Goudsche Courant, zondag 10 september 1871

V MB i iigifji w j g mmm I o i w q u a a ses 1871 N 1100 ♦ e Ze oil van en beBrug te VlËIi MAAND op de den Heer iviAN Zoiiilag 10 Scpteoiber GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitieblad voor Oonda en Onislrcke onder de zoo dege verfris schend ledkoop als ZEEP ende al gegrond erkennen 35 c 9 yan het en het flacon Bloem niede echt VBEU UTENj te ERG met het msAgver werkiii bijzonder laxerendf met berigt navolgende egDS21 Uteeg er de Don d voljren Gouda allee Heer Ia nliBupclijke IS een 1 keiiinu hel doosje lent op te k villi een i ritieii iS Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Raad dier gemeente overwogen hebbende dat de fziatische Cholera in naburige rijken ia uitgebroken lieefl bealoten dat ter bevordering van de volksgezondheid met ingang van deu 12 dezer maand dngelij s langs de htiizeu met versch IJsselwater zal worden gereden of gevaren hetivelk door een ieder kosteloos kan worden verkregen naar gel mg vau de sterkte van bet gezin Voorts vaarsehuwen zy een ieder zich te wachten voor htl gebruik van schadelijke spijzen en dranken inzonderheid ook van onrijpe vruchten en bevelen aan om allea te doen wat reinheid matigheid en gezondheid kan bevorderen waartoe ook het zuiver houdeu der woningen en van de daarvóór achter en ter zijde gelegen riolen en goten alsmede het dikwijls schrobben der siratcn kan medewerken tot welk laatste van heden af tot nadere aankondiging vergunning wordt gegeven Gouda den 8 September 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuooGLEBVBii FoKTUiJN Remy Weth P Br BUITENLAND Bultünlandsch Overzicht Het vraagpunt dat tegenwoordig de gemoederen in de nat vergajerin te Versailles geheel vervult is de definitieve vestiging der vergadering zelve Zooals men weet is een voorstel aan de orde van den heer Uavinel om voor goed Versailles tot zetel voor de ministerieele bureaux aan te wijzen terwijl te gelijs het tegenvuorstel Pernolet behandeld wordt om Parijs in zijn vroegere eer te herstellen Geheel mislukte de poging der linkerzijde om deze zaak die weder tot nuttilooze verbittering en opgewondenheid aanleiding kan geven op de lange baan te ehuiven Men is nog steeds aan de discussie waarvan de afloop niet bekend is Weigert men te Parijs ierng te komen dan zal de impopulariteit der vergadering nog nnv akkeren en de qntcstio er ontbinding die nu reeds druk besproken worilt al met vernieuwde kracht opleven Het getal adressen waarin men de vergadering verzoekt zichzelve te o itbiuden en dus indirect een terugkomen op het aangenomen voorstelRivet waarbij de fiinetien van presiden van de republiek zijn vastgekno ipt iian den termijn van ziiting der nat vergaderinj neemt met deii dag toe Op sommige plaatsen worden die adressen bijn i door alle kiezers geteekend en ƒ Sikle schat het gehecle totaal der adress mtcn wel op 500 000 Mocht het voorstel Ravinel worden aangenomen dan zal waarlijk de vergadering niet winnen u populariteit en zullen van zelf hare dagen geteld zijn Doch en dit is het nadeelig gevolg van het aangenomen voorstel Rivet dan zal met de nieuwe vergadering onmiddellijk de qutestie van den rcgeeringsvorm verrijzen en het land in rep en roer komen Ar ngenomen zijn het ontwerp waarbij de schade door den oorlog aan de departementen toegebracht ui vergoed worden uit le rijkssehatkist en dat waarin de nieuwe leening van de stad Parys wordt goedgekeurd vriji en eNprek mhli Nog JJ de uigcntie aan enomcii votr een voorstel van den rcpHblikein Langlois dat een inkomstenbelasting instelt ns verloop van drie jaren Algemeen verwacht men dat dit plan zal worden gni dgekeurd uiettegenetaande de tegenkanting van den president der republiek die zijne ouderwetsche proteetiebegrip pen niet kan handhaven tegen den drang der omstandigheden en de argumenten zijner tegenstanders waarvan Michel t hevalicr de bewerkr van het Ii lidel4racliiat met K nyelancl de bekwa iuiite lilt i iilireld van Kiigeliiiul ddt door vrije handel en indurtrie groot eii rijk geworden is spreekt te luide dan dst zelfs de meerderheid der nat vergadering die stem zou kunnen smoren Er is een brochure verschenen van prins Napoleon getiteld La vérité a met C Uomnialeurs In die brochure wordt aangetoond dat de prins geheel vreemd was aan de oorlogsverklaring dat hy het leger den 19 Aug verliet op nitdrukkeiijk verlangen van den keizer welke zich vleide dat hij Italic en later ook Ooaienrijk zou kannen medesleepen in den oorlog tegen Pruisen De prins had n de capitulatie van Sedan den keizer aangeboden zijn gevangense iup te deelen doch de keizer had geweigerd Het IS een hopelooze oiidenieming van den bekenden held uit den Krimuorlog om het publiek van sijn dapperheid te ovcrtuigeo De latï e houding van prins Plou Plon bij elke gelegenheid heeft hem al te zeer m de oogen van geheel Europa verlaagd Salzburg was Donderdag het tooneel waarde hartelijke ontmoeting van de keizer Wilhelm van Duitschlaud en Frans Jozef vau Oostenrijk plaats had Zoowel Bismarck als vou Beust waren tegenwoordig terwijl nu ook de beide Uusteurijksche minister presidenten de graven Hohenwart en udraasy niet gemist werden Thans heet het weer dat de Itilia in che qiiffistie een punt van ovcrwegaig uitgemaakt heeft Men weet dat zulks het eerste vermoeden a s hetwelk later moest wijken voor den wercldvretle en maatregelen tegen de Ittternaltonale lu goed ingelichte klingen te Weonen verzekert meu ten stelligste dat te Gastein noch een tractaat noch eenige andere overeenkomst ia gesloten maar dat de herlianlde bijeoi konisteii der twee keizers alleen ten doel hadden oin te bewij en dat de aoavcrein VBn Uostoiiryk h t geheel eeiie is met de vriendschnppelyke pohtick ten opzichte van Duitschlaud die door zijne ministers wordt gehuldigd en die is goedgekeurd door de oonstituiioneele vertegenwoordigers van de beide deelen des keizerr jka Van Pruisische zijde was hel doel om het bewya to geven dat het nieuwe Duitsche keizerrijk wenacht dat Oostenrijk krachtig en intact biyve Aan eeweentente met aanvallende bedoelingen werd volstrekt niet gedacht Kusland werd uict uitgeuoodigd om toe te treden en evenmin werd be gemengd iii de snmensprekiiigen der staatslieden die zich te Gasteiu en te Salzburg vero ivden Keizer Wilhelm zou gisteren vertrekken naar Hohei eehivengau om zijn schoonzuster de koniiigiu weduwe e bezoeken Ue ministers zijn heden ook nog bij elkander om nader te regelen wat nog bespreking ve eischt Het gerucht van een gespannen toesta id tussolien Thiers en Nigra de Fransche republiek en het koninkrijk Italië houden stand Anderen verzekeren dat de Italiaansche gezant verklaard heeft dat zijn gonrerncment alleen den algemeene vrede heeft willen bevorderen en geenszins ujaiidigc of schadelijke plannen koestert jegens zijn naburen De koning van Spanje bezoekt de noord oostelijke provinciën van zijn land en ondervindt overal waar hij zich tot nog toe beeft vertoond een zeer goede ontvangst bij zijn nieuwe landgenooten De geestdrift waarmede hij op menige plaat wordt begroet overtreft de verwncliting die men daarvan koesterde Celukkig zou het voor Spanje wezen als een nadere kennismaking tnssohen vorst en volk tot eene verstandhouding kon leiden die althans voor eenigen tijd een einde maakte aan de voor het land zoo noodlottige woelingen der politieke partyen die daar zoo talrijk en krachtig zijn Nu er zoozeer sprake is van de goede verstandhouding tusschen Kusland Duitschlaud en Oostenrijk herinnert men aan een keizerlijke ukase van den 17 Juni jl die voor de talrijke Duitsche kolonies uiet gunstig is en niet getuigt van bijzondere genegenheid voor het Duitsch element Die kolonies genoten stceda een communale zelfstandigheid wnt hun eigen belangen betrof en zekere onafhankelijkheid tegenover het bestuur der Baltische provineicn De uknie vnii 17 Juni echter heft die voorrechten op en onderwerpt die koloniea nan het gemeen Uuasiseh recht Hoewel deze handeling op zich zelve niets onhillijks bevat en in overeenstemming is met een goede stiutsinriehliiig die den een fteen voorrechten boven den ander behoort toe te kennen is het waar dat zij niet geschikt is om de welwillend beid viin de Duitsche volksstammen tegen Rusland te doen toenemcu Ali Pacha de bekende groot vizier een der zeer weinige staatslieden van Turkije is overleden P R A N K B IJ K Hoe hevig in Ernnkrijk de haat tegen de Duitschers ia kan blijken uit den inhoud von een blad dat in het zuiden vin Frankrijk wordt uitgegeven L AntiPrumen Daarin komt o a in nomnier 4 het volgende voor Alle dagbladen klagen er over dat de aanvallen tegen het leven en don eigendom op angstwekkende wijze toenemen terwijl van September 1870 tot het sluiten van den vrede n in t oog vallende vermindering van dergelijke overtredingen merkbaar as Dit is zeer gemakkelijk te verklaren In September 1870 werden de Duitschers uit Frankrijk verdreven na het sluiten van den vrede keerden zij weder terug Wij raden de politie sterk aan die menschen vooral zorgvuldig na te gaan want zij komen uit een land waar de zedeleer van Schinderhannes Cartouche en Tr ppmann op de scholen geleerd en openlijk geprez en wordt De in Frankrijk begane overtredingen komen voor negen tienden voor rekening van die natie van spionnen en stinkende honden In ieder nomraer leest men eene rubriek Duitsche kleinigheden en een andere Duitsche gemeenheden In het laatste nommer leest men eene aansporing om lederen Pruis die in Frankrijk komt in het gezicht te spuwen Ieder nommer bevat een opgaaf van alle Duitschers in Lvou met de laagste opmerkingen en voor ieder in t bijzonder Ala er bj zijn die aan den oorlog tegen Frankrijk hebben deelgenomen dan gelden zy voor L Anti Pruuien al vogelvrij verklaarden ENGELAND De minister president de heer Gladstone heeft verleden Zond igte Whitbv waar hij zich tegenwoordig met zijn familie bevindt een redevoering gehouhouden naar aanleiding van een adres hem door de aldaar gevestigde liberale vereen ging van werklieden aangeboden en waarin aan zijne verdiensten iila fitaatsra ni hulde wordt jebracht Hij erkende dat het bewind in den laatsten tijd een groot deel van de dagbladpers der hoofstad tegen zich had gehad doch hij zeide dat de Loiidensehe dagbladen meer de opinie der clubs of sjciiteiten en politieke vrieu ienkringen dan de publieke opinie der natie uitdrukten en hij stelde daar tegenover de provinciale dagbladpers die zich meer en meer gunstig voor het kabinet gestem l betoonde Hij ontkende dat de afgeloapeu pa lementszitling onvruchtbaar was geweest integendeel zij had belangrijke vruchten opgeleverd waaronder 1 de afschaffing van de verkoopbaarheid der oflieiersposten bij het leger zoidat nu de tyd voor het geld voorbij was en de lijd voor verdienste aouving en 2 de geheime stemuitbrenging bij de verkiezing an volksafgeva rdigden j de daartoe strekkende bill was wel niet geheel tot stand gekomen doch zoo ging hij voort het hui des volks heeft de bill des vulks aangenomen die bill ZJil zekerlijk in den aanvang der volgende parlemeiits iiting opnieuw aan de deur van het hui der Lords aankloppen en dan zoo luide zoo forsch en nadrukkelijk als anders het geval niet zou gev eest zijn De heer ïladstone stond vervolgens stil bij Engelaiid s verhouding tot het buitenland hy verklaarde dat de regeeriiig zich heeft beijverd ora den vrede van Europa te liaudliaven dnt Engeland zich wel nooit geheel van inmenging in de aangclegenheden van het buitenland zou kunnen losmaken maar dat hij hoüjite dnt Engeland zijn bemoeizucht met Ie zaken an anderen hiid afgelegd Ten slotie kwam hij met het nadruk op tegen het thaiie zeer populaire alarmisme hetwelk er op uit wa ora de geheele wereld als Engelands vijunil voor te stellen Engeland behoefde niet bevreesd te zijn dat het zijn plaats 111 de rij der natiën zon verbeuren I c haili Neica vei klaart ziiili en ingenomen met deze redevoer ng Indien z t dit blad de heer