Goudsche Courant, woensdag 6 september 1871

J mtÊt iwi Hitte nini in ii tt rnKmmmtm MKIRKI l I 1 laii van een uaij en 11 ilaarbij eiT eni II ann ycbruken Iwi d zoo selirijt t men lleil eene verffaderinf luei uil wat zeker finren talrijk publiek r ideze Sedert geil I stoürabarge dienst i I moeten opteheveii lik rt bestond eindei i ii st juinharge It u i ir Utreelit maakt inv üiers ganseh niet lilll stn l l fi ilIK kaartjes at HeI raal een adres iuaeI nerionen om aan de de t ilee iii der luer jsiiijverheid ouderpi 110 mde eene kommiaüi die zaak te adviL isti en in behandeling h t chrifte ijk rapport nbe elinj in Nu was ueii subsidie zouder 1 Ie nemen gegeven t u de gemeenteraad en neen Ja het üc en tegen De Jrr t L H Pruning Ij N A Konings ambfd w ukelier voor J Ia de volgende zes Ibiitte weth winkelier lul 2 V Kgdom walk tn j Kippershns Il t 210 ernstig zij zou 11 to spotternij lieeds liir geEgenlieid l iteuverjen spjorweg te verkrijlei tenleeiie stoombarge t i ii Urn ff I del lad luidt klttne vergissing iu herteld te worden tie reu eel van den raad 01 ree Itstreeksehc of zij rvvegHirektic werd aan ïevc g gegeven Nu Toege toor een iiddül Dan ler jeisehtejer geene buiten op rifteren vermelde Èr Ivordt dienzelfden Ike bm 71 j uur geHaik Met een kort Il 7 e tiiu dat stilstand Itiin eejie menigte hnlpi vploit erd behoefden te r rijge dat eene plaats kc nmunikatiemid tcerendi stuivertji meer g verse ijnendedubliellje elve en iod zal u lil akkl niatie tut presi iv ezii eii hem als leden de nu geopende discuskort der stomnbargc l tekoi behoefde echter len noest slechts een g g feu dan zou de Bi iien een kwartier 1 gete Ikend Bij eene iicn rerden door de allanj Vosinaer Brueeii commissie uit te n overli r te treden teu t man ir te besteden iftelijk mandaat van de de 8 crctaris een kort geven hail werd door ebracl aan den l re der vergadering eii i l te p iigen sloot deze iileert dl lijst ter inteelater al die ook iu 1 rond czondeii novinci lie vergadering Inilers vai het onderw js I Sep te s jraven Hende iiiiten voor iMi seni 1 in te leiden iiliuveii 1 i rsiiii i l in hetselioolij I lit leiden door h 1 11 iK Zijn dat het onder wijs meer gelijktijdig aan heide seksen gegeven werd r V at leert de ervaring te dien opzichte bij ons en in het buitenland Wat is er voor eu wat is er legen in te leiden door mivr de wed VV Storm geb A M M van der Chijs Delft 4 Welk stelsel is voor de lagere school het beste dat vim standvastige of van elkander bij kleine perioden afwisselende klasse onderwijzers iu te leiden door J n Hegt van Wiiddiiuveeu Na de pauze 5 K ts over het onderwijs in de handwerken Ingezonden door een gewezen hootUouderwijzer O Vrtór 18 7 kwamen de leerlingen op de lagere school verder in het rekenen dan tegenwoordig Iloe komt dat en is liet jammer in te leiden door K Snel v in s CJravenhage Aan Ie letterkunile is bij de examens eu bij de studie des onderwijzers een te geringe plaats toegekend In taleiden door J Schipper van Sclii veilingen Uit Zaandam alwaar eeuige gisting bestond uithoofde het verbod om kermis te houden wordt bericht dat Zaterdag nacht na aankomst van den feesttr ein uit den Haag een volksoploop plaats vond De eavallerie deed eene charge waardoor een persoon gedood en enkelen gewond werden eeiiige personen geraakten te water en schijnen verdronken te zijn Volgens latere berichten schijnt het bevel tot chargeeren te spoedig gegeven lïe verbillering was groot J e cav dierie weril door infanterie vervangen doch de orde is niet meer gestoord iediireude de laatste vier dagen der vorige week werd de nationale schiedwedstrijd te Uolterilam gehouden Y i koning was de be de eerste dagen prins Hendrik alte dagen bij den strijd tegenwoordig De A II Ct meldt de volgende bijzonderheden omtrent het vertrek van Z M deii koiinig op Donderdag avond Toen iM iu den laten avond het teivein der sehiethaan verliet was de aandrang der onoverzienbare menigte die den geëerbiedigden vorst liarc hulde wilde brengen van dien aard dat het rijtuig der konings nu en dan slechts langzaam kon passceren Gestadig was hel omringd door duizenden die onder het aanhelFen der volksliederen het zunaien met hoeileii en liet wuiven met de handen lucht gaven aan hnii gevoel van gehechtheid jegens den vorst Zoo was het langs den geheelen weg Toen liet rijtuig eindelijk het stationsplein was genaderd stonden aldaar duizenden opeengehoopt die evenzeer de lucht van hun gejuieh dedeu weergalmen Nadat Z M op het perron door teekens zijne erkentelijkheid voor die ovatie had betuigd hield evenwel het gejuich zoodanig au dat de burgemeester Z M in de wachtkainiM eerbiedig ver oclit nogmaals op het perron te willen verschijnen en de menigte in de gelegenhad te stellen andermaal hare gevoelens uit te drukken Z M stemde bereidwillig hierin toe eu vertoonde zich andermaal begroet door het steeds ftanho idend oorverdooveiid gejuieh van allen die op en rondom het plein opeengehoopt stonden De burgemeester gaf daarop door tcekens te kennen dat hij weiischte te spreken Niettegenstaande de volle geestdrift van het publiek beerselite echter iu eeu onbegrijpelijk kort oogeublik eene algemeene diepe stilte Blijkbaar had de burgerij terstond begrepen wat de burgemeester verlangde en zoo stonden op eens allen met gespannen aandacht te luisteren U blijkbaar getrutt eii stemming eu vol aandoening wees de burgemeester op het voorrecht dat Uotte s burgerij in staat was gesteld eder persoonlijk hare geheclithcid jegens Z M aan den dag te leggen en hij stelde haar daarom voor met een driewerf herhaald hoer i Z M hare hulde te brengen Zelden zal men zulk eene daverende zulk eene oprecht gemeende toejuiching hebben a mgelioord als op deze uitnoodigiiig nn den burgemeester volgde Z M de koning diep daarover getrolFen omarmde bij de terugkomst iu de wachtkamer Z K II prins Hendrik en drukte den burgemeester niet armte de band In de vergadering der vereeniging van leeraren ann inriehtingeu voor middelbaar onderwijs II Woensdag te Amst dam gehouden werd o a de vraag behandeld at is er te zeggen voor eu tegen de vereenigiug van jongens en mci sjes als leerlingen op eene zelfde hoi gere burgerschool De heer dr J Zaaijer van Leeuwarden lichtte de vraag toe De noodzakelijkheid van het middelbaar onderwijs voor meisje zon meende hij wel niet in tivijfcl worden getrokken Dit aannemende vroeg hij of het mogelijk en weuschelijk was dat aan het meisje onderwijs iu dezelfde vakkeu zou worden gegeven als nm den jongen Hij toonde aan d it de aanleg van jongiius eu meisjes tot het verkrijgen van kennis de clfile was Indien nu middelbaar onderwijs noodzake ijk was tot algemeene 01 wikkeling dan zag hij niet in waarom aan hit meisje een geringer deel in ilie algemeene oiitHikkelii g moest worden gegeven ihni aan den jongen l it eeu paedagogiseh oogpunt aeUte hij de vereenigiug dnamin neweiiseht omdat er dan een veel grootere einnliitie aa t i een sterker prikkel tot werken voor den jonden uit vrees dal anders het meisje hem zou overtrellen Ook uit een moreel oogpunt zag spreker in de vereenigiug niet dan goeds Hij meende dat juist de selieiding van j ingens en meisjes in den sclioolleeftijd met de daarop later noodzakelijk volgende vereenigiug in een zelfde maatschappij de immoraliteit eer bevorderde dan het tegendeel Ilij achtte dat tegen de vereenigiug geen ernstig bezwaar kon bestaan mits er behoorlijk toezicht werd gehouden Hij hield het er voor dat het peil der moraliteit bij de jongens door den temperenden eu veredelenden omgang met de meisjes zou rijzen Deze beschouwingen werden wedcrle d oe e iC r cii Otterloo vaii Na het sluiten der disenssie waaruit bleek dat voor het uitspreken eener beslis seiide nieening de partijen nagenoeg te en elkander opwogen werd met 25 tegen Ül stemmen verworpen ie volgende motie van den heer Wegener de vergadering verklaart als hare meening dat ir geen erust ge bezwaren bistaan tegen eene vereenigiug van jongens en mei jes als leerlingen op eene zelfde hoogere bnr iT elioiil uf andere iuriehting vau onderwijs Eene motie van den heer Rcnssen er is mets tegen het nemen van een proef met de vereenigiug van jongens en meisjes als leerlingen op dezelfde hoogere burgerschool werd vervolgens inet 3i tegen 1 stemiiu 11 aangenomen De vergadering verwierp ecliter met 2 i tegen 31 stejuiuen het tweede gedeelte der motie van den heer Kensseu de vergadering acht het vliier vooralsnog genaagd te beslissen wat verkieslijk is Ie achten In de vorige week werd te Amsterdam het tweede congres van bestuurders eu voorstanders der volksvoordraehti U in Nederland geopend onder voorzitterschap van den heer i estas die zijne toespraak aanving met opteiuerkeu hoe de oorlog de oorzaak was dat in Is7 het congr is niet kon plaats hebben doch dat wij ons iliaiis nu de vrede geteekend is kunnen be zig houden met de werken des vredes en hij durfde erop rekenen dat allen met ernst eu belangstelling de zaken zullen bespreken die in het belang zijn van het vullt Op Ie vergadering waren tegenwoordig een dertigtal afgevaardigden en belangstellenden Het programma van het congres volgende werden in de eerste plaats de algemeene bepalingen ua eenige wijzigingen voor een jaar vastgesteld De weusehelijkdeid lat elke vereenigiug die 50 s jaars bijdraagt door tusseheukomst van het centraal bureau tweemalen in het wintersei oen eeu letterkundig of wetenschappelijk gevormd man in haar uiidden ontvangt tot het houden eener voordracht werd ua eeuige discussie ten slotte uitgesproken De overige punten van het programma lokten beIjurijke diacussiéu uit die allen getuigden van warme belangstelling in di zaak en waaruit bleek dat men den waren weg zocht ora met vrucht werk aam te zijn in het belang vau die klasse de maatschappij voor wie hoofdzakelijk de volksvoordrachten bestemd zyn Zijn wij wel onderricht zegt de Heraut dan zal door de heeren vau Wassenaar atwijck eu van Loon in de herfstzittii g van de tweede kamer der statengeneraal een voorstel worden ingediend ter grondwetsherziening voor zooveel artikel 194 betreft Dat art regelt in beginsel iiet onderwijs Hoogstwaarschijnlijk zal de beroemde romanschrijver üerthold Anerbaeh in den aanstaande winter ons land bezoeken eu in eenige genootsoliiippeu letterkundige voordrachten houden Het llandelshlad bevat het volgende bericht Uit de lijst der biiiuengekoraen schepen blijkt dat de Urion lid tenUje stoomsehij dat de er dagen rericachl wtrd ran Kouiiigshergen de haren tranr gelijl algemeen óekend is de cholera heencH den 28 Aug in het Oosterdok is binnen gelaten Wij wisten tot dusverre uiet dat het Oosterdok voor quarantaiueplaats bestemd is daarvoor wordt gelooven wij steeds eeu andere gelegenheid aangegeven Of heeft de autoriteit zich vau den gezondheidstoestand aan boord van dit schip behoorlijk vergewist hetzij hier hetzij bij het binnenkomen van het Nieuwediep Daartoe bestond althans overvloedig reden niet alleen wegens de besmette plants van waar het schip in het begin dezer maand is uitgezeild maar ook omdat naar ons verzekerd is de kapitein van dit schip die te Elseneur ziek werd achtergelaten aan cholera leed Het ship word dnti ook ouder de i i etijdingen opgegeven onder den naam van den stuurman Koloniën OOST IN DIÉ De benoeming van mr J Loudon tot Gouverneur ïeneraal van Nederlandsche Indië heeft een aangenameu indruk teweeggebracht Men hoopt en vertrouwt dat het tijdperk van overpeinzen ten einde spoedt om plaats te maken voor eeu periode van handelen Ook hoopt men dnt de nieuwe landvoogd den moed zal licbbeu een eind te maken aan de tiichtelooslieid die sommige ambtenaren toonden door de meest stellige bevelen der Regeoring ter zijde te stellen en om hen die voor de hun toevertrouwde posten ongeschikt hieven te ontslaan En Wiinncer nu het Opperbestuur slechts begrijpt dat Indië iu Indië geregeerd moet worden dat de Indische Regeering uiet gehouden moet zijn bij alles het welnieeneu te vragen van deii Minister in Patria d it het lot van zoovele milioeuen onderdanen van hot Keilerlandsehe gezag niet afliaukelijk mag worden gesteld vin de afwisselende iuzicliten der Ministers van Koloniën al naar mate de eene of de andere lolitieke partij boven drijft dan kan veel goed worden hier te lande Want boven alles heeft Indië behoefte aan een man die weet te bevelen en zich te doen gehoorzamen die stipte pliohtbetraohting vordert en nalatigbeid durft straffen die niet aan den leiband loopt van faiudierelatiëu maar ét u doel onverwrikt iu t oog hondt het bevorderen van Indie s bloei Doch wij vreezen dat althans wat de inmenging van het Opperbestniir bitrelt we daarmee nog niet iu t reine zijn tenzij de Opperlandvoogd ter rechter tijd ouafliankelijk zij het ook iu strijd met ministerieele lauschrijvingen wete ie handelen liüt Handdsblnd Er zijn tijdingen uit Batavia ontvangen looneudo tot 22 Juli jl Door de Samarangsclie kamer van koophandel en nijverheid is a 111 den goeverneur generaal eeumissive gericht handelende o er het koninklijk besluit van 2U Jnli 87ü tot uitvoering der agrarischewet Zij strekt om aan te toouen dat de agrarischewet toegepast volgens dat besluit een doode lettermoet blijven Jam Bode Na ir men vernoemt heeft de lieer mr VanAngCibcek gepensioneerd raadsheer eene civiele actiewegens het plegen van eeue onrechtmatige daad lijnontslag ingesteld 1 tegen de Ned Indische regeeriiig en 2 tegen mr P Mijer goeverneurgeneraalvau N I Door zijn advocaat en procureur mr L W fi Keii i niiis zijn tevens een vijfial leden van hethoüggereelitsliof van X 1 gewraakt op grond vanpersoonlijke vijaiidscliap jegens den heer Van Angel beek N Bat Hand Aan een particulier sohrgven uit Bandjermassinontleent het Bat Hand het volgende Nu zitten al die kerels van Waugkang nog in de gevangenis eu de regeering weet nog niet wat met die arme lui toch toch moet worden aangevangen Het zal zoolang duren dat de bamboe huizen lic men hier gevangenissen noemt door het algemeen gedrang van die lui bezwijken en er nog ongelukken gebeuren Eén ding moet men echter zeggen er wordt goed voor hen gezorgd en men schijnt zoo bang dat wanneer die lui loskomen ze niet sterk genoeg zullen zijn om neer nieuwe expeditiën uit te lokken dat ineu niet weet waarmede die een voudige lirave lieden toch Ie voeden Ze zijn dan ook den Ifenid zij dank zoo vet als modder Nu ua al üieii tijd in de moerasspii gezeten te hebben mogen ze ook wel een beetje verkwikt worden Een inlandsehe soldaat heiïft te liativia met zijn kapmes een sergeant verraderlijk een houw op het hoofd gegeven Een onderoHieier te Batavia heeft arrest gekregen wegens oiieerbiediglieid oind it hij zijn kolonel die hem vroeg waarom hij ua atloop van zijn dienst n i i f