Goudsche Courant, zondag 3 september 1871

ItOCStüüSlillCII t mout niu s zwavel en uit extract van slaapbollen I zamoiigesteld en goed van sinaak zyiide worden algemeen bevonden het beste middel logcii hoest schorheid keel en borstpyn te zijn In Yi n doozen a 40 en 25 en in proefzakjos iv 15 Cts liabarbcr Slljiii eii Maagplllcn iTso pifgo S WOrilipatrOIICIl tot verdrüvmg dor wormen bjj kinderen en volwassenen par stuk 6 Cts UiOtOrnOCdcr Ü karnen van uren tot op minuten en maakt de I boter vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In Yj kilopakkon voldoende voor 1500 kau melk met gebruiksaanwijzing a 00 Cts KmulveepüodertesciiZogkoortstcrbevordcrIngdcrMcIkal scticIdIng Eenige dagen vóór het kalven wordt s vu 1 poeder met s kan laauw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eotlepel vol over het voer Bij verstopping veniia e n g L ck uan eei mst alsool Lij jla v on r e melk wriH d t poede met eer gunstig gevolg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien on de mtIk wordt ryker nau boter In Va kilopakkon met gebruiksaanwijzing a 60 Cts lllliir l i ol llU itrilH V 7nilt is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen LlinilSttl iUIVtllllft mm niaa2pijn maagkramp slechtespijsvertering zuur hoofdpijn dui eligheid hartkloppen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weckkokcn van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin f onden worden In i pakken a 60 in a 33 en in pakjes iv 18 Cts lillMlüll ltl tniW K sïonder schadelijke bestanddeel n bev ijden oogenblikkelijk van de helUiaUMI iriU l lti 3 ig KIESPIJN Hot fleschje met gebruiksaanwijzing 45 Cts Zclicr Middel ter verdrijving vaii ratten en mulzcE zonder vergif Een bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrij te houden Proef busjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bij elk artikel is eeue gebruiksaanwijzing EMMERIK H VOIsT O I VEBOï lsr Apoth en Fahrik van Chemmh technische Pra paraten CJIs van VIV K Jr COIFFEUR heeft do oer te berigteu dat luj zijnc zaak geopend heeft alhier op do Turfmarkt H 48 SALON ooll HAAIIKNIPPEN in KAPPEN en alle soorten van DE FIJNSTE TOlLET ARTIKELEN A aarin hij ach niinzanni aanbeveelt In de onnuddelliike nabijheid van het Uhijnspoor alhier TE HUUR Cvüjeiibelecrdc Kaïneir MET OF ZONDER KOST op oen aangenamen stand en riant uitzigt hebbende Adres franco onder letter K aan het bureau dezer Ck urant TE IIUUR op een stil gedeelte der stad EEN NET MUIS voorzien van alle gemakken dadelijk te aanvaarden Huurprijs 80 Adres Den uitgever dezer Courant THEE P W TROUSSKLOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 ƒ 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Opper G 248 Rotterdam Koninklijk Nederlandsch en Wurteiubergsch Hofleverancier NB Te Goiula verkrijgbaar hv J J vak DER SANDEN Banketbakker Botermarkt A C7 en altijd meer bewijzen voor de degelykheid van het jÓhANN HOFF sche MALZ EXTRACT of GEZONDHEIDSBIER Het is een waar genoegen te zien hoe uwe geneesmiddelen meer en meer aftrek vinden en de dankbaarheid der gebruikers te vernemen die door uw Malz Extract volledig van hunne kwalen genezen zijn S J 6 W U LFF Rotterdam en ik konstateer gaarne hiermede ten behoeve van soortgelijke lijders hersteld van ijarige zenuwkwalen en daardoor ontstane ligchaamszwaktc dit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw Malz Extract vorkregen P T gevers Amsterdam de heer H OOMS Sluipwijk is door uw Mal Extract geheel en al hersteld van eone lilücdziekte ou lieeffc zijne vroegere eetlust en lust en kracht tot den arbeid herkregen J 0 VAN VREÜMINUEN Gouda nog dagelijks kouien mij raenschcn bevestigen dat uw Gezondlieiiis Bior hunne pijnen verligt en velen radikaal genezen en hersteld heeft TH J 3ANaii sHertogenhosch Prijzen 1 flesch 45 Ct C fl 2 20 13 fl f 4 40 De flessi hou sorden ïi T Ct Ix rckend en tegen dien prijs steeds loruggoiKinion JOIIANN HOFF s 11 ontraal Dópot Bloommarkt bij do Stilsteeg te tms n ujH mede echt te bekomen te tnnida liij J an VREUMlNCEN te Hom ljiiHKNHM o BERG Cuuüa Diuk inii üniikujiu Openbare Verkooplng te GOUDA ten sterf huize van den Heer L BEGEER aan den Langen Tiendeweg op DINGSDAG den 5 SEPTEMBER 1871 des voormiddags ten il ure van eenen INBOEDEL alsmede nieuw en oud Tin en Blikwerk BUSKRUID HAGEL en VUURWERK en eene aanzienlijke hoeveelheid koperen en andere Tlnnegletersgereedsctiappen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda BEUhlU aloude en oorspronkelijke recept ijii een onfeilbaar genccsmidilel oor GAL SLUM M A AG ONGESÏELDH EDEN eii Slechte 6F1JSVERTEE1UNÜ Zy versterken het gfsul VL ruekken EETLUST zuiveren liet IILOED vcrilnjvdi llüOFDl UN en IIÜID UITSLAGEN om verder uit te ueideu iB oiinoodig daar dezelve htkend ijn nllcen waarschuue toen ieder om da E 1ITE ie koopen Doosje 1 50 liaUc doosjes f 0 75 eo k nrldoo jes ü 37 Verkrijgbaar te Gouda J C Zcldenrljk 4in m G J de m iinliuidtniiv i de Jong Dili 11 l ilnifii s Uniiiiihuite 1 V Koggen Leultu T aii Dorp Itotlerdam S O WulflT C J VV Snobillo Vlrechl T 1 v i Itergh liLl tV LI t Ieder wordt gownarscliu d voorde vele nnnianksels het selal moet op de doosjes geschreven ijii en de letters G C S in het lak gedrukt II jt merk nla biKid ijnde volgens het aloude oorspronkelijke vuorschrift n aarSCllllWin Men wachto ieh el voor vele andere uorlen die onder deiiielfdtn naam crkocht ttoiiic i xij 7ijn bij niemand anders te verkrijgen d iii bij bovenstaande Dépólhouder iSfK 1 wordt gc aar3ebuw l de ürbanUS Fillen by m mmdlc doiiclu l h den all bij den Heer 1 LI Pi NlUJK i p de Muilt UIT DE BROUWERIJ de ORANJEBOOM te Rotterdam i ycH voortdurend en met succestegen Fabrieksprijzen en vrjj aan huis te Gouda geleverd door D db KNIJP Veerstal B 130 SIPOOK WEJO IElsr Van GOUDA naar Moordrecht 8 53 U 6 39 Nieuwerkerk 8 53 11 33 1 24 4 33 8 39 10 Capelle 8 53 1 24 6 39 RoTTEEDAM 8 18 8 53 9 44 11 33 1 94 2 01 4 33 6 39 7 18 10 Zevenh Moerkapelle 8 56 12 55 4 36 8 43 Zoelerra Zegwaard 8 56 11 36 12 55 3 25 4 38 36 8 43 9 66 Voorburg 8 56 12 55 4 36 8 43 s GHAVENHAOE 8 56 9 41 11 36 12 55 1 58 8 25 4 36 6 36 7 21 8 48 9 56 Oudewater 6 54 9 41 11 32 3 25 4 34 6 36 Woerden 6 54 9 41 11 32 3 25 4 34 6 36 8 48 Harmeien 6 54 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 Utbecht 6 54 8 O 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 9 58 AMsrEUDAM over Harmeien 9 41 12 56 2 33 3 25 6 36 8 46 Utrecht 54 8 30 11 32 9 58 Naar GOUDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieu erkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 6 22 9 32 O ipelle 6 24 1 168 12 24 3 02 03 9 27 lloiiEiiDAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 15 2 05 2 55 5 65 8 10 9 20 Zevenh Moerkapelle 6 30 11 06 6 15 8 27 Zoeterm Zegwaard 6 il 7 54 9 14 10 56 4 1 C 05 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 i GBW1 MUGE 6 7 40 S 9 10 35 12 25 2 3 53 5 50 8 9 30 Oudewater 8 30 1 04 4 11 6 10 9 31 Woerden 7 52 8 22 12 56 4 05 6 02 9 25 Harmeien 8 1 i 11 05 12 51 1 30 8 4 5 56 9 20 UïiLiUlïS 9 0S 1045 12 35 1 10 2 35 3 35 5 40 6 43 J AnsiiiiiuM over Ihrmelin 7 1 10 l J 12 50 2 20 n i K iii rirecliijt IJ I 211 o 2i l I IO 4 35 871 1 fw BiMÉdlHtiM Trij i eim 4ilttnifit i Liin9 it t mgsJtrai t II egr lji il fstf Wil y Dl of lel lui tiims n k Biil niiièciiiHni at i Idbpb WiislnukMfititiau t R pt tok ais Hal É IVn ii sHunatoZ Cl Plu W A s i t i igij ii j