Goudsche Courant, zondag 10 september 1871

w die Uilii l l feet V t kuil f i i ftf kW hl lülliiüj WW li f rir Ha H11 ilaiMoiie sleeht v i lberadcn de gciln ilijn BELGIË Veel houdt men zich bezig in lielf ie iiiot het gevaar van de nakende cholera men re t allenvege tong en pen om voorzorgen tegen de gevreesde kw ial te nemen van handen uit de mouwen om ze te voorkomen hoort men oneindig minder Allenvege hoort men stadsbesturen voorsehrifteu uitvaardigen ler voorkoming der besmettelijke ziekte en allenvege ook hoort men klagen dat de gemeentebesturen de eenvoudigste en noodzakelijkste maatregelen verwaarloozen Te Brussel bijv hoort men klagen dat de oude bedding der Seune een open mes tuool ongedeerd blijft voortverpesten te Antwerpen kl aagt men in den provincialen raad dat de Vuilbeek insgelijks een open postriool ongestoord volkrijke wijken doorloopt en ondertusse hen reppen de behoedzame besturen al leen de handen om fraai klinkende voorschrirten uit te vaardigen In Italië daarentegen drijft menden ijver te verre daar werden volgen besluit van i t Augustus de schepen uit Antwerjien komende in quarantaine gesteld uithoofde dat het uitbarsten der ziekte 111 onze voornaamste haven aan het Italiaansch gouvernement bericht was Gelukkig mogen wij die Jobstijding ten stelligste logenstraffen tot hiertoe heeft zich zoo min te Antwerpen als elders in ons land een ig geval van cholera voorgedaan DUITSCHLAND Het bevestigt zieh zegt de National ZeUung in haar jongst ontvangen nommer dat de Kr iusche regeering het derde halve milliard heeft afbetaald Naar men verneemt is betrekkelijkerwijze slechts ei n o ering gedeelte in edel metaal af i edaan maar zijn daartoe in hoofd aak wis eh ijebe zigil Men we t dat deze gedeeltelijk voor een gering geileeltej op zicht wiireii zeer velen op uit mo September en het meerendeel op 3 maanden zicht Neemt men uu in aanmerking Wij zijn van gevoelen dat de regeering zoo veel welwiUendheid niet heeft bewezen aan Frankrijk zonder dat zij op de eene of andere wijze danrvoor een equivalent heeft ontvangen Wij gelooveu dat dit equivalent is gegeven in de Elzasser quiBstie betrelTeude do inkomende rechten De minister van financiën de heer Pouyer Q iertier heeft de toezegging gedaan dat de invoer van Kl a i c i fabnekaat Mill nh Aiig tot LI Oet e k ordt verlengd Da irenboven uilen later bij de wet pveiide mneht 1 tsuiit verpcn worden iiinediend strekkende om aan de indu trie mui Kl is iitliariiii pn coiieifsun voor een iferuun tijdperk te doen Dit zal eerst verwezenlijkt kunnen orden nadat de Kraiisehe kamer veder bijeen zul zijn Kekiimen lilt i treds ziio bezadigde Juunial di a l é ta s i ch in een jiu r jongst verselieiien noinmeih de kolossiile verlioiiduig elke de landvrrliiiiziiiK uit KlzasL t iaringen heeft luiigenomen tot bit ouderuerp ijiiir lii srhou innen ijeiioinen llit blad egt dut alleen de stad Straatsburg door ongeveer 23 UUÜ mge el enen is verlaten Tot beilen is het nut mogelijk Z egt de Ptraats burger eurrespondent der itc iwnl Mfrciir oin met zfkerlieid op te geven lioi gioot het getal personen is dat Straatsburg eii daarbij Elzaa Lotliariiigi n den mg heeft toegekeerd om zich in Frankrijk neer te zetten Uet IS echter nu reeds moi elijk om by benadering aan te loonen dat bet in den regel zon be adigde blad het doel ver voorbij streelt en een cijfer geeft dat op geen gegevens steunen kan L ij gelegenheid van de jongste verkie jiigun van leden van den gemeenteraad en dit lieeft eerst dezer dagen plaats geliad is gebleken d it het aantal afgegeven kiesbilji t cii weiiHï uimiler s dun het vorige jaar En nu mug het wel als ondenkbaar worden besclionwu dat binnen weinige dagen een zou verbazend aantal personen op een bevolking van bij de 5Ü 0UU zielen de tail beeft verlaten Te lierlijn heeft zich eene vereeniging gevormd onder den naam van Ikutache Müde Het streven dier vereeniging is allen d e niodeartikeleii fabnceeren verkoopen eiir zooveel mogelijk van buitenlandschen invloed te eiuaiicipeeren het is eene soort van vredelievende Ijgw Jiitifranfahe Dezer dagen werd te lierlijn door de ledeu eene algeineene vergadering gebonden die zeer druk bezocht was De voorzitter deelde mede dut ofschoon de vereeniging slechts zeer kort bestaat er reeds zooveel fjeld in kas is dat er een school voor het onderwijs in het modevak kan opnerielit orden De onderwijzers zullen tractemeuteii genieten van tiUO tot 500 thalers Soinniige bl iden prolesteeren tegen het streven dezer vereeniging Er moest gi en sprake zijn van Duitsehe mode maar van een Dnitsche kleedcrdraclil Als do dames en heereii volgens de phant isie van den een of anderen l uitseher due viermalen per jaar Tan klecding moeten veranderen om met belachelijk te worden dan behoeft raeu geene beweging op touw te zetten die men nationiuil noemt maar die geen ander doel heeft dan de l arijsehe mode n 1 de dames bespottelijk op te tooien on de huisvaders in verzuchting Ie brongen over de hooge releuingen 9 Septkmbee Wij maken onze lezer bijzonder opmerkzaam op den inhoud der K1 KENUMAK 1NG aan t hoofi dezer courant gepbuitst Aan het slot van dr Luyten s schrijven in de Genenk Cl ever pokken en de maatregelen daartegen genomen out eenen wij iiug het volgende liveniuin als de kaarten hier heerscht de kinderziekte de epidemie tegengaan evenmin is dit het gevolg van Uet niet houden der kermis Het is slechts de geest van navolging die bijna overal dat besluit thans voor t eerat deed nemen Vroeger was dit uiinnier het geval nooit werd de kermis voor een epidemie van pokken uitgesteld De reden dat dit tlians ali emeen is geschied moet z i gezocht worden 111 een verwarring van begrip hi gcone epidemie liad men de gewoonte byzondero feesten en kennissen te doen vervallen Bu men ondervond hiervan iint de miui te nadeelige gevolgen Geen wonder dus dat bij hot intreden eener nieuwe tot nu toe oiigi boorde ik zou haast zx ggcu ongekende epidemie de chokra asiatica er niemand aan dacht hierbij de kennissen te doen vervallen en zoo gebeurde hl t dat onder het heersohen dezer ziekte kermissen invielen De gevolgen bleveu daarvan niet uit Elke kerin snacht werd door menschenlevens sjebuet en dit was natuurlijk Hoe men ook over de besiiiettilijklieid of niet besmettelijkheid dezer ziekte luone oordeeltn dit is zeker dat het hoogst l e aarllJk is gedurende het heerschen eener epidemie van cholera zieh iian eeiiig exces schuldig te maken en het ontstaan eener diarrhae het ontstaan eener brahmj of zelfs eener eenvoudige indigedie is met zelden hooj st noodlottig en wordt meermalen gevolgd door een geweldigen aanval der noodlottige ziekte DuideliJK is voor ons hierdoor wat ten opzichte der kermis zoo verdeifelijk werkt ll t ziju de excessen van allerlei aard die de ziekte zoo zeer doen toenemen Ui t onneregelde leven de koude der nachten de vreemde spijzen als ingelegde uren enz het gebruik of liever het misbruik van Rpiritualia zijn alle de zoo krachtige praedisponeerende momenten voor het ontstaan der ziekte en bij eeir i nadenken zouden ivij a p inri hebben moeten voorspellen wat wij apostciiori hebben Iceren inzien Doeli dit alles heelt op t ontstaan van pokken geen invloed Uleon in steden en iilaat sen waar de epidemie niet heerscht noch m deu omtrek voorkomt kan meii bij een algemecne verspreiding der ziekte hieraan eenige waarde hechten Deze overweging beeft leliter met die groote waarde dat deze ten gevoli e zou ihad hebben dat door geheel ons vaderland tot op de kleinste plattelands gemeente toe do kermis werd iilgesehaft indien met de geest van navolging in erkiiijrWiis gewrest en de verwarring van begrip algemeenhad bestaan En wat heeft thans de ondervinding geleerd De gemeenteraad van Jouda is de eerste geneest om in zijn besluit eemge wijziging te brengen Werende al wat van buiten komt besloot hij op den gewonen tijd met het ei n hetwelk door de gelegenheden onzer st id voor de kermis geleverd werd deze te doen viereu Eu ik wil relooven dat zeldzaam ran het vieren der kerm 3 door onze ingezetenen krachtiger deel is geimmi n dan dit jaar Ja uit een zedelijk oogpunt beschouwd verviel men door het ontbreken van verschillende alleidingen veel meer in ai Ikeurenswaardige excssen dan oegi Wr U echter de uitkomst geweest ten opzichte der epidemie Dat UI deze kerraisweek 9 nieuwe gevallen van poklijders zijii vcorgekomeu terwijl dit getal in de Vüorafgiuuide week was IJdel is die vrees voor dj kermis even als de kaarten voqr de huizen doelloos zijn Wanneer dan de genomen maatregelen niets afdoen waardoor zal men dan de epidemie kunnen stuiten Het antwoord hierop gegeven is volkomene ufzonderiiig gepaard gaande met volkomene deünfecUxring i Doch deze maatregelen zijn moeilijk toe te passen wanneer zij met gelijktijdig en algemeen d i van staatswege worden aangewend Doch er is gelukkig een middel veel minder maatschappelijk ingrijpend en niet minder afdoende ora eene epidemie te keeren en bij het ontstaan nog te vernietigen Het is de vaccine En dat is een alkt a duendmiddel wanneer slechts de vaccinatie eenmaal doorrevaccmatie worde gevolgd Even als de pok iektenooit ten derden male denzelfden persoon schijnt aante tasten evenzoo moet ook de vaccinatie ééns worden herhaald dan is men in den regel geheel gevrijwaard voor het onstaan der ziekte Hier in destad waar de vaccinatien en revacciniitien duizendenbeloopen is echter geen enkel geval voor zoo vermij bekend is voorgekomen dat deze gevaccineerden door ware of gewijzigde pokken zijn aaugetast Ik heb bij de beide doctoren die met de algeineeue en kosielooze Taocinatién belast waren entevens de practijk der armen waarnemen hiernaaronderzoek gedaan Geen enkel geval van pokken 13 in hunne practijk voorgekomen waar de vaccinatiehier ter stede in dit jaar had plaats gehad Bij hetbegin der epidemie kwam een pok Jeke onder de militairen voor ds vaccinatie en revacoiiiatie is toenmet spoed cu algemeen verricht geen enkel gevalvan variolae iB daarna in het gnrni z oen voorgekomen En ik verklaar uit mijne private practijk dat mijgedurende myn geheele loopbaan nooit een geval vanvariolae is voorgekomen waar in dat jaar de vacciuatie of revaccinatie had plaats gehad Ten slotte rijst de vinag wat en hoe moet er gehandeld worden in het algemeen belang liet antwoord hierop te geven moet geheel en al steunen op hetgeen hierboven is medegedeeld JSr moet 61J htl kind eene vaccinatie en eene revaccinatie plaats hebden De wet moet bepalen dat elk kind na het eerste jaar of uiterlijk l j jaar moet gevaccineerd zijn en dat bij het ter schole komen op het zesde jaar het bewijs lier reoacciitatie moet vertoond worden Heeft dit plaats gehad dan is alles voor de kinderen gedaan wat de wetenschap vereischt terwijl zij na hunne ontwikkeling voor zich zelve kunnen zorgen en het van hen afhangt of zij nog op nieuw weuschen gerevaccineerd te worden De uitvoering van dezen regel hierin zal ik niet treden Het spreekt van zelf dat de beste regel geene uitwerking heeft wanneer de uitvering niet juist en nauwkeurig plaats beeft Doch wanneer het beginsel eener wet hier aangegeven nauwkeurig en juist wordt ten uitvoer gelegd dan houd ik mij overtuigd dat indien de epidemien der pokken niet voor altijd van ons vaderland zullen geweerd zyn er geene meer zal voorkomen die in de verte zelfs in hevigheid op die van dit jaar zal gelijken Er is ons gevraagd of in het verslag van den j emcenteraad in ons vorig nommer niet een fout is ingeslopen De heer Luijtcn toch is t volgens dat verslag eefts met den heer Viruly om nog niet met de uitdeeling van water te beginnen doch bij de stemming wordt hij opgegeven als voor die uitdeeling gestemd te hebben Heeds voor dat t verslag het licht zag waren wij hierop opmerk aam doch een ingestelil onderzoek deed ons zien dat de verslaggever goed had gehoord Wij hebben een a iii enanic tijdini mede te declen aan allen die belang stellen 111 onze Hoogere Burfferschool Drie der leerliiiften d e bij het einde van den vorigeii cursus het diploma van wclvolbrachte W 1 wr i if 1 I MiMeliH ïe is l f wig Jfjï S ffï ivK il until til I Ltd OM liBBtiKttafa fii4 i0 K 1 mmiimtmjmipnM l iiiihinktt mrin tffl p t itaaswt i rw wi fliie it Mftilil op l f jmi op y f I i li t i éii ifejerai Ml in to i 11 Jll Opïiclll klll l tat l i f MtT miijiii i iiv iLitaimti nvrv 1 il iaUititk idkji iifte I M a bmxrlrii u k mitii i mumt il msl IS aiklitit léiv i f y SIb 1 liifMUiitoa tl lams ai It Kisi la as iè B fetffflii jU é é Lj 1 s SIK i raMfe Uli tl n k i i fc Jf Ui l iJ ffl tl f r rt H ifl ij 1 l it it V itki Wniiti I lil i7 ii i llé 5 S 1 tl i tfL i j li fPtïï Stw 1 Wj WlX v i N t