Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1871

Jen en 7 ie i ook wcrkdailift bezij te honden niet een onderzoek naar de weezen verplejfin hij riolit zich tot de moeders en niet het minste verwacht hij van de volwassenen beschaafde vrouw die het noodlot niet uit de rijen der jonge dochters gerukt heelt De aflevering bevat voorts het verslag der vergadering van 2 i Januari 1871 een lezenswaardiï bijdrage over de uitbesteding van kinderen in Schotland het eer te gedeelte eener studie van den heer von Baumhauer over de weozen verpleging in het buitenland en eindelijk de resultaten van etn onderzoek door den heer M VV Scheltcma Ezn van Oookum ingesteld naar de uitbesteding der weezen m de provincie Friesland Thans wordt ook uit Zalt Bommel gemeld ubl door een of meer meisjes de lessen aan de Kijks Hoogere Burgerschool zullen wordeu gevolgd Dezer dagen werd in de couranten een besluit vermeld van den minister van financitm nopens de toewssiug der wet op t zegelrecht waarin o a werd lepaald dat dit recht volgen den gewonen regel moet worden voldaan door den ichuldenaar Is dit inderdaad de gewone regel vraagt Metanoia in t Vaderland Als ik geld moet hebben van stu it gemeenteof kerkbestuur en staat gemeente of kerkbestuur dus wel degelijk schuldenaar is wordt de betaling van het zegel toch van mij gevorderd Kn ik meen dat andere corporaties ook het zegelrecht door den sohuldeischer laten betalen Wel heb ik deze wijze van handelen altijd onbillijk gevonden daar niet de schuldeisclier maar wel de schuldenaar belang heeft bij het bestaan eener quitantis maar mij werd verzekerd dat het wet was Hoe moet ik derhalve die woorden van den minister verstaan Want waar wet en regel mochten strijden d iar zal een minister toch wel de wet en niet den regel moeten handhaven Dezer dagen werd het stoomgemaal van den Noorden Zuideinder polder oujler de gemecte Aarlander een beproefd en ingewijd De machine die afkomstig is van de ijzergieterij de Print van Oranjete aQmvenhiige voldeed bij uitstek aan de verwachting N afloop der proef werd het nieuw stoomgemaal gedoopt met den naam Neptunui dit geschiedde aaii een collation waartoe het polderbestuur allen genoodigd had die aan de stichting bevorderlijk zijn geweest De voorzitter de heer j Herrewijn Jz bracht daarbij in warme bewoordingen een dronk van hulde en dank aan allen die hem in zijn taak hadden bijgestaan Aan den heer H F Fijnje werd voor zyn belangelooze bemoeiingen van wege den polder een geschenk aangeboden De uitvoer van boter en kaas te Harlingen die buitengewoon groot is te noemen was in de laatste tien jaren als volgt boter 116 9 9 969 Wlogr kaas 22 892 722 k logr In 1870 bedroeg de u t veer aldaar boter 14 766 327 kaas 1 899 026 kilogr Wij lezen in de Tijd Wij zijn en blijven rustige getn gen van een zeer vermakelijk tüurnooi lusschcn het llandehblad en de Kerkelijke Courant H eek ilad voor de Nederlandiche Hervormde Ker De Kerlelijke Courant kan haar meening dat het Handehblad in zijn houding tegenover de ultramontanen ver iiideril is met opgeven en staaft ze op iiienw net bewijze die ter zake niets afdoen zuoa s hit meer bij de Kerkelijke t geval pleegt ie i ijii Voor het oogenblik gelooven we ook niet dat de eigenlijke polemiek van de Kerkelijke Courant tegen t Handelsblad baar zwaartepunt vindt in bovengenoemd betoog Neen des Pudelt Kern is deze het Han dehblad leest wel Tijd Maasbode en Uniageiin maar niet o gruwel de Kerkelijk Dit is waarlijk te erg Op wiens gemoed maakt de volgeude klacht geen indruk Men moet de Kerk Courant als prutestantsoh orgaan even goed en even trouw lezen als men b v de Tijd als katholiek orgaan in handen neemt Dit b v it een coup de maitre Is het nog niet roerender te hooreu i Het zou niet meer dan billijk zijn dat de groote bladen kennis namen van wat de Kerk Courant te zeggen heeft even als wij het geen eisch achten die van te groote aanmatiging getuigt wanneer wij het betamelijk noemen dal sociëteiten en koffiehuizen die onder daar gelezen bladen dt Tijd tellen bij de Tijd ook de Kerk Courant op de leestafel voorhanden hadden Waarom de een gehoord en voor den ander de ooren gesloten Arme arme tandelooze Men heeft het u gezegd dat uwe kinderen u zullen verloochenen De Nederlandsche nationale vereeniging van werklieden gevestigd te s üravenhage heeft eene eiroulaira verspreid waarin zij een beroep doet op de algemeene samenwerking en ouderstenning Na het doel der vereeniging en de middelen die zij ter bereiking daarvau wil aanwenden uiteengezet te hebben zegt het bcstnnr in deze circulaire Het Ziil uwe aandacht niet ontgaan dat onder de eerste middelen die de stjll elijke verbetering beoogen gewezen wordt op de behoefte om in ceue betere huisvesting te voorzien Deze behoefte is zóó algemeen bekend en vaak zoo uitvoerig betoogd dat eeiie nadere toelichting als overbodig knii worden aangemerkt In eene goede huisvesting lichi ongetwijfeld een voorname grond niet alléén tot stoffelijke maar ook tot zedelijke verbetering van den werkman Om hiertoe te geraken behoort kapitaal en om zich dit te verschaffen kan de werkman de ondersteuning van den mcervermogende onmogelijk or tberen Hoev Ji ue 14 ui ermiiUoi iie itiu lc ie igiiigvi w i liedeu zich ten doel stelt om door orde spaarzaamheid en samenwerking voor en uit zichzelve een kapitaal te vormen het leidt geen twijfel dat de ontwikkeling van zoodanig kapitaal geen gelijken tred houdt met de dagelijks toenemende en meer en meer dringende beboette aan behoorlijke huisvesting Hoe noode dan ook moet zij hiertoe de medewerking en ondersteuning van den meorgegoede inroepen Andere middelen tot verbetering van den stoffelijken toestand van den werkman kunnen meer am den tijd worden overgelaten en uit eigen middelen gevonden De Nederlandsche nationiile vereen ging van werklieden die niet in htt duister werkt en woelt noch door ongepaste middelen die de maatschappelijke orde verstoren of bedreigen lotsverbettring beoogt verheft iiiti Rendeel met lierheid haar banier en durft luide haar beginselen verkondigen wel overtuigd dat ongeveinsde instemming en onverdeelde bijval van elk weldenkende haar volgen zal De wijze wuiirop van die algemeene sympathie niet door woordei alléén maar vooral door daden kun blijken wordt mede nit den inhoud van ait 7 van het reglement verklaard waarbij bepaald wordt dat om als donateur van de vereeniging te worden beschouwd men volstnan kan met de daarvoor gestelde contributie va minstens vier gulden s jaars te voldoen Laatste Berichten LondeU 13 Sept De arbeidel eden in de steenkolenmijnen van Moiiniontshire iii Wal is hebben met eene strike gedreigd zoo men hun geen 10 pCt verhooging van loon toestaat Een Amerikaansoh schip at van Hamburg komende te Cardiff is gearriveerd heeft op reis vier niatro en aan de Aziatische cholera verloren Dientengevolge heerschte te Cardiff veel ontsteltenis Het schip moet streng quarantaine houden Bucharest 13 Sept Het sprookje was verspreid dat de Joden een Christenkind weggenomen hadden om zijn bloed voor een offer te gebruiken De regeeriiig heeft onverwijld krachtdadige maatregelen tegen eventuecle gewelddadigliedeu genomen en heeft voorts openlijk bewezen dal dit gerucht valseli IS liet gemeen opjernid door eenige personen die belust w iren op diefstal en plundering heeft echter ft Joden op het Marktplein aangevallen De regeering heeft dadelijk eene sterke afdeeling troepen derwaarts gezonden Zij hebben de leidei 9 der beneging geariesteerd Heden avond en gisteren heerschte er groote opgewondenheid in de stad uiaar tengevolge der krachtdadige niaatregeltn van het gezag ia de orde volledig hersteld Batavia l pt Den 15 worde de eerste sectie van den spoorweg B itavia Buiteuzorg geopend FlorenCO 13 Sept De eerste locomotief heeft gisteren den tunnel door deii Moiit Cenis doorloopen De proef is volkomen gelukt De rook verdween spoec ig Parijs 1 S Sept Er zal waarschijnlyk door den pres dent een boodschap wordeu ingediend bij de nationale vergadering waarin gezegd wordt Het is goed dat de afgevaardigden naar de departementen gaan om zich in gemeenschap te stellen met de bevolkingen De regeering zal eene liberaal conservatieve politiek voorstaan De nationale vergadering kan zonder gevaar uiteengaan aangezien de orde verzekerd is De verstandhouding met hot buitenland is gunstig De vergadering zal den 4 December hare werkzaamheden hervatten Nog zal er in de boodschap gezegd worden dat de regeering van het hellen der voorloopige opcenten heeft afgezien in de hoop dat de vergadering de noodige belatingen voor 1 Januari zal goedkeuren Eindelijk zal de boodschap oouitatecren dat de ontruiming der viei depai tementen volbracht is Parijs 13 Sept De boodsehiip welke door den heer Thiers aan de nat vergadering is gericht komt 111 hoofdzaak neder op hetgeen daaromtrent is gemeld Zie telegram l arijs Nog wcr l daarin gezegd dat het gouveineinent tijd noodig heeft om de werk7 aamheden voor het volgend jaar gereed te maken alsmede dat de voorloopige opcenten vooriil waren gevraagd tot amortisatie van schuld Thans zijn die opcenten niet noodig De vergadering heeft het ontwerp der commissie om de zitting te verdagen van 17 Sept tot 4 Dec en eene permanente commissie te benoemen van 25 leden aangenomen INGEZONDEN Voor eenigen tyd vermeldden bijna alle dagbladen het antwoord van den minister van financiën aeu den Heer van den Heuvel te s Hertogenboseli in zake postwisjels Het verwonderde mij niet dat die Heer daarbij in het ongelijk is gesteld By de invoering toch der nieuwe formulieren ontdekte ik reeds spoedig dat het niet in de bedoeling lag om deze ook tot eenige mededeeling te doen dienen zooals dit bij de Dnitsohe posterijen kan geschieden Ik bemerkte alras dat de geheele zaak tot niets diende dan om net den postambtenaren wat gemakkelijker dan voorheen te maken Het zjil ten minste al eer weinig voorkomen dat men tonder eenig bericht zonder eenig woord iemand geld kan toezenden Als men alles goed nogaatzal er van de lUO maal wel 96 maal een brief bij moeten Waren de formulieren nu nog gratis verkrygba r dan stond iIl za ik bijna gelijk aan vroeger doch neen een halve cent per stnk en toch is dit nog al billijk want de wissels zijn eens zoo groot als briefka irten en gelijk in prijs dus daar valt posterijberekening in aanmerking genomen nog al niet over te klagen naar de maat van het papier had de prijs zeer goed op een heek cent kunnen gesteld worden Als men nu evenwel weet dat in Ouitsehland de post anweisung men noemt het daar terecht geen wissels gratis wordt afgegeven 1 en dat er zich dan aan bevindt een trook aan den linkerkant waarop door den afzender zooveel kan geschreven worden als hij er op kan krijgen 2 en dat die strook door den geadresseerde kan worden afgesneden 3 dan vraag ik als men de Duitsche postadmiiiistr itie toch wil navolgen waarom men dan dit ook niet gedaan heeft met deze postwissels Thans is de navolging maar half aan ziju doel beantwoordende muschieu eehter is de prijs daarom ook maar een halve cent doch hoe het zij de geheele zaak toont aan dat men bij Berlijn vergeleken in den Haag bij meerdere inhaligheid mindere doelmatigheid beoogt en meen ik dat dit voor het publiek niet het meest gewensehte zijn kan B Diese Formnlare werden durch die PostAn stalten uneugelt icli venibfolgt j Der Coupon kann von dem Absender EU schriftlichen Mitlheilungen jeder Art benut t werden Der Coupon knnn vom Adressaten bei neben tehenden Strick abgetrennt und als Beleg zuruckbehalten werden MARKTBERICHTEN Gouda H Sept Bij tamelijken omzet bleven de prijzen nis in de vorige week Tarwe puike Zeen sehe f 12 75 a ƒ 13 50 Mindere ƒ 12 i ƒ 12 0 Polder ƒ 9 75 a 12 20 Rogge nieuwe ƒ 8 a ƒ 8 70 Oude ƒ 7 25 a ƒ 8 25 Voer ƒ 5 76 ii ƒ 6 25 Gerst nieuwe 6 25 ü ƒ 7 40 Oude ƒ 5 75 a ƒ 6 75 Haver korte ƒ 4 25 a ƒ 5 20 Lange ƒ S 60 a ƒ 4 50 Hennepzaad ƒ 8 25 De veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten gingen tot hooge prijzen vlug van de hand vette sch ipen en lammeren vlug magere varkens en biggen traag te verkoopen Aangevoerd 100 partijen kaas ƒ 26l J ü ƒ 30 ioebüter ƒ 1 56 i ƒ 1 66 Wedwter ƒ 1 30 ii ƒ 1 40 0 27 September KAASMARKT Burgerlijlce Stand Gkuori N 12 Srpt MariR ouden P ma dea Berg ea L A vau Oo steii OvtRi KDSN 11 Sept A M Both Uw IS M van Leest huisvrouw van J J A Scliarlcman 38 j G HUWDi 13 8ept N houiniis en M G Prinieoberg G deu Duuncn en E A Wultfraat