Goudsche Courant, woensdag 13 september 1871

sluitpost beuraagt 10 35 000 ï o vroeiJere dioiistcu zijn zeer voordeelig geweest die van 18li9 levert een balig slot op lan circa 13 millioen in die van 1S70 een van 16 millioen en VI tun Verhoogde uit aven worden aangevraagd vour justitie voor de bet ling der koflie in de Preanger Begentsoliappen voor een beter toezicht op de kofDecultuur voor onderwijs telegraphic enz terwijl op openbare werken en marine bezuinigingen zijn aangebracht zonder nadeel voor den dienst De verkoop van koffie in Nederland wordt geraamd op 800 000 picols ad 3B cent per half kilogram suiker op 460 000 picols hier en 600 000 op Java Het budget van oorlog ia ook ruim B ton minder dan voor 1871 j ook rcj e oog p u eealcic belioette aan verbetering der binnenlandsohe gemeenBohap en bovenal op den aanleg van spoorwegen waaromtrent na afloop van het ingeskide onderzoek eeu afzonderlijk voorstel aan de vertegenwoordiging zal worden gedaan De geheele begrooting is zeer uitvoerig toegelicht en omvat velerlei nieuwe maatregelen Volgens telegrafische bericht is het stoomschip Prins van Oranje kapit M C Braat ZaterJag 9 Sept s nam ten 2 ure ter reede van Batavia aangekomen alles wel aan boord de pass igiers aren over het algemeen zeer tevreden de retourladinj zal voor een gedeelte te Samarang worden ingenomen De reis van t Nieuwe Diep naar Batavia heeft t afgelegd in 41 dagen en 9 uren De algemeene Ékgadering van de maatschappij tot Nul van den JaSOt die VYoeusdag te Arnhem gehouden werd was schaarsoh bezocht Tot leden van t hoofdbestuur werden herbenoemd deheeren Dr J M van Bemmelen en J P Bredius voor de vacature ontstaan door het bedanken au prof 1 J Veth werd gekozeu de heer J ü Plate van Arnhem Aangenomen werden een voorstel van het hoofdbestuur waarbij dit gemachtigd wordt een veertiendaagfch blad uit te geven tut bevordering der belangen van de maatschappij on van het doel dat zij zich voorstelt een voorstel van het hoofdbestuur om het ter afdoening voorgedragen onderwerp jouverneiiie itscultnur als belasting in arbeid andermaal op de aanstaande algemeene vergaderiug aanliangig te maken en dan zoo mogelijk eene conclusie uit te lukken Met algemeene steramen werd na debat over het punt Bespreking van de tariefwet op den in en uitvoer in Nederlundsch Indië met het oog op de aanstaande herziening de volgende motie aangenomeii De vergadering overtuigd van de wenschelijkheid van de afschaffing der rechten machtigt het hoofdbestuur zich in dien geest bij adres tot de kamer te wenden na de indiening vau het te wachten ontwerp tot tariefsherziening Zaterdag werd te s Gravenhage de vierde provinciale vergadering van onderwijzers en voorstanders van het onderwijs in Zuid Holland gehouden onder voorzitterschap van den lieer Pontier De vergadering as vrij talrijk bekocht l unt I Het onderwijs ann volwassenen werd ingeleid door den hier Akkerhuys van Schoonhoven die de moe lijkheden schetste verbundcn aan het onderwijs aan volwai seneii in een fabriekstad als Schoonhoven de inrichting van de daar tot dat doel opgerichte school besprak en de middelen da ir aangewend om t doel te bereiken uiet geschikt achtte voor elke plaat maar toch het nut v m dergelijke school gaarne wenschte bespruKen te zien Alsnu ontstond eene discussie over de vraag of onderwys aan vjlwiiwenen al dan niet bevorilerd diende te wur lcii en welke methode het best beantwoordde aan het doel l unt li lieliooit t onderwijzend personeel in t schooltoezieht vertegenwoordigd te zijn werd ingeleid lüor den heer Ijibberton van Alblasserdam die als zijn gevoelen te kennen gaf dat dergelijke vertegenwoordiging niet eii chelijk zou zijn Dit werd bestreden door ilen lieer Delfui van Itotierdara die zich sterk vooistander van dergelijke vertegenwoordiging toonde en meende dat t zou strekken tot eene meer innige samenwerking wanneer de onderwijzers hunne denkbeelden in de commissie konden uiten De heer Verboon van Krimpen a il IJsel verschilde van de opinie allecu daarin dat liij wenschte onderwijzers ilie niet meer als zoodanig werkzaam waren terwijl de heer Delfos meende dat rustende onderwijzers de routine kwijt raakten He heer iroeneveld uit Charlois weiischtu den onderwijzers eene adviseerende stem verzekerd te zien terwijl de heer de Broeder uit Hotterdam zich als voorstander van ilergelyke vcrtegcnwooriliging bekend maakte De heer IJinscheid meende dat de onderwijzers van t lager en t middelbaar onderwijs elkander de hand moesten leiken en elkander moesten voorlichten I e heer Kievietde Joiii e van üudewater achtte eene vertegenwoordiging ver keerd daar de onderwijzer dan allirht in eene netelige positie kan geraken in kleine plaatsen waar burg en weth de scliooleommissii uii maken De zedelijke invloed der onderwijzers achtte hij vrMoende l en slotte gaf de heer van leuns een middel aan de hand om tot een practisch resiiliaat te komen namelijk dat de onderwijzers in de commissie zelve van hunne denkbeelden mededeeliug zouden doen gelijk reeds op sommige plaatsen geschiedt Punt III De wenschelijkheid van gelijktijdig onderwijs aan beide seksen werd door mev de wed Storm v d Cliijs van Delft behandeld Zij deelde mede wat de ervaring in t algemeen en hare ervaring in t bijzonder hadden geleerd in ons land en z ij acut c d ö Cjtc i ungunstig Veivoloens schetste zij uitvoeiig op welk standpunt de vrouw in Amerika stond en roemde het als een toonbeeld van een land waar de deugzjime vrouw geëerd en beveiligd wordt Daartegenover stelde zij ons land en toonde het inconsequente van den stand der vrouw ten onzent aan Na de pauze werd het woord gegeven aan den onderwijzer Verboon v in Krimpen a d IJs iel die eenige schoolmeubeleii eene klok en een telraam tentoonstelt en uitlegt beide voorwerpen berekend op de vatbaarheid der kinderen en hunne practiselie en zelfw erkende oefer ing Naar aanleiding van Punt III heeft de heer de Witte van Citters het woord gevoerd om dat ge meen schappelijk onderricht hetzij bij het middelbaar het ij zelf bij het meer uitgebreid lager onderwijs nadrukkelyk te bestrijden Die zaak was nu eenmaal in de mode zooals ook het drijven naar schoülplichtighcid maar waarom was het eigenlijk te doen Om den ouders t genot te geven van goed onderwijs voor ƒ 60 waarvoor anders zeker eens zooveel moest worden betaald De verschillende aard aanleg karakter en bestemming vau jongens en meisjes verzetten zich z i tegen de gemeenschappelijke opleiding in dezelfde klasse daargelaten nog de qunestie der zedelijkheid waarop hij ook alles behalve gerust was Hij vreesde dat iict onderwijs der jongens op i lager peil zou komen en dacht niet gunstig over de resultaten in Amerika waarop meil zich zoo dikwerf beriep afgescheiden nog vaa het groot versehil van opvoeding en landaard daar en hier Mevr Storm repliceerde met eene nadere warme pleitrede voor het gemeenschappelijk onderwijs zij achtte de geopperde bezwaren overdreven of ongegrond wees op Sap emeer VVarrt um en Winterswijk en zou de vrouw nog niet bijzonder uitmuntte iu menig vak men vergete niet dat haar tot dusver de toegang tot de vakscholen of inrichtingen ontzegd was l unt IV en V werden niet l ehaiideld I Punt VI De vraag hoe t komt en of t jammer is dit de leerlingen der lagere school vóór 1857 verder in t rekenen kwamen dan tegenwoordig erd ingeleid door den heer Snel die echter verklaarde t daarmede volstrekt niet eens te zijn en daarom slechts in vergelijking trad hoe hij rekenen geleerd had laeer machinaal en hoe t nu geleerd wordt ingericht als t is om de leerlingen te doen zien en begrijpen De heer Sander van Schiedam meende dat den inleider de dank der vergadering toekw im wegens zijne barmhartigheid om dit punt in te leiden dat niet op de beschrijvingslijst had behooren te staan en verzocht verder de regelingscommissic dergelijke vragen i iet meer daarop te stellen De voorzitter rechtvaardigde de plaatsing op de lijst Punt Vil Aan de letterkunde is bij de examens en bij de studie des onderwijzers eene te geringe plaats toegekend werd iloor den heer Schippers van Sclieveningen ingele d die zijne bevinding opgat ten aanzien der examenvragen omtrent letterkuttde en op de groote voordeden van de beoefening der letterkunde wees wier kennis vooral moei strekken om germanismen of gallicismen uit onze taal te weren De heer de Witte van Citters doet uitkomen hoe moeilijk t is zelfs al gaf men er veel meer tijd aan om in de letterkunde te examineeren daar bij examens dat vak als t ware in een keurslijf moet worden gestoken en zich bepalen moet tot t opnoemen van schrijvers maar z i bestaat toch de beste wijze van examineeren hierin dat men ziet of de candidaat rekenschap weet te geven van t geen hij heeft gelezen Het middel om onze letterkunde meer algen een te maken zooals in Du tschland waar zij in t volk is ingeweven is z i de iniliviiiueele poging om t volk meer en meer tot leven aan te sporen Punt VIII werd ter zijde gelegd Punt I Welk stelsel is voor de lagere school het beste dat van standvastige of van elkander bij kleine perioden afwisselendeklasse onde wijzers werd ingeleid en toegelicht door den heer W dcRegt van Waddmxveen en het permanente stelsel aanbevolen als het meest ware schoone en regelmatige terwijl aan liet stelsel van afwisseling ook uit een paedagogisch oogpunt z i velerlei bezwaren verbonden waren omdat de band tussohen den onderwijzer en den leerling de draad van het onderwijs en het besef van verantwoordelijkheid des onderwijzers verloren gingen of benadeeld konden worden Drie andere onderwijzers waren dit volstrekt niet met hem eens en prezen het stelsel van afwisseling ook in het belang der hulponderwijzers zei r aan terwijl een hunner geen absolute uitspraak wilde doen maar aan de omstandigheden in elk bijzonder geval de beslissing wat het beste was wilde overlaten Daarbij eindigt de vergadering Te Alblasserdam zal de volgende vergadering worden gehouden La s te Ber echten Eonstantinopel n Sept Server EflFendi is tot den rang van Paclia verheven Hij is benoemd tot miaister van buitenlandsche zaken Er zijn opnieuw troepen gezonden naar Albanië Madrid 11 Sept Volgens officieele berichten is voor zeven maal het bedrag der nieuwe leening mgeseli reven Valencia 11 Sept De koning lijdt aan eene liclite ongesteldheid Parijs 11 Sept De ontruiming van de vier eerste departementen zal VNoensdag voltooid zijn Naar men verzekert zijn onderhandelingen tot ontruiming van anilerc depaitementen geopend Gisteren gaf Thiers een diner dat met uitzondering van de Zwitscrsohe en Oo stciirijksche gezanten door het corps diplomatique werd bijgewoond RiO JTaneirO 23 Aug Het wets ontwerp op de emancipatie der slaven is bij tweede lezing goedgekeurd men gelooft evenwel niet dat de wet dit jaar in werking zal worden gebracht als gevolg van de protestatièu en de oppositie van een deel der wetgevende macht PöSt U Sept Heden werd voor de vergade derde Ministers den Bisschop Jekelfalusy een schrijven des Konings voorgelezen waarin het gedrag van den Bisschop met beirckkinp tot de afkondiging van het leerstuk der onfeilbaarheid wordt misprezen Jekelf iiusy verklaarde zich aan het koninklijk gezag te onderwerpen Burgerlijke Stand GkuoiuN 8 Sept Adriuna Mnriii ouders C Broekhuizen cii J MijTie Lccodert ouders M J vim der Palm en J S Briinaij Aiiaa Maria ouders J A C Ueuringa eu A P Kciuiersc OvtBLKDSN 10 Sept T Muldcr 63 j Bevallen van een Zoon W KRANENBÜRG BusKEs Gouda 7 September 1871 JEeiiige kennügeving Heden beviel van een dood Eind Mevrouw KOCK geb Malovaüx Bergen op Zoom 10 September 1871 BURGrËMEËSTËÏi en WETHOUDERS Gouda gezien de verklaring van den alhier gevestigden geneeskundige den Heer Dr N H DE KANTEK dut het tot stuiting van den voortgang der alhier heerschende pokken epidemie noodig is om het beddegoed en de kleederen gebruikt door het aan de pokken overleden kind van FREDERIK NUVELSÏEIJN genaamd MINA ADRIANA te verbranden Overwegende dat hier aanwezig is het geval bedoeld bij Art 69 alinea 2 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Besluiten te onteigenen in beslag te nemen en te doen vernietigen de nnvolgunde voorwerpen als een dulen peluw tvee dulen kussens en drie stuks kinderkleederen Zullende dit besluit op de gebrnikelijks wijze door afkondiging eu aanplakking ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de joudsche Courant Gedaan e Gouda den 11 September 1871 BurgenicesV en Wethouders voornoemd De Secietarin De Burgemeester i F DltOOfil ÏKVI H FüiUrU N IlliHY