Goudsche Courant, zondag 10 september 1871

Bij de ondergetepkendeu z n te bekomen Puik Beste ENGELSCHE HAARDKOLEN DÜITSCHE SCHAALKOLEN DÜITSCHE HAARDKOLEN RIIOER KAGCHEL KOLEN HAZBWINKEL SMEEKOLEN Belovende eene nette en civiele bediening UEd Dw Dienaren J vaa HASSELT Co Kattensingel naast de Bleekerij dk Bi auwk Haan HYPOTHECAIRE GELDLEENING groot f 1 250 000 TEN BEHOEVK DKtt NAAMIOOZE VÏKNOOTSCHAV DE NFDERLAISDSCIIE LOODMIJN gevestigd te AMSTERDAM verdeeld in VIJF en TWINTIG DUIZEND OBLIGATIËN ieder groot f 50 reLt r l p t mei rej t op 15 pCt iu de winsten der Maatschappij nis extra dividend aflosbaar ïi pari en buitendien door uitloting wei Fremiëu HoGfdpx ijs EEN MIELIOEN GIJEDEN met 33 Vremiën van 100 000 23 50 000 51 20 000 60 T 10 000 02 5 000 91 1 100 275 1 000 24 401 50 500 SLECHTS TWEE TREKKINGEN Iste 2 en laatste Trekkinjj IS Februari 1Ö72 TreUUiïijy liJ November lB7f De Insclir ving op dexp Loening wordt opengesteld a pari ten kantore van de H H llaye Leiden KEÜRENAER Co Haarlem Dordrecht Gouda Sneek Weetp Almelo Groringen DINGSDAG WOENS HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING SIMON ZADOK ZONEN KNOX DORTLAND TEN GATE FENNEMA ALMA VAN DOCKUM VAN DER MIJLEN DIKKERS Co op Mr M VAN S LEVIE Jr Alsmede te Amsterdam bij de HH G T BRÜIJN ZOON DAG DONDERDAG en VRIJDAG den 12 U 14 eu 15 SEPTEMBER a fl des voormiddt s van 10 tot namiddags 2 uur Prospectussen en Plan der Trekkingen zijn aan bovengenoemde kantoren te bekomen GELDLSENING MET PREMIËN groot TWAALF HONDERD VIJFTIG DUIZEND GULDEN verdeeld in i en twintig duizend obligatien ieder groot 50 ten behoeve der Naam loowi Vennootschap DE NEDERLANDSCHE LOODMIJN gevestigd te AmêUrdam Voor het fourniaseraeut van ƒ 50 ontvangt men 1 Eene obligatie groot ƒ 50 aflosbaar a pari met eene vaste rente a S q en ejctra dividend 2 Eene obligatie aflosbaar bij uitloting met premie v aaronder van ƒ 1 000 000 ƒ 100 000 f 50 000 enz 3 Een aandeel in het overblijvend bezit van het waarborgfonds Ue 1 trekking heeft plaats op 15 November 1871 2 op 15 Februari 1872 waarin alle bewijzen worden uitgeloot zoodat dan reeds bekend is in welk jaar het bewijs losbaar zal zijn ea met vclke premie De inschrijving heeft plaats op 12 13 14 en 15 September a s Nadere inlichtingen en prospectussen zyn ten onzen kantore verkrijgbaar Gouda 8 September 1871 Wed KNOX DORTLAND IN EEN TABAKSZAAK WORDT EEN BEDIENDE gevraag bekend met KERVEN en SORTEEREN Te bevragen met framo brieven of in persoon onder letter A bï den Uitgever dezerCourant De ondergeteekende maakt bekend dat in de BURGERBBWAARSCIIOOL Goudt Druk au A Briuknu zal beginnen op DINGSDAG 3 OCTOBER voor kinderen van s avonds 6 tot 8 uur voor Hceren en Dames van 8 tot 10 uur ouder leiding van den Heer ROZESTRATEN Informutiën aan de school W H EBBERSON Openbare Verkooping op MAANDAG 25 SEPTEMBER 1871 des voormiddags ten elf ure in Tivoli te Gouda van TWEE ROIJALE HEERKNHUIZEN bestaande in 1 Een m 1868 nieuw gebouwd WOONHUIS zijnde BENEDEN en BOVENHUIS met zeer grooten fraa en OOFT MOESen BLOEMTUIN en SCHUUR alles aan den Fluwelen Singel wijk R N 311 en 311 1 te Gouda kadaster sectie A N 1733 en 1735 groot 12 jrk o den en 12 vierk Ellen het Benedenhuis met drie het Bovenhuis met vier kamers keukens met pompen kelder ruimen zolder met kamer enz 2 Eon in 1868 nieuw gebouwd WOONHUIS gelegen naast het vorige wyk R N 312 kad sectie A N 1735 met vier kamers keuken kelder ruimen zolder met kamer fraa en TUIN SCHUUR enz Breeder bij billetten en informatiëu by Notaris Mr KIST te Gouda Gcene Reclames Feiten bewijzen en de schoonste aanbevelingen z jn zouder waarde wanneer ze zich niet op daadzaken kunnen beroepen en juist dit kan het JOHANN HOFFscHB MALZ EXTRACT of GEZONDHEIDSBIËR in den uitgebreidsteu zin van het woord Eeu ruim twintigjarig bestaan met zich steeds vermeerderende cousumtie het tal van onderacheidingen den fabriekant door vorsten regeringen en wetenschappelijke instituten ten deel gevallen de dankbetuigingen hem bfl duizenden geworden dat z n feiten waarvan een ieder zich overtuigen kau en voor welke broodngd eu wangunst moeten zwijgen Zie de vele brieven die dagelijks uit het Album der daakiohr ven in de dagbladen en tijdsclmften publioeerd wordi n Prflzen 1 flesch 45 Ct 6 fl 2 20 13 fl f 4 40 De flesschen worden a 5 Ct berekend en tegen dien pr s steeds teruggenomen JOHANN HOFF scH Centraal Dépöt Bloemmarkt bjj de Üiiïsieeg ie Amsterdam mede echt te bekomen te Gouda hg J C van VREUMIN6EN te Woerden bö HENRI J v d BERG GOEDKOOPE inZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Si KEN The musical box Plaisante rie musicale 0 40 Rubinstein Marche Turque 0 30 FuNKE Ecoutez moi Romance sans paroles 0 20 La Coquette Mazurka 0 40 Obbes l Hirondelle Morceau de salon 0 40 Voss Le Carneval de Venise Transcription 0 50 KoNïsKY Le reveil du lion 0 90 Hkss Pamina Polka aus der Zauberflöte 0 30 Alle nummers dezer Uitgave zvjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A B R I X KMA N te Gouda