Goudsche Courant, zondag 10 september 1871

studie vci wiervoii de vierde kreeg een andere bestemming deden dezer dagen niet gunstig jfevolK csaraen voor de 4 kliisse ann drie scholen met vijfjarigen cursus Te Pelft werdt H B de Hreuk te Dordreclit U Kwust en te Utrecht G vau Nes voor die klasse i esohikt geoordeeld Zoolang de aansluiting der driejarige scholen aan de vijfjarige niet beter is geregeld en dit is vooralsnog met het geval met de gemeentelijke scholen ooals Delft en Dordrecht zoolang zal een resultaat als van deze drie jongelieden niet alleen eervol zijn voor hen zelf maar ook voor de school waaraan IJ iict ido i eiii un iogeu Cc ijL to I en te recht ia men aan de vijfjarige scholen niet gemakkelijk met de eischen voor hen die terstond in de ï klasse willen komen dat is ook thans weder te Delft en te Utrecht gebleken want van de drie of vier adspirauten voor die klasse slaagden alleen de voormalige leerlingen vau onze Hoogtre Burgerschool De heer J Middel predikant bij de Christelijk Gereformeerde gemeente alhier is bij die gemeente te Zaandam beroepen De ijverige kastelein der Sociëteit rOn8 Genoegen heeft wederom een plan bedacht waardoor zoowel de leden dier Sociëteit als andere personen voor weinig geld een zestal heerlijke avonden in de zaal l Kunstmin knnnen doorbrengen Hij wenscht niets meer of minder dan het eerste tooueelgezelsohap van Nederland dilt onder leiding v in de hh Albrecht en van Ollefeu voor zes avonden te engageeren Dat daaraan groote opofferingen voor den ondernemer verbonden zijn is duidelijk en t zou dini ook in verband daurraede onbegrijpelijk zijn dat het abonnement voor deze voorstellingen zoo uiterst liajf werd gesteld wanneer niet ook daardoor op huitenffeKoiw dednem nKj werd gerekend De voorstellingen zullen in den regel des maandags of donderdags worden gegeven en t abonnement is voor leden der Sociëteit bepaald op ƒ 4 per persoon en voor anderen op fi terwijl de kaartjes in blanco worde i afgegeven Mocht het plan slagen dun zal ook il dit opzicht Kunstmin wederom kunstgenot schenken Onder verwijzing naar achterstaande advertentie van de Nederlaiidxehe loodmijn deelen wij mede dat de bergwerkiMi aan die maatschapph toebehoorende zijn de reeds in exploitatie gebrachte mijnen Kriedrichsgliick en Augusta Catharina en de mijnvelden Admiraal de Ruijter en Holland alle met elkander een doorgaand geheel uitmakende Zij zijn gelegen in de gemeente Lintorf nnbij het station Jrossenbaum van den Cöln Mindener spoorwng tusscheu Dnisburg en Dnsseldorp terwgl zij door de bijna voltooide spoorweglijn Mülheim a d Kuhr Dusseldorp van de Bergisch Mürkische Spoorweg Miiatschappij die op ruim een half uur afstand is aangelegd en meer nog door de reeds vastgestelde lijn Trois dorfSpeldorf Lintorf Diisseldorp te bouwen door de Bheinsehe Spoorweg Maatschappij in onmiddellijke verbinding zullen kumen met het Eiuropeesehe spoorwegnet Uit de prospectus blijkt dat de obligatien der thans aangeboden leeniug op zich zelve beschouwd reeds eene zekere geldbelegging waarborgen Bij de bestaande niet te miskennen ongezindheid hier te lande voor industrieele werken in het algemeen en bergwerkcn in het bijzonder heeil men evenwel bedoeld de gevraagde kapitalen ook nog geheel onafhankelijk van het al of niet weUlairen der mijnexploitatie te waarborgen eu wordt daarom buitenen behalve de rentebetaling en aflossingverpliehting dooi de Nederlandsche loodmijn zelve aan iedere obligatie een aandeel toegevoegd in eene premientrekking die door een speciaal waarbo fonds onder het permanent beheer der in den prospectus genoemde firma s volkomen is verzekerd Op Maandag 18 Sept a s zal nnar wij vernemen door de Woerdensehe vereeniging ter bevordering vnn volksweevbaarheid een schietstrijd worden gehouden waarvoor reeds onderscheiden prijzen zijn uitgeloofd en die zeer geanimeerd belooft te zijn De tentoonstelling voor den nationalen wedstrijd voor werklieden te s üravenlisge zal morgen des namiddags ten ure definitief worden gesloten De verloting zal worden gehouden op Maaiidiig daaraanvolgende De uitreiking ih r bekrooningen zul op een nader te bepalen tijdstip plaats hebben Wij rernemen dat te Utrecht in 1S72 voor het eerst een nationule zwemstrijd zul plaats hebben waartoe alle bestaande zweminrichlingen zullen u tgenoodigd worden Op de stoombooten varende tuesehen liütleriliim en Utrecht is de geheele beiiiaiining scderl ij ru tijd zonder vaste gage gemyageerd aii af dm kapi tein tot den minsten joufcen toe varer allen voor overeengekomen procenten der opgevaren wordende vraehtgelden welke in evenredigheid zijn gesteld met de waarde der diensten die van elk gevorderd worden Die wijze van handelen en opvatting van het I onderling belang maakt de verhouding tusschen patroon en bemanning zeer welwillend en wekt bij de bemanning den lust om door ijver goede behandeling en zorg voor de haar toevertrouwde goederen de zaak te bevorderen en daardoor te trachten vooruitgang van inkomsten te verkrijgen Tb s zij pr 2i ord lepr yre nu vo r de nationale en internationale tentoonstelling van landbouw te s Gravenhage t houden bij gelegenheid der viering van t Sö jarig bestaan der Hollandsche maatschappij van landbouw Daaruit blijkt dat de nationale tentoonstelling van paarden rundvee schapen varkens pluimvee en voortbrengselen van den land en tuinbouw geopend zal worden den 21 Sept 1872 en gesloten den 30 daaraanvolgemle Dat ieder die in Nederland woonachtig is zonder onderscheid of hij nl dan niet lid van eenige maatschappij van landbouw is woidt uitgenoodigd toL deze tentoonstelling m te zenden van welke inzendingen opgave moet gedaan worden voor 15 Ang 1872 aan den secretaris der afdeeling zijner woonplaats dat de voorwerpen vraohtvrij moeten werden ingezonden naar de plaats der tentoonste ling terwijl de paarden het vee en tpluimgedierte door de inzenders zelve of door iemand van hunnentwege aldaar moeien worden gebracht lic internationale tentoonstelling van werktuigen voor land en tuinbouw heeft plaats op denzelfden tijd als de nationale terwyl een ieder hetzij in hetzij buiten Nederland woonachtig wordt uitgenoodigd inzendingen te doen Dezelfde bepalingen voor zoover de inzcnilmgen betreft als hierboven zijn opgegeven geldeu ook voor deze tentoonstelling De uitlovingen zullen bestaan uit gouden zilver vergulde zilveren en broirzen medailles of hare a irde naar keuze der inzenders eu zijn reeds nu tol een bedrag van incei dan 2l l ÜU opgevoerd LaatsteBerichten New York 7 Sept DeTepublikeineu hebben bij de verkiezingen in California eene meerderheid van 2000 stemmen behaald Londen 8 Sept De uitvoer iu de maand Aug bedraagt de buitengewone som van £ 22 2 I 24 i vijf millioen öieer dan in 1870 De heer Göschen hield gisteren een speech bij gelegenheid van t jaarfeest der Shellieldsclie messenmakers Hij protesteerde er tegen dat de ICugelschen zich zelven zouden gaan gering schatten 130 werktuigmakers zijn uit Noorwegen te Newcastle laugekomen Ken storm woedde gisteren in het district Malton KoUStantinopel 8 Sept Tengevolge van den wensch uitgedrukt door Ali pacha is M dunoud door den Sultan tot Groot vi ier benoemd Men verwacht eene miuisteriecle verandering in alle geval voor buitenlandsche zaken Weenen 8 Sept De morgenbladen sprekende over deu uitslag der verkiezingen in Moravie constateeren tevens dat het ministerie in den nieuwen rijksraad op de vercischte meerderheid van Va leden ten gunste van het vergelijk met IJnhemen kan rekenen Salzburg l Sept De keizer van Duilsclilaiid is gisteren ochtend naar Munchen vertrokken Het afscheid met den keizer van Oüstenrijk was buitengewoon hartelijk de keizers omarmden en ku ten elkander Parijs 8 Sept in strijd met de erichten van de dagbladen kan gi meld worden da de dag van de ontruiming der aan het departement der Seine grenzende gewesten nog niet bepaald is Ten aanzien van het voorstel Kavinel zal de regeering naar verzekerd wordt het behoud van den status quo aanbevelen Marseille S Sept Volgens beriehteu uit Algerie is de staat van beleg opgeheven in eenige subdivisies De stam der Beni Menasser beeft zich onderworpen De opstind is in de provincie Algerie overal overwonnen INGEZONDEN Aan de aandacht der muziekliefhebbers te dezer tide zal oiigetwijfrld iiii t ontgaan zijn het dezer dagen in di dagbladen tuedegedcelde feit dat nan den Heer Broek directeur van Senipre reroendo te sUravciiliage eene even eervolle als welverdiende ondersolieiding is te beurt gevallen van de zijdeiler koninklijke familie door dien het Z M den Konii g II M de Koningin H H K K H H de Prins an Oranje Prins l rederik Prins en Prinses Hendrik en Prins Alexander behaagd heeft in te tcekenen op drie kwartetten voor 2 violen nlt en violoncelle door genoemden Heer in het licht gegeven Hetgeen on echter bij het vernemen van deze huldebetooning zoo zeer verheugde en wat ongetwijfeld voor de edele doch hier door veler toedoen zoo diep gevallen muziekknnst van het grootste belang kan geacht worden is het te dezer gelegenheid verno i lit h i d dii etie van Euiphonia is gelukt den Heer P Broek aan hun muziekgezelschap Is directeur te verbinden Zijn wij wel ingelicht dan zijn de repetitiën onder zijne leiding reeds aangevangen en heeft men nu alle hoop dat dezen winter weder eens eenige concerten door stadgenooten zullen ten uitvoer gebracht worden Wij wenschen dat hunne pogingen mogen slagen en twijfelen niet of de leiding van den even bekwamen als ijvcrigen B roek zal daartoe het hare bijdragen en voor Euphonia weder zulke dagen of liever avonden doen aanbreken als voorheen aan het kunatlievcndc publiek xjo aangenaam waren Gouda 7 Sept 1871 X Oiier httzelfde ondencerp onlvhigtn Kij nog een schrijcüH de iiucndsr daarvan zal het met om een sijii dal da plaal ing lliani overbodig is Reu Burgerlijke Stand GhBüiitN O Si pt I eemlcrl ouders 3 C beerintveld ea C Verlileij Coruelis ouilers J vnn Lcetiweu en M Bosmau Gijabertui onJeri J de Haas en C Alfihenur 7 Willem Reinier Hubert ouderi I J Kruiiwhurg en W llu kca Omrlldin 8 Sept M M Hngeraan 15 m M A Nuvelsteijn 1 j 6 m POKKEN EPIDEMIE Van 2 tot 8 Sept 1871 aangetast 9 Vroegere opgaven 241 Te zamen 250 Van welke er 101 overleden zijn ADVERT TiiN I Mevrouw Wed G B v n GOOR No MAN betuigt haren weigemeenden dank voor Je vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van haar geliefden Echtgenoot den Heer G B van GOOR Gouda 5 September 1871 Ministerie van Financiën Bestuur der UdÜitratie en Domeinen De Ontvanger der Regibtratie en Domeinen te Gouda zei op DINGSDAG den 19 SEPTEMBBB 1871 des voorraiddags ten 10 ure in het Logement üu Zai m aan de Markt te Gouda zoo noodig onder voorbehoud van de goedkeuring van den heer Directeur der Registratie en Domeinen te s Gravetihage overgaan tot de OPENBARE HERVERPACHTING bij inschrijving voor den tijd van drie jaren die gerekend worden te zyn iiigegaan den 1 MEI 1871 om te eindigen op ultimo APRIL 1874 van De aanslibbing en het daardoor op de bepaalde diepte en breedte houden van het gedeelte van de rivier den HoUandschen IJssel van af den noordelijken boek van de steenplaats van de wed P van Lange onder Gouderak sectie A n 488 tot aan de uitmonding in de Nieuwe Maas en zulks in 10 perceelen of 3 massa s De billetten van inschrijving moeten vrachtvrij en gesloten worden ingeleverd vóór den 18 SEPTEMBER 1871 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even ala ter Secretarie der gemeente Ouderkerk ajd IJmel en ton kantore van den Ontvanger der Registratie eu Domeinen te Rotterdam Je voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De Ontvanger voornoemd ROIJAARDS