Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1871

Ui 8 I BEKROOND 1867 I BEKROOND 1865 o 1 O R T O ILVERF N MEDAILLE ttHSlfc KI SSK IS B e 1 a u r A R i s H PnitONZf N MEDAILLE e r i g t l e vo irlrelïeli ke uilkoinsten elke het gebruik der Sehmidiseiie Auti lUieumiitisohe Waldwol Watten a 25 en 50 et bet pak Dennennaalden Olie a 40 eu 80 et de tlesch aan duiiende lijders van Jicht en Uhtumiiliek beeft opgeleverd liotlegenstoande alle andere geneesmiddelen te vergeef beproeld aren de nij oml t i oi veiingeii va Hl eneesk ndige geven voldoende bewiiseu der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de loo alom lieroemue VValdwoi utiuuu heiils Kleedingslukken bekend als behoed en geneesmiddel legen alle Jieht en Uheumatische aaudoeuingen Schmidtsche BORSTBONnONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijra Hoest Ycikoudheid Asthma btuaauwde Borst en KIKFERNADEL l OMAM n liO et de flacon is een goedkoop en heiUaam middel tegen Rheiiniaiische hoofdpijn wakheid der boofdzenuwen het uiivallen v iii het llaar en het vioeg gnjs worden Verdeis teischiUeiide Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Jlphen L VAROSSIE U Z Boxkuop J GOUDK A DE Hurmelen W i KURVERS aferswoKrf Mej 1 GAARKEUKEN Mmifuort J A JACOBL Oudemler J van LIEFLAND RnelnfiareiiJveen H NABERMAN Rotterdam Wed P uE KOSTER Schoonhoven Wed WOLEV en ZOON Woenhn ieb PFENNING Ifoubriigije A DE WILDE IJuehtein i B MOLLE En verdere Depiiis op 4e gebruiksaanwijzingen Aanvraag om PLPoï bij M J C HAM Utrecht ADVERTENTIÊN H 40 JAKIQE ECHT ERESH V N DINA PIIINSELO p Hunne dankbare Kinderen en Beliuwdkinderen sg A iemcediep gem Heider H Zbyx 7 1 Ki K jixmMakMKi KM Km alui a vaLiiHrt SA FRANS v N Di n liEN iiospEOTotytusi Heden overleed na een langdung en smartelijk lijden mijn geliefde echtgenoot de Heer REIJNIER JOHANNES KOPPENOL in den ouderdom van ruim 54 jaren diep betreurd J door m en mijne vijf kinderen Gotten Wed R J KOPPENOL 14 Sept 1871 L M v u Kaa De COMMISSARIS DES KONINGS in de Provincie ZuidHolland brengt ter keunis van de belanghebbenden dat van de 25 Septembertot en met den 4 Oetoher aanstaande de passage over de dubbele ophaalbrug bij het Rabat te Gouda zal zijn gestremd dat de scheepvaart door die brug gedurende dien tyd enkele malen niet geregeld zal kunnen plaats hebben en dat in de passage voor voetgangera zal worden voorzien door middel eener pont terwijl die niet rjjtuigeu kun worden genomen over den Turfsingel s GiiAVB iHAQE 9 September 1871 De Commiasari des Koninga voornoemd i LOUDON J JBSBLA TJBBI1T S OF Aüti Hliuiuatlschc Watten Uit verscheidene steden wordt inij door mijne dépotUoudcrs geschreven dat het gebruik der AiitiBhuinntisehe Wntten van Abshinibb ii meer en meer toeneemt doordiïn de e ve7en lijdeis van mond haren lof getuigen j vele lijders aan verscliillende pijnen in het vlersch in het gebeente en in de fijnere deelen des ligchuams ziju daardoor radicaal gene en oudut do aanvraag zeer toeneemt Niiniiier was ook een middel bi kend dat zoo algemeen no spoedig en zoo volkomen genas getuigi i dit steeds vele vroegere lijders door hunne attesten Ook vele vrouwen gebiiukü i iiiit goed gevolg deze Watten tegen ne rende boislen H uit ij miuiii bij jonge ki i iuuruii wen de oviTiloedige melk eg en belt t n dairdoor het neeien Hij de e woult nogmaals ernstig ge waaiselmud tigen de oiieelite die door j loiisie m den buidel iijii gebi igt Ti t aaiborg der eelitlieid ivordt door dm bueilti en bool d di pöthuudec vooitgeg ian mit al de biljetteu die met iiiim 2 iüliulpdi p Hs vooi ieii zijn te oi derteikenen A BREETVELT Az tt Dellt die de e watt ii voor den prijs van 30 Lts pi i pakje o a verkrijgbaar heeft gi teld bj T A ü N DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zeoenhnizen O WILHELMUS Woerden T W DliN UIL lioon wcen A K AU UNO Alplu n J UOUOKAUE IJu koop J H KELLKU Weste Wagestruat iVV e i i B j vonnis van de Arrondissement Regtbank te Rotterdam d d 19 Juli 1871 is verklaard ontbonden do ir Echtscheiding het tusschen ANNA JACOBA MARTHA dï HARRIONU BROUWER en THEODOOR CORNELIS BOGAARDT bestaande huweljjk met de gevolgen bij de Wet bepaald De Procure ir van de Eischeres Mr V N IIKBSEMA Rotterdam 20 Juh 1871 GOEDKOOPS HDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin SihttN The musital hoj Pluiaante rie musicale ƒ 0 40 RuBiNMhiN Marche Turque 0 30 KuNkK Ecoutez moi Romance sana paroles 0 20 La Coquette Mazurka 0 40 OuBKs l Uirouüellc Morceau de salon 0 40 Vüss Le Carneval de Venise Transcription 0 50 KoMsKY Le reveil du lion 0 90 Hiss Pumiiia Polka ausder auberflöte 0 30 Alle nummers dezer Uit 5ave zijn steeds voorliaiid bij den Boekhandelaar A B H I N K M A N te Gouda VAN è 10 CENT por stuk Te bikomen bi A BRINKMAN fAwgen Tiendeweg alhier liouJa DruL vuu A BuiiklU AU s FOOK v rEa Ei r Vau GOUDA naar Moordrecht 8 53 1 24 6 39 Nieuwerkerk 8 53 1133 1 24 4 33 6 39 10 Capelle 8 53 1 24 6 39 RoTTEttUAM 8 18 8 53 9 44 11 33 124 2 01 4 33 6 39 7 18 10 Zevenh Moerkapelle 8 56 12 55 4 36 8 43 Zoelerni Zi g aaril o 56 11 3 1 12 55 3 23 4 36 6 36 8 43 9 56 Voorburg 8 5R 12 55 4 36 8 4 s GluvENHAOE 8 56 9 41 n 36 12 55 1 58 3 3 4 36 6 36 7 21 8 43 9 56 O idewater 6 54 9 41 11 32 3 25 i H 6 36 Woerden 6 64 9 41 11 32 3 2 1 4 34 6 38 8 46 Harmeleu 6 54 9 41 11 32 12 56 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 UliiECHT b 54 8 30 9 41 11 32 12 36 2 33 3 25 4 34 6 36 8 46 9 58 AMsn liu M over Harmeleu 9 4 I 12 36 2 33 3 i 6 36 8 46 Utrceh 6 5i 8 30 11 32 9 5S Naar GOÜDA van Moordrecht 6 38 11 13 12 37 6 16 9 38 Nieuwerkerk 6 31 9 22 11 06 12 30 3 07 6 09 8 23 9 32 Capelle 6 24 10 5 12 24 3 02 03 9 27 RüiTEliDAM 6 15 8 05 9 10 10 50 12 13 2 05 2 55 6 55 8 O 9 20 Zevenh Moerkapelle 6 3 tl 1106 6 15 8 27 Zoelerm Zegwaard 6 21 7 54 9 14 IO 06 4 12 6 05 8 17 Voorburg 6 06 10 41 4 8 05 s luvENHAGE 6 7 40 8 9 10 35 12 25 2 3 53 5 50 8 9 30 Oiidewaler 8 30 1 04 4 11 6 10 9 31 W MM den 7 52 8 22 12 56 4 05 6 02 9 20 H imeien 8 16 11 05 12 51 1 30 3 4 36 9 20 ll iuceui 8 9 0b 10 45 12 35 1 10 2 35 5 35 5 40 6 43 0 AMsiiKinM ovci ll irnielen 7 15 0 15 12 50 2 20 3 13 8 30 Ulreeht 6 45 8 20 9 25 11 30 4 35 CORRESPONDENTIE Ur Ltiyteu wfizocht ona 11 Mfl DJa fien hm f va hcia in lic ourmit op te iicnieu Door o erweffciidc reilcnPQ tlodi met io r liintsgtbu k kniHlcn uij tliea briif niet m ÜI19 voiig mnnmur plaatbi ü ij i udlui lit t in dit iiüiiimer viilU n docii doch istucu vci ocht uiib de duktei datwlirgvtii uift i p te ueiu n lau VMlk ui mk Hij uut IfednPZeu voldueii ifUl Si lldjiiel mi 112 yaw it lul o unglug l S Koitet op k Irani c liet Ix m m a TotulniiMlldeHdW i k i a tg imi lllirtuMJiljtiar lli L wit mitt j il ttiWtiii iifc U t 1 i t 1 Mt UB l