Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1871

Kennisgeving De lU liUKMKKS 1 l R van iouda brengt bij dere ter keiima van de bclnunbebbenden dat donr den Heer l rovmcialen Inspeeteur der i ireete bi l istingen en te Rotterdam op den 8 Sc iteiiibor l 71 is executoir verklaaiil liet kolucr van het pateiitregt over het dieniljaar 1871 7 2 I kwartaal Dat Vüurmeld kohier ter invorder ii is ge ehl in handen vaii den heer Ontv mger d it leder d iarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaa deii voet en dat heden ingiiat de termijn van J RIE MAANDEN binien elke de recl iiiies behooreii te norden ingediend GouuA den 13 September 1871 De Burgemeester vooruoema REMY Weth 1 B BUITENLAND Knilciilandsch Overzlchl De quaft e der vaoantie beheersclit voor het oogeiiblik alles in de nat vergadering En niet zonder reden Wanneer men sedert Febrnan den geheelen xoiner door veigadort begint men reelit te krijgen op eenige rust Uensehelijk ware het lelitir indien de kamer goedvond hare wij e van werken eenips iiis te wijzigen Volgens een telegram iht Versailles schijnt Thiers het nu eens gewurdeii ti zijn met de commi isie omtrent een vaoantie van den 17 dezer tot 1 Nov De financieclt witten die het meest in den weg stonden zouden tot na het reces b waard worden De grijze president der repub iek is zeker ook wat rekkelijk gew rden ten gevolge van zijn verlangen naar verademing en k dinte In de grootste stilte oiitruinu ii de Duitschers de omstreken van l Brija eu dat wel op uitdrukkelijk bevel des keizers nog voor het derde halve milliard geteld en nagerekend is liet hoofdkwartier van generaal von Manteiiffel is van Compiègne naar Nancy verlegd St Denis en Compiè j ne behouden alleen een zw ik garnizoen tot 20 dezer In Oostenrijk is het den conslitutioueelcn bij de stembus bitter tegengevallen Volgons de laatste berekeningen heeft het uiinist rie rnimsolioots over de vereisobte twee derden der stemmen te beschikken Vooral het platte land heeft de regeering gesteund Natuurlek zijn een aantal liberale bladen ontevreden Men zie het oordeel van enkele lager onder Oostenrijk Over de bijeenkomst der keizers te Gastrin en Salzburg nog geen meerder licht Me verliest zich nog iu allerlei gissingen Het Weener otficieele blad spreekt alleen van wederkeerige bcleeldheden die dea vrede verzekeren Alleen de paus moet uit de conferentie zooveel begrepen hebben dat van het Noorden geen heil voor hem te wachten is eu hij zijn blikken naar Frankrijk wenden moet In Portugal blijft verwarring in het ministerie heerschen ondanks het gunstig votum der kamer ter wijl de koning van Spanje van ijii lichte ongesteldheid bekomen zijn reis door zijn land vervolgt Uit Turkije weder nieuwe benoemingen van bedeu die onzen lezers stellig even onbekend zijn als ons Er schijnt eeni geheele reorganisatie in het bestuur plaats te hebben De tteifte ouder de staatslieden schijnt zeer groot Uit Brussel meblt men De machine f dinkanten hebben hunne werkplaatsen gesloten De werklieden loopeii in troepen door de stad Do buitengewone zitt ng van den Zweedsohen rijks dag IS geopend In du troonrede wordt aangekondigd dut hit ontwerp tot reorsjaiiisatie der armee het eenige onderwerp van behandeling zd uitraiken De vergadering is b eengeroepen omdat het liedeiikelijk wordt geacht lot morgen uit te stellen w it heden kan ge daan orden De koning hoopt d it het den rijksdag moge gelukken de qumstie tot eenc gelukkige oplos sing te brengen De kei er van Br izilie die op het oogenblik ecu reisje door I nropa do t laat geen gelegenheid vo rbija ian om zijn kiriiis te vermeerderen lieen publieke iuMohling ueeii v iorniti aiig o elk gebied dan ook ontsnapt aun ijii blik en m Bra ilie aeht men voor het groo e Ainerikiian che kei ernjk de beste ge ulgen van dezen uilst p Intn selien is men daar bezig een der wonden te liecb ii tt nraan dit land lijdt ineii bihandelt in de kamer een mitwi rp w iarbij de iucrnij vvordt al ii rli ilt Men lioo it nu deze qi e ondniiks eiii lelie oppositie n dm i iii der meiisi lii lijklieid uit te maken Ziiiial min eit i de disoilslie reed in liili lie uim o i r een ontvveip van lilt niiiii l rie riranlio u i i ij li i i ilil norilt dat te II krill 11 iii iI Im II Ii i ilir ut alle kinderen uit slavinnen geboren vrij uilen zijn Zoo zal Auiiler schokken of opoiTeriugen mi een generate Bra ilie v j van slavernij zijn Ondanks alle maatregelen en uitvinding 11 ler oppositie is art 1 met 2 tigeii 7 t aaiu enumen en daarmede de vrijheid der nog uugelmren slaafje uitgesproken Thans be igt de oppositie de bekende l iktiek van uitstel De telegraaf heeft de tweede lezing van het ontwerp berieht doch tevens de vrees uitgesproken d it de definitieve vaststelling wel met voor de volgende zitting zou kunnen geschieden ENQELAND Verleden Donderdag is zoonU reeds per telegram werd medegedeeld het jiiirlijksche groote feistmaal van het messenmakersgilde te Shelfield gehouden Z op 3 pi rrï v ren vele a in ienlijke personen zoowel uit de staalkundige als andere kringen aanwezig het hoogerhnis was o a door graaf Manvers vertegenwoordigd In antwoord op een aan genoemd huis gebrachten to ist liet gr iaf Manvers de gelegenheid met ontglippen om den heer joschen minister van marine deii handschoen toe Ie werpen als wakker opposietieman wees hij op de veelvuldige rampen welke 111 ileii la it teii tijd aan schepen der Britsche oorlogsvloot waren overkocaui en meende daarin het bewijs te vinden dat er bij de hooge regeering iets met in den haak as De aauweinling van het koninklijk preroga lef en de wijze waarop dt regeering laarbij is te nerk gega in noemde hij eeu gooelieltoer eeiier krachtige regeering onwaardig De lieer joschen trachtte in zijii antwoord de staatkunde der regtering te verdedigen Hoe men ook op een gegeven oogenblik over deze regeeiing denko zeide hij ZIJ houdt ieh overtuigd dat men bij be adigde kalme stemming een gunstig Oordeel zal vellen zoowel over haar als meer bepaald over hetgeen men de onvruohtbaarheid van het afgeloopen zittingjaar des parlements genoemd heeft Hij wees op de toenemende moeilijkheden welke tegenwoordig elke Engelsche regeering van welke staatkundige richting ook omringden de oude st latkundigc vra igstiikken werden langzamerhand 0 g lost mimr daarentegen traden tegenwoordig vraagstukken op den voorgrond waaromtrent de verschillende richtingen der opeubare meoiiing niet zoo siherp zijn afgebakend als zij dit omtrent andere vraagstukken zijn Bij het behandelen der sociale vraagstukken moest men rekening houden met vele machtige ptrtiouliere belangen j daarbij werd tegenwoordig veel meer dan vroeger van een regeering geeischt en do spreker zooht dat verschijnsel vooral Ricrin dat het publiek leven meer en meer ontwaakte Wat de aan eenige oorlogschepea overkomen rampen betreft de heer Góschen noemde die allerbedroevflidst maar zou het nog vee bedroevender achten indien de admiraliteit zich door een gevoel van imtmoediging liet bevangen en Engelands oorlogschepen niet meer naar zee durfde zeuden OOSTENRIJK Nu de geheele uitslag van de verkiezingen in Oostenrijk laiig anierhand bekend wordt blgkt het dat men zich vergist heeft toen de overwinning aan de D iilsoh Oüstenrijksohe partij die de bestaande constitutie wil handhaven werd toegeschreven De wijze w iarop lu Oostenrijk de verkiezingen plaats hebben bij klassen is oorzaak geneest d it de schaal ten gunste van het ministerie is overgesl igcn In de landdagen kan de vriend van tV eolien en jezuïeten zooals de Volki Zeitung von llohenwurt noemt op de meerderheid rekenen eu daar de ledenvan den rijksiaad door de landdagen worden verkozen zal dt regeer ngspartij ook daar de sterkste zijn Men berekent dat de verhouding zal wezen 138 ministerieelen en fiO oppositieleden oodat het ministerie over de vereischte meerderheid van j derstemmen zal kunnen beschikken De oppositiebladen d aauvankelijk reeds juichten over hunne overwinning slaan nu slechts een toon Villi haat eu verbittering aan en roepen om wraak over de ku perijen en knoeierijen door de regeering in het weik gesteld om zulk een uitslag te kunnen krijgen Door elk middel de regeering de overwinning in Moravie heeft weten te behalen zoo spreekt de Neue freie Prense is genoeg bekend en het zal in de jaarboeken van verkieïingsdwniig een eerste plaats bekleeden Kunststukken als de regeering daar heeft vertoond om een gunstigeu uitslag te behalen heeft men zelfs niet in het Maiiteuffelsnhe Bruisen niet in Int Napoleont snlie Frankrijk noch in het lielcredische Oostenrijk ge icn De Neue Jreie l reste troost zich eeliter niet de overtuiging dat de wraak niet zal uitblijven maar dat de vergelding eenmaal komt om de verslagenen en vertrapten op te beuren De l resie is zeer treurig gestemd en klaagt dat terwijl leder eerlijk Duitbeh üostenrijkcr zich over den Uitslag der verkie ingen in Weenen moet verheugen dl berichten uit de provinciën zoo smartelijk zijn De l rtiiiie scbryft de ovenviniiing der oppositie toe aan de keuze der groote Iniideigcimreii die een bij ondere klasse vnu kiezers vormen De Volks Zeitung die geen gelukwenschingen meer rieht tot zijn Buitsohc broeders in Oostenrijk gelooft niet dat de binnenlandsche politiek van Cisleitaaiiscli Oostenryk een gen naileeligcn invloed zal uitoefenen op de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de Oostenrijksch Hoiigaarsche en Uuitsehe monarchieii eu denkt dat men de tegenwoordigheid van von Hohenwirt te Salzburg als een bewijs daarvan kan beschouwen Welke waarde dit bewijs heeft zal de tijd moeten leeren want de partij die thans de meerder1 heid heeft gekregen iii de landdaj i n en ha ir in den rijksraad kan vcrnaeliten is stillig niet gunsti gestemd voor een vrienilschap tusschen Oostenrijk en Duitschlaud zooals men meent dat te Salzburg is gefloten Wel verdiepen zich de bladen in beschouwingen over heigeen daar eigenlijk zou zijn voorgevallen en welke gevolgen daaru t kunnen voortvloeien doch mei zekerheid is nog niets bekend Slechts geeft men weer uitvoerige beschrijvingen van de hartelijke wijze waarop de souvereinen afscheid namen en ii iarbij zelfs de broederlijke kus niet ontbrak terwijl weder de meest mogelijke beleefdheid werd in acht genomen Onbegrijpelijk is het dat men nog zoofeel waarde hecht aan zulke vriendschappelijke bijeenkomsten na de lessen die het verledene daaromtrent bevat Vier jaren geleden toch had te Parijs de hartelijke ontmoeting plaats tusschen Napoleon III en den tegenwoordigen keizer van duitschlaud eu kort daarop eveneens te Salzburg de bijeenkomst tusschen Na K leon en keizer Vans Joseph I e Nord deelt de telegrammen mede die toen uit Weenen en Salzburg werden verzonden en herinnert aan de blijde verwachtingen die men koesterde omtrent de goede vcrstandhoudiug tusschen Frankrijk en Oostenrijk BINNENLAND GoupA U September Gedurende de maand Aug zijn in deze gemeente overleden 39 mannen en 27 rouw en t w in het Ie levensjaar 13 m en b vt totaal 21 van 2e 7e 12 10 22 II 7e 15e 2 O ii 15e 21e O O O 21e 31e O O O Sle 51e 5 3 S ar Ble 6fie 4 3 7 68e 81e 3 2 S boven t gle i O 1 1 39 27 66 Al ïonder geneeskundige hulp overleden komen voor 5 m eu 2 vr iu t Ie 2 m en van t 2e 7e en 1 ra van t 31e 51e levensjaar tonaal 8 m en 2 vr 10 lievenloos aangegeven daarenboven 4 ra en 2 vr 6 Als overleden aaii de pokken komen voor 3 iii 1 vr in t Ie 8 m en 6 vr van t 2c 7e 1 ra vaii t 7 I4e 1 m en 1 vr van t 31e oio levensjaar totaal 13 ra en 8 vr 21 De harddraverij te Waddinxveeii is gisteren in weerwil der groote tegenkantingen die men moest ondervinden voortreffelijk at teloopen De groot tribune was flink bezet en door het fraaie weder uitgelokt waren er ook vele personen op het land langs de baan De morgens was de wedstrijd voor paarden die nooit een prijs gewonnen hebben daaraan werd door 17 paarden deelgenomen De prijs bestaande uit een fraaie met zilver gemonteerde advocaatkoin met zilveren lepel werd beha ild door een vosbles van den heer Schrijver te Sillaarshoek en bereden door de Koning terwyl do premie een kristallen snikervaaa op zilveren voet ten deel viel aan Mina van den heer Langendam te Zevenhuizen en bereden door diens zoon Des namiddags gold d strijd der paaiden van zessen klaar er waren er acht Koningin en Marianne beiden toebehoorende aan den heer O Bareudncht te Bareudreoht en bereden door den pikeur 1 de Boer wonnen prijs en premie nl een kristallen piece de milieu met twee zilveren fruitschalen illes op zilveren voet en een sotscnmaud met zilveien hengsel Volgens de dezer dagen verschenen eerste aflevering van den tweeden jaargang van het tijdschrift der Vereenigiug in het belang der Weeseuverjileging telt deze vereenigiug nog slechts 100 leden uit slechts 28 van de IlS t gemeenten in ons vaderland Namens de redactie wekt de heer M M vonBaumhauer dan ook on e lundgenootcii op om lidtewor J ta 4 102 f IS JtIiIiIhiW 1 h t IJ 1 iMa j fcro leii 4 I i rt l tol 1 liiWaï ftw iKti wftil lidteiwiattm 1 UeijJtt pollii tijff i pu m kefrotSi i mf ftnitb ikijft roU ï iiKtrl K I ibf dd jïwl lem k IT loopt nd den luii iufmi i i n tollitn lyite kt jnidetw iwlijd W d Jul l ila fn l öt De rüiiniflif i jr vilt U i mf il tU kiiaiis to i i itte ii ii i i Ku ki 0 i