Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1871

r in Bii SSMM $ il Vrijdag 8 September 1871 N 1099 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor fjöiida eu Omslrekn kUO Mllg KHlHTl svoorm Ih IIakmomk nnn taan van den No Iddortimmerd HËEn ÏUTN aan de I k B n 181 en ai 5 benedenkaniers bovenkamers vei iiigerigt tot ber Imet afzonderlijken regen waterpomp lastraal Sectie D n ile 50 vierk ellen ruim PAKHUIS PA ARDENSTALKELDER en 2 IS met vrijen op iz aan de West n Gouda kadastraal l vierk roede 52 71 Breeder bij voornoeöiden No IDELAISE A UX 30 en 40 fleschen Medoc a 65 c 8t 75 c St Estèphe Eniilion a 80 c Jean a 65 c franco sschen inbegrepen soorten tot proefDgementhouders eu per anker van 45 KE Kleiweg E 94 bnt te Gouda knjgbaar zuiver Bier Heer geschreven hebben ni van uw voortref achten Geen der ge Tanden en Tand0 1 heilzaam als het l l ER Vroeger had ƒ 11 van geneesheeren Igewend mijn tanddterkcr zwakker gels verergerd Op uw t igene overtuiging al 1 Geb Div Dieaaar L RASCHKE ra p Heestt lijh L Sclienk winkelier i te Bolterdiim bij V It I A Schippereijn C s Hnge bij J L V C n K Noorilijk teUtreclit iilrtm lij 1 vnn Wind Onilcuiiler bij T 1 Iiirliiiviii by A Wolll Kennisgeving De BURGEMEESTER vau Gouda brengt bij de e ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Eotterdnni op den 29 Augustus 1871 is executoir verklaard Het Kohier voor de belasting op het personeel N 3 diens imr 1871 1872 Eerste kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gc teld in handen van den Ileir ontvanger dat leder dnarop voorkomcndp verpliclit is zijnen aanslag op den bij d Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn an DKlli MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GoüDA den 5 September 1871 De Burgemeester voornoemd REMY Weth P B Hoe dikwijls is niet reeds het recht van bestaan der staatkundige partjjen bestreden Eendracht maakt macht hoort men niet zelden waartoe verdeeldheid waartoe stryd waar eendracht noo lig is Partyen bestaan nu eenmaal zegt een ander het is niet mogelgk dat alle burgers van den staat dezelfde beginselen huldigen gelijkgezinden vereeuigen zich zoeken hun beginselen bü het algemeen ingang te do u vinden en de partij is gevormd Wjj echter zoo vervolgen za willen ons bjj geen partij aansluiten wjj willen het goede aannemen van welken kant het komt allen zijn ons wel van alle partijen zullen wij overnemen wat naar ons inzien goed en nuttig voor het vaderland is Alle partijen kunnen els zjj het goede willen op onze ondersteuning rekenen alle partijen zullen wg bestrijden als zg naar ons inzien de belangen des lands door haar regeeringsbeginselen in gevaar brengen Bg personen z vefBn wjj niet Veel hebbon die mannen van het midden voor zich die redeneering vindt niet jelden ingang en de veroordeeling der middenniannen door de Genestet wordt volstrekt niet door uilen onderschreven O zooveleu willen gaarne man zyn zonder juist partij te kiezen Toch zullen die mannen van het juiste midden eindelijk tegen hun zin een partij moeten vormen die dan naar de eene zijde dnn naar de andere zijde overhelt en na langer of korter tjjd in een der bestaande partijen wordt opgelost üonciliaut kan als partijleuze m onze maatschappij van strijd niet bestaan die partjj bezwijkt spoedig of wordt niet anders dan de partjj der halfheid die op den duur niemand kan voldoen Hier te lande bezwijkt zij misschien niet zoo spoedig als elders daar hare beginselen recht Nederlandscli zijn zij toch zijn in ons staatsieven gewettigd halfheid is daarvan het kenmerk Halve liberalen of halve ponservatiei pn zooals men wil vonnon de mi erderlieid van consequente tocpas sing vnn beginselen kan geen sprake zijn De accijnsen zijn veroordeeld gemaalbelastingen zijn van rijkswege afgeschaft steenkolen en turf zijn vrij varkensvleesch is onbelast maar van zout zeep en rnndvleesch moet belasting betaald worden datisgeen consequente toepassing van een goed beginsel dat is halfheid Eenzame opsluiting wordt noodig en nuttig geoordeeld ter verbetering der veroordeelden Men bouwt cellulaire gevangenissen maar een groot deel der veroordeelden brengen nog met elkander hun straftijd door alweder halfheid Scheiding van kerk en staat de moderne staat huldigt dit beginsel onze grondwet heeft het hun tot wet gemaakt maar de staat bezoldigt toch nog godsdienstleeraren en geeft subsidie aan kerkelijke gemeenten tot instandhouding der openbareeeredienst is dat consequent Het onderwijs der jongens is geregeld door de wet de staat bevordert het in alle opzichten voor het onderwijs der toekomstige burgeresseu wordt weinig of niets gedaan alweder halfheid De Nederlander is geroepen tot verdediging des lands hg moet zoo noodig de wapenen voeren tot handhaving der onafhankelijkheid Toch wordt volgens de wet sloolits een gedeelte geoefend is slechts een gedeelte dienstplichtig alweder halfheid Door de nieuwe grondwet zjjn de praerogatieven van de kroon beperkt men heeft begrepen dat het niet voegde het wel en wee van duizenden van den wil of de nukken van een enkele te doen afhangen toch heeft de koning hel recht behouden oorlog te verklaren is er grootere inconsequentie denkbaar ï Koloniale verordeningen zijn even als het geheele regeeringsreglemcnt een schikken en plooien tusschen de twee partijen op koloniaal gebied de vruchtbare bron van halfheid en inconsequentie Halfheid in alles geen consequent doorvoeren van aangenomen beginselen zoude het niet de oorzaak zijn van de malaise van de tijdverbeuzeliug zoowel op binnenlandsch als koloniaal gebied en wanneer halfheid voorzit bg het hooge bestuur is het dan te verwonderen dat die halfheid ook in lagere besturen aangebeden en gehuldigd wordt Is het te verwonderen dat mannen uit één stuk door al wat halfslachtig deukt en handelt bestreden worden met al de kracht die hun halfheid hun verleent Wanrtoe die uitersten de kennis is wel afkeurenswaardig maar het volk moet toch iets hebben Is een gewone kermis te gevaarlijk welnu een halfje dan is alles tevreden of alles ontevreden Een school met vijfjarigen cursus is noodzakelijk tot een geregelde opleiding maar kostbaar beter een half ei dun een ledige dop en de scholen met drie en vierjarigen cursus zijn verrezen Het onderwijs der meisjes uit de burgerklasse is gebrekkig welnu laat de nuttige handwerken onderwijzen dan doet men toch iets vooreerst wordt niets meer gevraagd Maar waar zouden wij beginnen waar eindigen ftls men de bewijzen van halfheid en daardoor van gebrek aan beginselen wilde opnoemen Ook in deze gemeente zoude vele bewijzen van halfheid te vinden zgn Troosten wjj ons met de gedachte dat heteen algemeen gebrek is eu trachten wjj zooveel in ons is die halfheid te bestrijden Trachten wjj bjj verkiezingen onze keuze te vestigen op mannen die niet tot de Genestets modderaars en sukkelaars behooren en steeds uit te ziennaar mannen die weten wat zg willen en daarbij genoeg kennis hebben om anderen in hun overtuiging te doen deelen Die mannen mogen voor alles wat halfslachtig is lastig mis schien zeer lastig zijn op den duur zal land en gemeente bg die keuzen welvaren zjj toch zullen een einde maken aan de halfheid diedoodelijk is voor iedere gezonde ontwikkeling en door de consequente toepassing van hun beginselen de bestaande malaise vervangen dooreen krachtig vooruitgaan op den weg dien ziJ voor den rechten houden P BUITENLAND Builciilandscli Uvvrzlchl Na de uit prank van ilen knjgsiaid iii de zaak der commune leden is A v iler pi rohusea üm dn orde liet rapport over die braiidsliohtsters is uitgelivnclit en uiaaU thans het oiidenverp uil tan bcsehuuumgen in de Fransche nieuwsbladen De iilegraaf bericht reeds den afloop van dit proces Ter dood veroordeeld ijn de rouwen Ifctilfe Suetens Marohais eu Pierre Tut deportatie in eene vesting vrouw l apavoiiie en tot 10 jaren reclusie vrouw Hucquin Mi Biidag H BS hel eerste j iarfeest der derde Fransohe republiek Alen vreesde voor ongeregeldheden teu gevolge van het verbod der regeenng om dien dag feestelijk te vieren Alleen te Nimes is een klein opstootje geweest y oodat de orde beter gehandhaafd 18 dan men verwachtte Sclioon het Fransche gouvernement het derde halve milliard van de oorlogsschnttmg heeft u estort met eeu overschot met 10 millioen om alle ventueele strijdpunten af te snijden nieidt men uit Versiulles dat de aak nog niei geheel in orde i He Ül rschi autoriteit zou bezwaar gemaakt hebhen tegen een som vnn 50 millioen in isaels op 3 maanden van de eerste Etigelsche en Dnitsehe buizen Ten einde geen vertraging in de ontruiming van de om Parijs gelegen departementen te ondervinden zou de Fransohe regeering op ieh genomen hebben de disconto voor hnro rekening te neinin Zoo zou de moeilijkheid spoedig ziju opgelost De niiniHterieele crisis in Oostenrijk is op zyn hoogst Jn de e worsti ling die niet alleen geldt de politieke partijen maar meer nog de nationaliteiten zijn overdrijvingen van beide ijden licht te begrijpen Inderdaad loopt de strijd hier niet over het overwicht van de een of andere richting der publieke opinie maar eer over de r idieale vervorming van h t staalkundig en natioiiiial ori iiiii nie vnn het Ooiti iirijksehe keizerrijk Uur tiiiin igeiilijk met renc tiuiinairni en feodiilcn eoirtitiili ii ei li n en iihsolic tisteii tegenover elkiindn ma ir wel de Diiilsih ÜO nr I h