Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1871

1871 Vrljilag IJ 8 i lciMl cr N 1102 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken BEGROOTING DBE INKOMSTEN bn UITGAVEN van de GEMEENTE OOÜDA voor de dienst van 1872 Bevolking 1660 zielen Vervolg U I T G A V EN Hoofdstuk I Huishoudelijk bestuur Atdeeling I Bezoldiging sehrijfloonen presentie f elden en reis en verbljjf kosten te genieten oor de personen in het dagelijksch bestuur dergemeente werkzaam Jaarwedde v d Burgemeester 1400 de Wethouders 1200 den Secretaris ƒ 2000 Ontvanger 2100 Agent v inkwartiering ƒ 200 Jaarwedde van de bouwkundigen en van de opzigters der gebouwen der wegen en dergelijke 1704 Jaarwedde van de ambtenaren en bedienden der gem secretarie 3900 48 Jaarwedde van den concierge en van de boden f 800 49 Jaarwedde v n dten klokkenist en klokluider f 000 Jaarwedde van de keurders wegers meters rooimeesters enz y 1700 Jaarwedde v de sluiswachters bruggenophaalders enz f 5536 Jaarwedde V de marktmeesters ƒ 750 Sehrijfloonen Memorie Reis en verblijfkosten 100 Toelage aaii de Wijkmeesters 150 ƒ 22140 Afd II Andere kosten van dagelijksch bestuur enz Kosten v licht en brand toifen ƒ 400 Schrijf en bureaubehoeften J 300 Druk en binJwerk 800 Briffporten vrachtloouen en andere kleine uitgaven ƒ 120 Kosten van het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders mitsgaders voor de Secretarie der Gemeente f 950 Oiulci houd en aankoop v meubelen voor die gebouwen of vertrekken 250 Kosten van verteringen ten behoeve van het huishoudelijk bestuur bureau van stemopneming en Commissien 50 63 Kosten van het aanleggen en bijhouden der registers van den burgerlijken stand ƒ 400 l vnnii ovtceve 1 270 Twnsport ƒ 3270 64 ld van het aanleggen n byhouden van de dubbelen der leggers en plans van het kad Bter f 100 ld van de bevolkingf isters ƒ 150 ld van de kiezerslijstenen van t uitoefenenderkieaverrigtingcn 75 ld V t aanplakken omroepen 225 ld v abonnement op het Staatsblad Prov Blad en dagbladen 49 LI van zegels van registers rekeningen enz ƒ 50 Totaal der Ilde Afdeeling ƒ 3919 1ste 22140 Totaal van het Iste Hoofdstuk 26059 Hoofdst II Kosten voor werken en inrigtingen tot openb dienst bestemd Onderh v straten en pleinen 3470 ld van wegen en voetpaden f 1410 ld wundelpl plantsoen 1400 ld bruggen ftoverzetvereny 13450 ld riolen 900 ld havens vaarten enz ƒ 11730 ld klokken en 60 ld schuiten vlotten enr 310 Kosten van aanleg en onderhoud der alg begraafplaats f 696 Jaarwedde van den bewaarder van het gebouw bestemd voor de zittingen van t kantongeregt en van andere openbare inrigtingen kosten van het schoonhouden van hetzelve onderhoud en aankoop van meubilair mitsgaders kosten van licht en brandstoffen f 925 80 Kosten voor het riolereu van zijlen 12Ö00 81 Kosten der bij het Amsterdamsche veer 20500 Kosten der vergrooting van de Armenschool ƒ 5200 Kosten van het te bouwen posten telegraaf kantoor Memone Kosten van de werken noodig om in een der plantsoenen grond af te staan ten einde daar te kunnen bouwen Memorie Totaal van het Ilde Hoofdstuk 72051 Hoofdst III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlijk regt bezit met de deswegens verschuldigde lasten Onderhoud van huizen enz f 3055 Onderhoud V het jaagpad langs lie ionwe met de daartoe behoo rende werken 4500 Transportoinr f 7 Transport 7555 87 Onderh der overige eigendomm waarvan de inkomsten zyn vermeld onder art 758 van hoofdst 3 der ontvangsten ƒ 1650 88 Dag en weekgelden der werklieden en bedienden in dienst der gem mitsgaders verdere kosten der fabricagie f 11611 89 Grondlasten wegens gebouwde eu ongebouwde eigendommen 1250 Dijk en polderlasten 200 Personele belasting f 10 Kosten der il vordering van het gabelgeld vcor het bevaren van de rivier de Gouwe en den Turf singel 1017 93 Kosten ter zake van het innen V renten wegens inschrijvingen op de grootboeken der nationale schuld f 50 94 2e termijn der subsidie toegekend tot herstel der Gouwekade f 26717 81 Totaal van het lilde Hoofdstuk 50060 81 Hoofdst IV Kosten van invordering der plaats belastingen of middelen Kosten van toezigt en van invordering der plaats belast 590 Vergoeding aan het riJk van 273 ten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten enz ƒ 620 Totaal van het IVda Hoofdstuk 1210 Hoofdst V Kosten der openb veiligheid en van de brandweer Jaarwedde van de commissarissen van politie 1500 Belooning van de inspecteurs dienaars en verdere beambten v politie mitsgaders van de veldwachters 3000 Kleeding en wapening der politiedienanrs en veldwachters 360 Onkosten voor de nacht eu stille wachten f 2499 101 Onderhoud der wachthuizen mitsgaders licht eu brandstoffen voor de elven 145 102 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting f 7843 Onderhoud der brandspuiten 660 Bclooiiing en premiën aan de braudspuitlieden en beambten 800 Kosten der schutterij 2547 90 ld der weerbaarheid 50 Kosten van het huis van bewaring en onderhoud van politiegeviingonen 400 Totiial viui lul Vdi II M i l h K 10804 90