebouw zullen worden opgehangen Ook ZOU het aan de talrijkheid van het publiek geen afbreuk doen wanneer voortaan bij onverhoopte verhindering v in den heer organist daarvan op andere wijze kennis kon worden gegoven dan door het vinden van een gesloten kerkdeur Meermalen toch moet dit buiten kernustijd in dezen zomer het geval zijn gewesst Maandagavond hadden te Bodegraven eeiiia e ongeregeldheden plaats ten gevolde van het iiüt houden der kermis Hier en daar werden de gla cn ingeworpen o a hij den waarneineiideii Imi ijemeester den heer vim der jiesen tcrvvijl ook aiideri bahindigheden werden gepleegd Keu oflicier met 40 manschappen uit Woerden iilsiuene le kantonrechter en de oflicier van justitie arriveerden Dinsdag I eze maatregelen hebben ongetwijfeld gestrekt tol herstel der rust Althans I iiisdag ivond was er nog wel eenige woeling doch van zoo weinig belang dat de troepen nachts weer naar de garnizoensplants konden trekken Van goederhand ontvangen wij de tijding dat zich gisteren te Moordrecht een geval van Cholera Asiatica heeft voorgedaan De lijder was binnen eenige uren bezweken Niet om te alarnieereu deelen wij dit iiiedc maar om allen openbare insteliingen en bijzondere personen die met iiunii3 miiatregelcii nog nut gereed zijn op te wekken tot meerderen spoed Op last van den minister van oorlog zal aan de bij heileger dienende Israclilifche militairen van 12 September tot 1 October a s verlof worden verleend voor hunne in dat tijdvak invallende god sdienstigc teeeteii Door Je prov Haten m Xoor Hullaiul is bij tweede utemmiiig tot lid der eerste kamer gekozen de licer A Prins te Zaaiidom met 87 stemmen tegen 2 op den heer Insiiiger uitgebracht Toen de kermis in de gemeenten Alphen Aarlanderveen en Oudshoorn by raadsbesluit gesehorst was ging van dtn burgemeester der beide eerstgenoemde gemeenten het plan uit um dit jaar eene proef te uemen met het orgnniseeren van een volksfeest dat in de gevtdgen zou kunnen leiden tot geheele afschaffing v iu de kermis Alras sloot de gemeente Oudshoorn zich daarbij aan ou het gelukte om het publiek zijne eigene regel OT t jen beiioeuidn die hafu nocdijk taak aanvaardde met een beschikbaar kapitaal vau p m 170 1 bijeengebracht door bijdragen van gemeente nutsen landbouwbesturcn en van particulieren Den 22 en 2a dezer maand hadden de feestelijkheden plaats deze be stnnden den eersten dag uit 2 kapitale harddraverijeii en sjdvonds algemeene volkscüueerten op t ee smaakvol geillumineerde terreinen waarbij gebruik werd gemaakt van de muziek der Leidsche schutterij den tivi üden dag uit diverse volksspelen als hardroeierij niastkliminen boegsprietloopeii enz s avond algeraeeiie goiidelvaart op den llijn wiiarbij de muziek geplaatst was op eene schitterend ueillumineerdc stoomboot hiertoe door den heer arsjens kosteloos afgestnan De aanblik vau dit laatste feest dat verhorgd werd door de vrij algemeeiie deelneming van partieuliereii in den vorm Vim Ueiigoal selic verlichtingen lUuiniiiatii n enz maakte eene tooveraehtige uitwerking en deed de ontzettende volksuiüBsa aan de oevers vau den liijii saamgevloeid juichen en jubelen van waar genot Het geheel werd besloten door een schitterend vuur werk op den Uyu dat den Amsterdamsclu ii Jenins in Hoe groot ook de meiiig e was toch was de irde onberi ipelijk en geen oogenblik werd die versto ird De niblekcnde geesl die het volk bezirldi maakte alle pulitiebemoeiingeii overtollig en hadden de fei ten veel te lijden v iii den U geii i iid van licii de liiiiiiie jeugd vergetende kiins iuati e ingetogen Iieid pieiliken nieniniid kan ontveinzen dat de pmel buitiiigc HOon üueil gelukt IS Het volk heeft uit z ohzelveii lie kcrm s dood gejubeld J e eomniissie heeft hare tank met zeld ame energie voUirii lit en al moest zij zich Zondagmorgen door deii prelikant Zegers voor volksverleiders iiooren uitmnken haar suceeiis zoo groot mogelijlf Zij heeft dan ook niet geiiar eld om lich te verdnur anu n eu besioUu om oinif ebroken het volksvermaiik tut e i u Voorwerp van h ire J orgen te maken Nnnuier te voren werd door de drie g iiociude gfinreiiten giineeii rliappelijk gelijk thau i iets goeds beweikt en de bestiuinde niiijver bleek e cii g lijk Int ver scliil iu standen en rangen bij deze feesten geheel 0 geheven Het geheele publiik vierde cén groot joviaal feest en zal den indruk d iarvan nog l nig blijveii beliüudeii Uit Delft meldt men Niettegcustaande het raadsbesluit van de vorige weck om tot de orde van den dag over te gaiin op re piesteii om de kermis gewijzigd eveniiis te Kotterdam te laten doorgaan zijn toch de kerniisverujakelijkheden op nog uitgebreider schaal aangevangen dan men gevraagd had en wel in een weiland gelegen aan den Zuidsingel tegenover de rijkscoiistruetiemufinzijnen toebehoorende aan den daarbij wonenden landbouwer A Noordam die dat land voor dit doeleinde verhuurd heeft De geheele kerm sprct is daar vertegonwoordigd en Zondag kon ieder geiuige zijn dat daarvan door het Uelftsche ubliek en veel vrei mdeliiigen ruimschoots gebruik gemaakt is onder de benaming van Noordumsche kermis In het Café chantant van P S Hoppe vau geven om deze week evenals of er kermis wa doorte brengen A R C Big vonnis der arrond rechtbank te s Gravenhage van 29 Aug is een schutter die een officer die tijdens eene exercitie over hem bevel veerde en toon weigerende aan zijn bevel te voldoen min aangename woorden toevoegde en hem bedreigde in het burgerlijk leven wel te zullen viiiden tot zes dagen gevangenisstraf veroordeeld De gemeenteraad te Goes heeft een voorstel van den heer Pompc aangenomen luidende dat de thans te dezer stede bestaande inrichting voor middelbaar opde Fij Heen toegan Jj ia voor inely e leerlingen Deze beslissing beoogde vernietiging van het besluit van het dagelijksch bestuur tot toelating van meisjes op de hoogere burgerschool zoodat de burgemeester aan den iiiad heeft bekend gemaakt dat hij art 70 alinea 2 van de gemeentewet zal toepassen en het besluit van den raad bij gevolg niet zal uitvoeren oorloopig zullen du ook meisjes tot de hoogere burgerschool worden toegelaten Met groote belangstelling wordt natuurlijk vooral door de ouders de beslissing van den koning ifgewacht waarvan zal afhangen of de joesche meisjes van goed onderwijs znllrii verstoki uj zijn al dan niet Ilirecteureii van de Maatschappij ter bevordering van NijverlieiJ hebben een adcres nan den minister van finaiioiiii gericlit en daarvan afschrift aan de Tweede Kamer gezonden waarin zij klagen over de schadelijke werkiri van den acc jm op zeep Deze be lasting belemn ert de vrijheiil van fabriknge eu daiirdi or de concurrent e met In t buitenland zij houdt verbiteringeii tegen drijft velen tit allerlei ontduikingen der wet tot schade an deu f ibriekant eu van de schatkist eu belet o n de uitvoer v n fijne harde zeep daar slechts afselirijving van accijns wordt toegekend bij uitvoer van minstens BflO KCj en die oorl alleen bij kleine hoeveelheden wordt uitgevoerd Zij dringen mitsdien aan op verbetering van dien toeftand en k iii liet afschaffing van de verouderde wet die voor eene goede herziening naauwelijks vi tbaar schijnt te jijn Wel e kennen zij dat de schatkist zonder equivalent de opbrengst vau den iiecijiis in de tegenwoordige oinstandighedcn moeilijk kiiii niisoen maar achten toch den toestimd der zeepniJMihi il thans zoo onhoiidhnir dat op een of andere wij e daarin verholpen moet worden Men meldt nit Cbarlois Oii i T de vele nuttige niM ktiiigeu ivelke m de e streken bij veehouders en landbouwers dagelijks meer i werking koinen behoort ook de zelfwerkeiii e koeiaeiker welke wegeii ijne eenvoudige cunstri i tie als hoofdzakelijk zaïui uge teld uit zilver en giitta percha ilo ir ie lereen tot melken gebruikt kan woideii eu door t poedige en geheel onschadelijke werkm l J ouiltr voldoet Laatste Berichten Londen 30 Aug De Duitsche werklieden die te Neivcastle tot vervanging der werkst ikers waren ontboden hebben geweigerd te arbeiden Zij willen slechts iiigeii uren werk daags Parijs 30 Aug in de zitting der Nationale Vergadering op Meden zal de strijd hoofdzakelijk loepen tusschen het vo irslel Mullet dnt door de rechterzijde woiilt gesteiiiid en het voorstel Choisenl aiirmede het jouverneinent zich vereenigd heeft eu dat gesleuud wordt door de gematigde en radikale linkerzijde eu het linkercentrum Het voorstel Buffet wil evenals dat vau Choiseul aan Tlpers het uitvoerend gezag laten op den grondslag van de constitutie van 1S48 maar het wil tevens aan Thiers het recht toekennen om de zilt ugpii der nationale vergadering bi te wonen Men geloofl dat het voorstel Choiseu zal worden aangenomen Barlijn 0 Aug De Kreuz ei uHg bericht dat de regeeriiig van liiinieuie aan de kamers het voorstel zal doen om de cliadeloosstelling vau de schiiid iscliers vau deu staat in beginsel goed te keuren De regeering heeft zich bij voorbaat vei gewist dat op die wijze alle reclamatieii uit den v eg worden geruimd Weenen s Aug Naar de Pretne verneemt ontmoetten de beide rijkskauseliers elkander onder den indruk dat eene entente cordiale tusschen Oostenrijk en Duit chhnid met deelneming vau Rusland hiet tot stand te brengen was doch dat een vriendschappelijke gedragslijn tusschen Oostenrijk en Duitschland aan de eene en tusschen Duitschland en Rmland aan andere zijde voldoende zou wezen tot verzekering ven den vr de ook in het Oosten Versailles iO Au in de vergadering ht ft de heer Vitet aangekondigil d it de eommissie het amendement van Dufaure heeft aangenomen Laatst