Goudsche Courant, woensdag 6 september 1871

1871 Woonsilag G Scptruiber N 1098 OÜDSCHE COURAIfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kennisgeving HURGEMEKSTEH en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGROOTING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der gemeente over het dienstjaar 1872 voor den tijd vnn veertien dagen op de secretiirie ter lezing van een ieder is nedergelogd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen vnn des morgens ten tien tot des namiddags ten een re terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier bcgrooting kan worden verkregen GoiiuA den 4 September 1871 Uurgeiueestor en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOGLEEVKR FoKÏUIJN EüMY Weth 1 Br BUITENLAND Biillciilandscli Overziclil Vrij algemeen is de vreugde die allerwege in Frankrijk hcersoht over den allüop van do crisis in de nat vergadering Wie nu eigenlijk de overwinuing behaald heeft uii of het land iluurzaani zijn heil vinden zal in de dietatnur van Thiers dut zijn alteniaal bijzaken Voor den Franschman is de hoofduiak dut er geen eonfliot meer bestaat dat Thiers en de lueerderheid schijnbaar weder verzoend zijn en dat de biuiienlanilsehe vrede voor eenigen tijd althans verïekenl is Er is éeu groote vreiigJckreet geweest vooral in de haiidolavvorold die reeds zoo bang begon te worden eii aanving liaar rente te verkoopen De meeste brieven van gewone en buitengewone eorrospoiidenten en de meerderheid dor bluden beijveren zieli in het constateeren van dezen kolossalen vrengdegalin die zich vooral geuit heeft door een belangrijke rijziiig der fondsen Zij allen weten te verhalen van de omvangrijke orders die sedert Donderdag gedaan zijn Volgfus hen wordt de gestaakte arbeid overal henat de moedeloosheid heeft voor hernieuwde energie plaats gemaakt en allerwege heerscht eeiie ongewone bedrijvigheid De aanneming van hel vooretel Rivot versterkt door bet amoiidement Dufaure is dus meer gewei st dan een keerpunt in do staatkundige geschiedenis van Frankrijk ij is ook een keerpunt voor den handel en hot geschokte krediet Het spreekt el van zelf dat de jubil iris la part du lion gekregen hooft van de vreugderaaiiifostition Graaf Granville de heor Gladstone en graaf vun Beust zelfs prins vou Bisniarek zegt men hebben imnstonds Thiers langs telegrafisclien weg geluk gew onijcht met zijn aanstelling Donderdagavond was er een glansrijke receptie ton huize van den president der republiek waarbij natuurlijk alle notabilitoiten vertegenwoordigd waren Dooreen oorresponilent wordt ons de gastheer bij deze gelegenheid als bijzoniler beminnelijk en voldaan geschilderd Éen gevoel van spijt kwam nogtans zijn blijdschap temperen zoo niet verbitteren tls het denkbeeld dat hij voortaan niet meer op de tribune zal mogen staiin waar bij zoo inenigwerf gesproken heelt en toegejuicht werd Zoo gaat het in do wereld moot hij op do receptie tot een zijner vrienden gezegd hebben i at ec vn noiirire melatcielique ik ben alles aan de Fransehe tribune verschuldigd liet dankbare land beloont than s de diensten die ik het door mijn woord heb kunnen bewijzen maar te gelijkertijd sluit het mij als door een ironie des noodlots den toegang tot de kamer af Men ziet dankbaar i Thiers en toch niet voldaan In de 7ittiiig vnn Vrijdag dor nut vergadering las de voorzitter het navolgend sehrijvon van l hiors voor Mijnheer de prcsidoiit mijne eerste bnodseliiip kan on mag tot niets aiidors htrokkoii dan om n te verzoeken mijn tolk to zijn bij de nat vergadoriiig ou haar mijn dank ti botuigon voor Af oor die zij mij bewezen liootl iluor mij tot llor fon nnigistiailspor non dir republiek iiaii te wijzen en vooral door hot uu uw bowij iiu griiol vorlronwoii dal xij mij liooli ge geven Indien eene algeheele toewyding aan de belangen des lands iemand dat vertrouwen aardig maakt dan ik durf het verkluren bon ik hot waardig byval en ik zeg alle partyen der vergadering dank dat zij de onoenigheden hebben vergoten welke omtrent sommige punten tu schei haar kimnen bestaan en het gouvernement wilden versterken ten einde het de middelen te versehalTeu aan zijn tank te beantwoorden De vergadering kan op mijn ijver en mijne toewijding rekenen By val j De wonden dea lands te heelen hot vervolgens gm d te ürgaiiisoeren het naar binnen en naar buiten te bevredigen het te bevrijden van do vrooinile bezetting het gei erd geoerbicligd zoo mogelijk bemind te maken bij de natiën in de Oude en in de Nieuwe wereld ziidanr het doel van mijne aanhoudende zorg van al mijna pogingen en zoo ik met uwe hulp daarin mag sUgen dan kunnen ij mot vertrouwen ons aan het oordeel des lands onderwerpen en lirt don gowichtigen lii itbrief wiiarinedo het ons heeft veroord ongoschonden teruggeven Toen de president goóindigd had ging er een algemeen applaudisseinont op De kamer heeft besloten de boodschap in het arohief dor kamer te deponeere Het Journal OJ hicl meldt éat Thiers de ministers heeft verzocht hunne fnnctii il Ie hervatten Dnfaure is benoemd tot viot presideiit van den ministerrnad Larcy heeft yne aanvraag om ontslag ingetrokken ten gevolge van een brief van Thiers waarin deze verklaart Uwe plaats is in den boozein van het gouvernement hetwelk in zijn midden steeds gematigde mannen heeft willen vcreenigen en nooit heeft opgehouden de groote maatschappelijke beginselen te verdedigen Door Xj bljiven zult gg een nieuw bewijs geven van gehechtheid aan de liberaaleoiisorvatievo denkbeelden Zaterdagavond ten 8 j uur heeft de krijgsraad de volgende vonniss n lUtgesproken Tor dood veroordeeld zi n Ferré en Lullier Tot tijdelijken dwangarbeid Urbain en Friquet Totdeport itie naar een vesting Assi Billioray Cliampy Kógore l asohal Grousset Verdure en F errat Tot gewone deportatie Jourde eiiHastoul Tot zes maanden gevangenisstraf en BOO francs boete Conrbet Tot drie maanden gevangenisstraf Clément Vrijgesproken zijn Doscamps en Parent Deze vonnissen bewijzen dat de lange duur der procedures niet in het nadeel der beschuldigden is geweest Een vonnis dat etnige weken vroeger was uitgesproken zou ongetwijfeld veel s treiiger stralleu voor allen met uitzondering van Ferré en Luliier hebben bepaald Zondag heeft in het Phoenix park te Dublin eene groote meeting plaats gehad De president van politie heeft er zich niet vertoond 15ij de terugkomst naar ie stad heeft het volk eene patrouille aangevallen Daaruit is een hovig gevecht ontstaan waarin 5 1 man der politie gekwetst en een aantal personen gearresteerd worden Acht duizend werklieden in de machine fiiurieken te Newcastle hcbbtn besloten te blijven aandringen op de vaststelling van 54 werkuren jier week De geëinployeerden in onderscheidene mijnen in Northumberland dreigen mot eene werkstaking De koningin is ongesteld F R A N K K IJ K Uit de beraadslagingen over het voor tel Hivet vermehleii wij nog de rodevoeriugen van iambetta en l icard De twee ex minisiers die onder het keizerrijk en nog onder de regeering van 4 Sept zoo vaak hand aan hand streden voor dezolfile zaak koerden bij deze gelegenheid de wapenen tegen elkander iambotta as n tunrlijk een vurig tegenstander der wo tsvoordracht Volgens hom is de considerans in art 1 oniioodig gevaarlijk omdat hij strekt om tweedracht te zaaien en derhalve oiivaderlandsliovend Waarom hoeft nion vraagt sinokor dit wetsontwerp eigenlijk ingediend Er bestaat daartoe vol trokl goeii iioodzakelijklioid Drie weken grledon lorkoerde do nat vergadering in betrekkelijk kal men tno tand toon was dere voordrncht nog met bij haar ingokomon Men had hier niot zooveol li ia l moeten hebben Het dringendst noodzakelijk was de uitvoering van alle bepalingen van het vredesverdrag Het land is hevig ontroerd omdat het geen vertrouwen stelt in de plannen van dit parlement Het was van meening dat de uat vergadering wel de bevoegdheid had om voorloopig alles te regelen niet het recht om iets duurzaams tot stand te brengen Spreker is van oordeel dat de plotselinge verbreking var den modus vivendi ingevolge de overeenkomst Tan Bordeaux moet wordeu geweten aan een illusie Men heeft gedacht iet de6nitiefs te kunnen besluiten zouder F rankryk in rep en roer te brengen lletis een vergissing geweest een vergissing van eerlijke lieden maar een vergissing welke tot de verwarring aanleiding gegeven heeft waarvan wij het schouwspel leveren Alle discussicn zullen voor niet gevoerd alle amendementen voor niet iogediend wezen Morgen z dlen wy ons in den zelfden twijfelachtigen toestand bevinden dien wy zoekeu te vermijden Woarom Omdat de natie die ons herwaarts gezonden heeft bezield werd dooreen enkele gedachte den oorlog eindigen Rumoer en prolnt ter recliteriljde Indien het Frankrijk vry hadde gestaan met zich zelf te rade te gaan indien het had kunnen kiezen tusschen monarchie en republiek dan zouden wij hier de tweedracht niet aanschouwen maar de omstandigheid alleen dat ik hier op de tribune kan spreken over het bestaan of niet bestaan eener constituante bewijst reeds dat de constituante niet bestaat ooraf had reeds louis Blanc dit argument gebetigd ook ditmaal lokte het een hevig rumoer en krachtige ontkenning ra de rechterzijde uit Het komt er op aan dus vervolgt de heer Gambftta het mandaat dat men ons heeft verstrekt nau een nauwkeurig oiiderwek t onderwerpen Het ie een contract en zijn bepalingen moeten evaftstiptolijk gehandhaafd worden nis 1 e van eetiig coutnict Men moet zijn mandaat nederleggen gelijk men het op zich genomen hoeft Zeven maanden lang hebt ge zorg gedragen deze qnipi tie niet aiin te roeren maar heden wilt ge u do eoiistituoerende macht nanmatigen dooreen tegenstrijdigheid met deze gevoelens die u doen li indelen Levendige ontkenning ter reektertyde De heer l n jis Duport overhandigt mij het Bulletin dei lois de la Ke publique met een soort van triondhiitelijk gezicht en zegt mij verdedig u en voegt er iii kio minsstijl by doe uw hand toekeiiing eer aan Hoort mij aan Den 8 Sept heeft het gouvernement dor nat verdediging gebruik makende van haar volle vrijheid ontkenning de kiezers opgeroepen Ik horhaiil u gebruik makende van haar volle vrijheid want ik weet niemand uwer die deze vrijheid heeft ontknid Humoer ter rechter ijde De spreker ging voort over deze quipstie uit te weiden te muUlon viiu somwijlen el te levendige stoornis der reeliterzijde lk zal mij niet laten afleiden eide hij ik wil u bewijzen dat gij niet bezit niet uitoefenen kunt hot oon titueerend gezag Door vol te houden dat ge dat gezag hebt begaat ge eoii gcva irlijke daad gij zijt vermetelen Hevige interruptie Ik beklim de triliune niet om te discuteeron Ik zeg dat indien ge het uitvoerend gezag wilt bezigen om hetzij de republiek hetzij de monarchie te vestigen ge een hoogst vermetele en onstaatkundige daad begaat En om ii mijne gansohe geduchte te zeggen zal ik er bijvoegen dat ik geene republiek bogoereu zou iii het leven geroepen door een onbevoegde vergadering Nieuw rumoer recht Want dl republiek stol ik boven alle partijaanvallen Sttmiiieu rt chta lOii wat hebt ge van don 4 Sept gemaakt iambotta Den 4 Pept hebben wij het keizerryk omvergeworpen rii dit deedt ge zelf Ik herhaal dat een vorgiidoring die een const tutie wil in het leven roepen do vereisehtc nuto iteit hebben moot dit te doen Levendige interruptie Do voorzitter maant tot kalmte aan Een lid dor linkerzijde iiitorpoUoert de rechterzijde op hevige wijzo to muiden van hot kabaal l o voor illor horliiialt zijn iiiiiiiiiaiiiiig Link Do roolitorzijdo moet vrriiiiiaiid worden le Vdorzittor Ik lub vim iiiiiiiaiid lossoii te onllaiigon Ik nuian aiidoriiHi il do vergadering tot kalmte aiin Gamboltii aat voort imilor do tolken herhaalde