Goudsche Courant, zondag 3 september 1871

Pe nianlarhappij tot nut der I rn liten in Xcdcrland heeft Woensdag te s iravcnliage liare jnarlijksohe algcmeene vegadering gehouden Blijkens het door den secretaris gedaan verslag van de lotgevallen en werkzaamheden der maatschappij giidurende hot al uiloopen jaar w ia de maatschappij ondanks de drukkende omstandigheden van het afgeloopen jaar niet achteruit egami Aan enomen is een voorstel van het huotdbestiiur tot het uitschrijven ven een prijsvraag Daartoe is door de vergadering gekozen Eeiie verhandeling over den tegenwoordigen maatBchappclijken toestand der Israëlitcn in Nederland Pc schrijver die bekroond mocht worden zal een gouurii raedai 50 p ij d zilve r i medr ille als accessit wordt uitgeloofd Er is een commissie van beoordeeliiig znmeiigesteld die bestaan zal uit de heeren mr H H Tels mr li van Lier mr S M ii du Mosch mr J Lopez de Leao Laguna mr J j E üoudsrait dr M van Lier en J J Bcliiifante Uit een brief op 15 Aug te Fort Saïd aanboord van het stoomschip de Prim van Oranje geschreven meldt hei 17 D het volgende De gang van het schip is buitengewoon goed en overtreft de verwaeh ting daar men 10 mijl in de wacht behoudt de eerste twee dagen troH en wij het slecht de wind en de zee vlak op den kop hetgeen den loop van het schip verliangde en verscheidene passagiers onlei ker maakte De reis ging later prachtig in zes d igen dus den 5 Aug passeerden wij Gibraltar dei 12 waren wij nog 48 mijlen van Port Siid en den 14 waren wij daar Het maakt een grootsohen indruk wanneer mei bedenkt dat eenige jaren geleden aUes nog zand was waar nu de zee vrije toegang heelt en men gevoelt de grootste bewondering voor een genie als de Lesseps die hoeveel moeielykheden hem ook in den weg gelegd werden die allen overwon en zich de grootste orgen getroostte om zijn prachtig plan to doen gelukken Port Saïd zelf is sooals mtn denken kan vrij primitief doch alles kan men er krijgen even goed als in Kuropa terwijl de prijzen niet te hoog zijn Onze vice consul de heer Aiislijn uit Utrecht is expres voor de vaart van de boot door liet kanaid uit Alexandtie gekomcii om het passeeren vmi hei kanaal zoo gemakkelijk mogelijk te maken een l ranscli zecollieler zal ons ook vergezellen Onder het opschrift gelijkheid voor de wet bevat de Frieiche Courant o a het volgende Toen de wetgever het zoo hoogst belangrgke artikel nederschr ef Alle Nederlanders zijn gelijk voor de wet toen heeft hij ongelwijield er niet aan gi dacht dat in eiken wel geordenden staat twecderlüi soort inensclien zijn burgers en soldaten of civifileu en milituren De militair en de burger zgn inderdmid twee grlieel van elkander g s lieiden menschenklassen zoodra het politiek wordt verwisseld met den soldaten rok wordt de mensch met een hooger geplaatst eergevoel bedeeld zijn hart rijst en het is hem gegeven van Hit de hoogte neer te zien op de boeren waaronder hij ook de burgerij rangschikt Waarom ile soldaat zich meer behoort te gevoelen dan zijne n ituurgenooten in de maatchappij dat is ons steeds eeujirnadsel gebleven Maar het feit bestaat de recr t leert het reeds dat een militair eigenlijk een heel ander mensch is dan een burger het eergevoel zit bij den verdediger van den staat vel hooger dan bij den burger die slechts de rot van beschernioling speelt wel verdedigt de soldaat niet lieusclielijk s lands veiligheid maar hij zou het toch moeten doen als de nood au deze gewapende mannen kwam Het eergevoel wordt in den militairen dienst reeds bij de opnnine iii het korps vast in den zadel gezet Bij de publieke oefeningen in de wapenhanteoring ontbreekt liet niet aan figuurlijke afbeeld ngen in woorden van s wapcnoefenaars voorkomen woordafbejldingeii waarvan onze taal er zoo groote inengte bevat De exemplaren der runderfamilie b v uit de natuurlijke historie leveren verscheidene namen met welke het uiterlijk van den pas aauvangendon militair wordt geschetst verder leveren de natuurverschijnselen speciaal de electrische de namen met welke men rekruten aanduidt den meteoor of dondersteen zelfs de geïmagineerde voorwerpen als draken worden gebezigd om den jongen geweerdrngcr wel te doen begrijpen dat zijn eergevoel moet geprikkeld en alzoo bevestigd worden Kn gelijk men in de geestelijke wereld leert de fainilie belrekkingen af te sterven zoo ook tracht men in het militaire leven den engestreepte te beduiden dut bluedverw intsohap niets is de korporaal zegt op zijne ij u Wie vader eu moeder boven mij lief heeft is mijns niet waardig Soms wordt den ni iiweling in het iniltiire vak meer Imndlnstelijk de soldaten eer ingescherpt op de exercitieplaiits ontvangt hij zoo nu en dan een stomp aan zijn kin rif een slag aan zijn cliukot zoodal den onnoozeleii burger toeschou er liet bliad nnar het hoofd lijgt doch dat is een gevolg van de eenzijdige oiilwikkeling van het eergevoel bij diin burger de militair vereenigt in zich de schoonste hiirmonie tusachen hooggeplaatst eergevoel ridderlijke trots en besef van ondenvorpeiilieid aan den wil zijner superieuren Een goede militaire ziel is A achoon te werkstuk van nitnsehenknicht terwijl de soldaat ziju koper poetst is do superieur druk bezig het ongepast overblijfsel van rnnderaehtige vrijlieidszucht uit de soldntenzielen te poetsen Vrijheid dat vage aankleefsel van maatschappelijke verdorvenheid uit de militaire zielen te verdrijven ziedaar voor eeii goed deel de hoogc roeping van den soldaat superieur Het spreekt dat de militair wiens eergevoel eenc zoo geheel afzonderlijke energieke opvoeding geniet niet door dezelfde wet mag worden geregeer l als de lager georganiö N Ivrnder de ii Ors Uevolgelijk staat hij met andere militairen gelijk voor de wet maar niet met de burgers Als voorbeeld wordt vervolgens gewezen op hetgeen voorgevallen is en nog voorvalt met den kapitein Jansen te Leeuwarden Die officier heeft in het Vtrechtsclie Dagblad een stuk geschreven over het kerkgaan der militairen eene ziuik die nog al de attentie trok sedert een ergerlijk voorval in Vlissingen veel ruchtbaarheid verkreeg l e majoor liet Jansen ontbieden en ontried hem het verder schrijven over deze zaak Hierop volgde een aanval op het artikel van Jansen in het Utrechüche Dagblad in het llaagache Dagblad opgenomen Nu zou volgens ons gewoon burgerlijk gevoel van eer de kapitein een lafaard zijn geweest had hij zijne inzichten niet verdedigd doch de majoor vond in die repliek het bewijs van insubordin itie ofschoon hij den kapitein niets verboden had en het dan nog de vraag is of de auiicrieur geheel over den zedelijken mensch in zijn inferieur heeft te kommaodeeren en de heer Jansen werd met acht dagen arrest gestraft Jansen vraagt wegens deze uiik krijgsraad maar wie recht vraagt wegens mishandeling door een superieur wordt er se gestraft met arrest preventief arrest totdal de krijgsraad uitspr iak hecit gedaan In het hier besproken geval duurde het prevcntief ariest drie maanden zoo n krijgsraad is maar niet dailelijk geree als iemand dien oproept en het scheelt natuurlijk ook heel veel wie krijgsra Kl vraagt en waarvoor Evenwel de kapitein was in dien tijd ziek en hierdoor werd dit voorarrest natuurlijk verlcigd iedurende dit ziek zijn schreef de olKcier van gezondheid voor d it de patient moest wandelen en zijn chef hi r partij indien m iar niet persoonlijke vyaiid liciiaalde het uur den weg en de richting der wandeling De krijgsruail heeft uitspraak gedaan in de zaak van kapitein Jansen Het militair gerechtshof heeft den majoor benspt niet estraft wegens uitdrukkingen die in de fatsoenlijke wereld niet geduld wurdi n en wegens verdere slechte bejegening Heiden kregen hier ongelijk de kapitein omdat hij geschreven had in een dagblad nadat zijn majoor hem dit had ontraden Nu is evenwel de zjiak nog niet uit Kapitein Jansou zal te Groninge i voor een raad van eer moeten terecht staan wegens liet gebeurde niet de majoor gelijk uilenspiegel zeer juist opmerkt Zijn wij goed onderricht dan gaat men voort het eergevoel van dien preventief gevangene op militaire wijze op te voeden tot den tijd dat de raad van eer de zaak van voren af onderzocht en er uitspraak over gedaan zal hebben Nu oordeele de geduldige lezer in hoe verre de militaire wetieu in Nederlaud de volmaaktheid zijn nabij gebracht eu in hoe verre zij het eergevoel opwekken of wel dooden Maar vooral legge hij zich eens de vraag voor of wel inderdaad de Nederlanders dat is alle Nederlanders gelijk zijn voor de wet dan of er misschien in de militaire wetten eeen aanIciiling bestiuil om Nederlanders te verdrukken en te kastijden zonder dat er gelegenheid bestaat recht te verkrijgen De wetten waaronder militairen met eergevoel bedeeld moeten zuchten zijn geschikt voor Turkije voor Nederland deugen ze volstrekt niet Laatste Berichten Washington 31 Aug De minister van financiën heeft aangekondigd dat den eersten December alle 5 20 obligation der eerste uitgifte van 1861 bedragende 82 imllioen met coupon zullen geamortiseerd worden De rente daarvan ZJil dus don 1 Januari ophouden De minister zal voorts 18 niilioen ainortisecren van de leeniujf van 1862 New York 31 Aug Op St Thomas beeft den 21 dezer eoiio aardbeving gewoed waardoor alle hui eii geleden Jii een honderdtal geheel vernield zijn 1 U personen zijn bij de ramp deels gewond doch gedood Rome 31 Aug De 0 mw t verklaart het bericht volgens hetwelk de regeeringen van l uit chlniid 111 Oostenrijk unn de mogendheden mededeeling hebbiii gedaan van hot resultaat dor bijeenkomst te Ciastein voor valsoli Parijs 1 Sept in een brief uit Versailles wordt geconsiateerd dat het vutuni van de imtiouale vergadering op gisteren in de departementen met algemeene voldoening is vernomen Men hoopt dat nu de arbeid door de vergadering weder met kracht zal worden aangevat De heer Thiers heeft per telegraaf de gclukwensehen van alle regeeriugen ontvangen M i gelooft dat de onderhandelingen met von Arnim over de ontruiming van Frankrijks grondgebied na dit votum beter zullen slagen Het gerucht dat het ministerie zou gewijzigd worden wordt tegengesproken De heer Larejr heeft zijn verzoek om ontslag teruggenomen De nationale vergadering zjil waarschijnlijk den 15 op reces scheiden Vnr xiüles 1 Sent Bü de Nationale Vergadering is ingekomen een e boodschap van den lieer Thiers waarin hij haar zijn dank oetuigt voor het bewijs van groot vertrouwen dat zij hem gegeven heeft door hem het hoogste gezag iu het land toe te vertrouwen Als om dat vertrouwen te verdienen een volstrekte toewijding aan de belangen van het land voldoende is 7egt de heer Thiers dan durf ik zeggen dat ik het waardig ben Ik zeg alle partijen der Vergadering dank dat zij zich hebben vereeiiigd iu eene gemeenschappelijke gedachte met het doel het üonvernenient te versterken en het in staat te stellen zijne taak te volbrengen Het land in en uitwendig tot vrede te brengen het te bevrijden van de vreemde bezetting en liet geëerd te maken dit zal het doel van al mijne pogingen zijn Zoo wij dit oogmerk kunnen bereiken dan zullen wij ons met vertrouwen aan het oordeel des lands kunnen onderwerpen en het den lastbrief teruggeven dien het ons heelt toevertrouwd De urgentie van het voorstel van Sclioelcher omtrent de opheffing van den staat van beleg ia verworpen Versailles l Sept in de zitting van den krijgsr iad zijn de replieken der verdediging afgeloopen Morgen waarschijnlijk zitting voor de beraadslaging van den krijgsraad en het uitspreken van het vonnis Burgerlijke Stand Glltoiu N 80 Aug Coraelia GiJKberta uudrrs A Verbij eu V vnu Rijn 31 Wilhelmiun Josiun ouders 1 Joii elu el CU W J de Quuiit BaBtiuiiii ouders J T Itijff n A Vüuk Adritiiius CaroluB oudrr C l Tbutuiis eu C vau Vnuren Hendrik ouders 11 vaii Uattein fii K Hlok 1 Sept Stephanas uuders Z vau dei l lng en A M rnnsenberg Grietje ouders H J blgnkRon W U Sehuliug OvHiLEDEN 10 Aug I A IJs elsteijn 63 j J vau der liuan wed J vau deu Hoek 04 j POKKEN EPIDEMIE Van 2 j Aug tot 1 Sept 1S71 aangetast 5 Vroegere opgaven 23 To zumen 241 Van welke er 95 overleden zijn ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon M VAN DElt HüEVEN ivA Giuu Gouda 1 September 871 ♦ J O VAN WI JK en Echtgeuoote danken familie en vrienden voor de deelneming bij de voltrekking van hun huweljjk ondervonden Rotterdam 31 Augustus 1871 Erkentelijk voor de vele bewyzen van deelieming bij het overlijden van mijn Echtgenoot ondervonden betuig ik ook naiueu s de familie mijnen welgeineenden dank Goudc Wed B M PERK 2 Sept 1871 Hartogii Heus Voorloopi e aankondiging De Notaris Mr KIST Gouda zal op MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 te tWa in het openbaar verkoopen eeiiige percRelen onroerend goed waaronder TWEE ROIJALE HEERENHUIZEN be staande uit drie woningen met franjje TUINEN aan den Fluwelen Singel wijk R u 311 311a en 312 te Gottda in 1868 nieuw gebouwd