Goudsche Courant, woensdag 6 september 1871

IWt tijd our iiur i nuiiiudui uicl v in pl iii v ii edt r tr ti ckeiicii antwoordde dut lu t tivuiHoordijiga n du iiin ua i ni luj Ik ver m llullaiid nut de vuiul rundlup dnn lin2 cr liier ti lihjveii Op illom 1 lieeft i eu voldant op klaarlichten dag een kauiara id inct wion liij ü i ffMWi of Iw ig w IS te dui Ucf ren doodgeseluxittMi Ijaatste Berichten Rijssel 4 Sept Gisteren heeft te Serhn nabij Eijssel op den noordelijken spoorweg etn groot ongeluk plaats gehad Pc sneltiem nit l aiijs is in aiinraking g lomen r ef Mwoneii p issagicr trom uit Dmuii Une rijtuigen ijii tol lal urbnj cKl iVu groot iiaiitiü pae agieii helilien iloor den ntooin en heet w itir biandwondrn bekomen De ni u hine an den sneltrein 1 gebarsten Kr zijn Hl personen gedood en een honderdtal zwaar gekwetst liet ongeval was veroorzaakt doordien de person ntrem oponthoud had geliad en men aan het andere station toch den sneltrein had laten vtrtrikkeii De ui hterlijke autoriteit heeft zich naar de plaats begLven waar het ongeluk heeft plaats gehad Weenen i Sept lltt sclujnt thans no goed als zeker dat de ministers von Benst Aiidrassv en V Hohenwiirth te Salzbnrg t gen 001 dig zullen ijii als dekei ers van Oostenrijk en van llmtsehland elkander daar ontmoeten Kei er Fran lo ef vertrekt morgen avond van hier naar Sal buig MunCheU t Sept DeDnitsehe kei er alddi 8 van Salzburg naar Muiichen vertrekken waar hij een dag zal blijven Burgerlijke Stand Tc Huur j evraa d Een BENEDENHUIS gelegen op goeden stand iu de nabijheid der Markt ter uitoefening eener nette aiïaire Opgave van stand en huurprijs worden miico ingewacht bij den Boekhandelaar HENNEVELD te Deljl Dienstboden In het Weeshuis alhier vraagt men met November X s DKIE DIENSTBODEN tegen hoog loon van goede mp n voorzien Adre aan bovengenoemd gesticht Fwee bekwame IMaalwerhers kunnen vast werk bekomen tegen hoog loon bij C VAN BBllKEL Fabriekant Gouda De ondergeteekende llijks Ontvanger te Zeiv ilmi H iloet weten aan de ingezetenen van H addiii ri cen dut hij voortaan zijnen zitdag zal houden den VIERDEN DONDEüDAG VAN IEDERE MAAND van s morgens 9 tot 12 uur te Gouda op de Markt ia het Hotel de Paau bij den Heer M VERMAAT W i K TIMMERMAN Openbare Verkooplng op MAANDAG 11 SEPTEMBER 1871 svoorm 11 ure in het Kofiijhuis dk Hahmomii aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van N 1 Een hecht sterken weldoortimmerd HEBREN HUIS met ERVE en TUIN aan do Westhaven te Gouda vvjjk B n 181 en 181a bevattende het huis 5 benedenkamers waarvan 2 ensuite en bovenkamers ver schillende ruime zolders ingerigt tot bergi V Pn n Z met afzo dprlijken opgang voorts keuken regenwaterpoinp grooten kelder enz kadastraal Sectie D n 1101 groot 1 vierk roede 50 vierk ellen N 2 Een hecht sterk zeer ruim PAKHUIS n et ERF KANTOOR PAARDENSTALLING eenea bekluisden KELDER en 2 iuime GRAANZOLDERS met vrijen opgang regenwaterpomp enz aan de Westhaven wijk B n 190 te Gouda kadastraal Sectie D 11 537 groot 1 vierk roede 52 vierk ellen aanvaarden 1 Nov 1871 Breeder b bil etten Informatiën bij voornoefliden Nota is MONTIJN 1 rlfl J iiil i öiirp BW GtllolUK 1 Sept Ailnaan Vleier Willalui ouders H vnn der Hoeven en M la Grond Gforge oudirs O W Wilson en H feinit Wnlthems Johnniii fc ouders 1 Hermans en J 1 van leeuwen 3 U ilhelmus oudirs V llenibroek en M Fnc l nnert oniets II Doi land CU F Teuipclmon i Gir irdu Aluin Mari i ouder G J Veldman eu B L van Leunen Cornelia Wil lalmina oudeis van dir ijde eu M Stolk 11 OvEULtDiN 1 Sept I van Eijk 10 w 2 P Groo tcudorst 7 m G Tiompert 33 j R vau der liia iij 10 m J de Jon r 1 j 3 J de Jonp 3 j 4 1 Meijer 7S j J A Stam 11 d ATfcirTILTia Voorspoedig bevalleu vaa eene dochter B L VAU LEUNEN geliefde Echtgenoote van G J VELDMAN Gouda 4 September 1871 Heden overleed na een kortstondige ziekte ia den ouderdom van ruim 28 jareu mijn hartelijk geliefde Echtgenoot de Heer PIETEll SCHOUTEN HOOGENDIJK in leven ateenfahrickant alhier Wed P bCHÜUTEN HOOGENDIJK AN WaI SUM Ouderkerk a d IJssel 3 Sept 1871 Voor de vele eu buitengewone bewezen van belangstelling mij betoond op den dag dat ik mijne vijf eii twintig jarige betrekking als Hoofdonilerwiji eres aan de Openbare bpwaarschool mogt gedenken betuig ik aan ieder mijn hartelijken dank Gouda G F M SCHIKVEEN 1 Sept 1871 VAN Li uM v Voor de vele bewijzen van deelneming bji ons huwelijk betuigen wi onzen h irtelijkeu dank Gouda G J F STEUNEN 4 Sept 1871 J M T STEM NEN Spuuit VAN k 10 CENT per stuk Te bokoiueii lii A üliINKMAN Miiijni ieiidnri iilincv Ciuuda üiul vuu liiiiikiiiiu llxtra best VVaj cnsmcer zeer voordeelig ia het gebruik met vaatjes van ongeveer 10 kilu 30 cl 20 kilo 27V j et en met vaatjes van 40 kilo of meer 25 et per kilo Möuïters wagensmeer 30 et PUllvE MACHINE OLIE met minstens 10 kan 00 et per kan a contant franco Rotterdam verkrijgbaar bjjA van GELDER te Vi ip W m h wiaii o lf tc uu franco Inzending van 1 75 de gunstig bekende BUCHANANS zelfwerkende koenielkers te bekomen zijn waarvan op verlangen van belanghebbenden van vele lleeren veehouders verklaringen omtrent het vele nut dezer koemelkers te bekomen zjjn Bestellingen enz worden ook aangenomen bij den Heer A LEPONDER Rijstuin te Rottiirdnm Dr Cliantoinelanus OOGENWATER Dit onuaardeerbaar Gogen water is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunuen verbeteren elke door den iijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen uelke des nachts loekleven zvi are jeukende drukkende en stekende oogen door lang inge p innen zien of le en verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke hij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen alcr hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt o in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Ilet clve is verkiijgbaar a GO C s per flaeon bij T A O VAN DETH Gouda i J Ul ÖZliMAKER Xei J 11 KELLEIl weate wagensiraal Ilotlerdam Mij Il A Si iiiii ii 8 S imVim Oostnioleublraat J 1 CliOKNIUJIZHN S ltrn t en meer bekende dCpuli in uns rijk Compagnie BORDELAISE te BORDEAUX Leveren in kisten van 20 30 en 40 fleschen de onversnedene wjjnen als Medoc ii 65 c St Julien a 70 c Roussillon a 75 c St Estèphe a 75 c Pauillac a 80 e St Emilion a 80 c La grange a 90 c Clos St Tean i 05 e franco hoofdplaatsen rechten en flesschen inbegrepen Kisten niet gecombineerde soorten tot proefneming voorradig voor Logementhouders eu Koffijhui en La Ro e Medoc a ƒ 23 per anker van 45 flesschen G RÖPCKE Kleiweg E 94 Agent te Gouda P S Tevens bij nijj verkrjjgbaar zuiver Beijersch Bier a 18 Cent per flesch WelEdel Geb Heer Reeds voor lang zou ik geschreven hebben doch ik wilde de uitwerking van uw voortreffelijk MONDWATER afwachten Geen der middelen die ik tegen losse Tanden en Tandvleeseh gebruikte wa s zoo heilzaam als het ANATHERIN MONDWATER Vroeger had ik alle niogelgke middelen van geneesheeren zonder eenig gevolg aangewend mijn tandvleesch was in plaats van sterker zwakker geworden en de kwaal dus verergerd Op uw fabriekaat heb ik nu na eigene overtuiging al mijne hoop gesteld RYSTiivre Uw WelEd Geb Dw Dieniutr in Moravie Dr WILH RASCHKE m p Geestelijke Te verkrijgen te Ooiida bij I Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 12 i te Rollerdam bij ï E vin Siinten Kolft npoth en A Sehippereijn C bl inuwe poreelemwinkel te s Hnge bij J L F C Snabilié apoth j Ie Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij E Alleiia iipolli te Aniileidnin bij F van Windheim 8t veikonphnia te Ondcualer bij T J vuil ViLiimingen li Sehuiuilinven bij A Wolll I dikuli IS mst Rkl Ifl itè ru b iUoèiit Éiii li2iptrt ttMtii ii S èiclii muit otclit loort sa siri wJa ii ntttoe veniéU witrtM li ii nu K iKUndiglitPtrtiiNlMlMncaa r ieaii uk httsiKti ii WnmdiiiliitUJiip j l II tt tnjkd f te fejj tor kaf ft liiel ïijai ttbfli it U a ii I00V r r w n 1 H f SHii Ni liiiti tk 11 1 i S h