Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1871

Jm tÊÊm 17 M ƒ I 1 Kiiit y 1 r u o ik i p lail t 25 Dl Ml mil kt luit gi wonen iiaiiMiir iii ving gin lianili I mioiiiI iii iirsti ki alitiit giaskaUiieii iits tl ig I SI hap n lil liuiiniiiii tut liooge prij eii vlug VI rkoelit niagire larkeiis eu biggm triiig laikiiis geschikt voor Londen mede trage prij eii van 17 II 1 iits AangiMiird 70 piitijm kaas ƒ 2 1 i ƒ 20 loiliiitir y 1 1 11 ƒ 1 t fa Wdbittr ƒ 1 0 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand miiiuN 5 bipt AUxmider JuhniiniB üuJtr G Leem bru k t II A Buamn niii i N fi Sept T Knlioiit t m f i n en A P Blom W iiui 111 den tn G Liepilt ADVERTENTIÊN De ondergeteekende bericht aan alle belangstellenden d t liij bet plan lippft opgevat om gedurende het nanstaande wiuterseisoen m de zaal KiiNsiMiN ZES TOüNEELVOORSÏELLINOEN te doen ge en door het ge plsohap onder directie van de hh ALBllEGT eu aa OLLEFEN zoo althans de rondgaande inteekenlysten genoegzame blijken geven van algemeene belangstelling J F vtN Dbtt VLIST Gouda 7 Sept 1871 Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMYISSIE te Gouda brengt t r algemeene kenmsie dat op WOENSDAG den 13 SEPTEMliEft 1871 mi obryving sal worden gehouden voor de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejutvrouwenschool do üollandsche Buigerschool voor jongens en die voor meisjes de Tusscliettschool voor minvermogenden of aan de Stads Armen en Bcvvaarscliool benevens aan ue Openbare Scholen verbonden Avondschool De inschriiving zal plaats hebben op bovengeu eldeu dag des namiddags te vyf uren in de respective schoollocalcn Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool eu de Burgerschool voor meisjes en jongens zal Het bij genoegzame pbiatsruimte m die Scholen voldoende zyn waaneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de weubch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wensclien te zieu opgenomen aan de btads Tusschenschool wordt verlangd eene verkhrmg afgegeven door Heeren Wijkmeesters dut 7U in staat van minveriiiogendheid verkeeren terwiil zi die huuno Kinderen aan de Armen school ei langen toegelaten te zien worden lutgeuoodigd in hun belang de bewezen mode te brengen dat zi bedeeling ontvangen 111 welk geval hunne plaatsing uan geene bedeiil ing onderhevig is Alle kinderen aan do openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Schole vour ien ijn van een bewys van wel afgeloopeii vaiLiue of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op dl Stliolen meer zullen worden totgelaten üiii dl viih tiiili mschiijviug Imiiiiliis de l laatseli ke School Jommissie Hooijaards Gouda 7 S t 1S71 sicunuiis III fi 4 p 11 III iitoira uiiii 11 ur I 11 j II II l n w rk iüt II likt II ii lit II il v ii VS iti r 1 KI nj 1 1 I tiiL jtai wlUkIu Uu lm I it ikt lu 111 L tl II j iiiiiLii mi t i III Uskllll l 1 II IS lllgl Iti I t UI i tut m h l unit li t i u t r t ui 1 II i i I vmi w It Ut hl uit 1 tllllj lal iIl lil l t lllLI muil UAU o i liLt bt iio ih Il 1 Üi vgur ittLi üi KpUll 1 hr I iiyttn stemt iii nu t bet gtvoi li n vnn tU ii lu i r i rul lil wühU uu Hl stt iiiiiiiiifi gtbrachl of tian bigiiiiuu z il nut Il k it rintüfLliu uiuivour zich lugdi blLiiiiiKii vtikhiLU tigLQ I vtL lilt van U lili Kiinnibiiig ii rul It t ii vriipLii voor üi i lak t iu uubpiiU riilat iiiiii iht w lU lui stüiii l ü bctr lujltii dringt o n op de juiviri tr il r riobn hit pe cn vim i r ni iiiii g tol htt achrubbcn itr sti itn hit ürjïvulJig tucAitbt op de uriuoiia cii htt zuivtrtii drink uatu Dl hb vnn iLiinip en lUalinn VLiUirni mU ouk voor vrrpupniin aii htt diguhiksth sthrobbtii v nut wordt bt sluttii Dl hotr l oo ltcver khi j t o tr dtn tofst uid van di sloutiu m de H LlLkjdc cu wui cbt lat ouk dun voorrjiihtid De bh Ki t lu tm eu IVince worltn bmoiind tut btt nazitn dir ilojl bm vtii an deu httr Miswniik r Na tLiit koilt mi btrtbt Uze to i ini s i bij inuiide an dm lucr Kist dut d e stukktii iii urdi 71J11 tii woidt bi sluit 1 tot de tutlatiug op dtu vtreistbun tijd uur te uin lot hiil ündiTwiji r ann de liur tr liu i üur ju gtiib wordt btiiouud dt bttr l Visser te Zwolle Na michtigui lot uit utriiig ïundtr itgnnitit emdigt de Vtigadtriiig INGEZONDEN FJoekaankondigiiig DEMOOUAllL tv W Lih 8tll Vl Vertoogeu eu Opiuetkiiigi n door 1 Ferinoa doctor in dt ia en natuurkunde Groiungeii bij 1 v N Zweeden 187 l 344 paf pnjs 3 OU Ziehier ecu boek van een denker dat opgang ral maken aldus begint tene bcooideeling van dit werk in het Vaderland en wy zeggen het den steller u Want hoewel dr 1i fiung nu nand vleit en weinigta prijst hoewel alle partij org ini u het Haagitcke Dag blad 70owel als do Toekomst en de JrnUemicie ioo w l als de Tijd 7ijn boek mllen trachten dood te zwijgen 7al d t yijn weg vinden even zeker als de Mvx HwELwu iju weg vond Niet dat met dit laatste erk üemaaatu en IVeteuscltap op èiue lijn is te stellen Immers de virdieiistin van beide wir ken zijn geheel ui teen loopend en tu vergelijken zijn ZIJ eigenlijk met bihave hierin dat btidt hoogst boeijend geHehr ven ijii Termjl MULIATLII vooral werkt op liet govoil bepaalt KBWNai zieh bijiia altijd tot eene rkiiig op het versta id lin als wij ons met vergissen is het Innt ite toch het ware het duurzaiue het beslis senU Fpiiin is een lo i oh denkei gelijk tiou tiis van iemand moet verwacht worden u ouk matheseos maguittr heet Maar hij vervalt nitt ui de font hit wanbedrijf ou men kunnen iggei vau vele lo i ehe denkers om vervelend te zijii Men leest zijn boek achtereen door Voegen wij hierbij dat zijn werk de blijken draagt van groote bele eii hcid ge l tl studie eu al ïemeene kennis eu dat liet mittig al ijii voor de aanhangers van welke polituke nclitiiig ook Ziehier tin bluki der virsUiiidenheid vau dedoor EitiN behiiiilelik oiiili iwirpeii de inhoudsopgave 1 e Ncili ilaiuUche digbladpeis 2 De grondwet lUt kiesrecht I liii en audir over volksontwikkiling 5 Uit iniddilliiir oiideiwi S 6 Hit ousterfelijkheids vrnijstiik t hit opeiihnnr onderwijs 7 Fibiiekskiudi reu wet 8 1 e Internitionult Arbeidirs vereeniging 9 Socialisini lu asaoiutu 10 ï tiak van het swiitslie uur 11 W llaudi Iraiatfolmppij 12 Hvpofheekbaukiii 13 htutsliu meien ni belu tiug i iu 14 l i voor lil naiUelin vau hoofililij ken omslag 15 Htt kadaster H Politie iii justitie n Is oirlog iioüd ikelijk 18 katlioliiken tegeiio rr de stiilspirlijcii lu Nidtuuid I Di tiaaghtid iiii7 r li i latie O Paul Lu oinbi 21 ui professorile broihnus ovir tjd omsla uli ludni 22 Zikdlieul H nisilii iilijkhi ld unstirie 2J l i grondslag di r nio iil 21 Puha sparm Ot WIJ op Deiuooülic en It tntic taji it iliebb n aan ti mei keu Uit ou ti sicik ijii gi igd wiiiit maar ook sUchts dit hihbiii w ij in dit op i ht te eg en c ianin a les di autsik sei terfui Aeker is htt iiitiisseln u dit ili ter w aii 1 1 ulM v s K veriiwi dl ovtiliiiid lubbui in it tffiand zieh beklagen il er keiiiiis iiiu ti helibi ii gunlakt MARKT B ERICH TEN GOUdH pt Üij goedi 11 oiu i t weiilin liQogi prij i II heli lid luwe pulkt ii nu SI lil 12 O ij I II Mui iliii 11 5 J 12 iU lolil I 1 1 12 Kii i piiiki y 7 7 I i s lil 111 1 1 f 1 n y II üi 1 O I y t 2 jei i puiki 2 II IVll I lll l Il ƒ 7 10 Miiidiu I iiO 1 y 11 De onelergeteckendo Ilijks Oiitvangor te ZeicnhuKen maakt bekend aan de Ingezetenen van WaudtiijKiii dat hy voortaan boven en behalve den bestaanden zitdag aan de Brug t W ddntnun ild ig al houden DEN VIEIUDK NDONDEitDAGVAN IEDERE MAAND van s morgens 9 tot 12 uur te Gouda op deMarkt in het Hotel i Pa uw by den HeerM VEUMAAT W jiBjriMME HMAN ER bestaat onler de Tf roiinehe zoowel als ndsr de Engelsche Fabriekateu geene ZEEP zoo degelijk zoo aangenaam versterkend en verfrisschend en daarbij in verhouding zoo goedkoop als de alom bekende JOHANN HOFI sche nODT KRUIDSN ZEEF Eenmaal een proef genomen hebbende zal men gewis niet meer veranderen en de gegrondheid van het boven gezegde moeten erkennen Prijzen 177 c 6 stuks 95 c 35 c 6 stuks 185 c 50 e pu 70 c Malz Pomade radikaal middel tegen het uitvallen van het Haar nieuwen Haargroei bevorderend en het hoofd reinigend a 70 c en ƒ 1 per flacon JOHANN HOFF soii Centraal Dcpót Bloeramarkt bi de Stilsteeg te 4 msffnfam mede echt te verkriigen te Gouda bg J C v VREÜ MINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te Woerdeii bii HENltl J an dkn BERG Slijm en MaagpllleiK Deze PILLEN die sinds vele jiren met het besle gevolg tegen de SÜjm en als maagverSterkead gebruikt norden door hare wetkih spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed legen de gal en eer ZaCht laxerend 7ijn zyn tegen SS j cent het dooije met berigt van hel gebruik verkrygbaar bg de navolgende Heeren te Amsterdam M CIcban C Droog Heilige weg D 321 Fleiswyk 8 d Kraats Bodegraven B Versloot Bommel Zall J v d Vfgte Delft K Wilschut Delfshaven J K och Deventer Gebroed liman Uirksland I de Vries Dordrecht Il J Gillav louda L Schenk op de Hoogstraat s jravensande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Hirderwyk A dreidanu Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerttr Lekkerkerk A den Onrialen Linschoten B Kruiihuf Moordrecht G 11 Post KoUerdam v ganleii Kolff korte Hoofdsteeg fccliiedain Wed A 11 Romboiils Schoonhoven A Woltf Stdwijk Zijdirlam liel A J Kaassen Uiricht F Allem op den Steenweg over de DoB kerslnnt n 372 Vlaarilingeii J M LagcrwerlT Zeveuhui cn A Pruis De blUM eu MAAGPILLKN bereid volgens hel echte recept ziju door mij te Gouda alletm eii uiMuiféiid verknjgba ir gesteld bij den Heer L StllKNK op de Hoogstraat LET WEL Oin elk doosjf der ec ik ii Si s onheugelijke jinn gebruikie Slijj a in Medgplllen is een liiijd vour i II mei de hindeeekeiiing van J J S llRLUDLll iipolhekcr elke handleekening zieh uuk hevihlt op het cgellik aarmeile hel doosje ver i geilt i Mui gelieie il ml wl attent op te zijii CU i h te iiliiiii voor ha gcliriiik vau een nainaiikstl ilii mui iiilil iii i iiiliii i i lireugc 2 t ouilii 1 1 uk nu UiinkuMu fi llllN l J r V üotDi k b h fmk 18 1 Ijtgraeeér ea WeÜKwim f w 5 De SecrrtBU D Biipww iSi MtWl dtt i Diiid wtH i r 1 iii r i m l