Goudsche Courant, woensdag 13 september 1871

t ii HYPOTHECAIRE GELDLEENING groot f 1 250 000 TEN M UOE K Dhtt MAMI ÜÜZh VENNOOTSCHAP DE NEDEIVLAINDSCIIE EOOÜMUN gevestigd te AMSTERDAM verdeeld in VIJF eu TWINTKl UUJZEND OBLKIVTIËN ieder groot 50 renteude 3 pCt inet regl op 15 pL t iu de winsten der Maatschappij ais extra dividend aflosbaar a pari ou buitendien door uitloting met Preniiëu K KN MIl LAOKN QUI DEN wet 3J rrcraiën van 100 000 23 50 000 51 20 000 GO 10 000 02 5 000 91 1 100 275 1 000 21 404 50 500 SLECHTS TWEE TREKKINGEN Iste de Tiokldiijy il De Inschrijving op de e Leening wordt opengesteld a pari ten kantore van de U H KEURENAER Co ia je l Leiden HaARLEMSCHE BANKVEREENIGING Hcmrlem SIMON ZADOK ZONEN Dordrecht KNOX ÜORTLAND Gouda TEN CATE FENNEMA ALMA Snede VAN DÜCKÜM VAN DER MUELEN VeesiJ DlKKEl Co Almelo Mr M VAN S LEVIE Jr Gronimjen ALEX HENDRIX Middelburg i l UUm j SCHUUKIVIAN Utreeht BUliSMAW GllATAxMA ii Co Zwolle H VÜORTHUIS Kcnnpen FREEBEMAN GRATAMA Jloogeceen LENS en BERGSMA Arnhem J C MATTHES Zutjjhen V M J IIONSIÜS Calemhorg De Wed J TE VELTRUP ZOON Zaandam Alsmede te AmUerdam bij de HH O T BRULJN ZOON op DINGSDAG WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG den 12 13 14 en 15 SEPTEMBER a s des voonuiddags van 10 tot namiddags 2 uur Prospectussen eu Pl iu der Trekkiugen zijn aan bovengenoemde kantoren te bekomen rnilinnoilil lill tÜri 4KI G SPiUUIT Az hggende hmgs den weg bij tUmiM mt ÖVIUIIiLi i 5ri j ulaiuxveeuscl Bnig ouder Waddinn een teBOKDEAUX j jj dere lufonuatiëu ten kantore van den No Levereu in kisten van 20 30 tn 40 fleschen i nis A i MOLENAAR te Waddih veeen de onversnedeue wijnen aK Medoc a 05 c ot tlvtiie Hoofden Gei 11 s elieim middel met beUivend om in 3 a 1 eken ecu KAAL HOOFD inot do schoon te lokken te doen pnjken echtL r een zoo met oumiddeliik toch zeker werkend middel ora licl uitvallen der haren direct te beletten eu aar de haarwortels nog niet geheel zijn afgestorven het haar op nieuw te doou groeijen IS de JO IANN HOFF bcnii MALZ 1 OMADE die door hare raoutgelialte en verdere ingrediënten de hoofdhuid vcrfriicht eu do groeikracht der haren bevordert resp hernieuwt Prijs per Flacon 0 70 en ƒ 1 JOU ANN llOFF Kii Ceutraal Dëpot Bloeniniarkl b de Stilstceg te 1 m i uirde echt te erkii i i ii te Gonda bi J C an VREUMIN N en Ie Wed A c SCHOUTEN te Woerd n bij UENRl J iN ms BERG inii i Dii k vuil V bjiulvium Jiihen a 70 c RoussiUou i 75 c St EstepLi il 75 c Pauiilac a 8U c öt IJiiuliou a bO e La yi anj e ii 90 c Clos Si lean a ü i c tuiuiu h owplaatsen rechtou eu ftcisclii n lubegrepui Kisten niet gecouibuieeide sv 0iteu tul proetuemui voorradig voor Logen euthouder j en Koüi liui ni Lii UoM Medoc a 23 pel anker au 15 flebbclien G RÖPCKE Kleiweg E 94 Agent te Jouda V S Tevens bij mij verkrijgl iar zuiver Beijersca Sier a 18 Cent per üesch Openbare Verkoopihjj vau eenc groote jiaitij HOUTWARET op MAANDAG den 18 SEl TEMl ER 1871 des voonuiddags leu 10 me in luiodigook de volgende dagen op hel land van den Heer Sociëteit O S GK OKGKX De ondergeteckende heeft de eer te berichten dal de ZES TOON EELVOO US TELLING EN onder directie van de hh ALBREGT eu van OLLEFEN in de zial Kun sïmin doorgang zullen hebben De inleckenlijsten zullen nog gedurende de e maand Ier teekeninh in de Sociëteit voorhanden zijii H 11 inteekeuaren genieten bet voordeelom meerdere plaatsen te kunnen bekomen tegen 75 Cents de persoon mits daarvan telkens bij de lotieg kennis gevende Builen eek nini i K entree voor hh Leden gesteld op ƒ L de persoon J F van der VLIST Ministerie van Financien Bestuur der Registratie en Domeinen De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Gouda zal op DINGSDAG den 19 SEPTEMBER 1871 de voormiddags t n 10 ure in het Logement Di Zai m aan do Markt te Gouda zoo noodig onder voorbehoud van de goedkeuring van den heer Directeur der Registratie en Domeinen te s Graeenha je overgaan tot de OPENBARE HERVERPACHTING bij inschrijving voor den tijd van drie jaren die gerekend worden te zijn ingegaan den 1 MEI 1871 om te eindigen op ultimo APRIL 1874 van De aauslibbing en het daardoor op de bepaalde diopte en breedte houden van het gedeelte van de rivier den HoUandschen IJssel van af den noordelijken hoek van de steenplaats van de wed P van Lango onder Goudorak sectie A u 488 tot aan da uitmonding in de Nieuwe Maas e i zulks in 10 pereealen of 3 massa s De billetlen van insihnjving moeten eiuilit rrlj en gesloten worden ingeleverd üór den 18 SEP i EMBER 1871 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even als ter Secretarie der gemeente Onderlerk a d I hnel en ten kantore van den Ontvanger der Registratie en Domeinen Ie Itolterdani de voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De Ontvanger voornoemd ROlJ AARDS 60EDK00P1 MUZIEK voor Piano Soio Uitijave van F KOnSMA te Franeker Hofleverancier vau H M de Koningin SimiN The miisiud hor Plai iinte rie musicile ƒ 0 40 RuiiiNbTtiN Marche Turque 0 30 Fi NKii Ecoutez moi Romance sans paroles 0 20 La qllet e Mazurka 0 40 Oiiiii s l Hirondelle Morceau de salon 0 40 Vo s Le Carneval de Venise 0 50 0 90 0 30 Transcription KoNfs Y Le reveil du lion lli ss Pamina Polka ausdcrZauberflöte ÜOUilESPÜWDDNTIE illl lil I MWixlt Ml 1 I Iitl il lil IlLt V j Qll IKiiuinil H lili II viild I ih Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A B II I N K M A N te Gonda