Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1871

jjeuueuiJe verkluardi dsl de rejjeenug bet voorstel vnn Vitet nldns f ewii7ipd a inneemt N v afloop der discussie werden verschillrnde smendeinenten ingetrokken Het amendement van Viiscal on Diipint bestrijdende het recht van de Terj adenng om ich tol Constituante te verklaren is verworpen De zitting duurt voort Gambetta heeft t woord gfiiumen Vergadering van den Gemeenteraad VNoeDsdag 30 Augustus Tegenwoordig dt bh Uloi vuorziUer Buchiier Drnogleever vao GeDue v Straater en Post Brost De ücr itter duet oplezen de namen der ufALZijfc Udfii en blijkt alzoo de oiivoltalligbeid der Terguderuig iii deelt den aanwpDigen mede dat de brgrooting over IS72 opgeinaakï door B eu VV zal rondgedeeld worden anii de Uden Posterijen STAAT VAN BRIEVEN orAUtttssEERD AAN ONBEKENOEN VEKZOMlKN UIT GOUDA WH KEIKN P03TKANTOUE ALHIER KUNNEN BORDEN GERECLAMEERD 3 M L Croissant J Damming L Vermeulen en L V Putten idlen te Amsterdam VV Wcijers te Arnhem V ed W Heuser te Alphen W van Wijk en J l H Bcy ie Leiden Madll N Saioina de V ib vnn Haersma te Nijkerk L F de Keui 2 ituks en P F de Keus te Oegslffeest Harinni te Oudshoorn G Mests te Waddingsveen F v derLooy te St Amaiuls Mei s te Breda H J van Erp te s Gravenhage L Kliju Wed II Heintjes 1 van Schenk Kooy en Opioomer J Baade Mej S de Maas en J J Laiison allen te Kotterdnui J de Groot te Groot Ammers V Dobe Ie een Hulppostkantoor te IJsselmondc Van de Hulpkantoren Becuwijk Gerrejsen te Rotterdam Waddingsveen A Bloemker te Arnemuiden en Van der Stok te Berkel Boskoop J H Heijser te s Jravenhage Soetermeer Wed Valk te St Maartensdijk Moordrecht Willem Tom te Heidelberg A Bispinck te Muhlhausen eu W Wilham te Sydney De directeur vau het postkantoor te Gouda VAN KKÜIJNE TVe 4tFeetAi r t h btjt poatlvantoor te liuudn bericht dat te beginnen met den 1 September a s de laatste ligtmg voor de veraniding naar VVadding s veen Boskoop Gouderak Moordrecht Berkenwoude en Beeuwijk des morgens om 1 j ure a l plaats hebU ii De Directeur voornoemd v N KitülJNE MARKTBERICHTEN Gouda 31 Aug Bij goeden nzet was de stemming vast Tarwe pmke Zeeuwsehe ƒ 12 B0 ü ƒ IS BO Mindere ƒ n 75 ii ƒ 12 35 l ülder J 9 S i ii ƒ 1 1 25 Eogge ƒ 7 25 il ƒ 8 50 Nieuwe 7 SÜ ïi ƒ B tü Voer ƒ 5 ii 6 Gerst fb 75 ü ƒ i 75 N eiiive e 15 a 7 t5 Ha er korte ƒ 4 il ii ƒ 5 Lniige ƒ m a ƒ i 50 Hennepzaad ƒ 8 25 De veemarkt uut gewonen aanvoer de handel vooral in eerste kwaliteit eer vl ig giasknlverengingen tot enorme hooge pnj en vlug van d hand vette schapen en lammeren tot houge pnj en verkoeht varkens geschikt voor Loiiden van 18 ti 20 Cents met vluggen handel de handel iu niagirevarkens en biggen traag Aangevoerd 12U paitijen kaas ƒ 20 ïi ƒ 29 ioeliuter ƒ 1 5f a ƒ 1 Hl Weibuter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gl BOAlN 28 Aug Manigje ouders J IWtli tn N dn ïroot üviamim 20 Aug II M II van der bloot 1 J 11 m i G de Jong 11 ni P jpnigt 38 j J M bdinveii 5 w 31 b an Leeuwen 1 j ïimwn 30 Aug A van Kersbergcu eu M M van Weztl tl J V btiijiitu en J M T triiit AÏDvinElfENTIÉN TE HU 1111 op een stil gedeelte der stad EEN NET HUIS voorzien van alle gemakken dadelijk te aanvaarden Huurprys 80 Adres Den uitgever deïer Courant Dii iaKN Jb en l OSTVVAfiKNDlKNSÏ SGHOONHOVEN GOUDA VICE VERSA Te beginnen met 1 SEPTEMBER e k z n de uren van vertrek bepaald als volgt Van SCHOONHOVEN 4 j uur s morgens 11 uur s morgens en 4 uur s avonds Van GOUDA Ij iidi i y 7 lur s n ond en 10 uur s avonds De Ondernemer A J DB RUITER Openbare Vcrkooping op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1871 en volgende dagen des voorm 9 ure ann de Westhaven wijk B n 199 t Guuda ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar om contant geld vau Eene aanaienlijka partij Roermondsche Hongaaraclie Duitsche Zeeuwsehe en andere BLOEM ROGGEBLOEM BREEKMEEL GRIES en GREND RIJSTENBLOEM RIJSTENMEEL GERST enz 7000 ingelegde EENDENEIJEREN GEREEDSCHAPPEN Schalen Balansen circa 1400 ledige Graanzakken enz Een 6 jarig bruin MERRIEPAARD een VRACHTWAGEN eene TILBURIJ enz enz Daags te voren Vftn 9 4 ure te zien Breeder bij billetten Informatiën bg voornoemileu Notaris MONTIJN UVlS3ilDDEL tegen Hoest Heesehheid Verkoudheid enz z nde JOHANN HOErbCHh MOUTBÜRST BON B NS bij uitnemendheid Uit den fijnstensuiker en zuiver Mout zamengestuld bevattenzy bovendien slijmöplossende bestanddeelen diedeu hoest onmiddellgk kalmeren en spoedig deVerkoudheid en Heesehheid doen verdwjjnen Ik laat ten bew ze der vooTtreffelykheid mijnerBorstBonbons eenige uittreksels uit ontvangenebrieven volgen i en is men met uwe MOUT BORST BON i BONS daarom zoo ingenomen omdat men tot de overtuiging komt dat de onder oelijhoortige namen aangeboden Bonbons van andere fabriekanten slechts gebrande suiker met vanille be 1 vatten W J MAYER C Arnhem 1 ik acht mü verpligt UEd mede te deelen dat ik mijne geheele herstelling van zware borstziekte aan het gebruik uwer Borst Bonbons Ij danken heb enz U HAMELS BLEEKER Dordrecht Gist jn kwam mij wederom iemand bedanken die op mgn raad door uwe voortreffel ke Borst Bonbons te gebruiken van heesehheid en aamborstigheid waaraan hij sedert lang lydendo was radikaal genezen is TH J JANSEN Hertogenhoseh Verkrijgbaar 30 Ct het blaauwe pakje JOHANN HOPF scu Ceutraal Dt pót Bloeminarkt bij de Stilstceg te drnkt i t u medeecht te erkrijgeu te Gouda bij J C van VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN t Woeulen bij HENRI J VAN wm BKRG De ondeiijeteekeuile maakt liiurdoor bekend dat hjj in taat is gesteld tut het zuiveren van alle INSECTEN of WANDGEDIERTEN hoe diep die ook verscholen zijn terwjjl geheimhouding verzekerd wordt het middel h ook by hem verkr gbaar tegen ƒ 1 de flesoh met gebruiksaanwijzing Nog is b j hem voorhanden een middel tot ZUIVERING vMi BEDDEN met toebehooren enz enz Prjjs per tlesch ƒ l per halve flesch 50 cents Brieven franco K VAN RHIJN Gouda Kuipcrsteeg Mr Schilder GOEDKOOPE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te JPVaneitef Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukken AscHËU Yelva Mazurka de Salon 2e druk B ƒ 0 50 BuiwMUi LEii Der Opernfreund n i Martha 2e druk C 0 7 FoNKE La Coquette Mazurk C 0 50 Ecoutez moi Romance sans paroles C 0 20 Hkss Pamina Polka aua der Zau berflöte C 0 30 Hdnten Les bords du Rhin Grande valse 2e druk O 0 50 Spinti eb Maiach aus Faust 2e dr C 0 40 SrERti The musical boj Plaisante rie musicale C 0 40 Voss Le Carneval de Venise Transcription C 0 50 Der Tyroler und seiu Kind 2e druk B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave ijn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTER dat het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het bed met toebehooren tin de kleederen tydens hare ziekte gebruikt door de aan de pokken overledene M RIA CONRADINA ENGELS huisvrouw van PREDERIK COENRAAD ANTHONIE ÖCHUNLAU te verbranden Overwegende dat hier aanwezig ij het geval bedoeld by Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en t doen vernietigen de navolgende voorwerpen als een zeegras bed drie zeegras en een veeren kussen twee laken tv ee dekens een stel bedgordijnen en tien stuks kleederen Zullende dit besluit op de gebruikelgke wgze door afkondiging en aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Goudsche Courant Gedaan te Gouda den 30 Augustus 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester i 1 miüOfiLEEVKlï FOKÏIIJN REMV liiuk viu briukiuHtt Uuud BBITENUro fcwiJ lipiipontkdMo liiri 111 11 MtaaWmiifc lk llt D llWll ljMpil lliB a ii i iortflB oilioti k Km w l ipi kut njipcti y t sm B xttt i oDtijdii m Dl iraui iuiE It XX t M I j sm K k AS ni it W Mt m awi il w Tliim in ui n fmèikiffÊi il fjtfn iékkv k mmliif i i iursfwmw d 7i hilirs t WiJ l i fa Bi O 1 jf i i ►