Goudsche Courant, woensdag 13 september 1871

Of e eii l Hrt u ir iL lit zoo giuol is d it mi u lU voor grüiidwet nTiinderiiig vereischte tive derden der sleniiiieii zal verUijgeii i nog twijfel ielitig Ah raelia i vriend en aimgewi z en opvolger nis Turkseh grootvizier Melienied lvybri li l ae lia is ook overleden Essad Pncha is benoeirid tot minister van oorlog Men verwaclit nop uie r veniii leringen in het ministerie maar iets ütelligs is dienaangaande nog niet bekend In Belgié zijn er verschillen aanhangig tuaschen de maclune fal rik nteii en hun nerklieden die hooger loon eii elien en met grèces dreigen I i l ortugf l z it de tegen oordige regei ring vaster ten gevolge van een aangenomen motie van vertruuweii F R A N K R IJ K De zaak van t avalior genoemd i ipe en boh civiel ingenieur hoofdii euieur der commune een jong meusch van 29 jaar is in een dag door den der den krijgsraad afgedaan I et voorleden van de rap portakte van beschuldiging het verhoor van den beschuldigde die o a verklaarde dat hij aangedrongen had op de wegruiming van aan het verkeer hinderlijke barricades en geen bevelen te hebben ontvangen van Delescluse dien hij zelfs nooit gezien had en verhoor van eenige getuigen ten nadeele en en voordeele van W c n ioi vulden de zitting Onder de getuigen d decharge wateii ook Uossel eii Uambetta Kerstgenoemde die zelf gisteren terecht moest staan verklaarde niets te knnnen mededeeleii a ingaande de deelneming van de oiulerhebbecide manschappen van Cavalier a in de gevechten da irhij zelf reeds I O Mei van het beheer der defensie verwijderd was en die beschuldiging eerst op 2 Me betrekking had verder bracht hij hulde aan de goede zorgen die Cavalier aan de plantsoenen van Parijs besteedde Gambetta was niet verschenen en de advocaat van den beschu digde verklaarde van den wenscli af te zien om hem te hooren De getuigen a charge verklaarden meest allen dat Cavalier de personen die zich met aan de commune wilden aansluiten o a den portier van het park Monceanx dat onder ijn administratie ressorteerde hevig dreigde en dat hij getracht had overeenkometer met aannemers aan te gaan voor het omverhalen van de Vendöme zuil Ook bleek dat Cavalier een atlas van alle l arijsche riolen iu zijn bezit had een punt waarop tiet O M sterk aandrong waarschijnlijk denkende zoo op het spoor te komen der met petroleum kruit en allerlei brandbare stoflen gevulde riolen die in de hersens der journalisten indertijd hebben gespookt Het bleek echter dat d e atl is der riolen in den handel verkrijgbaar was en dat honderden civiel ingenieurs en bouwkundigen dien evengoed bezaten nis Pipe en boii De krijgsraad veroordeelde den beschuldigde twt veatingstraf De zaak van Hossel diende gisteren voor denzelfden krijgsraad Daar de beschuldigde kapitein is werd de krijgsraad anders samengesteld uit één kolonel voorzitter één luitenant kolonel diiebataillonskommandanten en twee kapiteins een bataillons kommandant nam de functieii waar van het O M De beschuldigde wordt door den Versaillaanschen ndvoKiat Joly verdedigd Slechts van den nanvanjj der itting ligt het verslag voor ons waarin de ondervraging van den beschuldigde ordt vermeldt die 27 jaar oud is kapitein der genie van beroep en verklaarde dat hij deel had uitgemaakt van het leger van M tz als boer vermomd van daar vóór de capitulatie was ontsnapt over België iinar Engeland gereisd waar zijne moeder zich bevond en van da ir naar Tours wr ar de inin ster van oorlog Gambetta hem ontbood en een militaire zending opdroeg naar het Noorden van het land Den 19n Maart had hij zijn ontslag genoiuen als militair en zich naar Parijs begeven waar hij zich ter beschikking stcide der commune Per telegraaf is bericht dat Hossel ter dood 13 veroordeeld De voornaamste beschuldiging is desertie en verlet tegett de fctttii e regeerlug Hos sels advocaat July is wegens ccnige iiifonnnlitciten in hooger beroep gekomen van het gevallen vonnis ENGELAND De Eiigelschman die zooals gemeld is met zijnkano Uob Roy vnn tNieuwediep naar Texel overstnk en van daar na ir V ngeii verzeilde geeftv in zijn tocht een beschrij iu de Timen waar schijnlijk om zijne laiiilirein i n aan te sporen het bmtcngewoon belaimwi kkcnde Noord Holland te bezoeken De kcnn sniaking met de i ontortable Diilchnicn is hem blijklmar uitstekend bevallen Natuurlijk was hij verHonderd uvcr Int lage land ontwockcid aan de zilte baren over de geverfde hui l zen lie er uitzien als lichoorilcii zij tot een doos nieuu speelgoed ovir ili pl illiiidi nuiiiutiiigcn enz Het Noordhollandsche kanaal vergelijkt hij bij eene Chmi csehc rivier het vlakke land bij dat der Delta in Egypte Met Alkmaar dweept hij de trant I waai in de huiicii danv z ijii gib Hi d vindt hij grotesk maar dikwijls zeer smaakvol de kleine roode ronde kaasjes overheerlijk de bocrenwagens bel icliclijk 1 dl bocrinnetjis met hare gouden en zilveren hoüfdijz ers alleninrdigst en de kermis zeer vermakelijk Tot het vele waarover de Engelschman zich verbaasde behoort ook dit dat hij in veertien diigen die hij onder de Hollanders doorbracht geen enkelen bedelaar blinde of idio t zag en evenmin een ongeschoeid of dronken persoon Na zijne redevoering te Whitby heeft de heer Gladstone te S nkefield in het openbaar het v oord over staatkundige aangeleüenheden gevoerd Hij zeide dat het nu sedert veertig jaren w is gebleken dat de liberale partij over het geheel genomen de sterkste in den laiule was zij was echter buiten staat om de conservatieve partij te doen verdwijnen eu dit zon nok nadeelii zijn ant eene politieke partij verloor kracht en leven wanneer zij geene j ni tij jl i en leven tegenover zich had De minister prcs dciit wensclitc alzoo dat de conservatieve partij wel niet het overwicht zou verkrijgen maar toch in staat zou blijven om veel gewiclit in de politieke schaal te leggen Inzonderheid hoopte hij dat de conservatieve partij met de liberale zou wedijveren in deze twee punten op welke geen wezenlijk verschil vnn gevoelen lussehen haar bestond het bevorderen ecner verstandige staatkunde jegens het buitenland en het bevorderen van strikte spaarzaamheid en orde in het beheer v iu s lands financiën Hij herhaalde verder zijne verklaring dal het ontwerp van wet ter verbetering der w ijze van verkiezing der volksafgevaardigden zoo vroeg mogelijk in het begin der eerstvolgende pnrleraeiitszitting op nieuw bij het hoogerhuis in behandeling zou worden geliracht anga i ide de geheime sterauitbrengiujt de hoofdzaak in het evengemelde wetsontwerp zeidc de heer ïladstone het volgende Eene gewone tegenbedenking is dat een man zich niet behoort te schamen voor hetgeen hij doet en dat hy alzoo voor zijne tem behoort uit te komen Dat is in het algemeen waar openlijk en ruiterlijk den man zijner keuze te noemen is in den regel eene edelaardiger manhaftiger handelwijze dan heimelijk te stemmen Waarschijnlijk zal het dan ook na de invoering der geheime stemintbrenging evenzeer als thans van de meeste lieden vau u en van mij bekentl worden aan wien zij hunne tem hebben gegeven j wij zullen daarvan geen geheim maken De Engelecho volksaard brengt mede dat in den regel de stem van een ieder aan het publiek bekend worde Doch er zijn er onder onze medeburgers die wellicht bij de uitoefening vnn hun burgerrecht bescherming behoeven of meenen te behoeven Die bescherming moet en zal door de wet aan ieder worden verleend de kiezer oordeele dan zelf of liij van eene of nndere zijde vun grondeigenaar of van degenen die hein met nering begunstigen van werkgever of andere werklieden of wel vanwege gewelddadige volkshoopen gevaar voor zijne vrijheid als kiezer te duchten heeft Alleen de geheime stemnitbrenging niei de geheimhouding der uit te brengen of uitgelirachie stem wordt door de ballot bill voorgeschreven De spreker herinnerde vervolgens aan de heilrijke uitnirking der handelsvrijheid voor Engelands welvaart en gaf zijn leedwezen te kennen dat die vrijheid ondanks de goede vruehtcn die zij in dit en in andere landen draagt nog niet overal gewaardeerd wordt zooals behoort In de Vereenigdc Staten is wel eene sterke vrijhandelspartij maar het is geeiisz ins zeker dat zij er de bovenliand zal krijgen Zelfs ir Engeland s eigen kolomen zeide spreker bestaat sterke ovcrhelling tot vestiging van het beschermende stelsel Ook in Frankrijk gaat het met die zaak anders dan wij zouden wenschen Sedert elf jaren hebben ij een vrijzinnig handelsverdrag met dat land een verdrag hetwelk wij niet als volmaakt maar toch als een groote schrede voorwaarts op den rechten weg beschouwden En mi vervalt daar te lande terwijl er uiterst bekwame mamieii aan het bewind zijn en terwijl het land juist wegens de geleden verliezen des te meer behoefte naii vrije ontwikkeling zijner bedrijvigheid heeft de regcering in den waan dat het s lands rijkdom bevorderen de kwijting der drukkende krijgslasten bespoedigen kan door stappen achterwaarts in de handelswetgeving Dat bedroeft ons want het bedreigt ons handelsbelang met nadeel doch ons handijlsverkecr is thans zoo ver uitgebrHd en zoo zeer ontwikkeld dat wij i ict nicer van de eene of andere markt afhangen maar op de Vmeriknansche markt b v winnen zouden wat wij op de Fransche verloren Hut bedroeft ons vooral omdat het voor Frnnkrijk s belang voor de za ik der bcschaviiig voor de zaak van vrede en vriendschap oiuler het menschdora geva irlijk is Natuurlijk heeft Frankrijk volle vrijheid en de bevoegdheid 0111 zijne eigene aangelegfiiheden te bestieren wij mogen eu iiwel eerbieilig de lioup uitspreken dat het zich zjil trachten te sterken door de bezielende kracht der vrijheid met door de kunstmatige staatkunde van beperking BINNENLi D Goui v 12 Sei Tkmueu Plaatsgebrek verhiii rde ons tot nu toe het volgend artikel uit het Nieum mm den dag over te nemen Nog eens de zaak van Bik Men zij gerust Het is ons plan riet op nieuw deze zaak te behandelen Zij behoort tot de gesch edenis der noodlottige pokken epidemie van 1871 met al haar f tsorulijk en onfatsoenlijk geleerd en ongeleerd opzettelijk en onwillekeurig verzet Wij gunnen aan ieder weerspannige het stil genoegen bij de gedachte zooveel mogelijk aan de openbare macht den voet dwars te hebben gezet van door de raazin te zijn gekropen of soortgelijke zellvoldoening W j iicl V I y br te pm Dr A Luyten zich nocmencle practiseerend geneesheer te Gouda beeft lu de geneeskundige Courant euii schrijven geplaatst over pokken en de politiemaatregelen daartegen genomen Wij vernemen uit dat sohryven wat ons en zeker met ons nog duizenden onbekend was det de heer Luyten de held is geweest in het proces Bik onlangs voor de rechtbank te Kotterdnin gevoerd Die bijzonderheid misschien moeten we solirijven merkwaardigheid doet ons echter de pen niet opvatten Evenmin om aan te hooren hoe de heer Luyten natuurlijk niet genoegzaam op de hoogte kennelijk niet begrijpt de ware beteekenis van des rechters uitspraak m de jaak van Bik ook niet om er op te wijzen hoe de heer Luyten reeds nu in beginsel zieh verzet tegen de ie verwachten wet die wy eenige dagen geleden in ons blad bespraken en die we als een zegen voor land en volk beschouwden Dat alles laten w j ter zyde en nemen dat voor kennisgeving aau Maar we nemen de pen op om te protesteeren tegen een beweren van Dr Lujten dat namelijk de Kotterdamsche rechtbank hem als het ware zijn geheim heeft afgedwongen en de geachte Docter had wèl godaan bij de revisie van zgn stuk die phrase te schrappen omdat ze eene onwaardigheid behelst Niemand wordt in ons land door den rechter gedwongen deze of gene verklaring af te Ifggen en in de zaak van Dr L kan daarvan evenniin sprake zijn ja wij durven zelfs volhouden dat Dr Luyten dank schuldig is aan de Rotterdamsche rechtbank die hem door haar groote misschien van aolittren bezien al te grootcj lankmoedigheid en humaniteit een allerbetreurenswaardigste levenservaring heeft bo8pa ird De rechtbauk l eefl niets afgedwongen maar de waarheid was vour haar en liet meest eenvoudiire verstand zóó tastbaar het verzet zóó ongerijrail dat zij getracht heeft en met gelukkig gevolg een man door stand en betrekking respectabel af te houden van een plaats waar zij begreep dat hij niet behoorde al zou ook naar streng recht hem die plaats zijn moeten worden aangewezen door hein nog ter elfder ure in de gelegenheid te stellen te blijven waar en wie hij was Wij protesieeren dus tegen die leelijke insinuatie en doen dat nit eerbied voor onze Nederlandsche rechterlijke macht die we niet mogen dulden dat onverdiend gehoond wordt of de reclitschupenheid harer leden bij het volk van Nederland in vcrdending gebracht Én wij protestferen vooral daarom omdat het orgaan der Nederlandsche Balie het Ifeekhlad va het recht zonder eenige op of aanmerking het betoog van den Goudschen doctor in zijn geheel heeft overgenomen en wellicht den schijn op zich geladen dat het de daarin geuite gevoelens zou kunnen onderschrijven en goedkeuren Wij zijn niet het orgaan der rechterlijke macht maar waar het een soort van mode schijnt te worden h i ir telkens voor het oog der natie te declinecreii in tegenstelling van andere beroepiMi en ambten wier priesiers hemelhoog worden verheven daar meenen wij die ons dagelijks onder de menigte begeven dagelijks tot het publiek spreken te moeten opkomen tegen elke onverdiende aanranding van een macht lil den stant wien in ons vaderland Goddank I ten allen tijde de niet afgedicongen maar vrijwillige hulde is gebracht dal zij onkreukbaar was en alleen naar de wet en volgens haar geweten rechtdoende De heer I Molenaar ia benoemd als Wethouder der gemeente Gouderak Te Bergambacht is de heer G Booken als wethouder herkozen De Staatscourant behelst het programma voor de opppins van de vergadering der statcn generaal te sGravcnhage op Maandag 18 Septemlier j De Oost Indische begrootmg voor 1872 bedraagt I in ontvangst ruim IIU millioen in uitgaaf 108 milI Hoen CU 1 ton Het vermoedelijk bitig saldo of