Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1871

heer W van Waniufj burt emeester van Krimpen a d IJsel en Ouderkerk a d IJsel De rekening van het hooxheenirandschap van den Krimpenerwaard dienst 1S70 71 sluit met een batig saldo van 15 55 Uit Boskoop wordt gcuiei 1 Jnt het nieuw gebouwde post en Iclegrüafkantoor gereed is Men is druk bezig niet het plaatsen van telegraiifpalen en het spannen van lijnen om die gemeente aan het algemeene net te verbinden waardoor aan een lang gevoelde behoefte zal voldaan worden en vele rechtmatige klachten zullen ophouden Tot wethouder te Boskoop is in plaats van den wegeus gevorderden leeftijd aftredenden heer J Ilooftman benoemd de heer G Koster Als eene bijzonderheid wordt medegedeeld dat iii do boomkweekerij van den heer A Koster Mzn te Boskoop eene lelie Liliura auratum bloeit met 40 bloemen Zoo ver bekend is schrijft meu er bij is zulk een sterke groei en bloei van deze prachtige Japansche leliesoort nog niet voorgekomen Gisteren hadden te Woerden de aangekondigde harddravcrijen der Ilollandsohe maatschappij van landbouw afdeeling Woerden en omstreken plaats Aan die Tan des voormiddags voor paarden welke nimmer een prijs gewonnen hebben namen er even deel en werd de prijs een fraaie zilveren tabakspot behaald deer de Mina aii den heer J van Uijk te B uwoutswaarder bereden door H van iJijk Bij de namiddags liarddraverij voor paarden van üessen klaar dongen er tien naar den prijs zijnde een bankbiljet van ƒ 200 t welk behaald werd door de Kminffin van den heer ü Barendrecht te Barendrecht bereden door den pikeur J den Boer en de premie 50 door de Marianne van denzclfden eigenaar bereden door den pikeur J den Boer De Uarmonievereeniging dezer plaats toonde zich evenals vroeger bereid dit volksfeest door hare uitvoeringen te verlevendigen en het prachtige zomerweder droeg niet weinig bij lot den grooten stroom van bezoekers die zich op het veld en in de straten ben oog Naar men verneemt heeft de heer J van Dam Jz zijn ontslag aangeiraagd als burgemeester van Bodegraven een betrekking die hij sedert 1S4S oervol bekleedde De gemeenteraden van Zoetermeer en Zegwaard hebben besloten de jaarmarkt of kermis in die gemeenten af te Bohalfen Z M heeft op grond dat het in het algemeen belang des rijks wenschelijk is dat voor het leger hier te lande partij worde getrokken van de krijgservarin ir de miiitaire undervinding die dour de ollicieren van het leger in Nederl ludie kan worden verkregen en ook om deze officieren na hunne in Imlie opgeda ie ervaring in de gelegenheid te sieilen hier te lande bij de corp iii of militaire inrichtingen hunne theoriti elie en teehnisclie kennis te verijeerderen dat zulks aan de voornitz chten op bevordering der oRieicren van de beide legers zoo niiii als aan lic der naar olficiersrangcn dingende onderiirfieieren nadeelig zij besloten jaarlijks eenige subulierne ollicieren van het wapen der infinterie en der ariillerie en bij voorkeur oi gehuwden van het leger hier te lande voor dat in Nederl Indie en oni ckeerd te detaoheeren Hiertoe komen alleen in aanmerking 1 jeugdige kapiteins die gelet op hunne plaats u de ranglijst in hunnen laiig vermoedelijk nog eeii vijftal jaren zullen moeten dienen alsvoreus tot bevordering aan de beurt te zijn en 2 luitenants van es a zeven j ireii dienst als zoodanig De hier bedoelde officieren moeten bovendien iii alle opzichten gunstig bekend staan en tot det iclieering genegen Zijn ilet getal en de rang der jaarlijks te detiiclieeren olfieieren zal voor ieder wapen afzonderlijk bij beide legers gelijk zijn duch in geen geval meer bedragen dan zcj officieren v m het wapen der infanterie en twee van dat der artillerie De duur der detai lieering wordt op 5 jaren bepaald de heen en terugreis daaronder begrepen De gedetacheerde officieren genieten zóó voor zich als casu quo voor hunne gezinnen op den gcbriiikelijken voet vrije ovcrtoclit van en naar Nederland en omgekeerd van en naar Nederl Indié Zij ontvangen bovendien eene gr itilicatie voor eerste uitrusting ten bedrage van liOO De in Indie gedelacheerde oHieieren ontvangen het traeteinent aan hun rang daar te lande verbonden en de in Nederland gedetacheeiilen het Nederl traeleinent met eene gratificatie van ƒ liOO voor kapiteins en van luo voor luitenants Z M heeft bepaald omtrent de huwelijken van offioieren van het liger in Nederl Oo t en VVi tIndie lint dl ollieier of iiiiiit iir pei ouu geduh iide den tijd dat hij in werkelijken dienst met liinnenlamlseh verlof op iion iietiviteit of in afv aiditing van vertrek of met verlof hier te lande is geen huwelijk mag aangaan zonder daartoe de toRsieniniiiig te hebben verkregen in Nederl Iiulie vau den gouverneurgeneraal aldaar of van de daartoe door dezen aange ezen autoriteit in VVest lndie vau den gouverneur der betrokken kolonie en in Nedeiliuid van den minister van kolonifn In ons vorig nommer werd de aandacht gevestigd op een van Koningsbergen te Amsterdam binnengeloopen schip dat geen quarantaine gehouden had latzelfde schip is voor een paar dagen reeds weder vertrokken maar onder een anaeren naam liel was Orion en lieet nu Venus Men f hrijft omtrent het schip aan de iV R Ct d it noch gedurende noeh na het afleggen van de reis aan boord daarvan zieh een cholera geval heeft voorgedaan De kapitein was lijdende aan een borstziekte en is te Kopenhagen aan al gezet Als reden dat het schip hoewel van Koningsbergen op nisterd im varende niet in quarantaine hfeelt gelegen wordt opgegeven dat op de vraag van den loods Vanwaar komt gij moet zijn geantwoord Van Kopenhagen Indien dat zoo ie gelijk stellig verzekeid wordt blijkt daaruit dat er een leemte bestaat in de maatregelen ten aanzien der quarantaine De stuurman toch die bij ontstentenis v in den kapitein het gezag op het schip voerde kon opgeven dat hij van Kopenhagen kwam omdat dit de laatste plaats was waar hij had aangelegen Men had hem intusschen ook moeten vragen of d it de plaats wa i waarvan hij was uitgevaren en wanneer de afvaart geschied was Dan toch had kunnen blijken dat hij van Koningsbergen op Amsterdam voer en na I Augustus die haven verlaten had Nu is het schip daardoor ile quarantaine ontloopen Op last van de bevoegde macht te dier stede is het schip in het Oosterdok volkomen gedesinfecteerd Een dezer dagen verschenen brochure Ktn feeit op het FrtJerUisphiu te Amsl rdai t opgedrat en aan iet IlooJddeatHur tn de AfdeelUip n der hollanduc ie Maatsch van Landbouie door een AtderlaiiJer betoogt dat de aluepie iie vergadeiiiig van de J oll Mjatxc i van handb ti en zij verleden jaar sdravenliage aaiiHces als de plaat waar toekonu iide jaar eene p oote internationale tentoonstelling van land en tninbouw zal gehouden wm deii een dwaasheid heeft begaan waarop zij terug zal moeten komen Ken dwaasheid om voor die tentoonstelling een sbul uit te kiezen ilie geen amler gebouw daarvoor bezit dan dat der Teeken Acidemie Daartegenover stelt de schr het J ulvia van VolHvlijt met de daarbij steeds breder geworden pleinen tuinen en teiiviiien De algemeene vergadering had opgezien tegen de kosten van het huren van VnU l ijl en had een stad gekozen waar geen geliunw bestaat voor het houden van tentoonstellingen groote vergaderingen enz Hij betoogt dat het tijdelijk inrichten van hulpgebouwen veel kostbaaider is l oeu er nog plan v as de in IStiU gel ouden internationale teiitouiiitelliiig voor den werkman te Utrecht te doen pla its hebben werd berekend dat het tijdelijk gebouw 51 000 zou gekost hebben Later werd t l aleis van volksvlijt daarvoor gelmurd en wanneer men dan in aaniuerkiiig neemt dat die Tentoonstelling het l aleis gedurende ruim drie maanden in beslag nam lat de kosten van het orkest waarover de Tentüoiistellers beschikten gedurende dit tijdperk ongeveer 12 000 beliepen dat het Paleis eene anne x ilaat te dii mede groote uugaven veroorzaakte dat veiseheideue deroratién zijn geleverd en l aleisbeamten in dienst dnr Tentooustelling waren dan is de som van 40 000 benevens een deel der entrvie s volgens den schrijver alles behalve exorbitant Het onweder van Zaterdag 11 heeft zeer hevig in Noordholland gewoed Onder Winkel trof de bliksem een arbeiderswoning zonder echter schade te veroorzaken In het weeshuis te Winkel sloeg de bliksem door de schoorsteen sneed een groote ijzeren plaat door in het vertrek en veroorzaakte een feilen brand Binnen een paar uren lag het gebouw met belendende schuur in de ascli De verpleegden zijn met den schrik vrij gekomen behalve een hnaner die van ontsteltenis op den grond viel en men weet niet hoe den arm deer ijk brandde De weesmoeder werd vrij ernstig gewond aan de hand waarschijnlijk door het valien v iii losgeslagen steenen De inboedel is groüteiideels gered Het huis as tegen brandschade verzekerd In Heer Ilngowaard zijn twee huizen geiroH en Des nachts barstte het onwe er over de noordelijke provinciën los Des morgens vond men te U ildi rvaiik 2 paarden dood in de weide te Aluntijiitam I paarden te JMoordbroek bij den laiidboiiuer Bronger Boer almede 1 paard ilücdgesliigin Zondag midiliig woedde over idderland een hc ig on neder Ie Uusterbeek sloeg de bul tem in het buitenverblijf van den heer van Hoorn Naar men uit Lobith meldt ging het onweder vergezeld van zwaren regen en hagel In het Duitsche grensplaatsje Klten is eene woning door de bliksem getroffen en afgebrand waarbg veel graan is verloren gegaan In den kerkeraad te Amsterdam is door den heer Kuhler voorgesteld om 19 door ds Pantekoek gedoopte kinderen uit het doopboek af te schrijven omdat zij door dien predikant tot den naam in plaats van in den naam zijn gedoopt De kerkeraad heeft eene commissie benoemd tot onderzoek van deze afwijking van de doopformule en tot het uitbrengen van advies over het voorstel De commissie bestaat uit de hh Jramer K i 3r 1 ypcr e M l r Laats te Ber ichten Londen 7 Sept De heer Gladstone heeft giöteren hul ftdres der liberale associatie te Wakeffeld bc iuitwüord Lord Perl y Iieeft gïstereu te Liverpool eene schittereiidtï rede geiinudea over de quBCStie der grondbiil i tinjj Te Aldershot lieeft eene g o ite revue plaats gehad Daarbij wnreii 90 stukken epehut Vijftig Duitsülic arbeiders uit Koningshiitte te N nvcistle ovrrufckomen hebbeu de stad verlaten üUk er verklanui dat zij door eeue valsche verbintenis dm waarts waren gelokt Parijs fi Sept In een brief uit Versailles wordt tt geiigesprokiMi dat de verstandhouding met Italië minder guu tig zou wezen en dat er eene levendige woordenwisseling tiisscheu de h iereu Thiers en Nigra zou Iiebbon plaats gehad Sedeitdrie wekeu hebben Thiers eii Nigr t eikauder niet gesproken Het gerucht dat de hertog v in Aumale tot gouverneur van Algeriè zou benoemd zijn wordt tegengesproken Versailles n Sept Het wetsontwerp betreffende liet shiiten eener loening van 350 mill oen door de stad P irijs is door de Nationale Vergadering aangenomen Daarna heeft de vergadering zich vereenigd met het wetsontwerp kraciitens hetwelk de schade iu de departementen ten gevolge van den oorlog teweeggebracht ten laste van het geheele rijk wordt gebracht Salzburg n Sept Keizer Wilhelm is met Prins Bismarck en talrijk gevolg heden avond alhier aangekomen Hij werd ontvangen docr ileu Keizer vau Oosttmrijk omgeven door een schitterend gevolg van diplümatieke en militaire personen De Keizer vau Oüstenryk droeg de uniform vau zijn IVuisiscli en Keizer Wilhelm die van zijn Ooytenrijkscli regciiicnt Beide Keizers hebben gedurende een kwartier eene bijeenkomst gehad in t hotel waar Keizer AVilhelm was afgestapt Tegeu den uvoud had in het keizerlijk kasteel een groot diner plaats Vergadering van den Gameenteraad Diiifadag 5 Si pteiutcr Tegrnwoordig de hh Rem vuorziltcr Viruly Kist Luj teii Prince liuchiier v Genmp i ii Post biU8t d hh Ürooglt3t ver Kranenburg cu Uraiidl van t trantcu vsordcD binnuu geleid door den secretaris co luggeii sa handen vau dtiii vuorzilter deu vüorgcfichrevea crd uf Daarua worden zij vcrvbc tkuntd door deo vooriilter en wordt dit bcttntHouid dooi dtu lici r Drou ilpcfer De iiotult o dir vourliiutrttc vprgndei Ing worden paleren waiirop de heer Lnyten nauincrkiiig rimakt u het v neldfa eener bij iet weglaten van twee andere bedtnkingt en nu wuidcn dl gc Mj i j de notulen goedgekeurd trvnlg ns wuiiU gi li ii u het verslag van do onvoltallige vergrilering vau jl rijdag eu daarna de bh au Geune van StiaateD en Post UroHt benoemd tot het iiazieu der begrooting over 1872 Is uigekomeo euiie missive van lih Gedep Statcu houdende goedkeuringvau het raadsbesluit bi treffeüc t den afstand vau jachtgroudaan den heer Lakerveld Ulankeii Nutif en adres van de knechts aan de binnenulnis ver ockende verhooging van bezoldiging om do vermeeiderdc werkzaaiaheden en duurte der leveusiniHdelpu wordt gesteld io handen d r begioolMigs comiuissie een adres m de hh Klnitinnn Kramers en He jer hoofdunditHij r rn aan de openbare scholen verzoekende insgelijks Irukteiaeiits VLrhouging in haudc a lerzelfdc coDunissie ei u adus vnn al de nurhtwuehts verzoeknnda verhooging van 6 1 tut bU eeuten p r nacht in haaden derïeUde corninissie De voürzitler deelt inede dat de miuister Tfiu fa Dciua aatorisatie heirt verleend tot het gunneü der aanbesteding van het post m tilcgmat kantoor aan de miuste ioschn jvcrs Notif De voorzitter deelt mede dat aan bet eiade der Oosthaven eene ver nkking is ontdikt vun den kaaiinuur die geen uitstel kna hjdea en wtmrtour tilsau worden aai gevruagd 42üU om die op de bcgruütmg te brengen De heer l u len vraagt U dizen aanzien iuli itjngeu dïo gogtvcu worden door deu voorzitter waarna het wordt tuege tuaua l ü voorzitter berieht dat gebomd ïijn tv re waterscbniten en dat du vfltcii in genulheul ziju gebraelit om oj vier plaatsen ver eh Msdwatir uit te dcelen en dut het wenichtlijk is düiiriarde t jioLdig icn annv ing te maken Dl lieer vun Miaateu vui igt luliehtingen ten nauzicn vnu nnddclLn ttr vtidu e niMiing van het dniik ater die door den vouiiiller gigevtn wurdai