Goudsche Courant, woensdag 6 september 1871

3êê iulerrnptie iii i t n liij elfen de viini illi r vuieliteloos pioie li imi inimr t n lotte jidt liij genoodzaakt de tnlmni te verlat ii Op ijii ne eRile Meniieitri vnjnhi srrieiu volf t een ware liagelliui an uitroepen wmionder de e Wij lieUlieu sjeen li S ien van i te üiit Mii en Spreker belooi t morgen teruK te zullen komen oindnt men iiein niet uit wil luim spreken en deze er ekeriii lokt sleelita iiieutte venvarriini en toornis nit Wij komen 1111 aan de redevoerm van Pieu d de eenifje van belin in de zittini van den SNte Zij wa niiiiiler lang ma ir niet unnder kr ielitig dan de redevoering van i iiul etta U i d el toe dat er ei n pacte de Bordtaui be toiid iii iar b j ontkende dut ij die eU e beteekeiiis lie al elke men haii V lidc toekennen 7 ij erd niet m bel Reveil geroepen om de regeeniij aU in cm veiling Ie sluiten en men kon zonder de overeenK iiint t i roreken e 11 t i l uid doen opliouden eike a Ie iii lelit in de lianden der nat vergaderin le l d i irdoor lu t licginsel van scheiding van n aebten eliendende wel e Ie b it s van elke libeiale regeeniig vuniit ii en uwer zeide de spreker il een t oiivenitnient dat in de oniuogelijkbeid verkeert te leven Van diiar de noodzakelijkheid ona meerdere vast iei l am liet nitvorrend givig te geven De gehecie redevoering van Pie ird as eigenlijk een welsprekend pleidooi voor Tluers II ij wilde het l iiid ziju reeliien niet benemen miar hij eiselite dit men t pennerden vij uid die nog het kind be et liield een ngeeniig niet zon veivwakken dit men haar veileir on versterken llij ver ondcrde zich dat iie ii reeds tiM dagen had bera idslaagd over een pieshe die Iiom ii idle b Kiadsliigiiig verheven moest ijii Het Ge zijt de meesters viivoUle de spii ker ge hebt de almacht ma ir het komt er op aan dal het land wete dit er naast eene ahnaehtige nat viig idenng om de etten te maken een ei eeriiig besMat die nut het slnehtoft er worden kim eeiier disen ie Hij deed t ii slotte een kr ie it g beroep op de v n di rlauihliefde der leden hij maande hen iii kraelitige en soms wegsleepende taal a in hnn hait toeliteii m vei deeldhe leu te vergeten en enkel te duiken aan li t heil van Frankiijk llij weul leienili toege juieht en zijn woorden maakten een diep ii jiulruk BELGIË Pe Bniss UelH bkideii wijdin mee it a len een artikel uau de inwijding van den spoorweg van Meebe len tit Ter Neuzen welke verleden Zateidiig door de eoneessioninisscn m bij zijn van verlegeiiwoordigers der Belgiselie en der Nederl iiische regeering voor het verkeer is Ojiengeateld Oe tinli pviiilatire lelge ziïgt in haar berieht dat Ter Neu eii helwelk den zee irm belieeiseht die door Vla ndereii een korten weg naar lOngeland opleieit thans reeiK len haven van eeiiig belang is en door de opeii telling der nieuive S oorgcmeeiisehap een t jd van groeten bloei te gemout gaat üet Journal de ISrHjeellex zegt dat de inwijding vaii de e belangrijke apoorweglijn siic i meer ki iiinerkto door den geest van verbroedering welke daarbij heeisehte dm door vertoon en praal en dat zij in alle opZieli u een internationale plechtigheid moeht genoemd worden d u1 t ie II lXITd e nleiiNe lïeiersehe regi ering heeft haar gevoelen omtrent het leerstuk der panselijki oiifeilhairheid bekend gi maakt in een sehujven van den miiiisler van eeredienst vuii Liit aan den aaitsbisschop van Miiiieheiil ei iii fitlionfile in bet dogini zoo heet het daarin der p isiimlijke oiife baarheid des pausi i voor Int Hei M ie stidKreeht gev iren liggen opgi sloten en de iipinba u making daarvan lieel t plaats gehad met selien ding v iii liet koninklijk pul ziet de regi i ruig z eh verplieht unalregelen te nemen wilke ij liever had vermedi 11 Zij y ai iii geeneii diele mede ierken om een nieuwe leer t vei pieidni en iviumin z il z ij de hand leenen aan de toepa smn v in innatregelen door de kerkelijke autiriteiten verordend om die leer ingang te dom vinden Zij zal dairdoor niet slechts dien sti rkeii arm blijven onthouden waar men dien teixeii andefsdenk len nioeht inroepen maar zij heeft het v isir Mjoriiemen om indien dit noodig moeht geiii hl uordiii ile vereiachte maatregelen van hare Zi le te vi rüideiieii op at de oiiiil bankehjkbeid van den burger ti gen eik Mi kerkehjlen d aiig geVMiarboiicd hlijve I ll Muie heii w irdt nog berielil dat liet eongres der oiulkiilh il ek 11 h luilk liiiiiien kort aldaar zal worden ui lioiiib ii dooi ei n liroot aanliil pi isoiieu zal wtirliji hiige Mioiiil J m n plans m iiiiit ehliiiid van air blijken aii iiisli iiiiiiiiig iii L di lioudin der üiidl llio iike parlij ouder ili leidi vuii di ii heer voii l olliii iei mjii nuiknnini dn op hit aan staande ejugies uut m iI i ii uiiiiligil d ijn Pe iiUiainoul iaii elie pailij is door middel barer organen tlinns reeds druk lu de weer om de bevolking op de hoogte te brengen van hetgeiai zij behooitte doen lupoid de IHulselie kei er te Mnnelien moeht komen liem illuininatie geen l eestelijkKi id bitaild uiet het geld der burger of der burgirij Dal y de leuze zegt de uMsJo s i u dil wachtwoord herhalen de ovnige elerieah dagbladen om siri id Zijn zij bediu ht dat de bevolking den overwinueuden kei erkoning met gijnich zal ontvangen over de aanle ding waiiuloorcen pleehfige begroeting plaats OU knniien lieoben wordt door de elericale partij op de meest onverholen wijne dm staf gebroken Keu der elerieale huurdorgaiien deelt nude dut de gein el onnoodige oorlog van s70 tot smart van iedereen de 001 aak h geweest dat men het beroi mde pissiespel te Aiumergan hei ft nioeu ii t iken om der wi le i i d agen i nii ii moest gaan deel ULiuen Zelf zij die de eerste loUen te iuiii igan in het pass espel vir ulleii men weet wie m ih hoofdrollen a m hit passiespel wirdeii vi itegen ooi ligd zagen leh zelfs verplicht am de wet op de militaire dieustpUclitiglleid te geliooi amen l e e ruwe manier om een spa ik m het wiel t strken l eelitor de oor aak d it het spel iu dit jaar werd herhaald en wel op glansrijker wijze dan vroeger ons bi dora is op laiilige nij i onder de tiesehomveis veilegenwooidiud P hi u sche cil het boM ii tiande mededi eleiidi z e t Zoo brutaal en selia iiuteloos heeft het nltra inüiitiiii ine zijii totnal genus aan aderhiud liefde nog 1100 t Hilli lit bioolgiugd SPANJE De onlangs door de legeeriiig uitgevaardigde amnestie IS van eer uitgestiekt ii a iid zij ouualalle personen die wegens em in pallJe begam misdrijf van staatkundigen aard d lor den rechter ziju veroorileeld Ken u euwe soort strafbare handelingen namelijk pogingen om stembiljetten te verialselien of a 111 een kie er zijn sie u af te persen is bij het amiK t el es uit onder de staatkundige vergrijpen geraiiL eliikt Dit be iluit is eir inerkH iardig niet het o ig op de geiiielitun van e ii aan taande bewiging der Can t II iin ir de regeeriug verklaart genueg zauie klacht t 11 itleii om elke ge elddadige beweging van biti ilii der constitutie of der dynastie met geueiil ti liuiiken BINNENLAND lOllU i Sbl TKMBKU Gisteren liad liet toe atings examen plaats aan de lUjks Hii gero ïiurgerschüol alhier Van do l J adspiranteii werd aan G het bijwonen der lessen ontraden Vier leerlingen dpr 1 klasse vpier vorderingen bij het eindigen van den vorigen cursus niet voldoende waroïi geacht om tot de 2 klasse te worden toegelaten hadden zich aangemeld om op nieiiw voor die klasse geëxamineerd te worden Twee hunner G van Dort Kroon en J Schenk luidden thans t verlangde succes Bij gelpgenhcid der verjaring van den Prins van Onuije werd gi steron door t garnizoen alhier eene parade gehouden op de Markt Ook waren van de ojicnbaiie en van enkele byzoudcre gebouwen vlaggen uitgestoken Vlj li zi U in het Vaderland Vier giaehte stadgenooteu van ons de hh gebr S lubben gisteren met een koetsier van den stalhouder eikuijleu die hen naar üouda reed op dendijk in de nabijheid dier stad negen personen gered Dit negental boeri ii en boerinueu bevond zieh in een boerenwageu door een al te w at opge onden koet ier bestuurd of liever met bestuurd eerst boven op den dijk weldra langs de hooge helling naar beueden lollende eu eindelijk met ujtnig en al in het diepe liter beneden Men begrijpe hoe eer de hulp van de vijf Hagenaars dit iii het water gevallen pleizicrpartijtje te stade kwam Zondagavond heeft de heer Ogier dtafmuziekantbij het regiment grenadiers en jagers uut eigen Ievensgevaar een jongetje aan den Z O liuiteusingelte süiavenhage uil het water gered I ad Volgens het Ilandelihlad is Z iterd iL iivoiid op nieuw het gariii oin van Woerden naar Hol iaven o gernkt 0111 i o uoodi 4 tot handhaving der orde ineile te werken Va i Oiidewater is i en oiul man vaneen n oii met hooi eladeii gevallen m heelt d i irbij r ernstige lioofiUvondeii bekomen eu deii arm gebroken Donderdagmorgen lil Aug werd zoo schrijft meu aan t Vlr JJari ilad in IJselstein eene verga lenng iu den gemeeiiter i ad gebonden n w it eker met dikwijls geschiedt ook door een talrijk pubhek bygewoond De aanleiding was deze Sedeit geriiimen tijd liop het gerucht dat de stoombarge dieiist lii selieu Llsi Mi iii ui L treelit zou moeten opgeheven worden daar er een jaarlijksch tek irt bestond eindelijk werd het gerucht zekerheid Ken stjoi nbarge die dagelijks vijfin uil ceii tocht na ir ütreelit iiia ikt IS vour het incerendiel der inwoners gan eli met onveiseliill g ten bewij e daarvan kan strikken dat er m t afgeloopeu dieust aar i i IJl k iartjis af e Vei znn Kr werd bij den raad ei u adiea in gediend üuderteekend uoor 7o personen om aaii de oiul inemiii g 4iib idie te verleeiien de afdieu der eri II van liilirielvs eu handwerksnijverheid ondersti linde dit insgelijks De raad benüemiie eene kominiss e uit zijn middel ten einde ui die zaak te advi eren Im deze aak zou eergisteren lu behandeling komen De voorzitter leidde het sohrifte ijk rapport niet een hartelijk woord ter aanbeveling in n was de vra ig aan de orde of t eene subsulie zonder nog hare grootte in aanmeiking te nemen gegeven zonde worden ja dnn neen Én de geiuecntei aad besloot met i leger i stemmen ueeu Ja het as werkelijk g ied gehooid 4 voor en l tegen De voorzitter J A v Hengst voor L ünining Methouder geneesheer voor J N A Konings ambtenaar van den burgerlijken stand winkelier voor t L J de Veije rijks ontvanger voor de volgende zes tegen de Iieercn i i Woltlenbnttel weth winkelier U J Urouvt er pas herbenoemil lul C v Kgdom wagenmaker A v Sohaik 1 v Wijk en j Kipperslius landbouwers Was de zaak niet zoo ernstig zij zou zeker a inleidiug gegeven hebben tot spotternij lieida beeft IJselstein in vroeger jareude gelegeiilieiil L tenverloopeii om een stition luiu den spoorweg te verkrijgen CU nu het ii i lang waehteu eene stoomharge heeft Iteert men tot de trekschuit terur Een later schrijven aan t zelfde blad luidt Krrnre humaniim est Kcne kh ine vergissing iu het berieht van gisteren dient hersteld te worden In vroegere tijden ivas het meirende l van den raad vóór een spoorweg maar door veehtstreekselie of zijdelingsehe werking op de spoorweg diu ktie werd a iii het eerst gevorniile plan geen gevolg gegeven Xii tegen een bestaand vroeger roor een niet bestaand kommunikatie middel Dan ler zake Over het algemeen beersehte er geeiic buitengewone tevredenheid over het op gi teren vermelde besluit van den gemeenteraad Kr wordt dien elfdeu avond eene meetin g belegd welke om T j uur geopend werd door dr II J ter Ha ir Met een kort maar zaakrijk woord toonde de zc aan dat stilstand achteruitgang was dat I lselstein eene menigte hulpbronnen bezat die slechts geëxploiteerd behoefden te worden om vooruitgang te verkrijgen dat eene plaats stond bloeide en viel met zijne kommnnikatiemid deleu dat het telkens terugkeerende stuivertje meer winst aanbracht dat het weinig verschijnende dublieltje en dat het hier gold help u zelvcn en Jod zal ii helpen Daarna werd Spr bij nkklamatie tot president benoemd en twee aaiiweziaen hem als leden van bestuur toegevoegd Bij de nu geopende discussie bltek dat het jaarlijksch te kort der stoombarge ruim ƒ fiOO was Dit geheele tekort behoefde echter niet gedekt te worden maar men inocst slechts een werkelijk blijk van belangstelling geven dan zou de dienst voorloopig nog doorgaan Binnen een kwaiticr uurs was ei voor bijna ƒ 300 gcteekend Bij eene groote meerderheid v m stenimeu werden door de aanwezigen de hh Thorinann Wall ind Vosmner Bruniug en Schilie benoemd om een commissie uit te maken en met do direktie in overleg te treden ten einde die subsidie op de beste raanier te besteden Nadat de commissie een eehriftclijk mandaat van de vergndering had ontvangen en de secretaris een kort resume van het verhandelde gegeven had werd door eeu der aanwezigen dank ticgebracht aan den l resident voor zijne goede leiding der vergadering eu met een korten nensch om wol te slagen sloot deze de verg idering Heden circuleert de lijst ter inteekening bij de geuieentcnaren later zal die ook iu het naburige Benschop worden rondgezonden Op de agenda der vierde provinciale vergadering van oiidorwiizers en voorstanilers vau het onderwijs in Zn dIlollaud op Zaterdag Sept te sCiravcn hage te houden komen de volgende punten voor 1 Het onderwijs aan volwassenen in te leiden door I Vkkerhuvs van Schouidioven 2 Behoort het onderwij eii pers meel in hetschooltoe iclit virli üuiwoordigd te ijii iii t leiden door A J I abb rloii laii S Zon liet nut weusehelgk zijn dat het onder f i hl j Sii l 1 tiJ B WieiW 1 ïnkTlsf rijf r tb f u lit i liiew Jooi i priullti l ïilpii W Wtili V fta it té lm IV Nul IV ilmt 1 1 ill nlw I Hl Jtl Ju I m I OUgfltl iil bit Udi lij liiif iBin bh loiiilerlKlii l l i i i liK 1 Sraiinliiiijijlitif K lul Ima iiffi TSmij c i uilei ik ilitv i tiiiii Iwriknikopifrioijitu W tal Sfiiil l iWaï iviiim ik miiwKdiïï wisj i i UWi l Wivmr H k f vn 1 1 tólUmti KM t V t iwlfiiiilaomii Wfcii l 11 i tiUllIf lé 10 1 85 lulllJilil til fiimf f HKai k Hlk ntvu f l 4 ta Il k 4 ii S 8 l I tl Hd s til Ui ki H te jmk