Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1871

ti iuijKiT en lie ishivcn Hetgeen me lul dus er umtreiit den w i iiseh inlijU U ullonp k iii eggen luidt niet ti ii i uiistr vim de i ir tcii llri iiiim tene lluhiMiviiit tia lit tiissehen de heide strouiiien te blijvrii liet vii ekeit in het If iener Tuijehlall en andere ollieieuse eouraiiten d it de Dudsehe liberale partij al te zivnartiUend is wanneer zij nan het gum erne ment vijandige bedoelingen jegens haar lucsehiijft Hel ministerie wil slechts hiimeidamUehen vrede duor verzüiiuin en wenscht dat men ten inii ste zijn dailer zal iifrtarliten alvorens zijn bedoelingen verdaeht t in ikeii Maar het werk der verzoening is tegen den zin der Duitschers doorgejet en reeds vrij ver ge vordeid en de liberale partij met zonder grond ver ontrust vraagt naar de Toor a aarden der voorgenomen schikking die de regcering zelfs niet laat raden Oudertusscheu is het waeht voord der liberale candidnteu rieen feodalen noch u tramontanen Wij willen l uita hars blijvm en e i nai on t l buren de v ian der vrijheid des vyoruitgangs en der bechaviiig hoog ophouden Men hoopt nog altijd dat het eindresultaat der staatkund ge oiiderhimdelingen te iasteiu op het is leithaausehe luinisterie een pressie zal uitjefeuen die Uusteurijk zal redden van het gevaar om in het overHicht der Slaven onder te gaan Van j isteiu gesproken T e bijeenkomst aldaar heeft nu weer een nieuwe beteekeius gekreuen Keizer Wilhelm en keizer Frans Juzet zouden er naar de Duitsehe bladen verhalen niets anders behandeld hebb n dan gemeenschappelijke maatregoh n tot bestrijding dor Intel mtion ile De l ciHi r verklaart zich echter op d t puut beter op de hoj te Sedert drie maanden ree ls zegt ze werden er onderhandelingen in dien zin tussohen lierlijn en Weenen gevoerd en de regeeringen waren l daarover geheel cena maar te Jastein is alh en de allerlaatste hand aan di overeenkomst gelegd W eder een nieuwe thans de derde openbaarmaking dus betreffende het duel der bijeenkomst waarvan toch inderdaad niemand iets blijkt te weten Uit l esth verneemt men dat hel llongaarsehe gouvernement zich gereed maakt om het Beiersche na te volgen in diens kraclitig optreden tegen de katholieke bissehoppeii die de wetten hebben overtreden door de afkondiging der pauselijke onfeilbaarheid De minister van eeredienst heeft wellicht wel wat laat de afkondiging der besluiten v in het Inaute concilie verboden maar de llongaarsehe wetten schijnen beter wapenen ann de regeering te verleenen dan de 7wakke middelen waarover de Beiersche besch kt Van llougaryf dat zoo naijverig is op ziju wetten dio zoowel de staatl undiKe als godsdienstige vryheid waarhopJ en mag men een goed voovbeeid iets anders dan waarschuwingen en nuttelooze proteêten verwachten P R A N K R IJ K Het kalme debat in do nat vergadering over de verhooging der inkomende rechten men had juist de tabak afgedaan en zon door een zeer natuurlijken gedaehteiigang met de lucilers beginnen werd Zaterdagmidd ig afgebroken door een incident De heer Target braelit het voorstel ter tafei betredende de vacaiitie der vergidering van half Sept tot huif Nov waarop de minister van lin ineien de vergade ring verzocht in allen gevalle de hangende belasting wetten af te doen Toen de president hi rop g antwoord had diit de bedoeling der verguduriiig geen andere zou kunnen zijn en dat de commissie van rapporteurs over het voor tel Target zich natuurlijk met de regeering en met het bureel der vergadering benulen zou over den dag w iarop ze zonder ver uim ZOU kunnen viic iiitie iicinen liit een onbekend lid der vergadering een der nutuU acripU die nooit bij cei ig debat op don voorgrond komen een opmerking hooreu lic heer Jalloni d lstria namelijk r ep aeen phrases De presidnit verklaarde dut die uitval ook ofschoon hij n it b greep aan wiens adres hij was gericht oiii epas t was niiarop de man met den Italiannschcn naam antwoordde d t hij die leden bedoelde die liinge redevoeringen honden om voorstellen in te dienen die ze vooiuit witin d ii door de geheele vergadering zullen worden aangenumeii Kn voord liet Target er terstond op volgen wiSineer zij in die redevoeriii eii telkens hebben te virkl Udi dit de lergadcring cluildige knll tgrepell te hiislelleu heeft een repliek waarn t we luiden besluiten dat de man met den It dni iiiselien naam CorSiCianselie oympatliuMii bizit Ilij ueeg Men ging init de fiiianeiiele wetten voort en nam de lueifers liel istiuK aan sh chts door eén lul bestreden die de opiueikiiii maikte dat ze aiieeii mogelijk was met uivoering van een mono olu een r v iV als die der tab ik Ook de beliutuig op cichorei ging d or im bestiijliiiï van Testel n door h ii minister 1 iiiM I tjiii iticialleen wederlegd met ili opmeiking dat i 11 ld wa 1 tds controle op de kotüebelusting Men w ib nu gevonlerd tot de beiü touc up m t papier Kene poging om die i cr impopulaire Ije astini te keereii door haar behandeling lot na de afdoening der amleiv tinaiicieele wotten uit te stellen door Frni sl l icard voorgestaan doch door den miiusler bestreden mislukte en de venUre behai dcling m lul oiituu p werd tut Maandig verdaagd ENGELAND Italië itant door hut onzinnige drijven der Fnnache ultramoiitanen op het oogenblik in ecu eenigs ins gespi iiiH ii Nerlioudiiig ti geiiover Frankrijk en de e verhouding wordl niet naiigenamer gemaakt door de tei euwerkiiig welke lt ilie i au Frankrijk moet onderv iiden bij het ten einde brengen zijner roemrijke onderiieniing de doorboring van den Mont t enis Op het einde van veiledeu jaar was de tunnel reeds gereed sinds dieu tijd is hij verder volmaakt den lideii van deze maand zal hij plechtig geopend vi le i doch 1 zal nog er umen tijd duren eerde tremun de lunnel pas seeren zullen wam iMunkrijk vertraagt op elke mogelijke wijze het a inleggeu van den spoorweg die de tunnel met het Fransche spoorwegnet verbinden mout l o reden hiervoor is gemakkelijk to gissen en is een gevolg van dat zelfde blinde egoisme dat Frankrijk thans weder het protect iestelsel doet aannemen Het greotsche werk in 1S57 door den kleinen staat Sardinië begonnen wordt in 1871 door de groote mogendheid Italië voltooid welke een onverbroken spoorwegnet bezit van Susa tot Briudisi waardoor het lange schiereiluiii dat als een reusachtig havenhoofd tot in het midden der AlidilellauiUehe Zee doordringt van zelve de brug wordt welke Engeland met ziju küloiiiin verbindt Van daar die teiccnwerking Marseille zal verdrongen worden düor Urindisi en daarom moet de Mont Ceiiisspooiweg tegengewerkt worden Welk een kwaad bloed deze tegenwerking in Italië gezet heeft i9 licht te begrijpen Nederland zoowel als Engeland ondervinden sinds geruimeu tyd de aangename gevolgen van ileze kinderachtige spijt der Fransche regrering Toeu het Italiaauaehe spoorwegnet gtreed was werd ürindisi de beste haven voor de overland mail en werd de reis uiuir ludie aanmerkelijk verkort nieitegenstaande de Mont Cenis tunnel nog niet gereed was Doch Frankrijk dacht slechts aan Marseille en aan de Messagerics en begon tegen te werken De regeeriiig hield de brievci onnoodig lang te Parij op en verzette zich tegen de organisatie van sneltreinen door Savoje Hierdoor hield het beschaafdste land der wereld gelijk de Timet in zijn laatste nummer met verbittering opmerkt den vooruitgang der wereld byna tien jaren tegen De weg naar ludie werd door de struisvogelpolitiek van Frankrijk niet v rkort niettegenstaande d spoorweg tot ISrindisi gereed was De st iatkuude Min Frankrijk was daarom een struisvogelpolitiek oniilat de Mont Cenis niet de ecuige route over de Alpen aanbiedt en Frankrijk dus geen monopolie te beschermen had De Brenner eu St ïolhsrd beide biedeu directe wegen naar Brindisi aan De spoorweg over deii Breuncr is gereed en voor een spoor over dei St Gothard hebben Italië en l ruisen groote geldsommen beschikbaar gesteld Gedurende den FraiischDuitschen oorlog werd de landmaU over den Brenner gezonden en na den vrede gaat nog een groot gedeelte der mail dezen weg Sehier alle Italianen adresseeren hun brieven i aar Engeland tegennoordig tiia üuUschland en Betgif en de Fransche spoorwegen ver iezen dus zeer veel dank zij de onh uidige Ijverzucht der Fransche regenring In plaats van thans den Mont Cenis spoorweg krachtig te ondersteunen en daardoor te verhinderen dat de Fran ehe spoorwegen de mailreizigers geheel zullen verlie en legen den tyd dat de St Gothard spoorweg gereed 18 blijft Frankrijk tegenwerken De Fraiuche regcering heeft ec i klein eindje spoorweg aan te leggen van St Miuhel tot Modaue ongeveer 2 j uur gaans doch doet het niet en stek uit Ware deze spoorweg gereed dan kouden p issiigiers en mails in seslig uren van Calais na i Urinilisi stoomen De J m f leest Frankrijk de les over deze tegcagemverking in een krachtig gesteld hoofdartikel en verk aart dat het voortdurcuda uitstellen van de Fransche regeenng geen gevolg is van den ougelukkigen oorlog met r iutBcliland maar wel van den naijver op Italië Toen naden sl ig bij Solferino Frankryk in het jaar 18 10 Savoye kreeg nam de Fransclie n gceriiig aan een gedeelte der kosten te betalen en zij was zelfs zoo begeerig dat het werk spoedig gereed zou zijn dat zij voor elk jaar dat spoorweg vóór 1880 Kereed as aan Italn eei groote aom gdds beloofde voodat zij thans ettelijke millioencu franken te betalen heeft Toen Sadoua echter op Solferino volgde en Italië aii ei n verdeeld land een groot rijk Herd begon Frankrijk berouw t gevoelen en te bgr ipen dat lïnndisi de geducht edediii ger van M irMille zon orden Voor een oogenblik werd geducht d d de ventilatie iu den tunnel niet void lenile ou ijn doch de e hoop der vij indeii deze vrees der vrienden is niet bevestigd Sinds verscheidene weken loopen dagelijks proeftrenvii van Bussolino over liardonueocia naar Modaue en deze prurfnemingen hebben bewezen dat luchtverversohing 111 de tunnel niets te wenschen zal overlaten De plechtigheid van den Uden September aanstaande al wel iets van haar gewicht verliezen door de idatigheid van de Fransche spoorwegdirectii iloch wy vertrouwen d it het fait accompli den l ranschen te sterk zal blijken en zij niet zullen volharden bij hun poging om de wereld te verhinderen de vruehtrn te plukken van het geniale werk van het verjongde Itale DUITSCHLAND Kog voortdurend hoort men allerlei gissingen omtrent de bijeenkomst te Gastein Men moet evenwel daarmede voorzichtig zijn en zelf het zeer waar sehijnlijke niet loo maar voor goede munt opnenicu F r van mei aan ie uvijfeien af er zyn aluaar angclegeiihedeu behandeld waaromtrent men in de eerste plaats geheimhouding noodig acht maar aan den anderen kant is het allee behalve waarschijnlijk en in goed onderrichte kringen is men het met die opinie ook algemeen eens dat er in die bijeenkomst een definitief resultaat is bereikt Het eenige wat zich gereedelijk laat verwachten is dat men er althans tut de overtuigiug is gekomen dat het algemeen in de richting ligt den vrede van Europa te helpen waarborgen Wat er van de betrekkingen met Uusland wordt gezegd zijn louter phrasen De belangen eu in ichten van Oostenrijk en Rusland loopen zoodanig uiteen en zijn zelfs zoodanig met elkander in strijd d it die niet zoo gemakkelijk in overeensiemmiiig zijn te brengen ook al biedt l ruisen zijne bemiddeling hiertoe aan En al warcdit ijelukt dan is het toch zeker dat Italië zich nog niet tormee tot iets verbonden heeft zoodal het bericht alsof die Mogendheid mede in de beweerde nllinntie was begrepen zich in alle geval nog niet heeft bevestigd De Aartsbisschop van Munchen en Bamberg en de Bisschop vau Augsburg zijn als zoodanig leden van den Bcierscheu rijksraad Teu gevolge eener koninklijke benoeming heeft Döllinger in die vergadering sedert eenige jaren insgelijks ziit ng Volgen eene correspondentie uit Munchen wordt aldaar in de clericale kringen het gevoelen te kennen gegeven dat de genoemde hooge geestelijken geen vergadering moeten bijwonen waarin ook een geexeommuuiceerd priester zitting heeft zoodat zij er niet moeten verschijnen zoolang Döllinger er kouit BINNENLAND GouDii 7 Septehdek Dinsdag stond voor de Arrondissements Bcchtbaiik te Rotterdam ecne üfijarige arbeidster terecht aangeklaagd van twee paar gouden oorbellen te hebben medegenomen van een goudsmid te Gouda onder valsch voorgeveu dat zij daartoe van mevrouw S aldaar last had ontvangen en tevens bij een nmlereii goudsmid twee vestkitiingeu op een valsehen naam te hebben verkregen Omtrent het eerste feit bleek dat de bekl wel de bellen voor zichzelve had gekocht maar beweerd had dat zij bij mevr S diende bij wie zij vroeger ook in dienst was geweest De vestkettingen waren haar echter door den winkelier ter hand gesteld omdat zij die namens iemand kwam halen dien hij kende Ook bij ecu derden winkelier had bekl getracht gouden voorwetpen te verkrijgen doch deze had haar geweigerd goederen mede te geven VVat er overigens van de al oo verkregen voorwerpen was geworden kon niet tot klaarheicl gebracht vorden De b kl die volledig bekende gaf op aan wie zij die goederen weder heeft verkocht doch de door haar aangewezen personen als getuigen onder eede gehoord kunnen zich er niets van herinneren Een der vestKettingen liad bckl haren beminde ten geschenke gegeven die zulks als gei bevestigde Op de gewone vraag van den voorzitter of er ook finii lieof dienstbetrekking tusseheii hem ende beklaagde bestond antwoordde hij zeer naïef jawel meneer het is mijn ra i je Dit meisje werd daarop veroordeeld tot een jaar gevangenisstiaf en f 25 boete I ter zake van het 2e feit doch van het Ie feit werd j zij vrijgesproken omdat niet is bewezen dat er lastgcving ten deze is voorgewend Voor de sehooljeugd van Jouderak was het gisteren wederom feest 1 liO kinderen werden door de Joudsche sttioinboot kosteloos naar Rotterdam vervoerd alwaar zij in de dieigaarde rondgeleid en oiitlhuilil erdeu Tot voorzitter der polders I aiisjeland en Korteland onder de i enieelite Krimpen ii d f lsel is iu de plaats v iii wijlen de II heer K van Waisuiu beiuemd de u