Goudsche Courant, zondag 3 september 1871

W BBÈMI HHSBI mm fi B Imte 3 Saplenibcr 1871 N 1097 GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Adverlenllehlad voor Goada en Omslreken De inzending van advortentiëu kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 1 iior ii or bokeiul d tot het zuiveren NDGEDIERTEN o 5U zyu terwijl gc c dt het middel is en ƒ 1 deflesch I den een middel tot 4 met toebehooren i ƒ 1 per halve t lanco VAN RHIJN Mr SchiMer huzIeil pioi o I 1 A te Franeker I M de Koningin lis weer herdrukt de ie ealonatukken ie Salon B 0 50 C 0 75 C 0 50 C 0 20 C 0 30 and n 4 irk uce sans I der Zau lii Grande C J 50 3t 2e dr C 0 40 L laisante C 0 40 Veniae C 0 50 sein Kind B 0 40 lügave zijn steeds voor1 boekhandelaar A N te Gouda WISTHOUDERS van faring van den alhier den Heer Dr N H i tot stuiting van den rschende pokkenepide td met toebehooren en ifu ziekte gebruikt door pdene MARIA CONKAiouw van FREDERIK iNIE SCHUNLAU ie èr aanwezig is het geval lliiiia 2 der wet van 28 lihul n 125 ir te nemen en te doen idp voorwerpen als V zeegras en een veeren i I e dekens een stel beds kleederen p de gebruikelüke wijze mplakking ter openbare en geplaatst worden in n 30 Augustus 1871 jthoudcrs voornoemd De Murgeraeester i l RKMY van Hdukiuiu Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in Jan avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Da priJB per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLA ND Itnileiilandsch Uvcrziclit De beraadslagingen over het voorstel Eivet inlieginiel waarvan men den inhoud onder de rubiiek Frankrijk kan vinden waren Woensdag zeer spoedig afgeloopen De heer de Jjnvergne lid der comraisaie van rappo teur ontvouwde de redenen waarom hij tegen het rapport h id tjebteind llij aciitte het voorstel ontijdig maar nu t eenmaal ged imii wa moest er een beslifniug genomen worden De leden der commissie waren t eens over twee punten namelijk dat aan Thiers den titel van president der republiek al worden gegeven doeh dat de vergadering het constitueerend ge7ag behield Maar nopens een paar andere punten der quastie openbaarde zioli weer verschil tuBBohen hen De vraag rees Hoelang zal hel mandaat van den hoer Thiers duren Van welken aard zullen de betrekkingen tnssohen hem en de kamer ijn De mferderheid was van meening dat het mandait des heercii Thiers zoolang moest duren als de kamer blijft bestaan De minderheid dacht er anders over Zij was van oordeel dat de kamer door dit voorstel te zeer gi bonden werd zoodat zij nis de omstandigheden het vereischtcn den president der republiek niet zou kunnen ontslaan Aangaande het punt der verantwoordelijkheid van den president is eene redactie voorgesteld waaraan de muide lieid hare goedkeuring niet heeft kunnen schenken Zij wilde den president der republiek de gelegenheid openen zich bij eene boodschap tot de kamer te wenden IV ineerderlieid heeft in U plaats daarvan tiene redactie voorgesteld die tut eene vermomde dictatuur kan leiden en daiirtegen is de niiiiderheid opgekomen Voorts bracht hij do oneenighedcn in herinnering die tus ehen Thiers en de vergadering badden bestaan en later nog oiit slaan zouden b v bij de qiicestie tot definitieve vestiging der regeering te Versailles Nadat vervolgens de rapporteur de heer Vitet de redenen had ontvouwd Mnnrom door de eomuiibs e het amendemmtDufaure werd overgeiionieii zette deze minister de beweegredenen uiteen die den ministerraad hadden bewogen h t amendement voor te stellen ook dit is ondtr Frankrijk opgeiiomtii en verklaarde dat het gouvernement zich thans met het voorstel ku i vereenigen Daaraiede eindigde de algemeenc beraadslaging en nam die over de amendementen een aanvang De heer Pascnl Duprat had een amendement ingediend waar an de strekking was dut de vergadering bfit constitueerend gez ng niet heeft waarin hij door Oambettn gesteund werd De erkenning of verzekering daarvan in het rapport was volgens hem nutteloos onbezonnen en onstaatkmidig i e i slotte weid de eerste paragraaf ongcwij igd aangenomen met i A i tegen 227 stenimer Werd door deze Ktemming de aanneming van het ontwerp reeds meer wa irsehijnlijk de tel granf heelt dn irvan reeds kennis i egeven De 2 3 n 4 parnnja if zijn aiingenomen De additionee c ti ragranf het voor lel Dufanre is aangenomen nei Si t legen jl Hiemmen en liet Hetsontwerp met DIM mi I inmen Men iil MIS ilat Ie vreiv i or ergerlijki tooneeleri ditinaiil j I 1 lUiiiDjilig uitgeweest e oo spoedige H ii iii H lig Min j de amendementen en bijna iedereen had zijn lievelingsdenkbeeld in den vorm van een amendement gebraolit niet te verwachten Hoewel nadere bijzonderheden thans nog ontbreken kan t bijna niet anders of de intrekking der meeste amendementen op het laatste oogenblik moet de bedissing verhaast hebben F R A N E R IJ K Het voorstel Rivet ter bestBuuiging van het aan den heer Thiers opgedragen gezag zooals het tlians door de commissie is omgewerkt luidt woordelijk als volgt De nationale vergadering overwegenda dat zij het recht heeft om gebruik te maken vau de grondwetgevende macht een wezenlijk bestanddeel van het souvereme gezag waarmede zij bekleed is en dat zij daarvan tot nu to enkel is teruggehouden door de gubiedonde plichten die zij in de allereerste plaats hud te vervullen en die nog verre van vervuld zijn dat het in afwachting der astetelllng van s lands definitive instellingen voor de belangen der volksbedryvigheid des handels en der industrie wensohelijk is aan onze voorloopige instellingen in aller oogea eouo zekere mate vaa bestendigheid bij te zetten zoo al niet die bestendigheid welke het werk des tijds is d in bij gemis diuiivan toch die welke door onderlmgfl eenstemmigheid en door de bedaring van de driften der partijen kan verkregen worden dat een nieuwe titel eene meer bepaalde benaming zonder eenige verandering in het wezen der zaken te brengen dienen kan om het voornemen der vergadering tot eerlijke voortzetting der te Uordeaux te goeder trouw aangevangen prü fiieming beter te doen uitkomen dat de verlenging van de aan bet hoofd der uitvoerende macht opgedragen taak beperkt wordende en blijvende tot den duur van de werkzaamheden der vergadering die taak van den schijn vau onbestendigheid en wisselvalligheid ontdoet zonder eenige afbreuk aan de souvereine rechten der vergadering dewijl de eindbeslissing in alle gevallen aan de vergadering staat en dewijl de instandhouding dier parlementaire beginselen s lauds schild en eer tevens iliiiis met een stel ven nieuwe waarbo gen wordt verzekerd Besluit Art 1 Het hoofd der uitvoerende macht zal den titel van president der Fransehe republiek aannemen en de hem bij het besluit van 17 Februari 1871 opgedragen fuiieiien bij voortduring vervullen on l T l ct oppergezag van de nationale vergadering en zoo lang deze hare werkzaamheden i ct zal hebben ten einde gebracht Art 2 De jircsident der repnbliik kondigt de wetten af zoodra hij ze van den vor zitter der nationale vergadering oiitvani en heeft llij erzekert de uitvoering der v etlen eii houdt toezi3ht daarop Zijn verblijf is gevestigd in de plaats alwaar de vergadering zitting houdt llij wordt door de natiouale vergadering gehoord lelkens wanneer hij het dienstig acht en na kennis van zijn voornemen aan den voorzitter der vergadering gegeven te hebben Hij beiioeiiil en ontslaat de ministers de ministerraad en Ie munsters ijn veriintHoonliiig aan de vergadering heliiildin Kll besluit van den piesident drr ri puldiek mort de medeonileilirkiiiiiig laii en uiiiiistei ili i en ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN Art 3 De president der republiek is verplicht zioh voor de vergadering te verantwoorden Deze redactie is door de ooBimissie met 10 tegen 5 stemmen vastgesteld Door den heer Dufaure is bg de indiening voor Bteld aan de drie in den aanhef vervatte overwegingen deze toe te voegen Buitendien lettende op de uitstekende diensten door den heer Thiers sedert zes maanden aan den lande bewezen alsmede op het geruststellende hetwelk in zyn gezag voer het land gelegen is Een der leden van de voormalige Parijsoha commune burger Rano die tot lid van den gemeenteraad te Parijs gekozen ie wordt gelijk men weet niet door de regeering vervolgd terwijl zijne vorige collega s te Versailles voor de rechtbank hun leven te verdedigen hebben De l atrie heeft zonder ophouden met een voor de regeering vrij ouverdrafjelijke volharding op dit feit schandaal noemt dit blaa het gewezen de reden vragende van dit wegen met twee schalen Het antwoord op deze vraag is de regeering waarschijnlijk va i plan te geven ten minste de Patrit is voor deii rechter van instructie gedaagd Wij zijn zeer nieuwsgierig wat deze mngistraat den gérant vau de ralrie laX mededeelen Indien hij in plaats van een antwoord te geven in het aanhoudend vragen van de Patrit een drukpersdeliot ziet dan is de regeeriug van Thiers al even onzinnig iu bare houding tegenover de drukpers als de vorige regecring De arme Palrie heeft het hard te verantwoorden sinds haar beschermer keizer Napoleon niet langer het hoofd der regeering ie Sinds hy zioh aan de Duitschers overgaf is de Patrie reeds menig keer vervolgd Generaal Troohu schorste haar gedurende het beleg voor den Bjd van dri dagen i Gambetta legde te Bordeaux beslag op het reactionaire blad KhouI Rigaiilt verbood haar uit te komen gedurende de oomni en uu heeft de Patrie zonder woordspeling weer veel te lijden van den heer Thiers Het heeft meermalen de verwondering gewekt dat zoo vele leden van de zoogenaamde partij der orde zich zoo beminnelijk en verdraagzaam getoond hebben tegen de oonimnne doch tliaps heldert zioh veel op Alle mannen en vrouwen die ongelukkig zijn in het huwelijk alle echt cnooten die op minzame wijze van hun wederhelften verlost wensehteu te worden trokken partij voor de commune die hun hoop op uitkomst gaf Deze ideale regeeringsvorm wist toch in een ommeziontje een scheiding te bewerkstelligen Wij kennen thans de formule der scheiding van lafel en bed onder do commune De burger X en de burgeres Z erkend hebbende dat ten gevolge van u ncompatibilité d Aumtur het hen onverdragelijk is geworden te leven zijn overeen gekomeu om op vrieiidicliappelijke icijse i Vamiable van elkander te soheiden Dezo sohciding is hun toegedaan weshalve zij gescheiden zijn en blijven zoodat zij elkander vourtaan niet mear mogen hinderen De burgers Mioliel en Autry die als secretarissen van den prefect vau politie onder de commune deze formules teekenden zijn tot 12 en K maanden gevangenisstraf veroordeeld De niaire van Lyoii lléiioii Iieeft in eenaanpliikbiljel de ai h i i lelij e lasti i iii eii tegengefcprokon waai aan hit liekeiiili m IiiiiiiIi i st vau den kant der iiltianiiinlaiMii ui le iliiiinleii linl t bloot eilaan U ï I I 1 il 11 i WH liiii 1P1III