Goudsche Courant, woensdag 13 september 1871

1871 VVuensiliig 13 Scpteiiiber N 1101 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilad voor Gouda en Omslreken 4000 28 29 13011 30 3 50 lilOO 31 S C HL o TJ W liURGEMEESTEH en VVEÏHOUDEltS van lOLMJA elet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van nteringen Slooten en andere Wateren d e aan bijcundere personen toebehooren Brengen tu Ivennis van de eigenaren der siooteii langs de beiueu zijden der Boelekade en de daaraan grenzende zijsiooten dat op Zaturdag den lö September IS7I over die atereu zal worden gedrevwi e jne SOIiüUU ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuive d zijn van drijvend vnil en aadere stoifeu die de dooistrooming van liet water kniineu belemmeren of sunk of schadelijke uitdampiiigeii voroorz ikeu en well e iiiveruig door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden GomA den 9 September 1871 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris Üe Burgemeester DrooüleevekFoutuun Remy Wetli P Br 200 450 140 8010 96 308 699 4 BEGROOTING DER INKOMSTEN en UITGAVEN van i e GEMEENTE GOÜDA voor de dienst van 1872 Bevolking lüC08 zielen I N K O M S T E N Hoofdst 1 Ontvangsten wegens vroegere diensten 1 Batig slot der laatst va stgC8telderekening voor zoo verre daaraanniet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven ilenwrie Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen Afd I Opc op s rijks belast 40 OpL op de hoofdsom derbehistingopde geb eigendomm 10 Opc op de hoofdsom derbel op de ongeb eigendomm Opc op de hoofdsom derbelasting op het personeel Afd II Aandi i l ja s rijkabelast 5 i geileclte vjn do ojjbrcngitd T rijks belasting op het pcrM neol in iiooidsain en opeeiitcii Afd III Plaats dir belavt 6 Phats dir belasting ƒ Afd IV Heffingen voor het ge ruik van openb plaatsen vegen werken en inrigtingen Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom enveergolden Opbr der wik weeg meeten keurloonen Ojibr voor banken of staanplaatsen in hallen op marktenen dergelijke openb plaatsen ƒ Oplir e i iis hcgriiariihialsen y LejMM CU vüiirdri k M der le 8642 20 350 16 15484 23 24170 50 07 4 89 28000 raeento Secretarie en van denBurgerlijken stand ƒ Opbr van schoolgeld van deLat school hooger onderwijs ƒ Opbr van schoolgeld middelbaar onderwijs y Opbr v schoolg lag onderw ƒ Opbr van schoolgeld van debewaarschool f Opbr van schoolgeld van demu iekschool f 7 Afd V Andere belastingen en hefiingen niet begrepen onder eene der vier voorafgaande afdeelingen 17 Belasting op de honden 800 Totaal der Vde Afdeeling f 800 IVde f 69954 lilde f 28000 llde f 30754 89 Iste ï f 24170 59 aal van het llde Hoofdstuk f 153985 48 Hoofdst 111 Baten en opkomsteu spruitende uit iemeenteeigendommen en bezittingen 18 19 20 21 22 23 24 26 Huur V huizen en andere geb 2957 15 Huur of pacht van landen enlanderijen 707 55 Opbrengst van den houthak 200 Renten van kapitalen ƒ 6538 85 Opbr van grasverpachtingen 218 Pacht van de visscherij 110 Pacht van de gabel op het Amsterdainsclie eu Goudsche rypad daaronder begrepen de liuur vande huizinge en het land daartoebelioorende ƒ 1510 Pacht van het Reeuw verlaat 660 Schadeloosstelling van t heemraadschap van den Anistel enNieuwer Amstel wegens de overneraing van tollen enz voor dovaart van de Urecht Aar enAnistel 2000 Opbr van de gabel voor het bevaren van de Gouwe ƒ 17000 Totaal van het lilde Hoofdstuk 31901 55 Hoofdst V Ontvangsten vanverschillenden aard en toevallige baten Tienden cijnsenen erfpachten 511 60 Pacht of opbr van den haaid asch vuiluia bagger eu dergel niestspeciëh 365 Boeten van politie nationalemilitie enz f 120 Boeten wegens overtredingen inKake m plants Ijelastingcn 20 32 Teruggave van het Rijk Wegens bij voorschot verstrektereisgelden aan militiepligtigen enz f 200 33 Ontvangsten wegens onderwerpen in gemeenschap met andereGemeenteinstellingen en inrigtingen of ter zake van gemengd lieheer Afemoric 34 Bijdrage van het Rijk in de kosten van het kantonnaal huis van bewaring ƒ 30 35 Opbr van hetgeen ter bestrijding van de kosten op het aannemen van werken en materialen doorde aannemers wordt betaald 1200 36 Andere ontvangsten niet tot devorenstaande behoorende ƒ 600 Totaal van het IVde Hoofstuk 3046 60 Hoofdst V Buiteng ontvangst Opbr van den verkoop v gem eigendommen van boomen enz 100 Afkoop van grondrenten tienden enz 20 Geldleening ter bestrijding vanbuitengewone werken 64417 81 Idem ter aflossing van de bij de Ned bank opgenomen gelden 50000 Totaal van het Vde Hoofdstuk 114537 81 VERZAMELING der INKOMSTEN Iluofdst I Ontv wegens vroegere diensten Memorie II Opbr v belastingen en heffingen 153985 48 III Baten en opkomsten spruitende uit gem eigend en bezittingen 31901 55 IV Ontv van verschillenden aard 3046 00V Buitengewone ont ang3ten 114537 81 TOTVA Utll INKOMSTEN 303171 44 orilt ven olgd B XJ ITEISrXi A N I Huilciilaiiil8 li Ovdziclit Hit voiHsti l Riivincl is nniigeiiüineu niair zeer genij iü d dour een ingrijpend ameiiilenieiit iiirdoiir bij slüt v in rekening de legen oord ge votrluopige tHstaiul geh iniUiaiifd Hor It De vooistellei lieeft niit verkregfn dan een ijdele niet zeerschit terende driedaagsclie iliseiissie Eerlang ziil de nat vergader iig door deu drang der omst iudigliedrii el gennoilziiukt uorden haiir tenten neder bini en dl mnren der oiiile liiiofilRtnil op te s ann Oenen al Maiiteiitl el is te Versaillis aangekomen om zieli niet den lieer I hiers te verstaan over de oiitrniniiig v in vier dopartenienten Hij heeft bij den heer Thiers deelgenomen aan een diner naar oe een aantal al gevniiuligden o 0 Oiierot en liai zy grnoüdigd waren Tot de untriiiining van de iep Seine One Seiiie et Uise i ii Seiiie et larne is bepaald besloten l e verkie iii en m OjHeniijk zijn grloteni eels ten vooriliele iim Int iniiii teiie llulieiiiinit n tgc all ii Hel kiliiii t k iii l ij ijii II rvurin ii splii iian steunen op d iin i rdiiliiid di r proviue ale laniklageu